Arhiva za Februar, 2013

priredio: dr. hfz. Safet Halilović

Jedna od posebnosti Kur’ana časnog je da je to knjiga koja se može naučiti napamet. Taj proces se na arapskom jeziku naziva hifzu-l-Kur’an, a osoba koja je u cijelosti naučila Kur’an napamet naziva se hâfizu-l-Kur’an, što se može prevesti kao čuvar Kur’ana. Proces memorisanja Kur’ana kod nas se naziva hifz ili hafizluk, a osoba koja je naučila cijeli Kur’an napamet dobiva časnu titulu hafiza. Zašto se Kur’an memoriše i uči napamet? Imaju li ljudi koji poznaju Kur’an napamet neke posebnosti? Kakve obaveze proističu iz toga spram Kur’ana i ummeta? Kako se može postati hafiz? Odgovore na navedena pitanja pronaći ćete u ovom radu.

Kur’an je za muslimana Allahova, dž.š., objava i knjiga u kojoj je sadržana Njegova poruka. To je središnja istina islamskoga življenja. Život muslimana je skoncentrisan na Kur’an. Musliman živi s Kur’anom. Još od prvog trenutka, kada ga majka rađa, na uši muslimanskog novorođenčeta uči se šehadet koji predstavlja suštinsku poruku Kur’ana. Musliman još dok je dijete izgovara neke odlomke Kur’ana, da bi ih zapamtio i stalno ponavljao u svakodnevnim namazima. On se ženi dok se odlomci iz Kur’ana recitiraju, a i kada umire preporučljivo je da se pored njega uči Kur’an. Ukratko, Kur’an je tkivo od kojeg je satkan život muslimana; njegovi ajeti su poput niti iz kojih je izatkana supstancija njegove duše.

Kur’an je posljednja objava Svevišnjeg Stvoritelja ljudima. U tekstu Kur’ana naglašava se da je njegovo očuvanje u prerogativi Onoga koji ga je objavio: “Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo, i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.” (El-Hidžr, 9)

Jedan od vrlo bitnih načina očuvanja Kur’ana časnog od bilo kakvog mijenjanja nalazi se u činjenici da je Kur’an knjiga koju je moguće u cijelosti naučiti napamet. Zahvaljujući toj činjenici muslimani imaju sačuvan izvornik svoje svete knjige, jer je Kur’an, odmah nakon što je dostavljen Poslaniku, s.a.v.s., istovremeno i zapisivan i memorisan. Nadahnuti Poslanikom, s.a.v.s., koji je i sam bio hafiz, kao i njegovim hadisima koji hvale učenje Kur’ana napamet, muslimani su jednostavno natjecali u tome ko će znati više Kur’ana napamet.

Jedan od brojnih aspekata kur’anske mu’džize (nadnaravnosti) očituje se, svakako, i u činjenici da je Kur’an knjiga koja se može u cijelosti naučiti napamet. Komentarišući 17. ajet sure El-Kamer: “A mi smo Kur’an olakšali za zikr, pa ima li iko ko bi pouku primio?”, poznati komentator Kur’ana iz (islamske) Španije imam El-Kurtubi rekao je: “Olakšali smo Kur’an za učenje napamet i pomažemo onome ko želi da ga nauči, pa želi li neko da nauči Kur’an napamet, pa da bude pomognut u tome?”

Poslanik, s.a.v.s. – prvi hafiz Kur’ana

Tradicija učenja Kur’ana napamet datira još iz vremena Poslanika, s.a.v.s. On lično je poznavao Kur’an napamet i podsticao je druge da ga što više pamte. O tome postoje brojne tradicijske predaje koje bilježe autori poznatih hadiskih zbirki.

Imam El-Buhari zabilježio je u Sahihu od Ibnu ’Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi primao Objavu od meleka Džibrila pokretao svoje usne ponavljajući ono što bi mu melek dostavljao iz straha da mu nešto ne promakne. To stanje Poslanikove zabrinutosti registrovano je u Kur’anu, u suri El-Kijameh, gdje mu se nalaže da tako više ne čini jer, on koji je dostavitelj Allahove, dž.š, Poruke ljudima, ima garanciju od Svevišnjeg da će ono što mu se objavljuje biti sačuvano u njegovim prsima i njegovom razumu onako kako mu je objavljeno. “Ne izgovaraj Kur’an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio, Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao. A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo, a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo.” (El-Kijame, 16-19.)

Ovi ajeti bilježe Poslanikovu silnu želju da doslovce zapamti sve što mu se objavljuje od Kur’ana časnog. Toj njegovoj želji je udovoljeno. Prvi hafiz Kur’ana, dakle, bio je lično Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., kojemu je – kako ističu navedeni ajeti – zajamčeno da će ajeti koji mu se dostavljaju biti sačuvani u njegovoj memoriji.

U hadiskim djelima navodi se da je Poslanik, s.a.v.s., svake godine u mjesecu ramazanu učio Kur’an pred melekom Džibrilom. Taj proces poznat je u islamskoj literaturi kao mu’areda, što bi se moglo prevesti sa zajedničko učenje ili izlaganje. U godini u kojoj je preselio na ahiret Poslanik, s.a.v.s., je dva puta izložio, tj. preslušao Kur’an pred plemenitim melekom. O tome postoji predaja koju bilježi imam El-Buhari u Sahihu od Aiše, r.a., koja pripovijeda: “Došla je (jednom prilikom) Fatima, idući hodom koji je bio veoma sličan hodu Allahova poslanika, s.a.v.s. Vjerovjesnik, s.a.v.s., dočekao ju je riječima dobrodošlice: ’Dobro mi došla, kćeri moja!’, a zatim je posadio sa svoje lijeve ili desne strane. Potom joj je nešto tiho ispričao pa je ona zaplakala. Rekla sam: ’Zašto plačeš?’ Zatim joj je opet nešto povjerljivo kazao, našto se ona nasmijala. Rekla sam: ’Nisam te vidjela kao danas da si istovremeno i obveseljena i ožalošćena!’ ’Ja nisam od onih koji bi odali tajnu Allahovog poslanika, s.a.v.s.’ – odgovorila je. Nakon što je Allahov poslanik, s.a.v.s., preselio na ahiret ponovo sam je upitala, pa mi je kazala: ’Tom prilikom (Poslanik) mi je u povjerenju rekao: ’Džibril me svake godine po jedanput presluša Kur’an. Ove godine me je preslušao dva puta. Mislim da je to nagovještaj da je moj edžel (smrt) blizu. Ti si prva od moje porodice koja će mi se priključiti’. Na ove riječi sam zaplakala. On je potom kazao: ’Jesi li zadovoljna da budeš prvakinja među džennetskim ženama i ženama vjernika?’ Kad sam to čula ja sam se osmijehnula.”

Imajući u vidu činjenicu da Poslanik islama nije znao čitati i pisati, o čemu postoji saglasnost svih relevantnih historijskih izvora a o tome govori i sam Kur’an, jasno je da se on prilikom ovih mu’areda oslanjao na svoj hifz, tj. da je učio pred melekom napamet.

Svako ko proučava život Allahovog poslanika, s.a.v.s., primijetiće da je on ispunjen konstantnim druženjem sa Kur’anom. Poslanik je bio uz Kur’an i s Kur’anom u svim situacijama. Učio ga je i danju i noću, i na putu i kod kuće. Njegov život je, ustvari, praktična primjena kur’anskih normi i principa, do te mjere da je njegova supruga Aiša, r.a., kada je bila upitana za njegov ahlak (ćud, ponašanje) kazala: ” Ahlak Allahovog poslanika, s.a.v.s., bio je Kur an.”

Zbog čega se Kur’an uči napamet ?

Poslanik, s.a.v.s., posvećivao je veliku pažnju učenju Kur’ana napamet iz više razloga. Jedan od vrlo bitnih je činjenica da je memorisanje Kur’ana najpouzdaniji put da se sačuva Kur’an od bilo kakve izmjene ili preinake. Iako su Kur’an u cijelosti još u vrijeme Poslanikovog života zapisali njegovi zvanični pisari (kuttabu-l-vahj), očuvanje autentičnosti Kur’ana njegovim memorisanjem (od strane velikog broja ljudi) bilo je daleko praktičnije s obzirom da pismenost u to vrijeme nije bila rasprostranjena. Arapi tog vremena su, inače, bili poznati kao ljudi koji su imali veoma razvijenu moć pamćenja. Oni su pamtili svoje rodoslovlje i napamet kazivali i učili kaside (spjevove) koje su mogle sadržavati i po nekoliko stotina bejtova (stihova). U korespondenciji s drugima uveliko su se oslanjali na veoma jaku moć pamćenja i memorisanja.

Kur’an je glavni izvor vjere islama bilo da se radi o idejnom (akaidskom), zakonodavnom (šerijatskom), moralnom ili nekom drugom pogledu. Zato je njegovo pamćenje napamet (hifz) ono što je od vitalne važnosti.

Kur’an se mora pamtiti napamet, bar neke njegove cjeline, i zbog obredoslovlja. Naime, svaki vjernik je, po islamskom učenju, dužan obavljati propisane namaze pet puta dnevno. Na tim namazima mora se učiti nešto iz Kur’ana i to napamet. Zato je potrebno da svaki vjernik i vjernica znaju nešto iz Kur’ana napamet. Ako se ima u vidu i činjenica da pored pet propisanih (farz) namaza u toku dana i noći postoje i namazi utvrđeni Poslanikovom praksom (sunneti), kao i dobrovoljni (nafile) namazi čije obavljanje se vezuje za noć, uz preporuku da se na njima (pro)uči što više Kur’ana, onda je sasvim jasno kolika je vjernikova potreba za poznavanjem Kur’ana napamet.

No, ipak glavne razloge koji su motivisali ljude da pamte cijeli Kur’an napamet treba tražiti prvenstveno u dvije stvari. Prvo: Ljubav prema ovoj Knjizi, jer još od vremena ashaba (drugova Allahovog, dž.š, poslanika) koji su živjeli u vremenu kada je objavljen Kur’an, pa sve do danas, muslimani diljem svijeta su se odnosili prema Kur’anu s posebnim respektom i uvažavanjem. Kur’an je za njih bio nešto što je sveto, nešto što dolazi s božanskih izvora. “Zato je svako slovo i svaka riječ bila jedna nebeska riznica. Svaki musliman je ovu nebesku riznicu čuvao na najvrednijem mjestu, u najskrovitijoj unutrašnjosti svoga srca. Muslimani su bili spremni da za ovu svetu i uzvišenu Knjigu krenu u najžešću borbu, a da bi postigli njeno puno nadahnuće i upućenje žrtvovali su imetke i živote, kuće i rodnu grudu. Konačno, ostavljali su i napuštali sve ono što su u životu smatrali najboljim i najvrednijim. Svaki kur’anski ajet, koji bi nanovo bio objavljen, udahnuo bi u njih jedan posve nov život. Najveći i najuzvišeniji cilj svakog muslimana je bio znati i naučiti svaki kur’anski ajet.”

I, drugi razlog nalazi se u činjenici da je Allahov poslanik, s.a.v.s., puno podsticao na učenje Kur’ana napamet te je u tom pogledu izrekao brojne hadise koji govore o vrijednostima tog čina. Spomenućemo neke od njih.

Hadisi koji podstiču na učenje Kur’ana napamet

Nastojeći da kod svojih sljedbenika razvije ljubav prema učenju Kur’ana napamet Allahov poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Onaj u čijoj nutrini nema nimalo Kur’ana (tj. ko ne zna ništa od Kur’ana napamet), takav je poput porušenog zdanja.” Sintagma el-bejtu-l-harib koja je navedena u ovome hadisu, što doslovce znači porušena kuća ili zdanje koje je zbog svoje ruševnosti napušteno i nenastanjeno, upotrebljena je za slikovito prikazivanje osobe koja ne zna napamet ništa od Kur’ana časnog. Poruka ovog hadisa je da svaki vjernik treba da nauči napamet jedan dio Kur’ana kako ne bi bio poput ruševnog zdanja od kojeg nema koristi i koje svi izbjegavaju.

Ističući značaj poznavanja Kur’ana napamet, što podrazumijeva njegovo ispravno razumijevanje kao i življenje u okrilju njegovih normi i principa, Allahov poslanik, s.a.v.s., je izrekao sljedeći hadis:

“Allah ima dva ehla među ljudima. ‘Koji su to, Allahov poslaniče?’ – upita neko. ‘To su oni koji su stalno s Kur’anom (ehlu-l-Kur’an). Oni su Allahov ehl (čeljad) i Njegovi odabranici’ – odgovorio je Allahov poslanik.’

Pojam ehl koji je upotrijebljen u ovome hadisu u arapskom jeziku ima nekoliko značenja: porodica, supruga, kućna čeljad… Po mišljenju istaknutog izučavatelja Kur’ana iz Egipta, prof. dr. Muhammeda Ebu Šehbeta, ovaj hadis može se razumjeti na sljedeći način: “Allah među svojim stvorenjima ima dvije kategorije ljudi koje naročito pazi i počast im ukazuje. On ih vanredno štuje i posebnu im pažnju posvećuje, isto kao što vladar posebno pazi svoju porodicu i saradnike koji su u njegovj neposrednoj blizini. Ovdje je riječ o alegorijskom izražavanju i slikovitom prikazivanju. Ovaj hadis – kao i ostali koji govore o vrijednostima pamćenja Kur’ana napamet – ne odnosi se na one ljude koji pamte Kur’an a da ne poznaju njegov sadržaj i pridržavaju se njegovih odredbi. Ehlu-l-Kur’an uče Kur’an napamet, pravilno ga razumijevaju i, naravno, žive u duhu njegovih principa. To je ono na čemu su bili ashabi i prve generacije ovog ummeta.”

Prenosi Et-Tirmizi od Ebu Hurejre, r.a., da je Ressulullah, s.a.v.s., rekao: “Doći će sahibu-l-Kur’an (onaj ko se stalno družio s Kur’anom, tj. hafiz) na Sudnjem danu, pa će Kur’an reći: ’Allahu, počasti ga!’ Tada će mu se staviti na glavu kruna dostojanstvenosti. Kur’an će reći: ’Allahu, povećaj mu!’ Tada će mu se obući ogrtač dostojanstvenosti. Kur’an će reći: ’Allahu, budi zadovoljan s njim!’, pa će biti zadovoljan. Potom će se reći: ’Uči i uzdiži se!’ A sa svakim proučenim ajetom biće podignut za jedan stepen.”

Koristi od učenja Kur’ana imaće i roditelji onoga ko uči Kur’an i živi u njegovom okrilju. O tome govori hadis koji bilježi imam El-Hakim u znamenitom hadiskom djelu El-Mustedrek od Burejde, r.a., da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko bude učio Kur’an, proučavao ga i radio po njemu, na Sudnjem danu će mu biti stavljena na glavu kruna od nura koja će svijetliti kao što svijetli Sunce. Njegovi roditelji bit će zaogrnuti s dva ogrtača, pa će reći: ’Zašto li smo ovako obučeni?’ Biće im kazano: ’Zato što je vaše dijete stalno bilo uz Kur’an’.”

O posebno velikim počastima koje će biti ukazane hafizima Kur’ana svjedoči predaja koju bilježi imam Et-Taberani u Mu’džemu u kojoj se navodi: “Hafizi Kur’an bit će prvaci među stanovnicima Dženneta (’urefa’u ehli-l-Dženneti).”

I sljedeći hadis ukazuje na vanredne počasti koje će biti ukazane čuvarima (hafizima) Kur’ana. Prenose Et-Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed od Alije, r.a., da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko bude učio Kur’an pa ga nauči napamet, uz pridžavanje njegovih odredbi (halal i haram), Allah će ga uvesti u Džennet i omogućiće mu da bude šefa’atdžija (zagovornik) za deset bližih članova svoje porodice od kojih je svaki bio zaslužio ulazak u Džehnnem!”

