Arhiva za Juni, 2011

ALLAHOVA SVOJSTVA
Allah ima najljepša imena. Svako ime opisuje savršene i prvorazredne odlike ili svojstva koja unaprijed isključuju bilo koju vrstu nedostataka ili slabosti. Nedostatci, to treba da se primjeti, su karakteristika stvorenja.  Allah je iznad svih, Najuzvišeniji, Najplemenitiji.

“Reci: “Zovite: Allah ili zovite: “Milostivi”, a kako god budete zvali, Njemu pripadaju najljepša imena. 

(Kur’an, suretul-Isra’, ajet:110)

U drugoj suri, časni Kur’an kaže: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!” 

(Kur’an, suretul-El-Earaf, ajet:180)
“Allah ima 99 najljepših imena” (El-Buhari) 

Svako od ovih imena izražava Njegova svojstva na način koji može razumjeti svaki čovjek. Osim toga, ova imena potvrđuju pojam tevhida i pomažu vjernicima u prepoznavanju i odbacivanju praznovjerja i krivovjerja koje preovladava među mnogim ljudima. Što se više razmišlja o svakom od ovih imena i shvata njihovo suprostavljanje preovladavajućim pogrešnim vjerovanjima, to postaje lakše da se osjeti prava suština ovih imena. Zbog ovog razloga, razmišljanje o njima pomaže u razumijevanju istinske prirode Allaha, u uviđanju u kolikoj su mjeri mnogi ljudi skrenuli u razumijevanju Allaha, i postali ravnodušni prema širku, velikom i malom (otvorenom ili skrivenom). 
Bilo je veoma važno, zbog toga, da se ljudski rod upozna sa Allahovim imenima i svojstvima. Ovo je razlog zašto Kur’an, Allahova posljednja objava ljudskom rodu, sadrži puno Njegovih imena. Mnogo ajeta u Kur’anu se završava spominjanjem jednog ili dva Njegova veličanstvena imena. Ova imena predstavljaju zaštitu pojma tevhida i imaju efekt zaštite muslimana od širka. Ovo takoder objašnjava zašto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Uistinu Allah ima 99 imena, ko god ih nauči sigurno ide u Džennet.” (El-Buhari) 

Ovo je vrlo značajan hadis. Ova izreka časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je važna iz tri razloga. Prvo, onaj ko ispravno i potpuno shvati Allahova imena, automatski je razumio tevhid u njegovom punom značenju i snazi, i prema tome, biće sposoban da izbjegne sve vrste širka. Drugo, biće svjestan potrebe da cijeli život uskladi sa pojmom tevhida. Treće, ovo ga vodi ka potpunom pokoravanju volji Allahovoj u svim aspektima njegovog života. Dakle ko u potpunosti shvati značenje Allahovih imena sigurno će zaslužiti Džennet. 

Nije potrebno ovdje spominjati sva Allahova imena. Biće dovoljno citirati nekoliko kur’anskih ajeta koji govore o veličanstvenim Allahovim imenima.
“On je Allah – nema drugog boga osim Njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je Milostivi, Samilosni. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog obezbjeduje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Ponosni, Gordi, Uzvišen je Allah, vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i Zemlji. On je Časni, Mudri.” 

(Kur’an, suretul-Hašr, ajet:22-24)

“Reci: “Kad bi more bilo mastilo riječi Gospodara moga, more bi presahnulo, ali ne bi i riječi Gospodara moga, makar došli sa još jednim sličnim.
Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko se nada susretu sa svojim Gospodarom neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra njemu ravnim nikoga.” 

(Kur’an, suretul-Kehf, ajet:109-110)

Preuzeto Iz Knjige – TEVHID I ŠIRK  – Izdavač: Bosanski Alim 
Autor
Omer Hasan

Prijevod sa engleskog 
Ekrem Kadribegovic
Recenzija Ragib Kadribegovic
Obrada hfz. Senaid Zajimovic
Amman
1997-1417


ALLAHOVA SVOJSTVA

Allah ima najljepša imena. Svako ime opisuje savršene i prvorazredne odlike ili svojstva koja unaprijed isključuju bilo koju vrstu nedostataka ili slabosti. Nedostatci, to treba da se primjeti, su karakteristika stvorenja.  Allah je iznad svih, Najuzvišeniji, Najplemenitiji.


