Savjeti sestri muslimanki u Ramazanu !!!

Posted: 18 Jula, 2012 in muslimanka, ramazanski savjeti, žena u ramazanu
piše: Ummu Muhammed
El-hamdu lillahi Rabbil-alemin, ves-salatu ves-selamu ala ešrefi el-enbija’ vel-murselin, nebijjina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi edžme'in. Ovo je nekoliko riječi, skupocjenih poziva, nudimo ih ženi muslimanki, djevojci mu'minki, povodom dolaska mubarek mjeseca Ramazana. Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da okoristi sve naše sestre mu'minke koje budu čitale ove riječi i da im ovi savjeti budu od pomoći u pokornosti Svevišnjem Allahu, postizanju Njegova zadovoljstva i oprosta u ovom mubarek mjesecu.
Budi zahvalna Uzvišenom Allahu
Sestro! Mjesec Ramazan jedna je od najvećih Allahovih, subhanehu ve te'ala, blagodati po Njegove robove. U njemu se Allahova milost spušta, opraštaju se grijesi i loša djela, dobra djela se uvećavaju, u njemu Allah, subhanehu ve te'ala, oslobađa Svoje robove od Vatre. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Kada dođe mjesec Ramazan, otvore se vrata Dženneta, dok se vrata Džehennema zatvore i šejtani se povežu u lance.” (Muttefekun alejh) Takođe je rekao: „Onome ko posti mjesec ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, prethodni grijesi će biti oprošteni.” (Muttefekun alejh) Svevišnji Allah u hadisu kudsijju je rekao: „Svako djelo sina Ademova pripada njemu, dočim post pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi.” (Muttefekun alejh) Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Doista, u mjesecu ramazanu, svakog dana i svake noći Allah oslobađa robove od Vatre.” (Ahmed s vjerodostojnim lancem prenosioca) A za noć Kadr Allah je rekao: „Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.” (Prijevod značenja El-Kadr, 3.) Sestro muslimanko! Ovo je nekoliko šerijatskih tekstova koji ukazuju na veličinu ove Allahove, subhanehu ve te'ala, blagodati po tebe i ostale Njegove robove. Zato, budi zahvalna Svevišnjem Allahu i na ovu blagodat uzvrati pokornošću i dobrim djelima, a ne nepokornošću i grijesima pa da budeš lišena ove blagodati.
Kako da dočekaš mjesec Ramazan
 • Žureći da se iskreno pokaješ, kao što Uzvišeni kaže: „I svi se, o vjernici, pokajte Allahu, da biste uspjeli.” (Prijevod značenja En-Nur, 31.)
 • Klonjenjem od svih ružnih djela: laži, ogovaranja, potvaranja, zavade, razvrata, slušanja muzike, razgolićavanja, miješanja sa muškarcima i svega lošeg.
 • Čvrstom odlukom i visokim ambicijama da ćeš mjesec Ramazan provesti u dobrim djelima i da nećeš dozvoliti da ti ni jedan djelić ovog mubarek mjeseca ode u ono u čemu nema nikakve koristi.
 • Čestim spominjanjem Allaha, činjenjem dove, traženjem oprosta i učenjem Kur'ana.
 • Čuvanjem i obavljanjem propisanih namaza u njihovim vremenima, s njihovim ruknovima, vadžibima i sunnetima, s potpunom skrušenošću i smirajem.
 • Obavljanjem nafila nakon obavljenih propisanih namaza.
Poduči se propisima posta
Upoznaj se sestro muslimanko, sa propisima posta: njegovim fardovima, sunnetima, adabima, kako bi tvoj post bio ispravan i primljen kod Allaha, subhanehu ve te'ala. Upoznaj se sa:
 • osobama koje su dužne postiti i šta je na takvim osobama;
 • propisom djevojke koja postane punoljetna u toku jednog od dana mjeseca Ramazana i šta je na takvoj osobi;
 • obaveznosti nijjeta i vremenom i načinom njegova donošenja;
 • stvarima koje kvare post;
 • propisima žene u hajzu;
 • propisima žene u nifasu;
 • takođe žene koja ima istihazu;
 • dozvoljenim stvarima u toku posta i sl.