Dakle, sasvim je normalno da hadisi koji obećavaju ovakve nagrade i počasti onima koji nauče Kur’an napamet budu podstrek muslimanima, bez obzira gdje i kada živjeli, da se angažuju na memorisanju Kur’ana časnog.

Prve generacije muslimana su u tome prednjačile. Učenje Kur’ana smatrali su najboljim djelom i sve su ostavljali da bi se mogli posvetiti Kur’anu. Kada su prigovorili Abdullahu b. Mes’udu da malo nafile posti , odgovorio im je: “Kada postim oslabim u učenju Kur’ana, a učiti Kur’an mi je najdraže!”

Uz pamćenje Kur’ana učili su i njegov sadržaj i odredbe, nastojeći da to sve primijene i u praktičnom životu. Prenosi se da je Ibn Omer osam godina proučavao suru El-Bekare, učeći njene ajete napamet uz razumijevanje njenih poruka. Neki islamski učenjaci smatraju nekom vrstom bid’ata pamćenje Kur’ana napamet bez razumijevanja njegovih odredbi. Ebu-l-Velid b. Rušd u djelu Džami’u-l-bejani ve-t-tahsil pripovijeda kako je Ebu Musa el-Eš’ari pisao halifi Omeru, r.a., da je u Basri mnogo ljudi naučilo Kur’an napamet. Omer mu je odgovorio da im odredi stanovite nagrade iz državne kase. Kada mu je Ebu Musa pisao da se broj hafiza sljedeće godine udvostručio, Omer mu je odgovorio: “Ostavi ih, ja se bojim da se svijet ne zabavi učenjem Kur’ana napamet, a da ne zapusti njegovo razumijevanje.”

Učenje Kur’ana napamet na našim prostorima

Učenje Kur’ana napamet nije pitanje koja se tiče samo Arapa na čijem jeziku je objavljen Kur’an. I drugi narodi koji su prihvatili islam također su učili Kur’an napamet i to je postalo nerazdvojivom tradicijom njihove kulturne baštine.

Učenje Kur’ana napamet na prostorima koje nastanjuju (ili su nastanjivali) bosanskohercegovački muslimani zastupljeno je na tim prostorima još od dolaska islama. Kur’an se, dakle, na prostorima Bosne i Hercegovine uči napamet već više od pet stotina godina. Štaviše, može se konstatovati da je tradicija učenja Kur’ana napamet kod Bošnjaka bila izrazito zastupljena, s obzirom da su oni malobrojan narod i da im arapski jezik, na kojem je objavljen Kur’an, nije maternji.

U prilog toj konstataciji ide i studija koju je uradio istaknuti bosanski alim, rahmetli Mehmed-ef. Handžić, u osvrtu o učenju Kur’ana napamet napisanom početkom četvrte decenije dvadesetog vijeka. U toj studiji on ističe da je od 1878. godine pa do tada, sâmo Sarajevo imalo preko 160 hafiza Kur’ana. Potom on navodi njihova imena i kraće biografije.

Tradicija učenja Kur’ana napamet na prostorima Bosne i Hercegovine je znatno poremećena u vremenu komunističkog režima, iako je i tada bilo onih koji su uspjeli da u cjelosti nauče Kur’an.

Agresija na Bosnu i Hercegovinu je, u izvjesnoj mjeri, doprinijela nacionalnom i vjerskom osvješćavanju Bošnjaka, tako da se i broj onih koji žele naučiti Kur’an napamet znatno povećao. Npr. samo u jednoj od naših medresa, prošle godine je od 34 maturanta njih devet naučilo Kur’an napamet za vrijeme školovanja. To je, doista, nešto što raduje svakog vjernika i vjernicu.

Među Bošnjacima postoje pojedinci koji, iako nisu učenici vjerskih škola ili fakulteta, odnosno ne obavljaju neku vjersku funkciju, uče hifz ili su već hafizi. Takvih slučajeva, treba istaći, bilo je i ranije.

Bilo bi veoma korisno i svrsishodno u narednom periodu raditi na osnivanju škole hifza u Bosni koja bi trebalo da ima institucionalni oblik. Tako bi na jednom mjestu bili okupljeni kandidati (prvenstveno mladi ljudi) iz različitih dijelova naše domovine a i šire, koji bi u određenom roku i pred verifikovanim stručnjacima naučili Kur’an napamet. Uz to, moglo bi se osigurati da pohađaju budući hafizi i određeni vid nastave iz temeljnih islamskih znanosti, tako da bi dobili i potrebnu kur’ansko-sunnetsku edukaciju što bi, doista, predstavljalo vrlo značajan doprinos afirmaciji islama na našim prostorima.

“ Koncert-hafizi ”

Smatramo bitnim ovdje ukazati na jednu negativnu pojavu u vezi s hifzom i (pojedinim) hafizima na našim prostorima. Naime, svi hadisi u kojima Poslanik, s.a.v.s., podstiče na učenje Kur’ana napamet i veliča taj čin i ljude koji ga čine, na direktan ili indirektan način ukazuju na to da su hafizi, prije svega, visokomoralne osobe. časno zvanje hâfizu-l-Kur’an, što znači čuvar Kur’ana, doista je veliko i plemenito, jer označava osobu koja je paradigma bdijenja nad posljednjom Allahovom, dž.š., objavom ljudskome rodu. Stoga je zvanje hafizu-l-Kur'an istovremeno i velika počast, ali i velika odgovornost za onoga ko ga nosi. Ne samo zbog toga što postoji mogućnost da se nešto zaboravi, već jednostavno što hafiz sa sobom nosi Allahovu, dž.š, poruku ljudima i što ljudi u njemu treba da vide oličenje vjere, čestitosti, bogobojaznosti, poštenja itd. Zbog toga hafizi moraju dobro paziti na svoje ponašanje i u privatnom, a posebno u javnom životu. U protivnom njihov hafizluk može biti svjedokom protiv njih, umjesto da bude svjedokom u njihovu korist. Zato, svaki hafiz mora nastojati da se ponaša u duhu Kur’ana i u skladu njegovih odredbi i principa.

Posljednjih godina kod nas je u “trendu” održavanje velikih koncerata na kojima se izvode ilahije i kaside čiji izvođači se predstavljaju kao hafizi. Na tim koncertima učestvuju i brojna imena iz svijeta estrade, veliki orkestri, filharmonije, razni izvođači narodne i zabavne muzike itd. U takvoj konstelaciji izavođači ilahija koji se najavljuju i predstavljaju kao hafizi sve više nalikuju na estradne umjetnike. Ako se tako nastavi postoji osnovana bojazan da će obični svijet iz zvanja hafiz razumijevati da su to estradni umjetnici koji pjevaju pjesme pobožnog sadržaja, a ne osobe koje su naučile Kur’an napamet i koje bdiju kako nad formom teksta Kur’an časnog tako i nad njegovim sadržajem i suštinom. Upravo zbog toga poznato je da se hafizi Kur’ana u islamskoj tradiciji smatraju i nazivaju ešrâfu-l-ummeh (prvaci ummeta), jer upravo hafizi treba da budu oličenje vjerskog znanja (iluma), pobožnosti, takvaluka itd.

U osnovi, mi nemamo ništa protiv izvođenja ilahija, naročito onih koje imaju lijep sadržaj i bude vjerske osjećaje i koje ne remeti neka previše uprošćena (kafanska) ili previše bučna (rock) muzika. Ali, ono što se ne smije prešutjeti u vezi je sa poistovjećivanjem časne institucije hifza sa koncertima, koji često, kao što to popularno reče jedan TV voditelj, pored “duhovne muzike”, mogu imati i “rock”, “pop” i druge sadržaje. Doista, tužno je posmatrati pojedine izvođače tih ilahija koje najavljuju i predstavljaju kao hafize a koji, pored gitarista i bubnjara, djeluju više nego zbunjujuće. Doduše, ima i onih koji su “tobe” došli pa odbijaju učestvovati na takvim skupovima, što je svakako hvale vrijedno.

A oni koji i dalje koriste časno zvanje hafizu-l-Kur’an (neki čak i zvanje kurra-hafiza) da bi privukli što veći broj gostiju na koncerte na kojima se Istina miješa s neistinom, doista, ne bi trebalo tako da postupaju. Islam, uistinu, ne prima neistinu da bi se njome došlo do Istine. Molim Svevišnjeg da nas uputi i učvrsti na putu Istine!

___________________________________________________


Pripremili: Adnan Fetić i hfz. Amir Smajić

Tekst pregledao, izvršio korekcije i preporučio njegovo širenje: šejh hfz. Jusuf Barčić (rahmetullahi ‘alejhi)

Naš odnos prema Allahovim kućama

” Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim kućama (džamijama-mesdžidima) ime Njegovo spominje i koji rade na tome da se one poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovom svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku ! ” (prevod značenja: El-Bekare; 114.)

“O vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nego kao muslimani” (prevod značenja: Ali-Imran; 102.)

Zaista je džamija (mesdžid) centar i mjesto okupljanja vjernika. U njoj se izvršavaju obaveze prema Uzvišenom Allahu tebareke we teala., i traži pomoć i potpora od Njega, Slavljenog. On (mesdžid) je izvor snage oličene u ibadetu i stjecanju novog znanja. Kada pogledamo odnos današnjih muslimana prema džamijama, vidimo, da je džamija postala mjesto gdije samo svraćamo da [“nabrzake”] obavimo koji namaz u džematu ili da posjetimo džamiju prilikom kakve [‘svečanosti’], koje nemaju ni uporišta u Allahovoj vjeri, kao što su to mevludi, tevhidi, itd. Ovakvi su bolji od onih koji u džamije svraćaju samo od bajrama do bajrama ili samo Ramazanom (27. noć) i još kažu: “sramota je da se bar ne ode na bajram!!!’ U tome im dosta pomažu i oni koji drže ključeve od džamija i otvataju džamije samo od petka do petka. Neki ljudi samo jednom u životu dođu u džamiju i to da im se klanja dženaza.”

Doista ovakav odnos prema Allahovim kućama koje nisu samo obične kuće nego Allahove kuće je “z a b r i n j a v a j u ć i ” ! ! !

Gdje su okupljanja u džamijama radi …

Učenja Kur’ana, radi predavanja, radi druženja? Gdje su iščekivanja namaza do slijedećeg namaza u džamijama? Doista ako želimo da popravimo naše stanje, moramo se vratiti džamijama i osnovnim dužnostima vezanim za njih.

1. Džamije-mesdžidi su centri da’weta – pozivanja u vjerovanje u Allaha, i obožavanje Njega, Jedinog kroz sve oblike ibadeta, što je, bez sumnje, najvažnija obaveza i najuzvišenija potreba. “Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha nikome!² (prevod značenja: El-Džinn; 18.) ²I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate namaz, i molite Mu se iskreno Mu ispovjedajući vjeru!” (prevod značenja: El-‘Araf; 29.)

2. Allah, dželle še’nuh, naredio je da se džamije – mesdžidi uzdižu, cijene i poštuju, te da se briga o njima vodi. “U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime…” (prevod značenja: En-Nur; 36.) A istinsko uzdizanje džamija dolazi do izražaja onda kada ih posjećuju iskreni Allahovi robovi, koje trgovina i kupoprodaja od spominjanja Allaha ne odvraćaju.

3. Muslimani su obavezni da grade i podižu džamije – mesdžide, zašto je pripremljena velika i obilna nagrada, jer Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao: “Ko u ime Allaha sagradi džamiju, Allah će njemu sagraditi kuću u Džennetu.” – “Men bena lillah mesdžiden benellahu lehu bejten fil Dženneti.” (hadis bilježe el-Buhari i Muslim) A kao pojašnjenje važnosti i značaja džamije u muslimanskom društvu dovoljno je napomenuti da je prvo djelo kojem je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, pristupio nakon preseljenja u Medinu, podizanje mesdžida-džamije, za koju Uzvišeni Allah veli: “Džamija čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz.” (prevod značenja: Et-Tevbe; 108.) Podizanju džamije, dakle, treba pristupiti od prvog dana.

4. Džamije su Allahu najčasnija i najdraža mjesta, u vjerodostojnom hadisu stoji: “Allahu najdraža mjesta su džamije – mesdžidi.” – “Ehabbu biladi ilellahi mesadžiduha” (hadis bilježi Muslim), a u Ahmedovom predanju stoji: “Najbolja mjesta na zemlji su džamije.”

5. Preporučuje se što češći odlazak u džamije i navikavanje na redovno posjećivanje, jer ljenčarenje u obavljanu namaza i zapuštanje džemata spada u jasne znakove nifaka (licemjerstva). Allah, dželle še’nuh, kaže: “…i na namaz se lijeno odazivaju” (prevod značenja: Et-Tevbe; 54.) a u hadisu stoji: “Među sedmoricom koje će Allah, dželle še'nuhu, smjestiti u Svoj hlad, kada drugog hlada osim Njegovog ne bude bilo, jeste i čovjek čije srce je vezano za mesdžid.” (hadis bilježe el-Buhari i Muslim). Sve ovo jasno podstiče na oživljavanje misije mesdžida (džamija) i ukazuje na njegovo veliko značenje.

6. Predhodnom treba dodati i preporuku na isćekivanje i boravak u mesdžidima (džamijama), jer u tome leži neprocijenjivo dobro, a posebno ako je popraćeno učenjem Kur’ana, stjecanjem korisnog znanja i brigom o stanuju muslimana – džematlija. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao: “Hoćete li da vas uputim na to čime Allah briše grijehe i podiže deredže (stepene u Džennetu)?” “Hoćemo!”- odgovorili su ashabi, a on je dodao: “Propisno uzimanje abdesta u teškim prilikama, mnoštvo koraka ka džamijama i iščekivanje namaza nakon namaza. To vam je ribat – bdijenje na Allahovom putu!” (hadis bilježi Muslim)

7. Onome ko spriječava da džamije služe svojoj svrsi, onako kako je propisano, ili aktivno učestvuje u njihovom zaključavanju i sprečavanju Allahovih robova da borave u njima i učestvuje u njihovom rušenju, Allah, dželle še'nuhu , prijeti poniženjem na dunjaluku i velikom, bolnom kaznom na ahiretu. “Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim kućama (džamijama) ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se one poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovom svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” (prevod značenja: El-Bekare; 114.)

Molimo Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam oprosti naše grijehe i da u naša srca ulije ljubavi prema što češćem odlazku, i dužem boravku u Allahovim kućama – mesdžidima.
____________________________________________________________

Tedžvid i korist nauke o tedžvidu

Posted: 28 Februara, 2013 in kur'an
Šejh, dr. Salih ibn Fewzan el-Fewzan

Tedžvid

Uzvišeni Allah je Svojim robovima naredio da razmišljaju o značenjima i riječima Kur’ani Kerima i obećao im veliku nagradu za njegovo učenje: za svaki proučeni harf deset dobrih djela. Pored toga, Uzvišeni Allah je Svojim robovima propisao lahak način za učenje Kur’ani Kerima, zasnovan na tačno određenim osnovama i karakteristikama kako bi postigli cilj koji se ogleda u ostvarenju njegovih intencija i primjeni njegovih propisa.