“Reci: “Zovite: Allah ili zovite: “Milostivi”, a kako god budete zvali, Njemu pripadaju najljepša imena. 



(Kur’an, suretul-Isra’, ajet:110)


U drugoj suri, časni Kur’an kaže: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!” 


(Kur’an, suretul-El-Earaf, ajet:180)

“Allah ima 99 najljepših imena” (El-Buhari) 


Svako od ovih imena izražava Njegova svojstva na način koji može razumjeti svaki čovjek. Osim toga, ova imena potvrđuju pojam tevhida i pomažu vjernicima u prepoznavanju i odbacivanju praznovjerja i krivovjerja koje preovladava među mnogim ljudima. Što se više razmišlja o svakom od ovih imena i shvata njihovo suprostavljanje preovladavajućim pogrešnim vjerovanjima, to postaje lakše da se osjeti prava suština ovih imena. Zbog ovog razloga, razmišljanje o njima pomaže u razumijevanju istinske prirode Allaha, u uviđanju u kolikoj su mjeri mnogi ljudi skrenuli u razumijevanju Allaha, i postali ravnodušni prema širku, velikom i malom (otvorenom ili skrivenom). 

Bilo je veoma važno, zbog toga, da se ljudski rod upozna sa Allahovim imenima i svojstvima. Ovo je razlog zašto Kur’an, Allahova posljednja objava ljudskom rodu, sadrži puno Njegovih imena. Mnogo ajeta u Kur’anu se završava spominjanjem jednog ili dva Njegova veličanstvena imena. Ova imena predstavljaju zaštitu pojma tevhida i imaju efekt zaštite muslimana od širka. Ovo takoder objašnjava zašto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Uistinu Allah ima 99 imena, ko god ih nauči sigurno ide u Džennet.” (El-Buhari) 


Ovo je vrlo značajan hadis. Ova izreka časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je važna iz tri razloga. Prvo, onaj ko ispravno i potpuno shvati Allahova imena, automatski je razumio tevhid u njegovom punom značenju i snazi, i prema tome, biće sposoban da izbjegne sve vrste širka. Drugo, biće svjestan potrebe da cijeli život uskladi sa pojmom tevhida. Treće, ovo ga vodi ka potpunom pokoravanju volji Allahovoj u svim aspektima njegovog života. Dakle ko u potpunosti shvati značenje Allahovih imena sigurno će zaslužiti Džennet. 


Nije potrebno ovdje spominjati sva Allahova imena. Biće dovoljno citirati nekoliko kur’anskih ajeta koji govore o veličanstvenim Allahovim imenima.

“On je Allah – nema drugog boga osim Njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je Milostivi, Samilosni. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog obezbjeduje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Ponosni, Gordi, Uzvišen je Allah, vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i Zemlji. On je Časni, Mudri.” 



(Kur’an, suretul-Hašr, ajet:22-24)

“Reci: “Kad bi more bilo mastilo riječi Gospodara moga, more bi presahnulo, ali ne bi i riječi Gospodara moga, makar došli sa još jednim sličnim.

Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko se nada susretu sa svojim Gospodarom neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra njemu ravnim nikoga.” 


(Kur’an, suretul-Kehf, ajet:109-110)

ALLAHOVA SVOJSTVA
Allah ima najljepša imena. Svako ime opisuje savršene i prvorazredne odlike ili svojstva koja unaprijed isključuju bilo koju vrstu nedostataka ili slabosti. Nedostatci, to treba da se primjeti, su karakteristika stvorenja.  Allah je iznad svih, Najuzvišeniji, Najplemenitiji.

“Reci: “Zovite: Allah ili zovite: “Milostivi”, a kako god budete zvali, Njemu pripadaju najljepša imena. 

(Kur’an, suretul-Isra’, ajet:110)

U drugoj suri, časni Kur’an kaže: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!” 