Ramazan je mjesec posta, a ne mjesec hrane
Allah, subhanehu ve te'ala, je, plemenita sestro, propisao post kako bi se musliman naoružao strpljenjem, kako bi ukrotio svoje strasti, povećao svoju bogobojaznost i strahopoštovanje prema Allahu, subhanehu ve te'ala. Uzvišeni je rekao: „O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni.” (Prijevod značenja El-Bekara, 183.) Jedan od prethodnika je upitan: „Zbog čega je propisan post?”, pa je odgovorio: „Kako bi bogataš doživio osjećaj gladi, pa nakon toga ne zaboravljao siromaha!” Ono što danas, nažalost, možemo vidjeti jeste sušta suprotnost spomenutog. Muslimanske porodice upravo u ovom mjesecu potroše i pojedu hrane više nego u bilo kojem drugom mjesecu! Žena muslimanka u ovom mjesecu, mubarek mjesecu Ramazanu, provede u kuhinji više vremena nego u bilo kojem drugom mjesecu! Pa kada će učiti Kur'an? Kada će slaviti i veličati Allaha, obratiti Mu se dovom, tražiti oprosta od Njega? Kada će se podučavati propisima posta? Kada će biti slobodna da se posveti ibadetu u ovom plemenitom mjesecu? Zato se, plemenita sestro, dobro čuvaj provođenja vremena u ovom mjesecu u onome u čemu nema koristi i za čim nema potrebe! Propao je onaj koji doživi mjesec Ramazan, a ne bude mu oprošteno u njemu!
Mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana
Mjesec Ramazan ima posebnu odliku od drugih mjeseci. U njemu je otpočela objava Kur'ana. Svevišnji Allah je rekao: „U mjesecu Ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla.” (Prijevod značenja El-Bekara, 185.) Tako su Ramazan i Kur'an nerazdvojni. Kada se spomene Ramazan spomene se i Kur'an. U dva Sahiha od Ibnu-Abbasa, radijallahu ‘anhuma, se prenosi da je rekao: „Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio najplemenitiji od svih ljudi, a posebno je bio plemenit u mjesecu Ramazanu kada mu je dolazio Džibril. Džibril mu je dolazio svake noći i podučavao Kur'anu.” Ispravni prethodnici su mnogo učili Kur'an u mjesecu Ramazanu. Neki od njih bi proučili Kur'an u namazu svake tri noći, neki svakih sedam noći a neki i svakih deset noći. Katade, rahmetullahi ‘alejh, bi stalno završavao Kur'an za sedam dana, a kada bi nastupio mjesec Ramazan završavao bi ga za tri dana, dočim, kada bi nastupilo deset zadnjih noći, Kur'an bi proučio u svakoj noći. Imam Zuhri, kada bi nastupio Ramazan, samo bi učio Kur'an i hranio siromahe. Imam Malik, kako prenosi Ibn Abdul-Hakem, ostavio bi isčitavanje hadisa u Ramazanu i posvetio se učenju Kur'ana iz Mushafa. Tako i ti sestro. Moraš da sebi svakodnevno odrediš dio iz Kur'ana kojim ćeš oživjeti svoje srce, očistiti svoju dušu, skrušiti svoje organe, čime ćeš, inšaAllah, zaslužiti da se Kur'an zauzima za tebe na Sudnjem danu. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Post i Kur'an će se zauzimati na Sudnjem danu za čovjeka! Post će reći: ‘Gospodaru moj! Ustegnuo sam ga od hrane i strasti, pa, primi moje zauzimanje za njega’, a Kur'an će reći: ‘Gospodaru moj! Ustegnuo sam ga od spavanja noću, pa, primi moje zauzimanje za njega!’ Pa će biti prihvaćeno njihovo zauzimanje.” (Ahmed i Hakim s vjerodostojnm lancem prenosioca)
Mjesec Ramazan je mjesec plemenitosti i dobročinstva
Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je podsticao žene na udjeljivanje. Govorio bi: „O skupino žena! Udjeljujte i mnogo tražite oprosta! Doista sam vidio da ste vi najbrojniji od stanovnika vatre!” (Muslim) Prenosi se od Majke vjernika, Aiše, radijallahu ‘anha, da je u jednom danu podijelila stotinu hiljada dirhema, a postila je toga dana. Sluškinja joj je rekla: „Zar nisi mogla od onoga što si podijelila da za jedan dirhem uzmeš mesa kojim bi se iftarila?!” Odgovorila je: „Da si mi to ranije rekla, učinila bih to.” Od plemenitosti i dobročinstva u Ramazanu je: spremaje iftara za postače, hranjenje siromaha, ispunjavanje njihovih potreba, savjetovanje i podučavanje neukih, udjeljivanje u trajnu sadaku. Zato se potrudi, plemenita sestro, u ovim djelima, jer je nagrada za njih ogromna.
