Arhiva za Juli, 2011

– Poštivanje novotara za sobom povlači dvije moguće štete koje uzrokuju rušenje Islama:

1: Usmjeravanje pažnje običnih ljudi i neznalica ka tom poštivanju. Oni time postaju uvjereni da je novotar najbolji čovjek i da je ono na čemu je on bolje od onoga na čemu su drugi. To je uzrok slijeđenja novotarije, a sljedbenici Sunneta će tada ostati po strani.

2: Ako bude bio poštivan zbog svoje novotarije to će mu biti podstrek da unosi novotarije u svemu i u svakoj situaciji. Novotarija će zaživjeti, a Sunneti zamrijeti. To je rušenje islama.


 
(El Itisam, Imam Eš Šatibi, 114/1)
– Poštivanje novotara za sobom povlači dvije moguće štete koje uzrokuju rušenje Islama:

1: Usmjeravanje pažnje običnih ljudi i neznalica ka tom poštivanju. Oni time postaju uvjereni da je novotar najbolji čovjek i da je ono na čemu je on bolje od onoga na čemu su drugi. To je uzrok slijeđenja novotarije, a sljedbenici Sunneta će tada ostati po strani.

2: Ako bude bio poštivan zbog svoje novotarije to će mu biti podstrek da unosi novotarije u svemu i u svakoj situaciji. Novotarija će zaživjeti, a Sunneti zamrijeti. To je rušenje islama.


 
(El Itisam, Imam Eš Šatibi, 114/1)
 
Prenosi se da su Ibrahima bin Edhema, Allah mu se smilovao, pitali o Allahovim riječima:
„Molite Mene, a Ja ću uslišati vaše molbe“ 
 
te mu kazaše:
“ Mi molimo, ali nam se dova ne uslišava“. 
Na to im je Ibrahim ibn Edhem rekao: 
“ Zamrla su vaša srca od deset stvari:
– spoznali ste Allaha, ali ne izvršavate dužnosti prema Njemu,

– čitate Allahovu knjigu, ali ne radite po njenim uputama,
– tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, ali ste ga uzeli za prijatelja,
– govorite da volite Poslanika, a napustili ste njegov put (sunnet),
– tvrdite da volite Džennet, ali ne činite djela koja vode u njega,
– tvrdite da strahujete od vatre Džehennema, ali ne odustajete od grijeha,
– tvrdite da je smrt istina, ali se ne pripremate za nju,
– zabavili ste se nedostatcima drugih, a svoje ne ispitujete,
– jedete nafaku koju vam je Allah dao, ali Mu se ne zahvaljujete,
– ukopavate vaše mrtve, ali iz tog ne uzimate pouku.“
 
Prenosi se da su Ibrahima bin Edhema, Allah mu se smilovao, pitali o Allahovim riječima:
„Molite Mene, a Ja ću uslišati vaše molbe“ 
 
te mu kazaše:
“ Mi molimo, ali nam se dova ne uslišava“. 
Na to im je Ibrahim ibn Edhem rekao: 
“ Zamrla su vaša srca od deset stvari:
– spoznali ste Allaha, ali ne izvršavate dužnosti prema Njemu,

– čitate Allahovu knjigu, ali ne radite po njenim uputama,
– tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, ali ste ga uzeli za prijatelja,
– govorite da volite Poslanika, a napustili ste njegov put (sunnet),
– tvrdite da volite Džennet, ali ne činite djela koja vode u njega,
– tvrdite da strahujete od vatre Džehennema, ali ne odustajete od grijeha,
– tvrdite da je smrt istina, ali se ne pripremate za nju,
– zabavili ste se nedostatcima drugih, a svoje ne ispitujete,
– jedete nafaku koju vam je Allah dao, ali Mu se ne zahvaljujete,
– ukopavate vaše mrtve, ali iz tog ne uzimate pouku.“
U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.
A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.

 A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naša kazna neće snaći noću dok budu spavali ?

 Ili su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće stići danju dok se budu zabavljali ?

 Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.
(Al-A’raf 96-99)
U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.
A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.