 Ovu činjenicu je Uzvišeni Allah naredio Svome Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada je rekao: „…i Kur’an tertilom uči.“ (prijevod značenja, El-Muzzemmil, 4), i rekao je Uzvišeni: „I kao Kur’an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao, i objavili smo ga tertilom.“ (prijevod značenja, El-Isra, 106)


Uzvišeni Allah je Kur’ani Kerim učinio lijekom za bolesti, čišćenjem za prsa, učinio da su najbolja srca ona koja ga razumiju, da su najbolji jezici oni koji ga uče, da su najbolje kuće one u kojima se on nalazi, da je on najveličanstvenija objavljena knjiga, pa je jasno svjetlo kojem druga svjetla nisu slična, dokaz očiti s kojim se duše uzdižu i prsa šire. Ne postoji ništa što je pravilnije od njegove stilistike, niti ljepše od njegove rječitosti, niti korisnije od njega, niti ugodnije od njegova učenja, ko njega prihvata krenuo je pravim putem, a ko ga ostavi neće uspjeti i propao je…


Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Kur’an je bolji i vrijedniji od svega osim od Allaha, a prednost Kur’ana u odnosu na drugi govor je kao prednost Allaha, ‘azze ve dželle, nad Njegovim stvorenjima, pa ko poštuje Kur’an, taj poštuje Allaha, a ko Kur’an ne poštuje, taj  olahko drži do Allahovog prava. Svetost Kur’ana kod Allaha je kao svetost roditelja kod njegovog djeteta.“ (Tirmizi i Hakim u svome Tarihu)

Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu,  se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Bit će na Sudnjem danu doveden učač Kur’ana, pa će Kur’an reći: ‘Gospodaru podari mu ogrtač’, pa će mu se dati kruna časti (ugleda, plemenitosti). Zatim će Kur’an reći: ‘Gospodaru povećaj mu’, pa će mu se dati ogrtač časti (ugleda, plemenitosti). Potpm će Kur’an reći: ‘Gospodaru budi zadovoljan njime’, pa će biti zadovoljan njime, i tada će se reći toj osobi: ‘Uči i penji se, a sa svakim proučenim ajetom dobit ćeš jedno dobro djelo.“ (Tirmizi)

Pogledajmo kako je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao Mu‘azu, radijallahu ‘anhu: „O Mu'aze, ako hoćeš sretan život, smrt šehida, spas na Dan proživljenja, sigurnost od straha, svjetlo na Dan tame, hlad na Dan žege, da budeš napojen na Dan žeđi, sit na Dan gladi i uputu na Dan zablude, onda izučavaj Kur'an jer on je spomen Milostivog, zaštita od šejtana i ono  što će prevagnuti na Mizanu.“ (Dejlemi)

Kroz hadise Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, takođe postajemo svjesni stepena osobe koja druge podučava Kur’anu. Tako je on, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „O Ebu Hurejre, podučavaj sebe Kur'anu i druge podučavaj! Tako radi sve dok ti ne dođe smrt, jer ako ti dođe smrt a ti u takvom stanju, meleki će činiti hadždž tvome kaburu kao što vjernici čine hadždž Allahovoj svetoj kući.“ (Tirmizi, Nesai i Ibn Madže)

S druge strane, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se sa najvećom pažnjom trudio da pravilno uči Kur’an prilikom njegovog preuzimanja od Džibrila, ‘alejhi's-selam, pa je svoje ashabe podučavao Kur’anu onako kako ga je od njega naučio, a oni su, opet, druge podučavali na isti način.

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je podsticao pojedince među ashabima koji su precizno i pravilno učili Kur’an da ga još više izučavaju, tako da su u pogledu toga postali vrsni učenjaci. Od tih ashaba su: Ubejj ibn K‘ab, ‘Abdullah ibn Mes‘ud, Zejd ibn Sabit, Ebu Musa el-Eš‘ari, Osman ibn ‘Affan, ‘Alija ibn Ebi Talib, Ebu Derda, Mu‘az ibn Džebel i drugi. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ponekad slušao njihovo učenje Kur’ana.

Na osnovu sveka spomenutog jasno zaključujemo da postoji određen način učenja, a to je način uzet od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na kojem je i objavljen Kur'an, pa ko mu se suprotstavi ili ga zanemari, taj se suprotstavio sunnetu i Kur'an uči onako kako on nije objavljen.

Vrijednost učenja Kur'ani Kerima


Od Ebu Umame, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Učite Kur'an, jer on će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji ga budu učili!'“ (Muslim)

Od Ebu Musa el-Eš‘arija, radijallahu ‘anhu,  se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer cedra: lijepog je mirisa i okusa, a primjer vjernika koji ne uči Kur’an je kao primjer datule: nema mirisa ali je slatkog okusa. Primjer licemjera koji uči Kur’an je kao primjer bosiljka: lijepog je mirisa ali gorkog okusa, a primjer licemjera koji ne uči Kur’an je kao primjer divlje tikvice: nema mirisa a gorka je okusa.'“ (Muttefekun ‘alejhi)

Od Ibn ‘Abbasa, radijallahu ‘anhu,  se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Onaj u čijim prsima nema ništa od Kur’ana je poput opustošene kuće.'“ (bilježi ga Tirmizi koji kaže da je hasen-sahih)

Imam Ahmed bilježi hadis da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ko sasluša jedan ajet iz Allahove Knjige, bit će mu upisano višestruko dobro djelo, a ko ga prouči, bit će mu svjetlo na Sudnjem danu.“

Ibn ‘Abbas prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Uči Kur’an, jer on je tvoje svjetlo na Zemlji i spomen na nebesima.“

Podučavanje Kur’anu podrazumijeva izučavanje načina njegovog učenja, poznavanje vrsta njegovih ajeta (degorirani i derogirajući, jasni i manje jasni, itd.), postupanje u skladu s njim, prihvatanje njega kao svjetiljke i upućivača ka istini i vodiča svim muslimanima.

Nagrada učača Kur’ana

Od ‘Abdullaha ibn Mes‘uda, radijallahu ‘anhu,  se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Ko prouči jedan harf iz Knjige Uzvišenog Allaha, imat će za to nagradu a nagrada se deset puta uvećava. Ne kažem da je elif-lam-mim harf, nego je elif harf, lam je harf i mim je harf.'“ (Tirmizi)

Ovaj hadisi šerif pojašnjava vrijednost i veličanstvenost Kur’ana, ali i ogromnu i veliku nagradu koju dobija učač Kur’ana za svoje učenje, a zamislimo kako je tek sa onim koji Kur’an uči i pri tom uljepša svoje učenje primjenjujući tedžvid, ali i postupa po onime što je u njemu! Takvome Uzvišeni Allah uvećava njegovu nagradu kao što kaže Uzvišeni: „Ko uradi dobro djelo, biće desetorostruko nagrađen…“ (prijevod značenja, El-En‘am, 160)

Nagrada onoga ko podučava Kur’anu i njegovog učenika

Rekao je Ibrahim en-Neh‘ai: „Za onoga ko djecu podučava oprosta traže meleki na nebesima, životinje na zemlji, ptice u zraku i ribe u vodi.“

Razmislimo o onome što je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao Mu‘azu, radijallahu ‘anhu: „O Mu'aze, ako hoćeš sretan život, smrt šehida, spas na Dan proživljenja, sigurnost od straha, svjetlo na Dan tame, hlad na Dan žege, da budeš napojen na Dan žeđi, sit na Dan gladi i uputu na Dan zablude, onda izučavaj Kur'an jer on je spomen Milostivog, zaštita od šejtana i ono  što će prevagnuti na Mizanu.“ (Dejlemi)

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je Ebu Hurejri, radijallahu ‘anhu,  rekao: „O Ebu Hurejre, podučavaj sebe Kur'anu i druge podučavaj! Tako radi sve dok ti ne dođe smrt, jer ako ti dođe smrt a ti u takvom stanju, meleki će činiti hadždž tvome kaburu kao što vjernici čine hadždž Allahovoj svetoj kući.“ (Tirmizi, Nesai i Ibn Madže)

Jezička definicija tedžvida

Jezičko značenje riječi tedžvid je uljepšavanje. Takođe se riječ tedžvid u jeziku arapa koristi i u značenju preciznosti, tačnosti, dotjeranosti i savršenstva.

Terminološka definicija tedžvida


Kod imama u ovoj oblasti postoje dvije vrste tedžvida:

1-ZNANSTVENI / TEORIJSKI TEDŽVID – poznavanje pravila i činjenica koje su postavili učenjaci tedžvida.

Propis koji važi za ovu vrstu tedžvida ovisi o skupini na koju se odnosi: za muslimanske mase je mendub dok je za ulemu vadžib kifaje (skupna obaveza), pa ako jedna skupina učenjaka bude izučavala ovu vrstu tedžvida, spada grijeh sa ostalih, a ako niko od uleme ne bude izučavao i druge podučavao ovu vrstu tedžvida, onda su svi učenjaci griješni.

2-PRAKTIČNI / PRIMJENJENI TEDŽVID – Izgovor svakog harfa iz njegovog ishodišta (mahredža) bez zamjene ili promjene.

Praktična primjena tedžvida prilikom učenja Kur’ana je vadžib ‘ajn (pojedinačna obaveza) svake punoljetne osobe koja uči cijeli Kur’an ili samo jedan njegov dio, a zbog riječi Uzvišenog: „I uči Kur’an tertilom“ (prijevod značenja, El-Muzzemmil, 4). Prenosi se da je ‘Alija, radijallahu ‘anhu, o ovom ajetu rekao: „Tertil je izgovaranje harfova po tedžvidu i poznavanje mjesta na kojima se može zastati.“ U jednom od hadisa stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Učite Kur’an arapskim narječjem i glasovima, a čuvajte se narječja grješnika, jer će doći narodi nakon mene koji će pjevati Kur’an refrenom pjesme, asketizma i naricanja, a neće prelaziti njihove grkljane. Srca će im biti opčinjena, a i srca onih kojima se oni budu sviđali.“ (Malik, Nesai’, Bejheki, Taberani)

Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, „neće pralaziti njihove grkljane“ znače da im to neće biti primljeno, jer učenje onoga ko Kur’an ne uči onako kako ga je Uzvišeni Allah objavio i koji ne vodi računa o onome o čemu postoji konsenzus, nije Kur’an i namaz mu je takvim učenjem pokvaren, kao što je to potvrdio Ibn Hadžer i drugi. Rekao je šejhu'l-islam Ibn Tejmijje: „Riječi neće prelaziti njihove grkljane odnose se na one koji o Kur’anu ne razmišljaju niti po njemu postupaju, a u postupanje po Kur’anu spada i primjena tedžvida i njegovo učenje na način preuzet od Vjerovjesnika.“

Nakon što je spomenuo prethodni hadis, šejh Burhanuddin el-Kalkili je rekao: „Vjerodostojno je preneseno da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, onoga ko Kur’an ne uči po tedžvidu nazvao grješnikom (fasikom).“ i ovo je mezheb imama Šafije, radijallahu ‘anhu.

Osim toga, postoji jednoglasno mišljenje ummeta da je obavezno učenje Kur’ana po tedžvidu i ovaj konsezus postoji od vrmena Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa sve do našega vremena, i nije zabilježeno da je iko iznio drugačije mišljenje, a konsenzus spada među najjače dokaze.

Izjave učenjaka o tedžvidu

Među važne izjave o tedžvidu svakako spada izjava imama Džezerija koji je u stihu rekao: „Onaj ko Kur’an ne uči po tedžvidu je grješnik.“(1) Pojedini komentatori tedžvida Imama Džezerija o ovim riječima kažu da onaj ko Kur'an ne uči po tedžvidu zaslužuje kaznu za ostavljanje tedžvida, slagao je na Allaha i Njegova Poslanika i kao takav ulazi u značenje riječi Uzvišenog: „A na Sudnjem danu vidjet ćeš one koji su na Allaha laži iznosili a lica im pocrnjela“ (prijevod značenja, Ez-Zumer, 60), a na njega se odnose i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Ko na mene slaže namjerno neka pripremi sebi mjesto u Vatri!“.(2) Čak je imam Ebu'l-Hajr Muhammed Ibnu'l-Džezeri rekao da se nije se krivo zakleo onaj ko se zakune da Kur'an bez tedžvida nije Kur'an! Neki su učenjaci rekli da nije ispravan namaz onome ko Kur’an uči po tedžvidu a klanja za onime koji ga po tedžvidu ne uči!

Predmet izučavanja nauke o tedžvidu

Predmet izučavanja tedžvida su kur’anske riječi u smislu da se svakome harfu da ono što mu u izgovoru i pripada. Nauka o tedžvidu ubraja se među najvažnije nauke usmjerene ka hizmetu Allahove Knjige, i ne samo to, nego je i najpreča i najčasnija.

Utemeljitelj nauke o tedžvidu

Utemeljitelj ove nauke sa praktične strane je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a u pogledu teorijskog dijela i pravila, to je El-Halil ibn Ahmed i drugi učenjaci, tabi‘ini i generacije poslije njih, radijallahu ‘anhum.

Bitno je znati da je Uzvišeni Allah iz Levhi mahfuza Kur’ani Kerim sa tedžvidom objavljivao Džibrilu, ‘alejhi's-selam. Džibril je na isti ovaj način Kur’anu podučavao Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a ashabi, radijallahu ‘anhum, su od njega učili na isti način. Dalje su od njih učili tabi‘ini i svaka sljedeća generacija je od prethodne preuzimala Kur’an na isti način sve do naših vremena, i to metodom koji daje potpunu sigurnost u njegovu ispravnost. Sve ovo nam ukazuje na to da je ova nauka objavljena i niko nema pravo da od nje odstupi koliko jedan trun, a onaj ko tako uradi je grješnik.

Korist nauke o tedžvidu

Nauka o tedžvidu ima mnogobrojne koristi, a među najvažnije spadaju lijepo i pravilno učenje koji vode ka sreći na oba svijeta, i čuvanje jezika od griješenja pri izgovaranju Allahovog govora.

Prijevod: Edin Nezirić, prof.
__________________________________________________________________________


(1) Imam Džezeri u svom tedžvidu, kojeg je napisao u stihovima kako bi se lakše pamtio, kaže:

Učenje po tedžvidu je stroga obaveza
A onaj ko Kur'an ne uči po tedžvidu je grješnik
Jer ga je Allah sa njim objavio (tj. Kur'an sa tedžvidom)
I takav je do nas od Njega došao.


(2) Ovo sve zbog toga što kada učimo Kur'an bez tedžvida lažemo na Allaha da ga je On tako objavio, a lažemo na Poslanika da ga je on tako prenio. (prim. prev.) 
 

ŽIVOTOPIS ŠEJHA BIN BAZA

Posted: 28 Februara, 2013 in ulema

Šejh Aid Ibn Abdullah el-Karni

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Onome Koji je zaštitnik dobrih, i neka je salavat i selam na vođu klanjača i prvaka bogobojaznih i predvodnika svih mudžahida.

Neka je salavat i mir na njegovu porodicu i njegove ashabe te na sve one koji ih u dobru slijede sve do Sudnjega Dana.

Braćo i sestre u Islamu

U ovom djelu obratiću, ako Bog da, pažnju na pet pravila, a to su:

Prvo: Riječi Uzvišenog: “Reci: zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju.”

Ovim se pokazuju blagodati onih koji imaju znanje i mjesto koje oni zauzimaju zbog činjenice da su oni nasljednici onoga koji je podučavao svakom dobru – Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.

Drugo: Riječi Uzvišenog: “Pa pitajte one koji su učeni (poznavaoce objave -zikra), ako vi ne znate.”[1]

Cilj nam je da ovim usmjerimo ummet ka njegovim učenjacima i misliocima (ideolozima).

Treće: Riječi Uzvišenog: “Allaha se od Njegovih robova samo učeni boje.”[2]

U praksi je dokazano da su među svim ljudima, po pravilu, učenjaci ti koji se Allaha najviše boje i koji su najbogobojazniji. Isto tako se dokazalo da se paralelno s povećanjem znanja povećava i privrženost Allahu.

Četvrto: “Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika.”[3]

Doista su učenjaci ti koji nose nasljedstvo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenose ga ljudima. Oni su, isto tako, pazitelji njegove poslanice, njegovog nasljedstva i da've.

Peto: Riječi Uzvišenog Allaha: “I njega (Kur'an) ne shvataju osim učeni.”[4]

Kažu mufessiri: “.…osim učeni.., tj. učenjaci koji su vješti intuiciji i koji precizno poznaju značenja – Rekao je Allah subhanehu ve te'ala, Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem”.

Možda će se neko zapitati, kakva je korist od toga da nas neko upoznaje sa velikim Šejhom kojeg mi poznajemo!? Poznat je generacijama prije nas, i ženama i djeci i starijima. (Autor misli na Saudijsko društvo u kojem živi).

