Šeri'atska akademija Mus'ab ibn Umejr – CIVILIZACIJA I KULTURA

Posted: 31 Januara, 2013 in CIVILIZACIJA I KULTURA
___________________________________________________________________________________
prva skripta iz predmeta CIVILIZACIJA I KULTURA
 
Bismillahir-rahmanir-rahim
Jevrejstvo – Jehudije
Definicija: Jevrejstvo je vjera u koju vjeruju jevreji, a oni su ummet Musa alejhi selam.
Osnov jevrejstva
Akida jevrejstva prije nego je iskrivljena bila je izgrađena na tevhidu i ispravnom imanu objavljena od Allaha dželleša'nuhu Musau alejhi selam. Međutim, oni su je iskrivili i zamijenili i izmislili ono što Allah dželleša'nuhu nije objavio Musau alejhi selam. Od tada, pa do dana današnjeg oni su ummet koji se neprijateljski odnosi prema Allahu dželleša'nuhu i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a dokaz je sura El-Maide, 82 ajet: “Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci, i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: ‘Mi smo kršćani, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.”
Živi kur'anski primjeri o njihovom krivom vjerovanju
1. Širk Allahu dželleša'nuhu u ibadetu.
Uzeli su tele za božanstvo i Allahu dželleša'nuhu pripisali druga, te ga počeli obožavati uprkos tome što su među njima bili Musa i Harun alejhi selam. Allah dželleša'nuhu ovo spominje u suri Ta–Ha, 88-91. ajeta: “Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muče, i oni su onda rekli. ‘Ovo je vaš bog i Musaov bog, on ga je zaboravio!’ Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist može pribaviti? A njima je Harun još prije govorio: ‘O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni, Gospodar vaš je Milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje!”
Zato što su oni znali da je životinja nerazumna, da je zovnu ne bi im se mogla odazvati kao što ne može da im pribavi kakvu korist ili otkloni kakvu štetu.
2. Pripisivanje sina Allahu dželleša'nuhu, neka je Uzvišen Allah od onoga što oni govore. Kaže Uzvišeni u suri Et-Tevbe 30-om ajetu: “Jevreji govore: ‘Uzejr je  Allahov sin.”
Uzejr je bio jedan od poslanika koji su poslani jevrejima. Jevreji su čak ustvrdili da su oni Allahovi dželleša'nuhu miljenici i odabranici. U suri El-Maide, 18. ajet, kaže Uzvišeni: “I jevreji i kršćani kažu: ‘Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi.’ Reci: ‘Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?”
3. Riječi njihove ‘Allah je siromašan, a mi smo bogati.’ Zaista su ovo teške riječi i ne može ih kazati osim nevjernik. Kaže Allah dželleša'nuhu u suri Ali’ Imran, 181.ajet: “Allah je čuo riječi onih koji su rekli: ”Allah je siromašan, a mi smo bogati!” Pa im Allah dželleša'nuhu, odgovara: “Naredit ćemo Mi da se pribilježi ono što su oni rekli, kao i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: ‘Iskusite patnju u ognju zbog djela ruku vaših!’ – a Allah nije nepravedan prema robovima Svojim.”
4. Poricanje poslanstva Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem
Uprkos tome što su znali da je on Allahov Poslanik i imaju dokaze za to, kao što kaže Uzvišeni u suri El-Bekare, 146.ajet: “Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanika, kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju.”
Svete jevrejske knjige
Jevreji se po vjerskim pitanjima oslanjaju na dvije knjige: Tevrat i Talmud.
a) Tevrat je, ustvari, Stari zavjet koji kod kršćana predstavlja prvi dio Biblije. On se sastoji od 39 dijelova, od kojih je 5 najbitnijih.
– Stvaranje
– Izlazak
– Leviti
– Brojevi
– Pohvala
1. Stvaranje – tu se govori o početku stvaranja i o grešci, zatim, govori se Ademu, Nuhu, Ibrahimu, Ishaku alejhimu selam itd.
2. Izlazak – govori o životu i tlačenju jevreja u Egiptu sa Musaom alejhi selam o njihovom izlazu i o tome kako su na Sinaju obožavali tele.