(Kur’an, suretul-El-Earaf, ajet:180)
“Allah ima 99 najljepših imena” (El-Buhari) 

Svako od ovih imena izražava Njegova svojstva na način koji može razumjeti svaki čovjek. Osim toga, ova imena potvrđuju pojam tevhida i pomažu vjernicima u prepoznavanju i odbacivanju praznovjerja i krivovjerja koje preovladava među mnogim ljudima. Što se više razmišlja o svakom od ovih imena i shvata njihovo suprostavljanje preovladavajućim pogrešnim vjerovanjima, to postaje lakše da se osjeti prava suština ovih imena. Zbog ovog razloga, razmišljanje o njima pomaže u razumijevanju istinske prirode Allaha, u uviđanju u kolikoj su mjeri mnogi ljudi skrenuli u razumijevanju Allaha, i postali ravnodušni prema širku, velikom i malom (otvorenom ili skrivenom). 
Bilo je veoma važno, zbog toga, da se ljudski rod upozna sa Allahovim imenima i svojstvima. Ovo je razlog zašto Kur’an, Allahova posljednja objava ljudskom rodu, sadrži puno Njegovih imena. Mnogo ajeta u Kur’anu se završava spominjanjem jednog ili dva Njegova veličanstvena imena. Ova imena predstavljaju zaštitu pojma tevhida i imaju efekt zaštite muslimana od širka. Ovo takoder objašnjava zašto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Uistinu Allah ima 99 imena, ko god ih nauči sigurno ide u Džennet.” (El-Buhari) 

Ovo je vrlo značajan hadis. Ova izreka časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je važna iz tri razloga. Prvo, onaj ko ispravno i potpuno shvati Allahova imena, automatski je razumio tevhid u njegovom punom značenju i snazi, i prema tome, biće sposoban da izbjegne sve vrste širka. Drugo, biće svjestan potrebe da cijeli život uskladi sa pojmom tevhida. Treće, ovo ga vodi ka potpunom pokoravanju volji Allahovoj u svim aspektima njegovog života. Dakle ko u potpunosti shvati značenje Allahovih imena sigurno će zaslužiti Džennet. 

Nije potrebno ovdje spominjati sva Allahova imena. Biće dovoljno citirati nekoliko kur’anskih ajeta koji govore o veličanstvenim Allahovim imenima.
“On je Allah – nema drugog boga osim Njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je Milostivi, Samilosni. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog obezbjeduje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Ponosni, Gordi, Uzvišen je Allah, vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i Zemlji. On je Časni, Mudri.” 

(Kur’an, suretul-Hašr, ajet:22-24)

“Reci: “Kad bi more bilo mastilo riječi Gospodara moga, more bi presahnulo, ali ne bi i riječi Gospodara moga, makar došli sa još jednim sličnim.
Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko se nada susretu sa svojim Gospodarom neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra njemu ravnim nikoga.” 

(Kur’an, suretul-Kehf, ajet:109-110)

Preuzeto Iz Knjige – TEVHID I ŠIRK  – Izdavač: Bosanski Alim 
Autor
Omer Hasan

Prijevod sa engleskog 
Ekrem Kadribegovic
Recenzija Ragib Kadribegovic
Obrada hfz. Senaid Zajimovic
Amman
1997-1417
TEVHID : JEDNOĆA ALLAHA
Tevhid znači da ne postoji niko drugi vrijedan obožavanja osim Allah i svi bi smo trebali da se saginjemo samo pred Njim i da samo Njega obožavamo. Samo On posjeduje svu moć i svi bi smo Ga trebali moliti za pomoć i poduku iz Njegove dobrote. Sveobuhvatan pojam Tevhida je naveden u 112-oj suri Kur’ana. Sura se zove “El-Ihlas” (Iskrenost):
“Reci: ” On, Allah – je Jedan!Allah je utočište svakom!Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije.”  
(Kur’an, suretul-Ihlas, ajet: 1-4)
 