Na ovakvo pitanje odgovaram sljedećim: Po mome mišljenju postoje tri koristi u tome:

Prva: je da mi živimo u teškom i kritičnom vremenu i moramo se držati naših učenjaka, te poznavati njihovu vrijednost i mjesto koje im pripada. A nema sumnje da se u pročelju današnje uleme nalazi šejh Bin Baz – Allah mu se smilovao.

Druga: Ovim se jačaju veze između narastajućih generacija i uleme. Generacija bez uleme je izgubljena, a ulema (učenjaci) bez generacije nema svoga mjesta. Ukoliko se sastanu učenici i ulema urezaće vječni trag i pokrenuti plemeniti preporod (sahvu), a to je ono što svi želimo.

Treća: Pišem o ovoj temi upravo iz razloga da se zaštiti čast dobrih ljudi. Sebe lično smatram jednim od onih koji su uvijek spremni da brane čast drugih, stoga branim Šejha i njegovu čast od onoga što sam čuo od nekih brzopletih ljudi, a nije im dato ni znanje niti bogobojaznost. To sam zaključio iz načina na koji napadaju Šejha i druge alime (učenjake). Ovakvi postupci su napad na zdrav razum i ukoliko se njima ne stane u kraj, izgubiće se autoritet uleme što može imati nesagledive posljedice.
Braćo i sestre u Islamu

U ovoj knjizi ćemo, ako Bog da, napraviti jedan kratak osvrt na Šejhovu biografiju i njegovu ličnost, gdje i kada se rodio?, Šta jede?, Šta pije?…itd. Sve ovo ću spomenuti kako neko ne bi rekao: “Kako nestade uleme i dobrih ljudi, nestade i berićeta među svjetom.” Ali ja kažem da kod ljudi još uvijek ima dobra, a o tome svjedoči i vjerodostojan hadis kojeg bilježi Ahmed i drugi, gdje Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Primjer moga ummeta je kao primjer kiše, ne zna se da li je bolja na početku ili na kraju.”[5]

Ovaj ummet još uvijek posjeduje učenjake, svoje književnike, šehide i pjesnike, dobre ljude i dobročinitelje. Ovaj plodni ummet je uvijek davao plodove i to u onolikoj mjeri koliko se pridržavao Kur'ana i sunneta Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
UPOZNAVANJE SA ŠEJHOM

Šejhov nadimak je Ebu Abdillah, nadimak kojim su nazvani mnogi muhaddisi (učenjaci hadisa) u svijetloj historiji Islama, poput Buharije, Šafije, Malika, Sufjana Es-Sevrija i Ahmeda ibn Hanbela.

Abdul-Aziz ibn Abdillah ibn Abdir-Rahman ibn Baz je jedan od vodećih učenjaka islamskog šerijata, šerijata koji je objavljen posljednjem Allahovom Poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Mnogi ga smatraju imamom ehli sunneta u ovom stoljeću. Rodio se u Rijadu, glavnom gradu današnje kraljevine Saudijske Arabije, 12. Zul-hidždžeta 1330. hidžretske godine u pobožnoj porodici koja se najvećim djelom bavila zemljoradnjom i obrtima, prenoseći plemenitost s oca na sina. Od njegove porodice je i šejh Abdul-Muhsin ibn Ahmed El-Baz koji je obavljao funkciju kadije u jednoj od saudijskih pokrajina, zatim Šejh Mubarek ibn Abdul-Muhsin koji se takođe bavio islamskim sudstvom.

Još od rane mladosti Šejh je rastao na poslanici Islama, slijedeći najbolje stvorenje, Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na tome putu glavne smjernice Šejha bile su tevhid i svjedočenje da nema boga osm Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Njegov rob i Poslanik. Na Šejha je mnogo utjecalo učenje Šejha Muhammeda ibn AbdulVehhaba, monoteističkog reformatora arapskog poluotoka, čije se učenje kasnije proširilo u čitavom islamskom svijetu.

Učio je pred brojnim šejhovima, a prvo čime je pozabavio je pamćenje Allahove knjige. Gubljenje vida mu je samo povećalo odlučnost za proširenjem šerijatskog znanja. Gubljenjem vida Šejh je dobio četiri stvari:

1. Nagradu Uzvišenog Allaha. U hadisi kudsijju kojeg bilježi Buharija kaže Uzvišeni: “Ako Moj rob bude iskušan gubljenjem dvije njemu drage stvar,i pa se strpi, Ja ću mu to nadoknaditi Džennetom.”[6]

2. Gubljenje vida se odrazilo i na Šejhovo pamćenje, tako da kada bi bio upitan za neki hadis iz jedne od poznatih zbirki ili nekih drugih hadiskih knjiga navodio bi tekst hadisa i njegov lanac prenosilaca zajedno sa tumačenjem, komentarom i ocjenom prenosilaca.

3. Šejhovo gubljenje vida povećalo je njegovu skromnost, vezujući ga više za onaj nego za ovaj svijet.

4. Gubljenjem vida Šejh je ojačao svoju ličnost dajući joj odlučnost i upornost u tolikoj mjeri da je postao jedan od najpoznatijih učenjaka današnjice.

Ovo je opće poznata stvar, može se vidjeti i u knjizi “Ostavi brige i počni živjeti” autora Dayll Carenchiya u kojoj navodi primjere ljudi koji su preživjeli ovozemaljske gubitke, kako su kasnije to prevazišli i ostvarili zapažene rezultate. Između ostalog, tu se nalazi i poduža lista pronalazača koji su izgubili vid, a potom se posvetili nauci da bi na kraju izumili korisne patente za cijelo čovječanstvo. Stoga vam preporučujem 13. poglavlje ove knjige.

I nastavio je Šejh da stiče znanje dok mu se srce ispunjavalo svjetlošću. Allah mu je očni vid nadoknadio vidom srca. Šejh je znanje crpio od svih većih učenjaka Nedžda[7] među kojima treba spomenuti Šejha Muhammeda ibn Abdulatifa Alu Šejha, zatim Šejha Saliha ibn Abdulaziza Alu Šejha rijadskog kadiju, zatim Šejha Sa'da ibn Hamda El-Atika takođe rijadskog kadiju, kojeg su zvali El-Izz ibn Abdus-Selamom svoga vremena, zatim Šejha Hamda ibn Farisa namjesnika za bejtul-mal u Rijadu, zatim Šejha Sa'da Vekkasa El-Buhariju jednog od učenjaka Mekke kod kojeg je Bin Baz učio tedžvid, zatim muftiju Muhammeda ibn Ibrahima kod kojeg je Šejh učio deset godina. Ovo su samo najistaknutiji alimi od kojih je Šejh učio. I pored svog siromaštva, sljepila i nestašice kojoj je bio izložen, Šejh je nastavio sticati znanje, bez zamora je to činio, i noću i danju. Rekao je Uzvišeni: “A one koji se radi Nas trude Mi ćemo Našim stazama uputiti, a Allah je sigurno uz bogobojazne.”

Svako ko danas želi da krene putem sticanja znanja treba pročitati Šejhov životopis. Tačno je da su alimi prijašnjih generacija bili mnogo učeniji od Šejha, no činjenica da nam Šejhov primjer dolazi iz nama ne tako dalekog vremena ima daleko veći efekat. Tako ćemo vidjeti da je Šejh postigao ono što je postigao u doba siromaštva, u doba kada je islamsko izdavaštvo bilo na veoma niskom nivou, a saobraćaj jako nerazvijen. Pitanje koje se sada nameće je: Gdje je današnja omladina naspram ovih svijetlih primjera? Knjige se danas mogu naći na svakom mjestu, fakulteti su otvoreni, profesorima se i ne zna broj, isto je i sa alimima, pa gdje su oni koji će poput Šejha iskreno krenuti putem sticanja znanja? Dodajmo tome još i činjenicu da se za imama El-Kefala prenosi da je u četrdesetoj godini života izašao na put sticanja znanja. Imam Buharija u svome Sahihu u poglavlju o znanju kaže: “Ashabi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem su učili i u starosti.”, šta u tom slučaju nas sprječava da učimo pa makar bili i stariji!?

KUR'AN I UČENJE AKAIDSKIH KNJIGA


Šejh je slijedio pravac ispravnih predhodnika (Selefus-Salih), a to je ispravni pravac Ehli sunneta vel-džema'ta u pitanju Allahovih imena i svojstava i u svim drugim akidetskim problemima.

Šejh se napajao iz knjiga Šejhul-Islama ibn Tejmije i knjiga Ibnul-Kajjima, Allah im se smilovao, tih knjiga prepunih hajra iz kojih su se napajali i još uvijek se napajaju svi oni koji traže izvorno islamsko znanje. Šejh se u svojim obraćanjima i hutbama konstantno pozivao na autoritet Šejha Muhammeda ibn AbdulVehhaba, čiji je metod zagovarao.

POSLOVI KOJE JE ŠEJH OBAVLJAO


Ovdje ćemo, ako Bog da, spomenuti samo neke od funkcija koje je Šejh obavljao. Vršio je dužnost kadije (suca) u regiji Haredža punih četrnaest godina, u periodu od 1357.-1371. h.g.

Predavao je na fakultetu šerijata u Rijadu od godine 1380. nakon čega je imenovan za zamjenika dekana islamskog univerziteta u Medini, te je nakon dekanove smrti preuzeo njegovo mjesto.

Nakon toga je postavljen za muftiju Saudijske Arabije i predsjednika Vjeća za naučno istraživanje, izdavanje fetvi, da'vu i upućivanje. Takođe je bio član brojnih islamskih asocijacija i udruženja.

ŠEJH I PRAVOSUĐE

Funkciju kadije obavljao je u pokrajini Haredž. Tu je ostao zapamćen, prije svega kao otac i učitelj. Uvijek je bio blizak srcima ljudi. Ostajao bi nakon radnog vremena te ljude podučavao hadisu i akidi. Dolazili su mu i oni ne upućeni u islamske nauke da bi od njega učili ahlak i umjerenost. Rado je sjedio sa djecom i udovoljavao potrebama ljudi. Bio je plemenit i rado je dijelio imetak potrebnima. Bio je takav od samoga djetinstva i pored činjenice da je poticao iz siromašne porodice. Upravo zbog njegove plemenitosti i iskrena nijjeta Allah mu kasnije daje berićet u imetku.

Stanovnici Haredža su se s velikom tugom rastali sa Šejhom nakon što je morao napustiti njihovo mjesto.

Nakon što je počeo da predaje na fakultetu šerijata u Rijadu, zbog svog obilnog znanja, Šejh postaje omiljen kod svojih učenika.

Šejh je po svojoj naravi bio jako blag, skoro da se nije znao naljutiti. Uvijek je težio ka olakšici i tome da svi budu zadovoljni. Prema učenicima se odnosio kao da im je otac koji zna njihove potrebe i mogučnosti, te način da im se približi. Ovo je, mora se priznati, osobina koja mnogima nedostaje, a njome se, uz Allahovu dozvolu, kiti sposoban daija.

Učenjak treba da utiče na one koji su oko njega. Kaže Uzvišeni: “Zbog Allahove milosti ti si prema njima blag, a da si osor i kamena srca oni bi se razbježali.”[8]

Jedna od najistaknutijih osobina Šejha je blagost. To može primijetiti svako onaj ko sjedi ili priča s njim. O tome su nam govorili i oni koji ga su ga, Allah mu se smilovao, poznavali i koji su kod njega učili. Za njega kažu da se rijetko naljuti, i kad se naljuti zna to prikriti tako da nikog ne povrijedi. Zato je Allah subhanehu ve te'ala dao da ga drugi vole. Nikada ne omalovažava niti pojedince niti organizacije, zato što je učio od onoga što je u naslijeđe ostavio Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i završio istu onu školu koja nam je podarila Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aliju, Muaza ibn Džebela i njima slične neka je Allah zadovoljan sa njima. Za vrijeme angažmana na Islamskom univerzitetu Šejh je bio primjer dobre organizacije i rukovođenja poslovima. Uz Allahovu dozvolu i pomoć mnogi se rezultati Islamskog univerziteta u Medini pripisuju Šejhovom angažmanu. Šejh je u slobodno vrijeme redovno primao predavače, i davao im instrukcije, kako da sa mudrošću i blagošću postupaju sa studentima, te kako da poboljšavaju njihove akademske rezultate. Nije ostavljao ni jednu minutu svog života, a da je nije iskoristio u dobru. Obilazio je učenike u razredima za vrijeme nastave kako bi se poselamio sa njima i saslušao ono što oni imaju da kažu. Ponekad bi održao i predavanje. Svoju kancelariju je uvijek držao otvorenu za studente. Ovo je posebnost koja nedostaje većini učenjaka i funkcionera koji su spremni zatvoriti vrata pred licem muslimana.

U jednom vjerodostojnom hadisu se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Kome bude dato na odgovornost nešto od pitanja muslimana, pa on zanemari susrete sa njima i njihovu potrebu, siromaštvo ili oskudicu, Allah će njega zanemariti na Sudnjem Danu i neće mu pristupiti. Allah neće pogledati na njegove potrebe, oskudicu niti siromaštvo.”[9]

Šejh (Allah mu se smilovao), je smatrao da je mudrost u tome da svoja vrata otvori za sve one koji su ga željeli posjetiti, bilo da se radi o učenicima, radnicima ili bilo kome drugom. Zato je njegova kancelarija uvijek bila puna. Šejh je znao svoje vrijeme rasporediti tako da je uvijek nalazio vremena za sve koji ga trebaju. Bilježi se i jedna kritika Šejhovog predavanja koje je održao pod naslovom: “Šejh Muhammed ibn AbdulVehhab imam svoga vremena”, a u kojoj stoji: “U akidi je Šejh primjer umjerenosti.”

Nije on od onih ekstremista koji terminologiju širka koristi za svaku sitnicu, ali nije ni od onih raskalašenih koji obaraju pogled u istim stvarima. Šejh uvijek upozori i na ono što je veliko i na ono što je malo, ali obavezno koristi metodu koja odgovara putu umjerenosti koji je naučio od prvih generacija učenjaka ovog ummeta. To je umjerenost koja se ogleda u ideologiji, znanju, izdavanju propisa, ahlaku, bez odlaženja u krajnost.

Ljubav prema Šejhu se širila tako da je postao poznat i omiljen od mašrika do magriba islamskog svijeta. Ovo ne govorim zbog slijepog slijeđenja niti zbog sjećanja koje imam, ovo je činjenica. Tako sam, na primjer, ja lično posjetio jedanaest država u SAD-u sa njihovim mesdžidima, školama, centrima i akademijama, i vidio sam da se svugdje Šejh Bin Baz smatra autoritetom. Daije kojima je Allah dao mogučnosti da posjete Aziju i Afriku, kasnije su pričali o ugledu kojeg Šejh uživa tamo.

U jednom vjerodostojnom hadisu se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Doista Allah kada zavoli roba kaže Džibrilu, pa Džibril pozove: “Volimo toga i toga”, pa ga i ljudi zavole. Onda Džibril pozove stanovnike nebesa i kaže im da Allah voli toga i toga, pa ga volite i vi, i oni ga zavole, onda mu se dâ da bude lijepo primljen na Zemlji (od strane ljudi).” U potpunosti se suprotno dešava sa onim koga Allah zamrzi.

Šejhov svestrani utjecaj u cijelom islamskom svijetu počiva na nekoliko temelja:

Prvo: Činjenica da je poticao iz zemlje dvaju harema u kojoj je objavljen Kur'an, da se iz nje desio Isra’ (uzdignuće Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na nebesa), da je to zemlja minareta tevhida (monoteizma), iz nje su četvorica upućenih halifa.

Drugo: Šejhovo argumentovano znanje, a to zbog činjenice da on predstavlja dosljedno učenje prvih generacija Islama (Ehlis-Sunneta vel-Džemata).