3. Leviti – govori o propisima, čistoći, praznicima i sl.
4. Brojevi – govori o jevrejima, o porijeklu, precima i sl.
5. Pohvala – govori o nadopunjavanju Musaovog alejhi selam šeri'ata  i o njegovoj oporuci da ga naslijedi Jošua alejhi selam.
Dokazi da Stari zavjet nije original
Veliki dio dokaza je od samih jevreja, neki su od evropskih učenjaka, ali prvo ćemo navesti Kur'anske dokaze:
Kaže Uzvišeni u suri En-Nisa, 46. ajet: “Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru: ‘Čujemo, ali se ne pokoravamo!’ i ‘Čuj, ne čuli te!’ i ‘Ra’ina!’ A da oni kažu: ‘Čujemo i pokoravamo se!’ i ‘Čuj’ i ‘Pogledaj na nas!’ – bilo bi za njih bolje i ispravnije, ali, Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje.”
Zatim u suri Ali’ Imran, 78. ajet: “Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: ‘To je od Allaha’ – a to nije od Allaha i o  Allahu svjesno govore laži.”
Kao i u suri El-Maide, 15. ajet: “O sljedbenici Knjige, došao vam je Poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta, što vi iz Knjige krijete, i preko mnogo čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna.”

Dokazi za prenošenje Starog zavjeta
1. Nepoznavanje imena onih koji su zapisali Tevrat (Stari zavjet)
2. Nepoznavanje datuma pisanja Starog zavjeta i
3. Nepostojanje orginala.
Dokazi vezani za sadržaj
1. Razlike u sadržaju između verzija Starog zavjeta.
2. Samirijski primjerak Starog zavjeta sastoji se od 5 psalmi i po njoj rade jevreji Samirije.
3. Hebrejski primjerak sadrži ovih 5 plus 34 u koji vjeruju Hebrejski jevreji i Protestanti.
4. Grčki primjerak sadrži ovih 5 + 14 u koji vjeruju katolici i ortodoksi.
Komentar: Ove razlike jasno ukazuju na iskrivljenost Starog zavjeta i ukazuju da mu je pripisano mnoštvo stvari koje su dodavali jevreji poput Petra.
U jednoj od psalmi se govori o ženi koja je pojela svog sina, te o djetetu koje je starije od oca (Ahzije ibn Jehruma kad mu je umro otac imao 40 god., a on imao 42 god.)
Šta Talmud kaže o nejevrejima ?
Talmud na hebrejskom jeziku znači komentar tj. Talmud je komentar Starog zavjeta.
1. Nejevrejske duše su šejtanske i sliče životinjskim.
2. Jevreju je dozvoljeno da nahrani psa, ali ne i nejevreja.
3. Nejevreji i oni koji napuste jevrejstvo su prljave svinje. Bog je stvorio nejevreje u ljudskom obliku da jevrejima ne bi bilo neprijatno.
4. Krađa od nejevreja nije krađa nego je to uzimanje svog imetka, pa život nejevreja je u rukama jevreja, pa šta je onda sa imetkom.
5. Nije dozvoljeno jevreju da posudi nejevreju novac bez kamate.
6. Zinaluk sa nejevrejom ne podliježe sankcionisanju, jer su nejevreji u osnovi životinje.
Svojstva jevreja spomenuta u Kur'anu
1. Prevara i obmana.
Kaže Allah dželleša'nuhu u suri El-Bekare, 100. ajet: ”Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu neki od njih je odbace, jer ih većina ne vjeruje.” Prevarili su Musa alejhi selam i počeli obožavati tele, pokušali ubiti Isaa alejhi selam, a pobili su mnogo poslanika kao Jahja alejhi selam, nakon čega su se žene igrale njegovom glavom. Prevarili su Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini u bitci na Hendeku i htjeli su da ga ubiju.
2. Širenje fesada na zemlji i posticanje ratova.
Kaže Allah dželleša'nuhu u suri El-Maide, 64. ajet: ”Kad god pokušaju da potpale ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na Zemlji smutnju prave, a Allah ne voli smutljivce.”
