O, ROBOVI MOJI…- HADIS

Posted: 14 Januara, 2013 in hadis
Ebu-Zerr el-Gaffari, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da Uzvišeni Allah dž. š. kaže: 
“O Robovi moji, ja sam Sebi nasilje zabranio, a zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugom nasilje činiti. O Robovi moji, svi ste vi zalutali osim onog koga ja uputim; pa tražite od Mene da vas uputim, Ja ću vas uputiti. O Robovi moji, svi ste vi gladni osim onog koga Ja nahranim, pa od Mene tražite de vas nahranim Ja ću vas nahraniti. O Robovi moji, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga ja odjenem, pa od Mene tražite da vas odjenem Ja ću vas odjenuti. O Robovi moji, vi danju i noću griješite a ja sam onaj koji sve grijehe prašta, pa od Mene tražite da vam oprostim, Ja ću vam oprostiti. O Robovi moji, vi nikada nemožete doći do onoga čime biste Meni štetu nanijeli pa da Mi je nanesete, niti ikad možete doćI do onopga što će Meni korist donijeti, pa da Mi je donesete. O Robovi moji, kad biste vi i prvi i zadnji, i ljudi i džinni, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa nebi Moje imanje povećalo. O Robovi moji; kada biste vi, i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, imali srce najgoreg griješnika, to ništa nebi Moje imanje umanjilo. O Robovi moji; kada biste vi i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, stali na jedno mjestopa Meni svoje molbe i želje uputili, te ja udovoljio svačijoj molbi i želji; to ne bi umanjilo ono što ja imam ni onoliko koliko oduzme od mora igla kad se u njega zamoči. O Robovi moji, sve zavisi od vaših djela, koja su kod mene sačuvana i prebrojana; i za koja ću Ja vama dati zaslugu. Ko nađe nagradu i dobro, nek Allahu zahvali; a ko opet kaznu i zlo, nek ne kori nikog osim sebe.”
(Muslim)

Ovaj hadis spada u onu grupu hadisa, koji se nazivaju hadisi-kudsi i hadisi-rebani. Hadisi-kudsi je onaj hadis u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pripisuje riječi Uzvišenom Allahu a te riječi se ne nalaze u Kur'anu. Svaki hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je od Allaha dž. š. Jer Uzvišeni Allah veli za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “On (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) ne govori od sebe nego je sav njegov govor objava koja mu se dostavlja.” ( En-Nedžm, 3-4.) Prema tome hadisi-kudsi se odlikuju nad ostalim hadisima time što se u njima riječi pripisuju Uzvišenom Allahu. U ovom se hadisu ocrtava moć i uzvišenost Svevišnjeg Allaha. Njegovo je sve, niko mu ne treba. Njemu koristi ne donose naši dobri poslovi, a ni naša ružna djela ni najmanje mu štete nanijeti ne mogu. Svi su ljudi Njegove sluge i Robovi te prema tome svi i u svakom stanju Ii slučaju, Njega trebaju. Zato, uvijek treba da samo Njega mole i da samo od Njega traže i da se samo Njemu obraćaju. Nagradu koju će dobiti ljudi koji su dobra radili, dobiće od Njegove milosti, a ne zato što su oni svojim djelima zadužili Allaha dž. š. Da ih nagradi. Kazna, pak koju će pretrpjeti ljudi koji su na ovom svijetu zlo radili, posljedica je njihovih zlih djela, jer Allah dž. š. Nikom nasilje ni nepravdu ne čini. ( Es-Sunne, Hadži Mehmed ef. Handžić str. 49.)
O vrijednosti ovog hadisa dovoljno govori riječ imama Ahmeda ibn-Hanbela koji veli da je ovo najuzvišeniji hadis od svih hadisa koje Šamlije prenose.

Neke pouke iz ovog hadisa

1. Pripisivanje govora Uzvišenom Allahu teda je Allahov govor slovo i glas koji se čuje. A Kur'an je pun dokaza koji upućuju na ovu istinu.

2. Allah dž. š. je kadar da čini nasilje, ali ga je Sam Sebi zabranio iz svoje savršene pravednosti. Jer da nije moćan da čini nasilje nebi se hvalio i veličao u ovom hadisu time što ga je Sebi zabranio.

3.Uzvišeni Allah je Sebi negirao neka svojstva. Ta negacija upućuje s druge strane na pripisivanje Allahu svojstva koje je suprotno od negiranog. Tako, negiranje nasilja kao Allahovog svojstva znači pripisivanje savršene pravednosti Uzvišenom Allahu.