Treće: Mjesto, ugled i dobra prihvaćenost kod ljudi koju je Allah poklonio Šejhu.

Četvrto: Šejh je plemenit. Prima delegacije i izlazi im u susret onoliko koliko može. Isto tako nam pričaju neki naši učitelji da je jednom prilikom za vrijeme džihada u Afganistanu bilo govora o teškoj situaciji kroz koju prolaze tamošnji mudžahidi, na što je Šejh zaplakao. Drugom prilikom upoznat je sa pokoljima koje vrše taguti nad nedužnim Muslimanima na Filipinima, gdje ih je ubijeno na hiljade te je ponovo zaplakao, ali ovoga puta toliko da se počeo tresti. Za Šejhova života njegova kuća u Rijadu je uvijek bila otvorena za posjetioce, tako da sam imao priliku da se lično uvjerim kako prolaznici u njoj spavaju i po nekoliko dana. Šejha je posebno patilo teško stanje Muslimana o kome je bio dobro obavješten putem telegrama, posebnih izdanja, pisama i novina koje su mu stizale sa svih strana. Tako Šejh Aid priča kako je imao priliku vidjeti potpredsjednika jedne afričke republike sa njegovim prevodiocem, kako Šejha upoznaju sa situacijom u njihovoj zemlji i traže savjete. Odmah nakon njih u prostoriju je ušlo desetak ljudi različitih nacionalnosti koji su pred Šejhom izgovorili šehadet ulazeći u islam. Tako Šejh skoro da nije prestajao sa radom za Islam ni jedne minute, ili je bio zauzet pisanjem ili izdavanjem fetvi (šerijatskih rješenja), ili upoznavanjem sa stanjem u islamskom svijetu. Bilo ko da provede sa Šejhom makar jedan dan vidio bi da nije nastupilo ni podne, a Šejh je već završio stotinu poslova.

Govor o ovome istaknutom učenjaku nas neminovno podsjeća na lijepe osobine prvih generacija učenjaka, poput imama Buharije, Muslima, Ahmeda, Ibn Tejmije, Ibnul Kajjima i drugih. Šejha Bin Baza je, kao i njih, krasila ta divna osobina nošenja obilnog znanja popraćenog smirenošću i poniznošću.

U jednom hadisu se kaže: “Učite znanje i učite sa njim smirenost i staloženost i budite ponizni prema onima od kojih učite i ne budite osori učenjaci.”[10]

U Šejhu se ogledaju riječi Uzvišenog: “A robovi Milostivog, su oni koji zemljom skrušeno hode, a kada im se neznalice obrate kažu: “Mir vama!”[11]

Od Šejhove skromnosti je i to da se odaziva na pozive svih onih koji žele da ga ugoste, bilo da je to neko od njegovih učenika ili neko drugi. Za vrijeme tih skupova šejh rado sluša prijedloge i sugestije svih koji imaju nešto da kažu. Ova šejhova skromnost skoro da nema granica. Često smo ga vidjeli kako stoji na suncu pred vratima svoga automobila i odgovara na pitanja ljudi okupljenih oko njega. Nikada se nije desilo da nekoga zapostavi iako su njegovi pratioci od njega tražili da uđe u automobil.

Vrhunac šejhovog angažmana je za vrijeme hadždža, kada šejh boravi u šatoru, gdje prima goste na ručak i odgovara na njihova pitanja.

Raspored šejhovih dnevnih aktivnosti

Rad danju i noću je glavna odlika šejhovog dnevnog angažmana. Program njegovih aktivnosti počinje poslije sabah namaza u kojem je on najčešće taj koji predvodi vjernike. Nakon namaza šejh provodi određeno vrijeme u zikru kao što je to bila praksa Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono što sam čuo od šejha lično ili od njegovih učenika ili onih koji ga poznavaše jeste to da nikada nije ostavljao učenje stotinu puta poslije sabaha:

“La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu juhji ve jumit, ve huve ‘ala kulli šej'in kadir.”

U večini slučajeva šejh bi poslije sabah namaza održavao predavanje iz knjiga: “Fethul-Bari”[12], “Fetava ibn Tejmijjeh”[13], “Bulugul-Meram”[14], “El-Akide et-Tahavijje”[15] itd.

Nakon predavanja klanjao bi dva rekata (dobrovoljnog namaza), a potom bi se uputio kući gdje bi doručkovao. Zbog njegovog zdravstvenog stanja doručak mu je redovito bio skroman. Poslije doručka šejh je odlazio na radno mjesto, gdje mu je posao počinjao oko devet sati ujutro. Po stizanju na radno mjesto nalazio bi prepunu kancelariju ljudi koji su tu došli nekim poslom. Šejh bi prvo poselamio, a onda bi prelazio na posao sjedajući na svoje mjesto dok su sa njegove desne i lijeve strane bila dvojica sekretara.

Posebno puno vremena od šejha uzima odgovaranje na pitanja koja su mu upučivana putem telefona, a dolazila su iz cijelog svijeta. Tako je šejh bez zamora odgovarao putem telefona na pitanja pojedinaca, grupa i organizacija, pa makar se pitanja i ponavljala.

Nakon toga Šejh bi klanjao podne namaz u džematu. Po završenom namazu Šejh se vraćao na radno mjesto gdje bi ostajao sve do dva sata. Poslije isteka radnog vremena šejh se vraćao kući gdje ga već čekaju gosti sa kojima ruča, popije kahvu i čaj, a zatim razmijene po koje korisno iskustvo. Zajedno sa gostima obavlja ikindiju namaz nakon kojeg se često obraća klanjačima.

Pred samu smrt, kada je već ušao u godine, Šejh se znao odmarati poslije ikindije namaza. Nakon obavljenog akšam namaza Šejh se vraćao kući kako bi čitao ili rješavao neki od problema na koji je naišao tokom proteklog dana i to je radio sve do jacije. Poslije jacije namaza večerao bi sa onima koji bi se zadesili s njim nakon čega ostaju u dugom i korisnom razgovoru sve do kasno u noć. Šejh bi na počinak odlazio tek između jedanaest ili dvanaest noću. Prije zore Šejh ustaje na noćni namaz “I od noći uzmi jedan dio za dobrovoljni namaz kako bi ti tvoj Gospodar pohvalno mjesto dao.”

Pričali su mi neki koji su poznavali Šejha kako se na njegovom licu mogao primijetiti trag noćnog namaza, od skrušenosti na sabah namazu, do tragova plača.

Ovako je izgledao jedan prosječan Šejhov radni dan s time što moramo znati da je prisustvovanje seminarima često mijenjalo Šejhove ustaljene aktivnosti.

ŠURA U ŠEJHOVOM ŽIVOTU

Koristim termin “šura” (dogovaranje) zato što ga Uzvišeni Allah koristi kad opisuje vjernike. Rekao je Allah: “I naređuj im međusobno dogovaranje.”, i kaže govoreći Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: “I sa njima se dogovaraj.. ” Radeći po ovim ajetima šejh Bin Baz se redovito konsultovao sa onima koji su bili oko njega od onih koji su ga voljeli, njegovih učenika ili braće. I za svaku bitniju stvar je tražio mišljenje drugih. Posebice ako se radilo o stručnim pitanjima onda se konsultovao sa onima koji su u to bili upućeni.

ŠEJH I FETVE


On je jedan od velikih muftija (onih koji izdaju fetve) islamskog svijeta. Njegova metoda u izdavanju fetvi je besprijekorno zasnovana na “delilu” valjanom šerijatskom dokazu; Rekao je Allah, rekao je Njegov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.

Za njega se kaže da se drži usuli fikha (temelja islamskog zakonodavstva) hambelijskog mezheba, no primjetno je da Šejh izlazi iz okvira mezheba ukoliko se to mišljenje kosi sa stajalištem Kur'ana i Sunneta.

Šejh se, kao muhaddis, bavio tahridžom (ocjenom) hadisa. Jedna od najistaknutijih odlika Šejha jeste da je on jedan od najboljih muhaddisa današnjice, i meni nije poznat niko ko bolje poznaje tekstove hadisa od njega u ovom vremenu. Možda postoje oni koji bolje poznaju lance prenosilaca, nauku ocjenjivanja prenosilaca ili možda tahridž, ali niko kao Šejh ne poznaje same tekstove hadisa te propise koji se u njima nalaze. Šejh je i fekih (učenjak šerijatskog prava) koji sa velikom vještinom izvlači propise i podkrepljuje ih hadisima, a zatim to sa nevjerovatnom lahkoćom prenosi ummetu.

Šejh je fekih, i njegov fikh (shvatanje vjerskih propisa) je direktno izveden iz sunneta. Najsličniji je učenju ibn Tejmije i Ibnul-Kajjima, tj. nije od onih koji su potpuno zapostavili vjerske tekstove (ajete i hadise), a ni od onih površnih koji su potpuno zapostavili mišljenja učenjaka. Uzimao je od vjerodostojnih fikhskih tekstova koji su u skladu sa pravilima šerijata. Uz ovo se on često vraćao na učenjake sunneta uzimajući od njih ono što mu može koristiti.

ŠEJHOVA HRABROST U ISPOLJAVANJU ISTINE

Jedna od njegovih najboljih osobina – Allah mu se smilovao, i najbolja osobina kojom se jedan alim može okititi, jeste govor riječi istine na odlučan i mudar način.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom prilikom rekao Ebu Zerru, Allah bio zadovoljan s njim:” Reci istinu pa makar bila i gorka”[16]

Onoga momenta kada učenjak ustukne od izjavljivanja riječi istine postaje slabić i kukavica koji nema nikakva utjecaja niti poštovanja drugih. Tako isto, učenjak nema koristi od toga što je naučio Buharijinu i Muslimovu zbirku vjerodostojnih hadisa, ako ne kaže ono što je istina, i ne bude naređivao dobro a odvračao od zla. Šejhova hrabrost po ovom pitanju je došla do izražaja u mnogim situacijama. Iako je on miran, tih i blag čovjek, vrlo lahko se preobrazi u lava kojeg ništa nemože spriječiti od sprovođenja Allahovog zakona u slučajevima da su muslimani ili Allahov šerijat izloženi nekom neprijateljstvu. Jedan od najzapaženijih stavova jeste Šejhov stav po pitanju profesora daije Sejida Kutuba – Allah mu se smilovao. Svima nam je poznato da je ovaj imam i intelektualni genij, pogubljen zbog nečije nepravde, neprijateljstva i tlačilaštva.

Ovo je Šejha naljutilo i on je učinio sve što je bilo u njegovoj moći da se ovaj čin osudi. Svoju srđbu Šejh je iskazao nizom pisama i telegrama koje je poslao nakon što je ova nepravedna presuda bila izrečena. Rasrdio se Šejh kao što bi se rasrdio svaki musliman kada vidi ovo nasilje i nepravdu. Na kraju jednog telegrama Šejh je naveo riječi Uzvišenog Allaha: “Ko ubije vjernika namjerno njegova kazna će biti Džehennem u kojem će vječno ostati, Allah se na njega rasrdio i prokleo ga je i za takvog je pripremio veliku patnju.”

Ja se sjećam još kao malo dijete koliko se islamski svijet tresao zbog ubistva plemenitog Kutuba autora svima dobro poznatog djela “U okrilju Kur'ana”. Imao sam priliku vidjeti neka od pisama koje je Šejh slao određenim vladarima, u kojima najžešće osuđuje njihovo odstupanje od Allahovog zakona. Takođe sam vidio neka pisma koje je Šejh slao nekim vladarima islamskog svijeta a u kojima ih krivi zbog zapostavljanja sunneta Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Šejh govori riječi istine, podstiče i druge na to i na tom putu se neplaši ničijeg prezira. Iz životopisa Šejhovog života znamo još puno primjera burnog reagovanja u slučaju kršenja Allahovih granica.

ŠEJH KAO GOVORNIK

Možda će se neko zapitati: “Da li je šejh dobar govornik.” Svako onaj ko je imao priliku da posluša neko od Šejhovih predavanja zna odgovor na ovo pitanje. Allah je Šejhu dao moć pamćenja što je on vrlo dobro iskoristio, tako da niže riječi i termine sa nevjerovatnom sposobnošću. Isto tako kada Šejh drži predavanje od dva sata, nikada se nije desilo da jedno pitanje obradi prije vremena. Njegovo izlaganje je bilo temeljito i potkrjepljeno dokazima iz Kur'ana i sunneta.

Šejh je poznat i po tome što izbjegava izraze koji bi mogli nekoga uvrijediti ili poniziti. Zatim, Šejhova je odlika bila da u svojim predavanjima koristi lahku terminologiju koju svako razumije bez poteškoća. U Šejhovom obraćanju se mogla primjetiti i konciznost i sistematičnost bez nekontrolisanog obuzimanja emocija.

ŠEJHOV METOD U ISTRAŽIVANJU


Šejh ima obilno znanje, voli tihe razgovore i neljuti ga istinsko raspravljanje, cijeni i voli svaku ideju koja je zasnovana na valjanom dokazu. Zato bi Šejh uvijek odustajao od svog prethodnog stajališta ako bi neko došao sa valjanim dokazom koji ga pobija. Šejh ne zagovara slijepo povođenje i u tome slijedi Šejhul-Islama ibn Tejmiju, koji je smatrao da postoje razmimoilaženja koja vode u suprostavljanje, ali isto tako postoje razmimoilaženja koja su produkt raznolikosti. Pitanja oko kojih se možemo razilaziti su drugorazredna i periferna i oko njih se ummet razilazio kroz povijest.

Šejhu se dešavalo da izda pogrešnu fetvu, jer niko poslije Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bio nepogrešiv. Nekad bi se to desilo zbog zaborava, a nekad je razlog bio nerazumjevanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem o ovome kaže: “Ako sudija presudi po svome idžtihadu (onom što on vidi da je ispravno), pa potrefi ispravno ima dvije nagrade, a ako pogriješi onda ima jednu.”[17]

Šejhul islam je u svojoj knjizi “Podizanje lažnih optužbi sa poznatih imama”, obrazložio zašto je došlo do razmimoilaženja među njima i kako je to u potpunosti opravdano. Šejh Abdullah ibn Baz je išao upravo njihovim pravilom i on ima puno mišljenja u kojima se slaže sa Šejhul-Islamom ibn Tejmijjom.

ŠEJH I NAUČNA AKTIVNOST

Šejh ima puno napisanih djela od kojih je većina još uvijek u pripremi ili je tek u štampi. To je zato što je Šejh smatrao da je podučavanje ljudi, izdavanje fetvi i odgovaranje na pitanja puno bitnije od štampanja knjiga, posebice u ovom vremenu kada su djela prvih generacija štampana i kada je lahko doći do njih. A što se tiče njegovih ostvarenja to su:

1. “El-favaid el-dželijje fi el-mebahis el-ferdijje” Šejh je inače poznat kao dobar poznavalac nasljednog prava.

2. “Pojašnjenje mnogih pitanja vezanih za hadž i umru”, za mene je ovo najbolja njegova knjiga.

3. “Upozorenje od bidata”

4. “Dva kratka pisma o zekatu i postu”

5. “Ispravna akida i ono što joj se suprostavlja”

6. “Obaveznost postupanja po sunnetu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kufr onog ko to porekne”

7. “Da'wa (pozivanje Allahu) i moral daije (onog koji poziva)”

8. “Obaveznost suđenja po Allahovom zakonu”

9. “Kritika arapskog nacionalizma”

10. “Stav Islama po pitanju otkrivanja lica, hidžab i brak”

11. “Koristan odgovor o propisu slikanja”

12. “Šejh Muhamed ibn Abdulvehhab njegova dava i životopis”

Ovome treba dodati i veliki broj brošurica, pisama, fetvi i kaseta koje bi popunile nekoliko tomova kada bi se skupile na jedno mjesto.

Od stvari koje odlikuju Šejha jeste i to da je on ozbiljan daija i radin učenjak koji je uvijek kao i prve generacije učenjaka bio spreman podučavati sviju bez obzira na intelektualni nivo ili klasu kojoj pripadaju.