Sura nas uči o Allahu (Bogu) na nama razumljiv način, dok nas istovremeno upozorava na sve zamke u koje su pali ljudi i narodi u pokušaju da razumiju Boga. Treba primjetiti da je priroda Boga tako uzvišena da je mi našim ograničenim čulima ne možemo spoznati. Ali u isto vrijeme On nije neki puki teško razumljivi filozofski pojam. On je uvijek blizu nas; On se brine o nama i Njemu dugujemo zahvalnost našeg postojanja. Allah, jedan Bog, Gospodar Svemira je jedini koji zaslužuje da Ga obožavamo. Sve stvari, i ljude, i uopće sve živo On je stvorio i niko se ne može porediti sa Njim. On je savršen, nezavisan od vremena i prostora. Ne smijemo misliti kako on ima oca ili sina jer ako bi smo tako mislili, svrstali bi smo Allaha i Njegove plemenite osobine u običan ljudski rod. Allah ne liči ni jednoj osobi ili stvari koju znamo ili koju možemo zamisliti. Oboje, Njegova priroda i dobrota su jedinstveni. U Kur’anu stoji: ,,Allah je Es-Samed”1 Riječ Es-Samed je teško prevesti jednim terminom jer ona sadrži dva značenja. Prvo; ona znači da vječna egzistencija može biti pripisana samo Allahu, svi drugi žive privremeno ili ovisno o čemu. Drugo; On je nezavisan od bilo koje osobe ili stvari, ali sva živa bića i stvari zavise od Njega. Ovo značenje poriče mišljenje da Bog jede, pije, spava ili treba darove od obožavalaca.
Zbog ove opsežnosti ideje Tevhida u suri “El-Ihlas”, Poslanik Muhammed (neka je mir Božiji i blagoslov na njega) je rekao za ovu suru da je ravna jednoj trećini Kur’ana. Savjetovao je muslimane da je često uče (hadis prenose El-Buhari i Muslim). Pored ostalih, 255-i ajet iz sure “El-Bekara”, objašnjava pojam Tevhida u njegovom potpunom značenju. 
“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može kod Njega zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova! On zna i šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji i Veličanstveni.”

Ovo ispravlja shvatanje Boga koje je preovladavalo među prijašnjim ljudima koji iskriviše poslanu im Bibliju. Ovaj ajet rješava i ispravlja mnoga pogrešna shvatanja i praznovjerja o Bogu i svemiru koja su kroz historiju bila proširena medu ljudima i formirala dijelove nekoliko filozofija. Prema Kur’anu, a nasuprot varljivim vjerovanjima, savršenstvo i slava pripisani su samo Bogu i jedino On se naziva istinskim božanstvom i On je uzvišen od svih mahana i slabosti. Možda je zbog toga Poslanik (neka je mir Božiji i blagoslov na njega) opisao ovaj ajet kao najveći ajet u Kur’anu (Ahmed i Tirmizi). 
U Islamu jedino Allah zaslužuje molitve, obožavanje, odanost, poslušnost, autoritet i vrhovnu vlast. Niko drugi se ne moli, obožava niti se od ikog drugog traži pomoć ili utočište. Meleci, poslanici, evlije i druge duhovne vođe nisu božanstva. Postoji samo jedan Bog, jedan Stvaraoc, jedan Gospodar, jedan Pomagač, Svemogući Allah. Svi drugi su Njegove sluge, Njegova stvorenja. Niko drugi ne posjeduje nikakav autoritet osim onog što mu je Allah podario.

Preuzeto Iz Knjige – TEVHID I ŠIRK  – Izdavač: Bosanski Alim 
Autor
Omer Hasan

Prijevod sa engleskog 
Ekrem Kadribegovic
Recenzija Ragib Kadribegovic
Obrada hfz. Senaid Zajimovic
Amman
1997-1417

TEVHID : JEDNOĆA ALLAHA

Tevhid znači da ne postoji niko drugi vrijedan obožavanja osim Allah i svi bi smo trebali da se saginjemo samo pred Njim i da samo Njega obožavamo. Samo On posjeduje svu moć i svi bi smo Ga trebali moliti za pomoć i poduku iz Njegove dobrote. Sveobuhvatan pojam Tevhida je naveden u 112-oj suri Kur’ana. Sura se zove “El-Ihlas” (Iskrenost):

“Reci: ” On, Allah – je Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije.”  