3. Mržnja i omalovažavanje muslimana.
Kaže Allah dželleša'nuhu u suri El-Maide, 82 ajet: ”Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mušrici…”
Jedna židovska izreka kaže: ”Nejevreji su stado ovaca, a mi smo vukovi, a znate li šta rade vukovi sa ovcama u polju.”
Iz naših srca moramo izbaciti bilo kakvu samilost prema jevrejima. Treba da ih sramotimo pred ljudima i da obznanjujemo njihove ideje.

Jevreji u historiji islama
Jevreji su shvatili da ne mogu nauditi Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima radijallahu anhum otvoreno, pa su počeli da koriste tajne metode. Oni stoje iza podsticanja plemena da se bore protiv Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao u primjeru  bitke na Hendeku.
Koliko su puta pokušali da ubiju Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao npr. žena koja je otrovala hranu Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem.
Kada pogledamo u islamsku historiju primjetit ćemo slijedeće:
1. Oni stoje iza batinijskih sekti koje se bore protiv islama poput: Rafidija, Mu'tezila, Ismailija, Nusajrija itd.
2. Oni stoje iza širenja novotarija kuburija i sufijskih tarikata.
3. Oni su prvi finansirali Kadijanije i Behaije.
4. Stoje iza širenja ideja sekularizma, komunizma, Frojdovih ideja itd.
Jevreji u moderno vrijeme
Ciljevi jevreja
1. Formiranje kraljevine Izrael sa glavnim gradom Noršalim, koja se prostire od Eufrata do Nila.
2. Vladanje i upravljanje svim ljudima i njihovo činjenje potlačenim za službu jevrejima.
3. Uništavanje muslimana na koje gledaju kao na otimače poslanstva.
Metode i sredstva za ostvarenje ovih ciljeva
1. Korištenje terorizma, žestine i sile u upravljanju svijetom. U knjizi Protokoli Sionskih Mudraca kažu: ”Najbolji rezultati u upravljanju svijetom proizilaze iz terora i žestine.”
2. Kontrola ekonomije i medija, a to ostvaruju posjedovanjem svjetskih TV, radio i novinskih kuća i kontrolom nad najvećim svjetskim biznis-agencijama.
3. Širenje upropaštavajućih teorija i štetnih načela kroz organizacije, pokrete i sl. koje nazivaju revolucionarnim.
Stav islama spram jevreja
Jevreji su kafiri, nije im dozvoljeno da žive u muslimanskim sredinama, osim kao zimije, ponizne, koje plaćaju džiziju i povinuju se islamskim propisima. Nije dozvoljeno tražiti pomoć od njih niti da u islamskoj državi imaju ikakav položaj. Nije dozvoljeno družbovanje niti koaliziranje.
Masonstvo
Masonstvo je tajna jevrejska organizacija, koja tajno radi na ostvarenju velikih jevrejskih ciljeva i koja priprema formiranje velike države Izrael.
Riječ mason je blef kojim žele da izblefiraju da se pomisli da je to velika organizovana organizacija.
Na engleskom Mason znači zidar, tj. slobodni zidari. Smatraju da će oni izgraditi Sulejmanov alejhi selam hram.
Simbol masonstva
– Simbol  masonstva je bratstvo, jedinstvo, sloboda.
– Pod simbolom slobode bore se protiv svih drugih vjera mimo jevrejstva.
– Pod simbolom bratstva jevreji žele da umanje mržnju drugih prema njima.
– Pod simbolom jednakost šire ekonomsku zbrku i političke nerede.
Suština masonstva
Istražitelji i pisci su se složili da je masonstvo u suštini jevrejska organizacija, kako u svojoj osnovi tako i u formiranju, ciljevima i metodama koje koriste.
Dokaz ovoga je priznanje samih jevreja da je to tako. U protokolima se kaže: ”Masonske organizacije širom svijeta služe kao maska za rad na ostvarenju naših ciljeva.”
Formiranje i ciljevi masonstva kroz historiju
Masonstvo su osnovali veliki mislioci i idejne vođe jevreja. Na njihovom čelu je kralj Herodus II. Cilj formiranja je bio sprječavanje širenja kršćanstva koje se brzo počelo širiti.