Ja sam mišljenja da je znanje od kojeg korist imaju šire mase vrjednije od onoga kojim se bave samo uža skupina ljudi.

ŠEJHOVA NAUČNA OSTVARENJA

Dok je obavljao funkciju glavnog muftije Kraljevine Saudijske Arabije Šejhu se dešavalo da bude upitan o problemu za koji nije znao odgovor, tada bi rekao da nezna i da treba provjeriti. Ovo je ispravan metod prvih sljedbenika koji nisu davali brze i neprovjerene odgovore. Tako je Ibn Sirejni govorio u nekim pitanjima “neznam”.

Omer radijallahu anhu je sakupljao ashabe kako bi riješio neki problem. A Imam Malik je ostavio desetine pitanja nerješenih.

Što se tiče Šejhovog poznavanja nešerijatskih disciplina koliko ja znam on je izvrstan poznavalac arapskog jezika i njegove gramatike. Dobar je poznavalac nasljednog prava, dok je, kao što smo već spomenuli izrazito dobar muhadis posebno o kvaliteti prenosioca. Tako sam ga jednom upitao o Hadžadžu ibn Ertahu i on mi je bez razmišljanja rekao da se radi o slabom prenosiocu koji je mudelis. Siguran sam da je šejh u svojoj glavi imao stotine, čak hiljade prenosioca koje je poznavao zajedno sa njihovim osobinama.

Šejhova omiljena knjiga je “Tehzibu-t-tehzib” od ibn Hadžera, za koju Šejh kaže da je naučio napamet 80% ovog djela koje govori o kvalitetima prenosioca hadisa.

“Fethul bari” Šejh je pročitao više puta dok je bio učenik. Šejh je inaće nadzirao provjeru i izdavanje ove knjige zajedno sa rahmetli Muhiddinom el-Hatibom i Muhammed Fuad ibnul Bakijom. A o vrijednosti ove knjige netreba govoriti nikome ko je imao priliku susresti se sa njenim vrijednim sadržajem.

Koliko sam ja još bio upućen Šejh je poznavao napamet knjigu “Bulugul meram”, “Telfijet ibn Malik”, i još neke knjige od Imama Malika i Šejha Muhammeda Abdulvehaba.

On je Allah mu se smilovao, imao skraćene verzije ovih knjiga koje je ponavljao kada je ponavljao Kur'an. Neki Šejhovi učenici su mi pričali kako su imali priliku slušati Šejha kako dugo uči Kur'an bez da zamijeni i jedno slovo. Šejh je uvijek ponavljao Kur'an bez obzira gdje se nalazio. Zato neznam nikoga da može brže naći i proučiti ajet koji mu je potreban.

Posebno se u Šejhovom životu spominje njegovo napuštanje Rijada kako bi prešao u Medinu na novo radno mjesto. Građani su se toga dana okupili oko Šejha kako bi ga u suzama ispratili.

Sa Arapskog: Muhamed Jusić
________________________________________________________________

1 Prijevod značenja, Enbija’ 7

2 Prijevod značenja, Fatir 28.

3 Tekst hadisa, Ebu Davud 317/3, broj 3641, i Tirmizi 451/7, i Ibn Madže 88/1, broj 223. Kaže Hafiz Ibn Hadžer u Fethul-Bariju: Hadis ima ševahide (hadise istog značenja ili metna koji se prenose drugačijim lancem prenosioca. Koji ga potvrđuje (pojačava)

4 Prijevod značenja, Ankebut 29.

5 Hadis od Enesa, Musned 130/3.

6 Bilježi Buharija, 116/10, broj 5653. (Pod dvije njemu drage stvari misli se na oči.)

7 Središnja oblast arapskog poluotoka

8 Sura Ali imran 159.

9 Bilježi Ebu Davud 135/3, broj 2948.

10 Rekao je Hejsemi u djelu “Mudžemmeaz-Zevaid”- bilježi ga Taberani u knjizi “El-Evsat”

11 Sura Furkan, ajet 63.

[12] Tumačenje Buharijinog sahiha/ Askalani

[13] Šerijatska rješenja od šejh bin Tejmije

[14] Hadiski dokazi za šerijatsko pravna pitanja

[15] Učenje Tahavijine akide napamet

[16] Bilježi ibn Hibban, Munzir u “Et-Tergibu wet-Terhibu” 3/530-531

[17] Buhari 13/318, broj 7352.
___________________________________________________________________


IslamBiH 2000.-2003. god.

 
EL-FATIHA – PRISTUP

OBJAVLJENA U MEKKI NAKON SURE MUDDESSIR. IMA 7 AJETA.

1. U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
2. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.
3. Svemilosnom, Milostivom.
4. Vladaru Dana sudnjeg.
5. Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo.
6. Uputi nas na Pravi put.
7. Na put onih kojima si blagodati podario. A ne onih na koje se srdž‍ba izlila i koji su zalutali.


NAZIVI SURE FATIHA

“Početak Knjige”, kojom počinje kur'anski tekst i kojom se otvara i počinje učenje u namazima.

“Majka Knjige”, “Majka Kur'ana”, tj. srž budući da se sva značenja Kur'ana odnose na ono što ona sadrž‍i, “Sedam sličnih ajeta”, “Kur'an časni”.

U Sahihu Tirmizije potvrđuje se kao vjerodostojno predanje kako je Ebu Hurejre r.a. rekao: ”Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je: ”Hvala Allahu Gospodaru svjetova, jeste Majka Kur'ana, Majka Knjige, Sedam sličnih ajeta, Kur'an časni.”

Naziva se i “Zahvala” i “Molitva”, u skladu s riječima Poslanika s.a.v.s. od Allaha s.v.t.: ”Namaz sam podijelio između Sebe i Svoga roba na dva dijela. Kada Moj rob kaž‍e: “Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.”, Allah ka‍že: ”Moj rob Mi se zahvaljuje.”

Fatiha je dobila naziv “Namaz” budući da je ona uvjet za namaz. Pored tog, naziva se i “Lijek“ na osnovu predanja Darimija od Ebu Seida el-Hudrija, izravno od Poslanika s.a.v.s.: “Početak knjige je lijek od svakog otrova.“, kao “Duševni lijek“. Naziva se i “Osnova Kur'ana”, na temelju predanja Sa'bija od Ibn Abbasa r.a. koji ju je nazvao „Osnova Kur'ana“ rekavši: “Njena osnova su riječi: “U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.“

Sufjan ibn Ujejne nazvao je ovu suru „Štitnik“, a Jahja ibn ebi-Kesir „Dovoljna“, na osnovu nekih mursel hadisa “Majka knjige zamjenjuje drugo, a drugo ne zamjenjuje nju.“. Uz to, naziva se i „Milostiva“ i „Riznica“, to navodi Zamahšeri u Keššafu.

OBJAVA

Prema predanju Ibn Abbasa r.a., Katade, i Ebul Alije sura “El-Fatiha” objavljena je u Mekki. Dakle to je mekanska sura, iako ima mišljenja da je medinska, odnosno da je objavljena dva puta, prvo u Mekki, a zatim u Medini. [Tačnije je da je objavljena u Mekki. Allah s.v.t. ka‍že: “Mi smo ti dali sedam ajeta koji se ponavljaju.” Hidžr 87, tj. ajeti koji se ponavljaju u namazu i uče na svakom rekatu. Prema tome, budući da je namaz naređen u Mekki, evidentno je da je i ova sura objavljenja u Mekki, budući da se ona uči na svakom rekatu namaza otkada je namaz naređen kao obavezna dužnost. Na to upućuje i hadis: “…Namaz sam podijelio… itd.” Fatiha se sastoji od sedam ajeta, a ulema se razilazi oko toga da li je bismilla ajet Fatihe ili ne!]

VRIJEDNOSTI FATIHE

Imam Ahmed Ibn Hambel prenosi od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: “Allahov Poslanik s.a.v.s. došao je jednom prilikom kod Ubejja ibn Ka'ba dok je ovaj klanjao namaz i rekao mu: ‘O Ubejje!’ Ubejj se okrenuo ne odazivajući se, a on mu je ponovio: ‘O Ubejje!’ Ubejj je tada završio namaz i pohitao Poslaniku s.a.v.s. rekavši: ‘Mir s tobom Poslaniče!’ Poslanik s.a.v.s. rekao je: ‘I s tobom mir! Šta te je navelo da se ne odazoveš kada sam te pozvao?’ On je tada odgovorio: ‘Allahov Poslaniče, bio sam u namazu.’ Na to mu je Muhammed s.a.v.s. rekao: ‘Zar ti u onome što je Allah objavio nije poznato: ‘Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu onome to će vam život osigurati!’ Enfal 24 On je rekao: ‘Dakako, Allahov Poslaniče! Odazivam se.’ Poslanik s.a.v.s. ga zapita: ‘Hoćeš li da te upoznam sa surom kojoj slična nije objavljena, ni u Tevratu, ni u Indž‍ilu, ni u Zeburu, ni u Furkanu?!’ Rekao je: ‘Da, Allahov Poslaniče.’ Poslanik s.a.v.s. je tada rekao: ‘Ne bih htio izaći na ova vrata prije nego što je saznaš.’ Zatim priča: ‘Allahov Poslanik me uzeo za ruku govoreći, dok sam ja usporavao bojeći se da ne dođemo do vrata prije nego završi. Kada smo se pribli‍žili vratima upitao sam: ‘Allahov Poslaniče! Koja je to sura koju si mi obećao?’ Rekao je: ‘Ona što učiš u namazu…!’ Proučio sam mu ‘Majku Kur'ana’, a on je rekao: ‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, Allah nije objavio ni u Tevratu, niti u Indž‍ilu, niti u Zeburu, niti u Furkanu suru kao što je ova! To je sedam ajeta koji se ponavljaju!'” Prenosi ga Tirmizi i navodi: “To je sedam posebnih ajeta i Kur'an časni koji ti objavljujemo.” Zatim ka‍že: hadis je hasen-sahih.

Imam Ahmed Ibn Hambel u svom Musnedu navodi da je Ebu Seid ibnul Mu'alla rekao: “Dok sam klanjao, pozvao me Allahov Poslanik s.a.v.s., ali mu se nisam odazvao dok nisam završio namaz.“ Zatim ka‍že: “Otišao sam kod njega, pa mi je rekao: ‘Šta te je spriječilo da mi dođeš?“ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, klanjao sam.’ On je na to rekao: ‘Zar Allah Uzvišeni nije rekao: ‘O vjernici! Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu onome to vas o‍življava!’ Enfal 24 Zatim je rekao: ‘Prije nego izađeš iz d‍amije, reći ću ti koja je sura najvrjednija u Kur'anu.’ Zatim me je uzeo za ruku, a kada je htio izaći iz d‍žamije, ja rekoh: ‘Allahov Poslaniče, kazao si mi da ćeš mi reći koja je najvrjednija sura u Kur'anu.’ Odgovorio je: ‘Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! – to je sedam posebnih ajeta i Kur'an časni, koji Sam ti donio.’ Ovako prenose Buharija, Ebu Davud, Nesai i Ibn Madždž‍e.

1. U IME ALLAHA, SVEMILOSNOG, MILOSTIVOG !


Prema predanju Ebu Davuda s vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Ibn Abbasa r.a. se navodi da Allahov Poslanik s.a.v.s. nije poznavao razdvajanje sura, jedne od druge, sve dok mu nije objavljena Bismilla. Učenjaci se sla‍žu da ona predstavlja dio ajeta sure “En-Neml”, iako se ne slaž‍u da li je to poseban ajet na početku svake sure, ili je poseban samo u okviru Fatihe, odnosno ajet za razdvajanje pojedinih sura. Najvjerovatnije je da je to ajet kojim se razdvajaju pojedine sure, kao što smo vidjeli iz riječi Ibn Abbasa r.a. koje prenosi Ebu Davud. Oni, pak, koji smatraju da je ajet na početku Fatihe, smatraju da se uči naglas, u namazu, za razliku od drugih, koji Bismillu uče u sebi. Međutim, svako od ova dva navedena mišljenja ima potporu skupine ashaba, a pouzdano se zna da su prva četvorica halifa Bismillu učili u sebi, što su potom činili i tabe'ini, odnosno nasljednici tabe'ina. Uz to, ovo je stav i Ebu Hanife, Sevrija i Ibn Hambela, dok imam Malik smatra da se Bismilla ne uči, ni naglas, ni u sebi. Ukratko, mo‍že se reći da predanja od Allahova Poslanika s.a.v.s. u vezi s kojim se slaž‍u svi autoriteti, upućuju na ispravnost i onih koji uče naglas i onih koji to čine u sebi.

VRIJEDNOST BISMILLE

Imam Ebu Muhammed Abdurrahman ibn Ebi Hatim r.a. u svom komentaru, s lancem prenosilaca od Osmana ibn Affana r.a. prenosi da je rekao: “Allahovom Poslaniku s.a.v.s. postavljeno je pitanje u vezi s Bismillom, tj. riječi: ‘U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog’, na što je on odgovorio: ‘To je jedno od imena Allaha Uzvišenog, a između toga i Najvišeg imena udaljenost je koliko između crnila i bjelila očiju.'“

Veki’ sa svojim lancem prenosilaca, navodi od Ibn Mes'uda r.a. da je rekao: “Ko ‍želi da ga Allah sačuva od devetnaest Zebanija (čuvari D‍žehennema), neka uči Bismillu, pa će mu Allah učiniti svako slovo štitom od njih.“ To navode Ibn Atije i Kurtubi. Ibn Atije odabira ovo mišljenje i navodi sl. hadis: “Vidio sam trideset i nekoliko meleka kako prihvaćaju riječi nekog čovjeka koji je učio: ‘Naš Gospodaru, Tebi pripada zahvala, velika, lijepa i blagodarna!'” Poznato je da te riječi sadrže trideset i nekoliko slova.

U hadisu Bišra ibn Ammare, koji prenosi od Dahhaka, a on od Ibn Abbasa r.a. navodi se: ”Prvo što je D‍žibril saopštio Muhammedu s.a.v.s. bile su riječi: ‘Utječem se Onome Koji istinski čuje i zna, od prokletog šejtana!’, a zatim je rekao: ”Reci: ‘U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.'” Nesa'i u knjizi “Dan i noć”, te Ibn Merdevejh u svom komentaru hadisa Halida el-Hazzai, koji prenosi od Hud‍ejmija, on od Ebu Meliha ibn Usame, ovaj od Umejra, a on od svoga oca, navodi da je rekao: “Bio sam iza Poslanika s.a.v.s., kada je posrnuo, pa sam rekao: ‘Propao šejtan!’, a on mi je odgovorio: ‘Ne govori tako, jer on se time samo povećava i postaje kao kuća velik! Zato reci: ‘Bismillah’, jer time se on smanjuje i postaje sitan kao mušica!'”

To je utjecaj berićeta riječi “Bismillah”.

Lijepo je Bismillu proučiti prije ulaska u zahod, na početku abdesta, zatim na početku jela i klanja, iako neki učenjaci smatraju da je pri klanju to obavezno. Lijepo je, također, proučiti Bismillu i prije spolnog odnosa, jer se u oba Sahiha navodi da je rekao Poslanik s.a.v.s.: ”Ukoliko neko od vas, kada ž‍eli prići supruzi, izgovori Bismillu i kaž‍e: ‘U ime Allaha! Allahu, ukloni od nas šejtana! Ukloni ga i od onoga što nam podari!’, i ako iz tog odnosa bude rođeno dijete, šejtan mu nikada neće moći nanijeti štetu!”

Ime Allah, vlastito je ime za Gospodara, odnosno to je ime Uzvišenog Gospodara. Navodi se da je to Njegovo najveće ime “El-Ismul-A'zam”, budući da sadrž‍i sva svojstva Uzvišenog.