 A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naša kazna neće snaći noću dok budu spavali ?

 Ili su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće stići danju dok se budu zabavljali ?

 Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.
(Al-A’raf 96-99)
Allah, dž.š., je oduvijek i On nema početka. 
Sve osim Allaha, dž.š., je stvoreno i ima početak.  
Allah, dž.š., je Stvoritelj svega, Održavalac svega, 
Istinski Vlasnik svega i Vladar nad svime. 
Allah, dž.š., je davalac života i smrti, davalac svake koristi i štete i davalac svakog dobra i zla.
 
On sve zna, sve vidi, sve čuje, sve može. 
Niko Mu ravan nije. 
Allah, dž.š., čini što želi i ne postoji neko ko Mu se može suprotstaviti u onome što On želi. 
On nema potrebu ni za kime i ni za čime. 
On je neovisan od sviju i svega, a svi i sve je ovisno o Njemu. 
Nema boga osim Allaha.
Allah, dž.š., je rekao: 
“On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko. Njemu pripada najuzvišeniji primjer i na nebesima i na Zemlji. On je Silan i Mudar.” 
(Er-Rum, 27.)
 
Razlog Allahovog, dž.š., stvaranja svih živih stvorenja i neživih stvari je da bi Ga slaveći, hvaleći i veličajući obožavali. Allah, dž.š., je rekao: 
“Njega slavi sedam nebesa, i Zemlja, i oni na njima. I ne postoji ništa što Ga ne slavi i ne hvali, ali vi to ne razumijete. On je zaista blag i mnogo prašta.” 
(El-Isra’, 44.)
Allah, dž.š., je oduvijek i On nema početka. 
Sve osim Allaha, dž.š., je stvoreno i ima početak.  
Allah, dž.š., je Stvoritelj svega, Održavalac svega, 
Istinski Vlasnik svega i Vladar nad svime. 
Allah, dž.š., je davalac života i smrti, davalac svake koristi i štete i davalac svakog dobra i zla.
 
On sve zna, sve vidi, sve čuje, sve može. 
Niko Mu ravan nije. 
Allah, dž.š., čini što želi i ne postoji neko ko Mu se može suprotstaviti u onome što On želi. 
On nema potrebu ni za kime i ni za čime. 
On je neovisan od sviju i svega, a svi i sve je ovisno o Njemu. 
Nema boga osim Allaha.
Allah, dž.š., je rekao: 
“On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko. Njemu pripada najuzvišeniji primjer i na nebesima i na Zemlji. On je Silan i Mudar.” 
(Er-Rum, 27.)
 
Razlog Allahovog, dž.š., stvaranja svih živih stvorenja i neživih stvari je da bi Ga slaveći, hvaleći i veličajući obožavali. Allah, dž.š., je rekao: 
“Njega slavi sedam nebesa, i Zemlja, i oni na njima. I ne postoji ništa što Ga ne slavi i ne hvali, ali vi to ne razumijete. On je zaista blag i mnogo prašta.” 
(El-Isra’, 44.)
Allah, dž.š., je oduvijek i On nema početka. 
Sve osim Allaha, dž.š., je stvoreno i ima početak.  
Allah, dž.š., je Stvoritelj svega, Održavalac svega, 
Istinski Vlasnik svega i Vladar nad svime. 
Allah, dž.š., je davalac života i smrti, davalac svake koristi i štete i davalac svakog dobra i zla.
 
On sve zna, sve vidi, sve čuje, sve može. 
Niko Mu ravan nije. 
Allah, dž.š., čini što želi i ne postoji neko ko Mu se može suprotstaviti u onome što On želi. 
On nema potrebu ni za kime i ni za čime. 
On je neovisan od sviju i svega, a svi i sve je ovisno o Njemu. 
Nema boga osim Allaha.
Allah, dž.š., je rekao: 
“On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko. Njemu pripada najuzvišeniji primjer i na nebesima i na Zemlji. On je Silan i Mudar.” 
(Er-Rum, 27.)
 