Masonstvo je radilo na iskrivljavanju Indžila i kršćanskih propisa. U vrijeme pojave islama masonstvo nije imalo neki poseban značaj i radilo je uglavnom tajno. Obzirom da nisu mogli nauditi islamu radili su na razjedinjavanju muslimana i formiranju sekti i frakcija kao rafidija i batinijskih sekti. U novije vrijeme, kad su neprijatelji ojačali, a muslimani izgubili slavu i moć 1770 god. pojavilo se moderno masonstvo. Od te godine jevreji su počeli da planiraju.
Vrste masonstva
Tri su vrste masonstva:
1. Javno opće masonstvo
Deklariše se kao humanitarna organizacija i poziva u bratstvo. Članovi ovog masonstva podijeljeni su u 33 stepena shodno zaslugama. Do 33 stepena mora se proći mnoštvo teških i preciznih ispita. Simbol ovog masonstva je troglava zmija. Ovo masonstvo radi na pridobijanju velikih i vodećih ličnosti u svijetu.
2. Kraljevsko masonstvo
Specijalizirano je i u njega mogu pristupiti samo jevreji i oni koji izravno i jasno rade za njih. Direktni cilj mu je formiranje države Izrael i gradnja Sulejmanovog alejhi selam hrama.
3. Svemirsko masonstvo
U njega mogu ući samo odabrani jevreji. Ima samo jedan klub u New York-u i za njega znaju samo posebni jevreji. Cilj ovog masonstva je ateizam.
Masonska tajna zakletva
Masonstvo ima tajnu zakletvu kojom se mora zakleti svaki mason prilikom stupanja koja glasi:
”Kunem se velikim upraviteljem svemira da ja neću otkrivati tajne masonstva niti riječi učenja ili običaje masonstva i da ću ih kriti u svojim prsima vječno. Kunem se velikim upraviteljem svemira da neću prevariti ugovor sa organizacijom, znakom ili riječju i ako to uradim slažem se da mi se spale usne užarenim željezom i da mi se odsijeku  ruke i vrat i da se moje tijelo okači u masonski klub da bi bio primjer drugima.”
Javne masonske organizacije
1. Rotari klubovi
Klubovi formirani 1905. god. od strane jevrejskog advokata Pola Herza u Chikagu da bi se kasnije rasprostranili po čitavom svijetu. Cilj kluba je da uništi aktivnu masu u cijelom svijetu.
2. Lions klubovi (lions-lavovi)
Također masonski klubovi, centar im je u Americi. Radnici za ovaj klub su tajni i ima ih u cijelom svijetu.
3. Organizacija b'nai birth (Sinovi Zavjeta)
Formirana 1484. god. Cilj organizacije je pomoć ugroženim i potlačenim jevrejima, međutim, u suštini cilj je borba protiv vjere i morala.
Ciljevi masonstva u savremenom dobu
1770. godine jedna jevrejska grupa uspostavila je kontakt sa kršćanskim svećenikom (Adam Vojzhamedet) koji je napustio kršćanstvo i primio jevrejstvo. Bio je profesor na univerzitetu Ongol Stadt u Njemačkoj. Od njega su tražili da pregleda protokole sionskih mudraca i da ih prepravi. Nakon 6 godina završio je zadatak i donio sljedeći program:
1. Formiranje svjetskih ateističkih država kojima će upravljati jevreji da bi bilo lahko da ih unište kad se bude formirao veliki Izrael.
2. Borba protiv svih drugih vjera i podsticanje na formiranje ateističkih uređenja.
3. Ubacivanje otrova razjedinjavanja i rasparčavanja unutar naroda.
4. Posljednji cilj je formiranje velike države Izrael. Njihov vođa treba da bude iz Davudove alejhi selam  loze, a zatim potpuno preuzimanje i kontrola kompletnog svijeta od strane ”Allahovog odabranog naroda jevreja.”
Metode i sredstva koje koriste
1. Okupljanje omladine cijelog svijeta za ostvarenje jevrejskih nakana.
2. Ovo kroz širenje muzičkih i sportskih udruženja i kroz korištenje sredstava za mass-medije, širenje droge, prostitucije i sl.