Allah Uzvišeni ka‍že: ”On je Allah, osim Kojeg drugog boga nema. On je Znalac Nevidljivog i Vidljivog svijeta. On je Svemilosni, Milostivi. On je Allah, osim Kojeg drugog boga nema. Vladar, Sveti, bez nedostatka, On je Koji osigurava, Koji nad svim bdije, Uzvišeni, Silni, Gordi; hvaljen neka je Allah i čist od svega to Mu ravnim pridruž‍uju. On je Allah, Tvorac, Koji iz ničega stvara, Koji oblike daje! On ima najljepša imena, a hvale Ga i oni na nebesima i oni na Zemlji! On je Silni i Mudri!” Hašr 22-24.

Buharija i Muslim navode od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Allah ima devedeset i devet imena, dakle jedno manje od stotinu. Ko ih razumije i radi po njima, ući će u Dž‍ennet.”[Riječ znači: “Ko ih istinski razumije i radi po njima.” Raditi po njima znači iskazivati Allahovu Jednoću i iskazivati Njegovu Jednoću u Biću, Svojstvima, rububijjetu (da je On Gospodar) i uluhijjetu (da je On Bog Koji se obožava). Ovo treba iskazivati svojim bićem i dušom, a ko umre sa iskrenim tevhidom i sa svim njegovim značenjima, a nije radio i govorio suprotno tevhidu, ući će u Džennet. Što se tiče toga da riječ znači pamćenje tih imena, možemo reći da mnogo ljudi nauči ta imena napamet, ali bez razumijevanja, a usto postupaju suprotno tome, što predstavlja kontradiktornost sa riječima. Za ovakvog čovjeka ne može se reći da je “naučio” ta imena, jer se ovdje misli na razumijevanje tih imena i djelovanje shodno njima, onako kako to Allah želi i kako nam je Poslanik s.a.v.s. dostavio.]

2. HVALA ALLAHU, GOSPODARU SVJETOVA


“HVALA ALLAHU” – predstavlja iskrenu zahvalnost Allahu na blagodatima koje je podario Svojim robovima bez obzira na zasluge, a čiji broj samo zna On s.v.t., isključujući pri tome klanjanje bilo kome ili čemu što je On stvorio. Njemu pripada zahvala prije i poslije svega drugog! Određeni član uz riječ HAMD, znači obuhvatnost svake vrste zahvale Uzvišenom Allahu, to potvrđuje i hadis: ”Bo‍že! Tebi pripada svaka hvala. Tebi pripada sva vlast. U Tvojim je rukama svako dobro. Tebi se sve vraća…!

“Gospodaru svjetova” – riječ Rabb označava Onoga koji posjeduje i raspolaž‍e, i ne upotrebljava se s određenim članom, izuzev kada se odnosi na Allaha Uzvišenog. Stoga, nije dozvoljeno da se ova riječ upotrebljava za nešto drugo bez genitivne veze. Tako npr. mi ka‍žemo “domaćin kuće”, “vlasnik mača”, dok riječ Rabb s određenim članom upotrebljavamo samo za Allaha Uzvišenog.

“SVJETOVA” – mno‍žina je u genitivu od riječi „svijet“, koja označava sve što postoji, izuzev Allaha Uzvišenog. To je u arapskom jeziku zbirna imenica, koja nema čiste jednine. Svjetovi vrste su bića na nebesima i na Zemlji i na kopnu i na moru. U tom smislu ljudi predstavljaju svijet…itd. Bišr ibn Ammare, sa svojim lancem prenosilaca, navodi od Ibn Abbasa r.a.: ”Hvala Allahu, Kojem pripada sve što je stvoreno na nebesima i na Zemlji, u njima i između njih, sve što znamo i ne znamo!”

3. SVEMILOSNOM, MILOSTIVOM

“SVEMILOSNOM, MILOSTIVOM” predstavljaju dva imena izvedena iz riječi “milost” sa pojačanim značenjem. Ime “Svemilosni” ima jače značenje od (rahim) milostivi. Ono je izvedeno, iako ima mišljenja da je neizvedeno, o čemu će biti riječi kasnije, u tumačenju Allahovih uzvišenih riječi u okviru Fatihe, ako Bog da! Molim Allaha da nas uputi i na Njega se oslanjamo.

To pokazuje i Tirmizijevo predanje koje on ocjenjuje kao sahih od AbdurRahmana ibn Avfa r.a. koji navodi da je čuo Allahova Poslanika s.a.v.s. kako ka‍že: ”Uzvišeni Allah ka‍že: ”Ja sam Svemilosni. Stvorio sam rodbinske veze i dao im ime prema Svom imenu. [Allahovo ime je ER-RAHMAN, a rodbina se na arapskom kaže ER-RAHIM. (Prim. rec.)] Ko ih održ‍ava, Ja ću prema njemu biti dobar, a ko ih kida, Ja ću ga napustiti!” Zatim navodi: ”Ovo je tekst koji potvrđuje da je Er-Rahman izvedeno i nema mjesta neslaganju i raspravi.”

Ibn D‍žerir sa svojim lancem prenosilaca, navodi od Azremija slijedeće: ”Prvo ime, Svemilosni, odnosi se na sve stvoreno, [Ja bih rekao: “Svemilosni” znači da je milostiv prema stanovnicima ovoga svijeta i ahireta, a “Milostivi” odnosi se posebno na vjernike na Sudnjem danu. Naime, Allah Uzvišeni milostiv je na ovome svijetu podjednako i prema vjernicima i prema nevjernicima u pogledu pitanja njihovoga života i svega što osigurava uvjete života na ovome svijetu. U odnosu na to, Njegova milost je sveopća. Da to nije tako, ne bi bilo nikakvih uvjeta za bilo kakvu obavezu razuma koji im je podaren da razlikuju istinu od neistine, odnosno, obavezu potčinjavanja svega u kosmosu, kako bi od toga imali koristi stanovnici Zemlje, i ljudi i džini, budući da je “On Onaj Koji vam je sve na Zemlji stvorio.” Bekare 29. Stoga, postojanje uvjeta za obavezu na ovome svijetu omogućuje polaganje računa na ahiretu.], a drugo, Milostivi, odnosi se posebno na vjernike.” U vezi s tim, neki kaž‍u: Zato je On rekao: ”Zatim se nad Aršom uzvisio Svemilosni” Furkan 59 i ”Svemilosni nad Aršom se uzvisio” Ta Ha 5

Glagol “uzvisiti se”ovdje je naveden uz ime “Svemilosni”, to znači da milošću obuhvata sva stvorenja. Allah Uzvišeni ka‍že:”Prema vjernicima je Milostiv.” Ahzab 43, tako da ovo Svoje ime vezuje samo za vjernike. U vezi s tim neki učenjaci tvrde da je to dokaz da ime “Svemilosni” znači pojačan intezitet milosti, budući da se odnosi na oba svijeta. [Ja bih rekao: “Što se tiče teksta dove… “O Svemilosniče ovoga svijeta i ahireta, Milostivi!”, riječ “Milostivi” ovdje znači da je milostiv prema vjernicima na ovome svijetu, s obzirom na njihovu pokornost i vjeru u Allaha, izvršavanje Njegovih naredbi i izbjegavanje zabrana, kako bi im olakšao puteve takvog djelovanja. Pored toga, On će biti milostiv prema njima i na Sudnjem danu uvodeći ih u Džennet, nagrađujući ih time za vjerovanje i pokornost koje su pokazali. Prema tome, njihova pokornost prema Allahu Uzvišenom na ovome svijetu stvar je Njegove milosti prema njima, a nagrada Džennetom, također, rezultat Njegove milosti. To je i smisao riječi Allaha Uzvišenog:”Milostivi”, a Allah to najbolje zna!]

Kurtubi ka‍že: “On, s.v.t. opisao je sebe riječima ‘Svemilosnom, Milostivom’ nakon riječi ‘Gospodara svjetova’ kako bi dao olakšanje i podsticaj nakon zastrašivanja! Naime, ‘Svemilosnom, Milostivom’ riječi su koje sadr‍že podsticaj koji dolazi nakon sintagme ‘Gospodaru svjetova’, koja nosi zastrašivanje i strepnju, kao i u slijedećem ajetu: ”Ka‍ži robovima Mojim da Sam Ja, zaista, Onaj Koji prašta, da sam Milostiv i da je Moja kazna bolna!” Hidžr 49

U Sahihu Muslimovom navodi se od Ebu Hurejre da je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Kad bi vjernik znao kolika je Allahova kazna, niko se ne bi nadao Njegovom D‍žennetu. Kad bi vjernik znao kolika je Allahova milost, niko ne bi izgubio nadu u Njegovu milost!”

Ime “Svemilosni” jeste ime koje ljudi ne smiju prisvajati za sebe, niti se ono mož‍e dati bilo kome s obzirom da je ono isključivo ime Allaha Uzvišenog. Stoga, kada je Musejleme el-Kezzab to sebi javno dozvolio uzevši ime “Svemilosni Jemame”, Allah mu je dao ogrtač laž‍i, i proglasio ga lašcem. Uz njegovo ime od tada ide obavezno i epitet “Kezzab”- La‍žac, što je postalo lošim primjerom, kako među građanima, tako i među beduinima, koji često kaž‍u: ”Veći je laž‍ac i od Musejleme.”

4. VLADARU SUDNJEG DANA

Neki učači čitaju ovako „Meliki jeumid-din“, i jedan i drugi kiraet su sahih i spadaju u sedam pouzdanih predanja. Uz to, nekada se navodi i čitanje “vlast“ sa kesrom na „mimu“ i sukunom na “lamu“! Vlast se ne odnosi samo na Sudnji dan, već i na onaj svijet. Allah s.v.t. je vladar ovoga, ali i budućeg svijeta.

Ovdje je riječ “Vladar, Posjednik” pridodana uz sintagmu “Dan suda” budući da tog dana niko neće moći polagati pravo na bilo šta mimo Allaha s.v.t. kao što niko neće moći govoriti bez Njegove dozvole.

Allah Uzvišeni kaže: ”Na Dan kada Dž‍ibril i meleci budu u redove poredani, kada bude govorio samo onaj kome Svemilosni dozvoli, tako da govori istinu.” Naba 38.

Dahhak prenosi od Ibn Abbasa r.a.: “‘Vladaru Dana suda’ znači da toga dana niko neće imati vlast ni posjeda kao što je imao na ovome svijetu, pa da dozvoli sebi da kaž‍e: ‘Ovo je moje, odnosno ovo je moj posjed’, jer tamo na Sudnjem danu, niko neće imati vlasti i imetka.”

“Dan suda” označava Dan obračuna za stvorena bića, Sudnji dan na kome će oni odgovarati za svoja djela, za dobro-dobrim, za loše-lošim, izuzev onih kojima Allah oprosti. Allahu Moj, Ti si Onaj Koji prašta, Ti voli praštanje, pa oprosti i nama!

5. Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo

Spojena zamjenica “Samo Tebe” predstavlja objekat koji je došao ispred glagola u funkciji preciznog određenja, kako bi se jasno odredila namjera subjekta i izraz bio jasan. “Samo Tebi robujemo” znači, dakle: “ne obo‍žavamo nikog drugog osim Tebe, ne uzdamo se ni u koga drugog osim Tebe” što predstavlja izraz vrhunca pokornosti. Riječ “ibadet” semantički je usko vezana za riječ poniznost, podlo‍žnost, potčinjenost itd. Tako se npr. kaž‍e da je put utrt i dotjeran, da je deva poslušna, odnosno potčinjena, pokorna. U šerijatu se time izraž‍ava savršena ljubav, pokornost i odanost i strahopoštovanje. Neki pripadnici ispravne tradicije govore: ”Fatiha je suština Kur’ana, a njena suština je u ovim riječima: Prvi dio: ’Samo Tebi robujemo’ predstavlja ogradu od svakog oblika politeizma (širka), a drugi dio: ’I samo od Tebe pomoĆ molimo’ predstavlja ogradu od svake druge moći, sile ili snage i predanosti osim Allahu Uzvišenom.

U ovom ajetu govor prelazi iz trećeg lica u drugo zamjenicom “Tebe”, to je u skaladu sa ukupnim značenjem teksta. Naime, nakon što se Allahov rob Njemu zahvali, nakon što izrazi Njemu pohvalu, i Njegovu veličinu, da bi se zatim ogradio od obo‍žavanja bilo koga drugog mimo Allaha s.v.t. time se on približ‍io Allahu Uzvišenom, došavši pred Njega, tako da Mu se mo‍že direktno obratiti zamjenicom drugog lica “Tebi” riječima: ”Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć moLimo”.

Ibn Abbas, Allah njime bio zadovoljan, rekao je: “‘Samo Tebi tevhid iskazujemo, samo od Tebe strahujemo i u Tebe nade pola‍žemo, i ni u koga drugog. Tj. samo od Tebe pomoć traž‍imo u pogledu pokornosti Tebi, a i u pogledu svih drugih stvari, ‘Samo Tebi robujemo’ je došlo prije ‘samo od Tebe pomoć molimo’, jer je ibadet cilj, a traž‍enje pomoći je sredstvo da se ibadet ostvari.”

6. Uputi nas na Pravi put

Nakon što je iskazana pohvala Onome od koga se pomoć traž‍i, slijedi molba u skladu sa riječima Uzvišenog “…polovina pripada Mom robu, budući da njemu pripada ono to traž‍i.” Onaj koji moli najprije je duž‍an pohvaliti Onoga od Koga tra‍ži i moli, a zatim uputiti molbu za sebe i svoju braću vjernike, kao što je kazano riječima: ”Uputi nas na Pravi put!” Time se sugerira obraćanje Allahu uz pomoć Njegovih uzvišenih Svojstava i dobrih dijela, s obzirom da, nakon zahvale i pohvale, slijedi veličanje Njega isticanjem atributa kao što su ”Gospodar svjetova”, Svemilosni, Milostivi, Vladar Dana suda, da bi se zatim izrazilo obož‍avanje samo Njemu i obraćanje za pomoć samo Njemu. Prema tome, nakon što su pred Gospodarom svjetova istaknute navedene vrline, upućuje Mu se molba za vlastiti uputu kao i uputu svoje braće na Pravi put, što bez dodatka ili nedostatka predstavlja autentični islam, čist od svake novotarije i praznovjerja.To je put koji je najbliž‍i postignuću onoga što Allah voli i čime je On zadovoljan, a što je u skladu sa naređenjima i Objavom s kojom je došao Njegov Poslanik s.a.v.s. Kada se musliman zadubi u Kur’anske ajete, vidjeće da svim ajetima kojim se upućuje dova obavezno predhodi obraćanje Allahu Uzvišenom, bilo ukazivanjem na Njegova bitna svojstva, Njegova lijepa imena, Uzvišena svojstva ili na dobra djela kojima je moguće pribli‍žiti se svome Gospodaru, odnosno obraćanje braće vjernika Njemu dovom za sebe ili svojom dovom za njih.

Uzvišeni Allah kaž‍e jezikom Zunnuna a.s.: “Nema boga drugoga osim Tebe, Uzvišen si, ja sam, uistinu bio silnik“ Enbija 87, jer on (Zunnun), nakon što ga je progutala riba, nije našao pogodniji način za obraćanje Allahu od potvrde Njegove jednoće i čistote, odnosno priznanja grijeha kojim je sebi učinio nepravdu i nasilje. Ovo priznanje grijeha povezano s kajanjem za učinjeni prijestup, ima ulogu tevbe upućene Allahu Uzvišenom, to je bez sumnje jedno od osnovnih dobrih djela koje Allah prima kao sredstvo obraćanja Njemu. Primjeri ove vrste u Kur’anu su brojni, a jedan od njih su i riječi Allaha Uzvišenog, iskazane jezikom naših praroditelja, Adema i Have nakon to su učinili grijeh:”Gospodaru naš, rekoše oni, prema sebi smo učinili nasilje i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo propasti.” A'raf 23. To su riječi koje je Adem a.s. primio od svog Gospodara, da bi mu, potom, bilo oprošteno. Takve su i riječi Allaha Uzvišenog: “Gospodaru naš, mi smo uistinu čuli glasnika koji poziva u vjeru, da vjerujete u Gospodara svoga, pa Mu se odazvasmo: Vjerujemo!” Ali Imran 193.