Razlog Allahovog, dž.š., stvaranja svih živih stvorenja i neživih stvari je da bi Ga slaveći, hvaleći i veličajući obožavali. Allah, dž.š., je rekao: 
“Njega slavi sedam nebesa, i Zemlja, i oni na njima. I ne postoji ništa što Ga ne slavi i ne hvali, ali vi to ne razumijete. On je zaista blag i mnogo prašta.” 
(El-Isra’, 44.)
U ime Allaha Milostivog Samilosnog
 
Allah ti se smilovao obavezni smo naučiti tri načela:
 
1. Prvo je spoznaja Allaha s.v.t.a. i spoznaja Njegovog Poslanika, i spoznaja vjere islama sa dokazima.
 
2. Drugo je rad po tome.
 
3. Treće je pozivanje znanju i strpljenje na nevoljama koje to prate

 
Dokazi za to su riječi Uzvišenog Allaha:
 
Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i
dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.
Sura El-Asr
Šafija Allah mu se smilovao, rekao je: «Da je Allah objavio samo ovu suru kao dokaz stvorenjima, bila bi dovoljna.»
 
El-Buhari Allah mu se smilovao, naveo je u svome Sahihu:
«Znanje je prije riječi i dijela»
 
Dokazi za ovu konstataciju su riječi Uzvišenog Allaha:
 
Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe …
Sura Muhammed, 19
Tako je ajet počeo spominjanjem znanja prije riječi i dijela.

Allah ti se smilovao, dužnost svakog muslimana i muslimanke je da upozna i ova tri načela i da radi prema njima.
 
PRVO: 
Allah nas je stvorio, i opskrbio nas, i nije nas samim sebi
prepustio, poslao nam je poslanika. Pa, ko mu bude pokoran, ući će u Džennet, a ko mu bude nepokoran, ući će u Džehennem. 
Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:
 
Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom  kaznili.
Sura El-Muzzemil, 15-16
 
DRUGO: 
Uzvišeni Allah nije zadovoljan time da mu se u obožavanju
(činjenju ibadeta) pridruži bilo ko; ni Njemu bliski melek, ni poslanik (vjerovjesnik), a dokaz za to riječi Uzvišenog Allaha:
 
Mjesta padanja na sedždu su Allaha radi, 
i ne molite se, pored Allaha, nikome!
Sura El-Džinn, 18

TREĆE: 

Onome ko se pokorava Poslaniku s.a.v.s. i vjeruje da Allahu u svemu iskazuje jednoću, nije dozvoljeno da prijateljuje sa onima koji se Allahu suprotstavljaju, pa makar to bio neko ko je njegov najbliži.
Dokaz za to su riječi uzvišenog Allaha:
Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u
ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti.

Sura El-Mudžadele, 22

Allah te uputio na pokornost prema Njemu, ispravnost Ibrahimove vjere se očitovala u robovanju Jedinom Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući. To je Allah, s.v.t.a naredio svim ljudima i radi toga ih je stvorio, kao što je i rekao:

Džinove i ljude sam stvorio samo zato da mi ibadet čine

Sura Ez-Zarijjat, 56
Riječ یعبدوب «ja'budun» (ibadet čine, robuju) znači priznavanje i
iskazivanje Allahove jednoće (tewhida) u svemu.

TEWHID – Allahova jednoća, najveličanstvenije je što je Allah, s.v.t.a. naredio, što znači smatrati da je jedino Allah, s.v.t.a. dostojan da mu se čini ibadet. 

ŠIRK – Činjenje ibadeta nekom drugom pored Njega, najvažnije je što je Allah s.v.t.a. zabranio.

Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

Robujte Allahu i druge Njemu ravnim ne smatrajte… 
Sura En-Nisa, 36

Ako te neko upita: koja je tri temelja čovjek dužan poznavati, reci mi: Da rob (čovjek) spozna svog Gospodara i svoju vjeru i spozna svoga poslanika, Muhammeda s.a.v.s.

Iz Knjige: Tri Osnovna Načela
Autor: Muhammed b. Abdulvehhab
Sa arapskog preveli: Senaid i Mevlida Zaimović
Podgorica Ramazan 1426 / Oktobar 2005