Mjesec Ramazan je mjesec namaza
Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je, plemenita sestro, klanjao noću sve dok mu pete nisu počele pucati. Svoj postupak bi pojašnjavao riječima: „Pa, zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!” (Muttefekun alejh) Takođe je govorio: „Ko mjesec Ramazan provede u namazu vjerujući i nadajući se nagradi, prethodni grijesi koje je počinio bit će mu oprošteni.” (Muttefekun alejh) Za odlazak žena u mesdžide, Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Ne zabranjujte svojim ženama mesdžide, a kuće njihove su im bolje.” (Ahmed i Ebu-Davud, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) Na čednoj muslimanki, pri odlasku u mesdžid radi namaza, je da vodi računa o adabima odlaska u mesdžid, da odlazi u mesdžid radi namaza i slušanja Kur'ana, da se propisno obuče i da ništa od njenog tijela ili odjeće ne bude povod smutnje među vjernicima, da se ne miriše radi izlaska iz kuće i odlaska u mesdžid, da se ne miješa sa muškarcima na putu do mesdžida i prilikom ulaska i izlaska iz mesdžida, da hodi krajem puta, a da sredinu ostavi za muškarce, da ne vodi sa sobom malu djecu u mesdžid, ako zna da će plakati, biti nemirni i odvraćati koncentraciju ostalih muslimana od Kur'ana i namaza.
Ramazan je post svih organa
Znaj, skupocjeni dragulju islama, da je post, ustvari, post od grijeha, pa oči poste od gledanja u haram, uši poste od slušanja harama, usta pored hrane poste od laži, ogovaranja, potvaranja, ismijavanja, omalovažavanja, ruke poste od doticanja, kupovanja i prodavanja harama, noge poste od odlaska na haram mjesta, stomak posti od hrane i pića, polni organ od zadovoljavanja strastima. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Ko ne ostavi lažan govor i rad po njemu i neznanju, pa Allahu ne treba to što on ostavlja svoju hranu i piće.” (Buharija) Zato, kada govoriš govori istinu, kada gledaš gledaj samo u dozvoljeno, slušaj samo ono što je dozvoljeno, kupuj halal i prodaji halal, dotiči halal i odlazi na halal mjesta. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Možda neki postač od svoga posta ima samo glad i žeđ!” (Ahmed i Ibnu-Madže sa vjerodostojnim lancem prenosioca)
Praktični savjeti za iskorištavanja vremena u Ramazanu
 • Ne izlaziti iz kuće bez potrebe.
 • Ne odlaziti na pijacu, pogotovo u zadnjoj trećini Ramazana.
 • Ostavljanje sijela i posjeta u kojima nema koristi i koja nisu potrebna, a ukoliko se za nekima i ukaže potreba, kao što je posjeta bolesniku, onda ne ostajati mnogo u tim posjetama.
 • Izbjegavanje sijela na kojima se priča o drugima, ismijava, ogovara i potvara.
 • Ne gubiti vrijeme u praćenju televizijskih programa.
 • Ne sjediti dugo u noć, jer to, obično, dovodi do ostavljanja noćnog namaza i spavanja po dani.
 • Ne spavati mnogo po danu.
 • Ne provoditi mnogo vremena u kuhinji, pripremajući sehur i iftar.
 • Ne gubiti vrijeme u ukrašavanju i stojanju pred ogledalom.
 • Ne gubiti vrijeme u dugim telefonskim razgovorima.
 • Čuvati se rasprava i diskusija u kojima nema mnogo koristi i koje, obično, dovode do gubljenja velikog dijela vremena, a ukoliko i bude pozvana na slično neka kaže: „Ja postim”.
Zadnja trećina Ramazana
Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, pritegnuo bi donji dio odjeće, noći provodio u ibadetu i svoju porodicu budio da čine ibadet. (Muttefekun alejh) To je mali broj dana u kojima će uspjeti marljivi, a propasti nemarni. U ovim noćima je i noć Kadra, koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ko je ne dočeka u ibadetu, doista je od velikih gubitnika. Zato se potrudi da činiš što više ibadeta u ovim noćima. Nastoj da ih cijele provedeš u ibadetu, kako bi sigurno dočekala i doživila noć Kadr u ibadetu i postigla veliku nagradu. Aiša, radijallahu ‘anha, je upitala Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Kada bi potrefila trenutak kada je noć Kadr, šta da kažem u njemu?” Odgovorio je: „Reci: ‘Allahumme inneke ‘afuvvun, tuhibu el-‘afve, fa'fu ‘anna – Allahu moj! Ti si Onaj Koji mnogo prašta, voliš opraštanje, pa, oprosti i nama!'” (Ahmed i Tirmizi i kaže da je hadis hasen-sahih)
Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da nam dozvoli da doživimo mubarek Ramazan, da nam pomogne u ibadetu i primi naša djela. On Uzvišeni u stanju je da sve učini! Neka je Njemu svaka hvala i neka je salavat i selam na Njegova poslanika, ashabe i sve koji slijede islam do Sudnjeg dana.

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.