Vrijeđanje Islamskih Učenjaka – STOP –

Posted: 9 Februara, 2012 in Akida, Allah, Hadisi, Islam, Islamski, kur'an, Muhammed, poslanik, pravovjernih, RespectlifeBH, spas, Sunnet, Tewhid, vjerovanje
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on od Allaha, azze ve dželle, da je rekao: “Onaj koji uznemiri Moga roba, Ja mu objavljujem rat.”  Hadis je zabilježio imam Buhari u “Sahihu”.


Svi smo dobro svjesni da je onaj koji jede kamatu ili njom posluje, ušao u rat sa Uzvišenim Allahom, dželle šanuhu, i da mu je pripremljena obilata i kobna kazna. Međutim, da li smo svjesni da je isto takvo stanje i sa onim koji uznemirava islamske učenjake? Jesmo li ikada o tome razmišljali?! Da li nam je to na umu kada polemiziramo o ulemi i njihovim “greškama”?!

Hatib el-Bagdadi, rahimehullah, prenosi od imama Ebu Hanife i Šafije, rahimehumallah, da su rekli: “Ako učenjaci, koji rade po znanju, nisu Allahove evlije (štićenici), onda Allah, zaista, nema evlija.”

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Onaj koji uznemiri učenjaka, takav je uznemirio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a onaj koji uznemiri Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uznemirio je Uzvišenog Allaha, azze ve dželle.”

Da li smo jezik usmjerili u dobro i korisne stvari i sačuvali ga od ružnog i lažnog govora o časti islamskih učenjaka i ostalih vjernika ?!

Uzvišeni Allah kaže:  

“A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili. Kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, a vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno”  

(prijevod značenja En-Nur, 14-15);  

“Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati”  

(prijevod značenja El-Isra, 36).


Ibnul-Kajjim, rahimehullah, rekao je: “Koliko često imamo priliku da vidimo ljude koji se žestoko klone nasilja i razvrata (krađa, blud, alkohol,…), a od njihovih jezika nisu mirni ni živi ni mrtvi. Ne mare za onim što govore.”  Ove riječi potrebno je zapisati suzama, zato što se danas odnose na mnoge učenike koji tragaju za znanjem.

Neke od negativnih posljedica ružnog govora o islamskim učenjacima su:

1. ružan govor o ulemi uzrok je odbijanja istine koju govori,
2. napad na alima je i napad na znanje koje nosi i kojem poučava,
3. napad na ulemu dovest će do toga da učenici napuste učenjake i ostanu bez odgajatelja,
4. ružan govor o ulemi umanjuje njihov autoritet kod običnog naroda,
5. napadanje na ulemu je pružanje pomoći neprijateljima islama u njegovom rušenju itd.

U isto vrijeme, na islamskim učenjacima je obaveza da postupaju u skladu sa stečenim znanjem, poučavaju narod istini i da se ne boje nikoga osim Uzvišenog Allaha. Također, na njima je da budu najbolji primjer drugima, što se ogleda u detaljnom i preciznom slijeđenju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ophođenju s ljudima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjavao bi ljudima sve što bi im moglo izazvati i najmanju sumnju i nejasnoću, jer šejtan kola kroz sinove Ademove, alejhis-selam, kao što kroz njih kola krv.

Učenici i ostali muslimani obavezni su sljedeće:

1. da čuvaju visoki stepen uleme u islamu i znaju da su oni istinski predvodnici,
2. da znaju da nema bezgrješnih ljudi, osim onih koje je Allah sačuvao,
3. da budu svjesni da je razilaženje među ulemom prisutno još od prvih dana islama,
4. da napadom na ulemu otvaraju vrata neprijateljima islama koji to jedva čekaju,
5. da stavove i mišljenja učenjaka opravdavaju na najljepši način,
6. da se na prvom mjestu pozabave svojim mahanama, kojih imaju puno.

Odbrana islamskih učenjaka od onih koji skrnave njihovu čast, ne znači da je svaki pojedinac od njih u pravu u svemu što zastupa. Naprotiv, greška je moguća i dešava se. Svi ljudi su slabi i ovisni o Uzvišenom Allahu, a Uzvišeni Allah neovisan je od drugih i jedino Njemu, dželle šanuhu, pripada savršenost i potpunost. Također, obaveza je slijediti srednji put kada se radi o ukazivanju na greške učenjaka. Ljudi su po pitanju ovoga između dvije krajnosti i sredine. Neki ljudi se ismijavaju sa učenjacima i omaložavaju njihove stavove, dok drugi smatraju da je odbijanje nekog stava koji zastupa određeni učenjak, radi jačeg dokaza, napad na učenjake i njihovo omaložavanje. Potrebno je naći sredinu između ove dvije krajnosti. Učenjake treba uvažavati, poštovati, tražiti pred njima znanje, tražiti od njih savjet, ali u isto vrijeme težiti ka jačim dokazima i stavovima učenjaka koji su bliži istini. Treba napomenuti da to nije u stanju niko osim učenik koji je dostigao dovoljno znanja da može vagati među jačinom dokaza, dok običan narod treba da sluša bogobojazne učenjake i marljive učenike i da se boji Allaha kada se prividno sukobe njihova mišljenja, onoliko koliko je u mogućnosti.

Na kraju, poručujem onima koji vrijeđaju učenjake da se iskreno pokaju i povrate Allahu Uzvišenom, i da se iskupe od ružnog govora o ulemi tako što će isto toliko, i više, lijepo govoriti o njima. Ako to ne učine, neka dobro znaju da su od propalih, a dobra završnica pripada samo bogobojaznima.

Po djelu: “Luhumul-ulemai mesmume”, uvaženog šejha dr. Nasira el-‘Umera, hafizehullah (Allah ga sačuvao)

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.