3. Ulazak u političke stranke da bi jevreji imali lične koristi od politike.
4. Formiranje organizacija koje pozivaju u slobodu morala kao i širenje ekonomskih teorija tipa kapitalizma ili socijalizma s ciljem totalnog uništenja ekonomije.
Cionizam
Definicija: Cionizam je jevrejska organizacija za sprovedbu. Cilj ove organizacije je sprovedba planova zacrtanih za povratak ponosa i dostojanstva jevrejima. Nazvana je ovako po brdu nedaleko od Kudsa kojeg jevreji smatraju svetim.
Historija formiranja cionizma
Kao i masonstvo i cionizam nije formiran u ovom stoljeću, nego njegovi se korijeni vuku iz ranije historije identično masonstvu. Savremeni cionizam je svoje prve korake napravio 1806 god. kad se veliki jevrejski koncil okupio na saziv Napoleona. Zvanično formiranje cionizma desilo se 1770. god. na inicijativu jevreja u Švicarskoj. Na ovom skupu napravljeni su protokoli.
Razlika između masonstva i cionizma
Cionizam je čisto jevrejski pokret. Svi njegovi ljudi, kompletna hijerarhija čine cionizam. Ispoljava opšte ljudske parole i unutar njega samim tim se nalaze, a prevareni tim parolama i nejevreji. Cionizam je vjerski, politički pokret koji direktno pomaže jevrejima.
On predstavlja sprovedbeni organ politike jevreja u svijetu za razliku od masonstva koji je ateističko i sekularističko. Predstavlja tajnu snagu koja priprema uvjete za jevreje. Radi jako organizovano i planirano. Jedno drugo nadopunjuje.
Ciljevi cionizma
Dijele se u dva smjera: vjerske i političke.
1. Vjerski ciljevi:
a) Buđenje vjerskog entuzijazma za povratkom u domovinu.
b) Podsticanje jevreja na pridržavanje vjere i vjerskih učenja.
2. Politički ciljevi:
a) Ohrabrivanje jevreja diljem svijeta da presele u Palestinu i pomaganje u osamostaljivanju kroz zapošljavanje, da'wu i sl. To kroz formiranje naselja za nove doseljenike.
b) Povezivanje vjerskog faktora u Izraelu sa istim u drugim zemljama svijeta i pritiske na druge zemlje da priznaju Izrael. Zato danas najveće i najjače zemlje štite Izrael.
Sekularizam
Sekularizam je engleska riječ i znači nevjerstvo. On je poziv u život bez vjere i razdvajanje vjere od države.
Povodi nastanka sekularizma
Crkveno nasilje
Nasilje je u osnovi bolest, počne opakim sredstvom, a završi bolešću, nema mu lijeka do smrti. Kad nasilje dođe od strane vladara ili kakvog dunjalučara ne čudimo se, međutim, kada nasilje dođe od ljudi koje ljudi smatraju svetim i poslanicima mira onda je to za svakog čuđenja. Ovo se posebno izražava u situaciji kad ti isti zagovaraju parolu ko te udari po desnom, okreni mu lijevi obraz i ko ti zatraži jedno od dva odijela daj mu oba (Jevanđelje po Mateju 40. str.)
Allah dželleša'nuhu je nakon Musaa alejhi selam izraelćanima poslao Isaa alejhi selam kojima su vladali rimljani. Mesih Isa alejhi selam je počeo svoju da'wu tajno, međutim, ubrzo su ga izraelćani izdali rimskom kralju, ovaj je naredio da se ubije i razapne. Međutim, Allah dželleša'nuhu ga je uzdigao Sebi. Nakon toga počelo je iskušenje sljedbenicima Mesiha koje su jevreji i rimljani zajedno proganjali. 325 god. koja se smatra godinom pobjede crkve nad njihovim neprijateljima. U vrijeme Konstantina crkva je napravila koncil koji je nazvan “Kanonski koncil”. Glavna odluka ovog koncila bila je razdvajanje između vjere i države, između života i šeri'ata.