(Kur’an, suretul-Ihlas, ajet: 1-4)
 

Sura nas uči o Allahu (Bogu) na nama razumljiv način, dok nas istovremeno upozorava na sve zamke u koje su pali ljudi i narodi u pokušaju da razumiju Boga. Treba primjetiti da je priroda Boga tako uzvišena da je mi našim ograničenim čulima ne možemo spoznati. Ali u isto vrijeme On nije neki puki teško razumljivi filozofski pojam. On je uvijek blizu nas; On se brine o nama i Njemu dugujemo zahvalnost našeg postojanja. Allah, jedan Bog, Gospodar Svemira je jedini koji zaslužuje da Ga obožavamo. Sve stvari, i ljude, i uopće sve živo On je stvorio i niko se ne može porediti sa Njim. On je savršen, nezavisan od vremena i prostora. Ne smijemo misliti kako on ima oca ili sina jer ako bi smo tako mislili, svrstali bi smo Allaha i Njegove plemenite osobine u običan ljudski rod. Allah ne liči ni jednoj osobi ili stvari koju znamo ili koju možemo zamisliti. Oboje, Njegova priroda i dobrota su jedinstveni. U Kur’anu stoji: ,,Allah je Es-Samed”1 Riječ Es-Samed je teško prevesti jednim terminom jer ona sadrži dva značenja. Prvo; ona znači da vječna egzistencija može biti pripisana samo Allahu, svi drugi žive privremeno ili ovisno o čemu. Drugo; On je nezavisan od bilo koje osobe ili stvari, ali sva živa bića i stvari zavise od Njega. Ovo značenje poriče mišljenje da Bog jede, pije, spava ili treba darove od obožavalaca.

Zbog ove opsežnosti ideje Tevhida u suri “El-Ihlas”, Poslanik Muhammed (neka je mir Božiji i blagoslov na njega) je rekao za ovu suru da je ravna jednoj trećini Kur’ana. Savjetovao je muslimane da je često uče (hadis prenose El-Buhari i Muslim). Pored ostalih, 255-i ajet iz sure “El-Bekara”, objašnjava pojam Tevhida u njegovom potpunom značenju. 

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može kod Njega zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova! On zna i šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji i Veličanstveni.”



Ovo ispravlja shvatanje Boga koje je preovladavalo među prijašnjim ljudima koji iskriviše poslanu im Bibliju. Ovaj ajet rješava i ispravlja mnoga pogrešna shvatanja i praznovjerja o Bogu i svemiru koja su kroz historiju bila proširena medu ljudima i formirala dijelove nekoliko filozofija. Prema Kur’anu, a nasuprot varljivim vjerovanjima, savršenstvo i slava pripisani su samo Bogu i jedino On se naziva istinskim božanstvom i On je uzvišen od svih mahana i slabosti. Možda je zbog toga Poslanik (neka je mir Božiji i blagoslov na njega) opisao ovaj ajet kao najveći ajet u Kur’anu (Ahmed i Tirmizi). 

U Islamu jedino Allah zaslužuje molitve, obožavanje, odanost, poslušnost, autoritet i vrhovnu vlast. Niko drugi se ne moli, obožava niti se od ikog drugog traži pomoć ili utočište. Meleci, poslanici, evlije i druge duhovne vođe nisu božanstva. Postoji samo jedan Bog, jedan Stvaraoc, jedan Gospodar, jedan Pomagač, Svemogući Allah. Svi drugi su Njegove sluge, Njegova stvorenja. Niko drugi ne posjeduje nikakav autoritet osim onog što mu je Allah podario.