4. Uzvišeni Allah Sebi zabranjuje šta hoće i stavlja u obavezu šta On hoće. Jer Njemu pripada sav sud i propisivanje. Dok niko drugi nemože Allahu zabranjivati niti ga obavezivati sa bilo čim. Poslušaj sljedeće riječi tvoga Uzvišenog Gospodara: “Upitaj: ‘Čije je sve što je na nebesima i na zemlji? I odgovori:Allahovo!’ On je sebi propisao da bude milostiv.” ( El-En'am, 12.)

5. Uzvišeni Allah je i nama zabranio nasilje bez obzira bilo to prema samom sebi ili prema drugom, zato kaže: “A zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugom nasilje činiti.”

6. Svaki čovjek je zalutao sve dok ga Allah ne uputi. Zato, oni koji su upućeni trebaju moliti Allaha da ne zalutaju.

7. Podsticaj na traženje znanja jer Allah veli: “Svi ste vi zalutali.” A nema sumnje da je traženje znanja od najboljih djela i od najefikasnijih puteva za otklanjanje sumnji. Imam Ahmed veli: “Sa znanjem se ništa ne ravna za onoga kome je ispravan nijet.”

8. Da netražiš uputu ni od koga osim od Allaha jer On kaže: ” Pa tražite od Mene da vas uputim, ja ću vas uputiti.”

9. Svi robovi su u osnovi gladni jer oni sami nisu u stanju da stvore ono što održava njihova tjela kao što kaže Uzvišeni u suri El-Waqia: “Kažite vi Meni! Šta biva s onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče ili to Mi činimo? Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali: ‘Mi smo doista oštećeni, čak smo svega lišeni!’ Kažite vi Meni; vodu koju pijete da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo možemo slanom da je učinimo – pa zašto niste zahvalni.” ( El-Waqia, 63-70.)

10. Riječi Uzvišenog: “Pa od mene tražite da vas nahranim” obuhvataju moljenje Allaha za hranu i opskrbu kao i rad i trud za sticanje iste. Uzvišeni veli: “A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.” (El-Džumua’, 10.) Jer poznato je da zlato, pare i hljeb ne padaju s neba, zato svaki insan mora da se trudi i radi.

11. Osnova je da je čovjek neodjeven sve dok ga Allah ne odjene. Jer čovjek izlazi iz majčine utrobe neodjeven pa ga Allah odjene onim što je propisao od sebeba (poput njegovih roditelja itd.)

12. Sinovi Ademovi mnogo griješe.

13. Koliko god da grijesi budu veliki i koliko god da ih bude, Allah dragi će ih oprostiti onome koji se pokaje i zatraži oprost od Allaha.

14. Savršenost Allahove vlasti i nezavisnosti od stvorenja, zato veli: “O Robovi moji, vi nikada nemožete doći do onoga čime biste Meni štetu nanijeli pa da Mi je nanesete…” a sve ovo zbog toga što je On savršen u svojoj vladavini i nezavisnosti. Kao da Uzvišeni kaže: “Tražio sam od vas da Me molite za oprost vaših grijeha samo zato što je to čista vaša korist a ne zbog moje potrebe za tim niti zbog toga što Mi vaša nepokornost može nešto nauditi.

15. Mjesto bogobojaznosti je srce.

16. Savršenost i potpunost Allahova bogatstva. Ovo se vidi iz Njegovih riječi ” o moji Robovi, kada biste vi prvi i posljednji i….stali na jednom mjestu…” Sve ovo upućuje na savršenost i veličinu Allahovog bogatstva, plemenitosti i darežljivosti.

17. Allah Uzvišeni je izbrojao i sačuvao djela ljudi i ništa Mu nije umaklo.

18. Onaj koji ne bude radio dobro pa onda ne nađe nikakvo dobro neka kori i krivi samog sebe i nikog drugog. Ako neko kaže: “Kako da korim sebe kad mi to nije bilo određeno da uradim?” Odgovor bi glasio: “Ti nisi znao kada si učinio grijeh ili ostavio neku obavezu da ti je to određeno. Jer kada griješnik hoće da počini neki grijeh on ne zna da li mu je to zapisano ili ne, sve dok to ne uradi. Isto tako onaj koji ostavlja neku obavezu ne zna da li mu je zapisano da je ostavi sve dok je ne ostavi. Zbog svega ovog kori sebe, o ti koji griješiš prema Gospodaru svih svjetova. Poslanici su prenijeli I dostavili emanet, Kur'an je dovoljan dokaz, a ti sve ovo ostavio onda kori samog sebe.

Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji su spoznali Gospodara svih svjetova pa da i mi uživamo u toj blagodati, najvećoj na ovom svijetu. Rekli su neki od selefa: “Miskini, bjednici, su oni koji su otišli sa ovog svijeta a nisu okusili najslađe što postoji na njemu, spoznaju Allaha dž. š..
Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova

Priremio: Abdurahman Mustafa Kujević

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.