Rekli su dunjalučki dio života je u ingerenciji kralja i njegov zakon sadrži političke, ekonomske i društvene norme, a vjerske stvari su u ingerenciji Boga, čije propise sprovode vjerski ljudi. Sadržaj vjere sveden je na propovjedi i jednostavne propise koji ne prelaze granice jedne osobe. Ovo je prouzrokovalo pojavu crkvenog nasilja kroz:
a) Ispovijedi indulgencije (oproštajnice) koje su značile to da ljudi imaju prava opraštanja grijeha i da su zato ovlašteni od Allaha dželleša'nuhu. Ova pojava je vjerskim ljudima dala veću vlast i mogućnost manipulisanja od kralja, takođe prouzrokovalo je enormno bogaćenje vjerskih ljudi i zavist od strane siromaha koji su morali plaćati ove oproštajnice.
b) Vjerski ljudi su imali pravo da proglase koga hoće svetim, pa su onda neke ljude proglašavali svetim i bliskim Bogu, a neke prokletim i udaljenim od Božije milosti, slijedeći svoje strasti i naravno ko više plati.
Sukob između crkve i nauke
Crkva je preuzela kontrolu nad ljudskim razmišljanjem i omalovažila nauku, suprotstavljala se svim naučnim dostignućima i to je dovelo do toga da su naučnici počeli tražiti zajedničko između naučnih dostignuća i onoga što kaže crkva.
Dio Europljana odlazi u fakultete u Španiji (Andalusu) i Siciliji, gdje su se oslobodili okova crkvenog učenja. Ubrzo crkva reaguje po pitanju ovih ljudi koji su učili i naučili u Španiji i na drugim mjestima. Prva teorija koja je 1593 god. poljuljala crkvu je Kopernikova teorija koja je tvrdila da Zemlja kruži i okreće se. Reakcija je bila brza, efikasna  i rigorozna; Kopernik, Galilej i drugi bili su zatvarani, spaljivani, ubijani itd. Obični narod je povjerovao naučnicima, a ne crkvi. Ljudi su crkvu vidjeli preprekom u prosperitetu i napredku.
Darvinova teorija evolucije 1859. god. Darvin izdaje knjigu koja se zove Osnova vrsta, a koja se bavi prirodnim zakonima tj. zakonom evolucije. Ova teorija tvrdi da je pradjed čovječanstva ameba jednoćelijski organizam koji je živio u vlažnoj sredini prije milione godina. Majmun je jedna faza kroz koje je prošao čovjek. Ova teorija je u potpunosti izbrisala vjersku svijest u Europi i dovela do širenja ateizma. Europsko društvo se pripremalo da zada posljednji udarac vjeri i crkvi, ovome su pomogle raznorazne teorije poput Marxove (Karl Marx je bio jevrej) koji je historiju protumačio materijalistički, vjeru je smatrao narodnim izišljotinama, zatim Frojdova (takođe jevrej) teorija koji historiju tumači kroz sexualnost, čak tvrdi da prvi dodir sexualnosti kad djete prvi put bude dojeno dodirujući svoju majku. Zatim Ničeova teorija koja tvrdi da je Bog umro, a da ga superman (superčovjek) treba naslijediti.
Sekularizam u Europi
Dijeli se na tri dijela:
a) Sekularizam u vlasti.
b) Sekularizam u moralu.
c) Sekularizam u književnosti.
Sistem vlasti u Europi bio je zasnovan na crkvenim pravilima koja su proizišla iz tkz. Isusovog kraljevstva. Isusovo kraljevstvo je uređivalo državu kroz dva dijela:
1. Duhovni dio kojim su se bavili crkva i crkveni ljudi.
2. Tjelesni dio koji se bavi dunjalučkim problemima, vojskom, ratovima, ekonomijom i sličnim. Prvi koji je negirao ovaj sistem je Makeveli u svojoj knjizi Vladalac:
a) Potpuno se mora razdvojiti vjera, politika i moral.
b) Cilj opravdava sredstva.
c) Demokratija; narodi vladaju sami sobom, a crkva i vjerski ljudi u to nemaju nikakva uvida.
net

__________________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.