TEVHID : JEDNOĆA ALLAHA
Tevhid znači da ne postoji niko drugi vrijedan obožavanja osim Allah i svi bi smo trebali da se saginjemo samo pred Njim i da samo Njega obožavamo. Samo On posjeduje svu moć i svi bi smo Ga trebali moliti za pomoć i poduku iz Njegove dobrote. Sveobuhvatan pojam Tevhida je naveden u 112-oj suri Kur’ana. Sura se zove “El-Ihlas” (Iskrenost):
“Reci: ” On, Allah – je Jedan!Allah je utočište svakom!Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije.”  
(Kur’an, suretul-Ihlas, ajet: 1-4)
 
Sura nas uči o Allahu (Bogu) na nama razumljiv način, dok nas istovremeno upozorava na sve zamke u koje su pali ljudi i narodi u pokušaju da razumiju Boga. Treba primjetiti da je priroda Boga tako uzvišena da je mi našim ograničenim čulima ne možemo spoznati. Ali u isto vrijeme On nije neki puki teško razumljivi filozofski pojam. On je uvijek blizu nas; On se brine o nama i Njemu dugujemo zahvalnost našeg postojanja. Allah, jedan Bog, Gospodar Svemira je jedini koji zaslužuje da Ga obožavamo. Sve stvari, i ljude, i uopće sve živo On je stvorio i niko se ne može porediti sa Njim. On je savršen, nezavisan od vremena i prostora. Ne smijemo misliti kako on ima oca ili sina jer ako bi smo tako mislili, svrstali bi smo Allaha i Njegove plemenite osobine u običan ljudski rod. Allah ne liči ni jednoj osobi ili stvari koju znamo ili koju možemo zamisliti. Oboje, Njegova priroda i dobrota su jedinstveni. U Kur’anu stoji: ,,Allah je Es-Samed”1 Riječ Es-Samed je teško prevesti jednim terminom jer ona sadrži dva značenja. Prvo; ona znači da vječna egzistencija može biti pripisana samo Allahu, svi drugi žive privremeno ili ovisno o čemu. Drugo; On je nezavisan od bilo koje osobe ili stvari, ali sva živa bića i stvari zavise od Njega. Ovo značenje poriče mišljenje da Bog jede, pije, spava ili treba darove od obožavalaca.
Zbog ove opsežnosti ideje Tevhida u suri “El-Ihlas”, Poslanik Muhammed (neka je mir Božiji i blagoslov na njega) je rekao za ovu suru da je ravna jednoj trećini Kur’ana. Savjetovao je muslimane da je često uče (hadis prenose El-Buhari i Muslim). Pored ostalih, 255-i ajet iz sure “El-Bekara”, objašnjava pojam Tevhida u njegovom potpunom značenju. 
“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može kod Njega zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova! On zna i šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji i Veličanstveni.”

Ovo ispravlja shvatanje Boga koje je preovladavalo među prijašnjim ljudima koji iskriviše poslanu im Bibliju. Ovaj ajet rješava i ispravlja mnoga pogrešna shvatanja i praznovjerja o Bogu i svemiru koja su kroz historiju bila proširena medu ljudima i formirala dijelove nekoliko filozofija. Prema Kur’anu, a nasuprot varljivim vjerovanjima, savršenstvo i slava pripisani su samo Bogu i jedino On se naziva istinskim božanstvom i On je uzvišen od svih mahana i slabosti. Možda je zbog toga Poslanik (neka je mir Božiji i blagoslov na njega) opisao ovaj ajet kao najveći ajet u Kur’anu (Ahmed i Tirmizi). 
U Islamu jedino Allah zaslužuje molitve, obožavanje, odanost, poslušnost, autoritet i vrhovnu vlast. Niko drugi se ne moli, obožava niti se od ikog drugog traži pomoć ili utočište. Meleci, poslanici, evlije i druge duhovne vođe nisu božanstva. Postoji samo jedan Bog, jedan Stvaraoc, jedan Gospodar, jedan Pomagač, Svemogući Allah. Svi drugi su Njegove sluge, Njegova stvorenja. Niko drugi ne posjeduje nikakav autoritet osim onog što mu je Allah podario.

Preuzeto Iz Knjige – TEVHID I ŠIRK  – Izdavač: Bosanski Alim 
Autor
Omer Hasan

Prijevod sa engleskog 
Ekrem Kadribegovic
Recenzija Ragib Kadribegovic
Obrada hfz. Senaid Zajimovic
Amman
1997-1417

 

Lijep Život – Ključ sreće i zadovoljstva – Šejh Muhammed Mukhtar Šenkiti 

– HD VIDEO –