Nema sumnje da je vjera u Allaha s.v.t. i Njegova Poslanika s.a.v.s. osnov svih dobrih djela. Stoga, nakon što su Allahu uputili ovo dobro djelo, tj. vjeru u Njega i Poslanika Njegova, spomenuli su svoje potrebe tra‍žeći oprost riječima: “Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše, pokrij naše hrđave postupke i usmrti nas sa dobrim.” Ali Imran 193. Ovo je pouka od Allaha Uzvišenog, da bi smo znali kako ćemo Mu se obraćati.

7. Na put onih kojim si blagodati podario, a ne na put onih na koje se srdž‍ba izlila i koji su zalutali

“Na put onih kojim si blagodati podario” – Ovim se objašnjavaju riječi: ”Pravi put”. Oni kojima je Allah blagodati podario spominju se također i u poglavlju Nisa’, gdje Allah Uzvišeni ka‍že:”Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku, to su oni koji će biti u društvu vjerovjesnika, pravednika, šehida i dobrih ljudi kojima je Allah blagodati podario. A, lijepo li je to društvo! To je dobro od Allaha i dovoljno je da to samo Allah zna!”Nisa’ 69-70.

Dahhak navodi da je Ibn Abbas r.a. rekao: “…Na put onih kojim si blagodati podario…“, jer su bili pokorni i samo se Tebi klanjali kao što to čine Tvoji meleki, vjerovjesnici, pravednici, šehidi i dobri ljudi. To je u skladu s riječima Gospodara: ”A oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku, ti su sa onima kojima je Allah blagodati podario.” Nisa 69.

Riječi Allaha Uzvišenog: “A ne onih na koje se srdž‍ba izlila i koji su zalutali.” znače: a ne na put onih na koje se srd‍žba izlila, jer oni na koje se srdž‍ba izlila su u stvari, oni čija je namjera loša, koji znaju šta je istina, ali je i pored toga napuštaju. Isto tako, ne ni na put onih koji su zalutali i izgubili znanje koje im je dano. I oni lutaju u zabludi ne nalazeći pravog puta prema istini. Negacija “La” (Ne) ovdje ima funkciju pojačavanja značenja, kako bi se pokazalo da postoje dva iskvarena (izgubljena) puta, put židova i put kršćana.

PUT VJERNIKA predstavlja spoznaju istine i djelovanje u skladu s tom spoznajom. Budući da su židovi izgubili praksu, na njih se odnosi srd‍žba, a na kršćane zabluda, zato što onaj koji ima znanje, a ne postupa po njemu, zaslu‍žuje srdž‍bu. Onaj ko nema znanje luta u zabludi. Stoga, kršćani, kada nešto ‍žele učiniti, nisu u stanju naći Pravi put pošto nemaju odgovarajući pristup koji osigurava put do istine, pa lutaju. I jedni i drugi zbog toga zasluž‍uju srdž‍bu, iako se ona posebno odnosi na židove, u skladu sa riječima Allaha Uzvišenog: ”…onaj koga Allah prokune i na koga se rasrdi” Maide 60.

A na kršćane zabluda u skladu sa riječima Allaha Uzvišenog: “Oni koji su još ranije zalutali, što su mnoge u zabludu doveli, te i sami sa Pravog puta skrenuli.” Maide77.

Hammad ibn Seleme prenosi od Adijja ibn Hatima da je rekao: ”Pitao sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. u vezi s riječima Uzvišenog: ’na koje se srdž‍ba izlila’, pa je rekao: “židovi”, te ‘i koji su zalutali’, i uz to dodao: ”Kršćani! Oni su zalutali.“

Ovako prenosi Sufjan ibn Ujejne sa svojim lancem prenosilaca od Adijja ibn Hatima, a u predanju Ibn Merdevejha od Ebu Zerra r.a. se navodi: “Pitao sam Allahova Poslanika u vezi s riječima: ‘na koje se srd‍žba izlila’, pa je rekao ‘židovi’, a ja dodao: ‘niti onih koji su zalutali’, pa je rekao: ‘To su kršćani!'”

ZakljuČak


Ova časna sura sastoji se dakle od sedam ajeta, koji sadr‍že: zahvalu Allahu Uzvišenom, veličanje i pohvalu Allahu s.v.t. navođenjem Njegovih lijepih imena i Uzvišenih atributa, ukazivanje na Povratak kao Dan suda, uputu Njegovim robovima da Ga mole i da Ga obo‍žavaju, ogradu od vlastite sile i moći, iskrenu predanost slu‍ženju Allahu s.v.t. (ibadet), te čistotu od svakog oblika širka, odnosno dr‍žanja da je neko ravan ili sličan Njemu, Uzvišen je On! Nakon svega toga, slijedi molba koja se upućuje samo Allahu za uputu na Pravi put, odnosno Pravu vjeru, te učvršćivanje na tom putu, kako bi se uspješno prešao put do Sudnjeg dana, koji vodi do dž‍ennetskog blaž‍enstva, u društvu vjerovjesnika, pravednika, šehida i dobrih ljudi.

Usto, ova sura sadr‍ži i podsticaj za činjenje dobrih dijela, kako bi nosioci tih djela bili na Sudnjem danu u društvu onih koji su činili dobra djela, ali sadrž‍i i zastarašivanje i upozorenje na slijeđenje puteva neistine, da ne bismo na Sudnjem danu bili o‍življeni u društvu onih koji su slijedili te puteve, a na koje se izlila srd‍žba i koji su zalutali.

Ukazivanje na blagodati od Allaha Uzvišenog ovdje je izuzetno lijepo iskazano riječima: “Na put onih kojima si podario blagodati, a ne onih na koje se izlila srd‍žba.“

Ovdje je u riječima “a ne onih na koje se izlila srd‍žba” izostavljen subjekt srd‍žbe, budući da je poznat. Allah Uzvišeni kaž‍e:

“Koga Allah uputi, on je na pravom putu, a kome dadne da zaluta, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga uputiti!“ Kehf 17

“Kome Allah dadne da zaluta, niko ga neće na Pravi put uputiti. Njih će ostaviti u nevjerstvu da u njemu lutaju.“ A'raf 186.

Više drugih ajeta također, potvrđuju da samo Allah upućuje na Pravi put i da daje da se dođe u zabludu, nasuprot tvrdnji kaderija (indetermista) i njihovih sljedbenika, koji ka‍žu da Allahovi robovi sami prave svoj izbor po kome postupaju, dokazujući svoj ibadet nejasnim ajetima iz Kur’ana, ostavljujući, pritom, po strani ono što je izričito i sasvim jasno navedeno. To je pozicija zabludjelih i zalutalih! Međutim, u jednom sahih hadisu stoji: „Kada vidite one koji iz Kur’ana slijede nejasne ajete, znajte da su to oni koje je Allah imenovao u Kur’anu i budite oprezni s njima.“ To su oni koje je Allah s.v.t. opisao riječima: “Što se tiče onih u čijim srcima je nastranost, oni slijede nejasne ajete iz Kur’ana, pri‍eljkujući smutnju i tež‍eći za svojim tumačenjem.” Ali Imran 7. Prema tome, u Kur’anu nema uporišta za bilo kakve novotarije, bid’ate, budući da je On objavljen s ciljem da rastavi istinu od neistine, da uspostavi razliku između Pravog puta i zablude; u njemu nema proturječnosti niti neslaganja, jer to je Objava od Allaha, Mudrog i Hvale Dostojnog. [Ja bih tome još dodao: “Nema sumnje da je i uputa i zabluda od Allaha Uzvišenog i ne postoji ništa, a da nema svoj uzrok. Međutim, pošto su tvrdoglavost i nevjerstvo nastavljeni među idolopoklonicima i nevjernicima i nakon što im je došao jasni dokaz, normalno je da ih Allah s.v.t. kazni za to odgovarajućom kaznom, što je i učinio ostavivši ih u zabludi. Allah Uzvišeni kaže: “A kad oni skrenuše ustranu, Allah učini da i njihova srca skrenu ustranu.” Saff 5, zatim: “A onome ko škrtari i osjeća se neovisnim, smatrajući ono najljepše lažnim, njemu ćemo put zla olakšati.” Lejl 8-10, što je primjerena kazna. Što se, pak, tiče vjernika, pošto su oni poslušali istinu, prihvativši je s iskrenošću i razumijevanjem, normalno je da budu i oni nagrađeni odgovarajućom nagradom. Njima je Allah olakšao da krenu Pravim putem, darivajući ih razumijevanjem, pameću i vjerom. Kao što Allah Uzvišeni kaže:”A onome koji udjeljuje i boji se Allaha, potvrđujući istinitost onoga što je najljepše, lagodnost ćemo omogućiti.” Lejl 5-7. To je odgovarajuća nagrada za njih. Kao što je poznato, i uputa i zabluda su od Allaha, Koji je sve stvorio. On je Onaj Koji upućuje vjernike njihovim činom prihvaćanja vjere, a daje zabludu nevjernicima zbog njihove tvrdoglavosti i odbojnosti, što predstavlja, kao što smo spomenuli, odgovarajuću nagradu, odnosno kaznu. To je ono što želi reći i naš komentator, Ibn Kesir riječima: “…a ne kao što tvrde kaderije (indeterministi) i njihovi sljedbenici da ljudi sami prave svoj izbor i postupaju prema tome”, tj. da oni biraju između Pravog puta i zablude, jer Onaj Koji upućuje, odnosno čini da se ide u zabludu, jeste isključivo Allah Uzvišeni, dok Njegovi robovi samo pripremaju povod za to, razumijevanjem i djelovanjem u skladu s vjerom (vjernici), odnosno tvrdoglavošću i odbojnošću (nevjernici). To su isključivo stvari izbora koji stoji kao pretpostavka nagrade, odnosno kazne, dok je pitanje Pravog puta ili zablude stvar Allaha Uzvišenog. Jer, kada bi pitanje Pravog puta bilo isključivo u nadležnosti vjernika i njegovog izbora, on se ne bi obraćao Allahu s.v.t. riječima: “Uputi nas na Pravi put!”, odnosno, riječima: “Naš Gospodaru, ne učini da naša srca skrenu nakon što si nas uputio!” Ali Imran 8. Allah Uzvišeni to najbolje zna i On upućuje na Pravi put!]

Za onoga ko uči Fatihu lijepo je po završetku učenja da kaž‍e “Amin”, što značri ”Bo‍že uslišaj!” Tačno je da je lijepo (mustehab) za onog ko to čini izvan namaza, dok je pritvrđeno za onoga ko klanja sam ili kao imam ili za imamom. Zapravo pritvrđeno je u oba zadnja slučaja, prema jednom hadisu, koji se nalazi u oba Sahiha, gdje se od Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Kada imam kaž‍e ‘Amin’ i vi to ka‍žite, jer onome čija riječ ’Amin’ bude istovremena aminovanju meleka, bit će oprošteni sitni grijesi, koje je ranije činio.”

Od Enesa r.a. se prenosi da je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Meni je dano ‘Amin!’u namazu i dovi, što prije mene nikome izuzev Musau nije dano. Jer, dok je Musa upućivao dovu, Harun je govorio ’Amin!’ Zato i vi zavravajte svoje dove s ‘Amin’ da bi vam ih Allah uslišao.” Otuda i neki učenjaci raspravljajući o ovom pitanju, navode slijedeći ajet: “I Musa reče: ‘Gospodaru naš, Ti si dao Faraonu i glavešinama njegovim raskoš i bogastvo u ž‍ivotu na dunjaluku, da bi zavodili s Puta Tvojega. Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova da vjeru ne prihavate dok ne dož‍ive patnju nesnosnu!’ On je rekao: ‘Uslišena je molba vaša! Vas dvojica na Pravom putu ostanite i nipošto ne slijedite put onih koji ne znaju!“ Junus 88-89

Ovdje je navedena samo Musaova dova, ali se iz konteksta razumije da je Harun aminovao, što je, također, imalo stupanj dove na osnovu riječi: “Uslišena je molba vaša“. To pokazuje da onaj koji uz dovu amina, kao da je i uči. Na osnovu istog argumenta navodi se i da onaj ko klanja za imamom ne uči Fatihu, budući da njegovo aminanje na kraju Fatihe ima stupanj učenja ove sure. Time se ujedno potvrđuje da onaj koji klanja za imamom, ne uči za njim u namazu u kojem se uči naglas. Allah to najbolje zna. [Ovo je u skladu s riječima Allaha Uzvišenog: ”Kada se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da bi vam se smilovalo.“ A'raf 204. Slušanje i paž‍nja ovdje se nama naređuju od Allaha s.v.t. kako bismo stekli Njegovu milost, jer samo slušanjem i pa‍žnjom srce mož‍e razumjeti. Tek kada shvatimo poruku, bit ćemo svjesni zahtjeva i sadr‍žaja, pa će nam se i Allah smilovati, nagrađujući tako našu spoznaju, odnosno razumijevanje. Ako, međutim, imam uči naglas i mi ponavljamo za njim, tada neće biti moguće i da razumijemo ono što učimo i slušamo. Ako to ne postignemo, nećemo ni djelovati u skladu s tim. Time će nam i Allahova milost biti uskraćena, što je, također, u skladu s riječima Allahova Poslanika s.a.v.s.: ”Imam je određen da bi se za njim klanjalo. Kada on uči tekbir, i vi ga učite, a kada on uči Kur'an, vi šutite…” Ovo se odnosi na namaz u kojem se uči naglas. Međutim, u namazu u kojem se uči u sebi, obavezno je učiti Fatihu za imamom u skladu sa hadisom Poslanika s.a.v.s.: ”Nema namaza za onoga koji ne prouči Fatihu.” To Allah najbolje zna.]
______________________________________________________________________________

U SUSRET RAMAZANU – Hutba

Posted: 28 Februara, 2013 in hutbe

Nezim Halilović – Muderris


Blago onima koji se raduju dolasku ramazana i kojima se ramazan raduje! A teško onima protiv kojih će ramazan biti svjedok i u koji u tom odabranom mjesecu izazivaju Allahovu srdžbu čineći ono sa čime njihov Gospodar nije zadovoljan! Blago postačima, koji će svojim postom i ostalim ibadetima biti na kapijama Allahove Milosti! Teško onima koji ramazan provode u zabludi i grijehu i koji se pripremaju za džehennemske provalije! Potrudimo se da osjetimo slast ramazana i da budemo od onih sa kojima će Gospodar biti zadovoljan!

Govoreći o propisu posta, Allah dž.š. u Suri Bekare kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni!” (Sureti-l-Bekare: 183)

Post je propisan kao što stoji u citiranom ajetu, radi takvaluka (bogobojaznosti), što je pravi smisao posta. Post je kako ga Ibn Kesir tumači, jedna vrsta zekata na tijelo vjernika, a ko to od nas smije ne dati zekat i na svoje tijelo, posteći mjesec ramazan? Post je propis koji je bio naređen i prošlim narodima i on čisti tijelo i dušu. Post takođe sputava ljudske strasti, a Poslanik s.a.v.s. je i mimo Ramazana za muslimansku omladinu, koja nije u mogućnosti da se oženi, preporučio post. U tom smislu u dva Sahiha se nalazi hadis: “O skupino mladića, ko od vas ima mogućnost, neka se oženi, a ko ne može neka posti, jer je post štit!” (Buharija i Muslim)

“I to određeni broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ako drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate da postite!” (Suretu-l-Bekare: 184)

Allaha dž.š. je prosuo na ljude Svoju Milost, time što je propisao post mjeseca ramazana, “ejjamen ma'dudat” (određeni broj dana), a da je propisao post svakoga dana (cijelu godinu), to bi mnogima bilo teško i iscrpljivalo bi tijelo i umanjivalo radne sposobnosti ljudi. Prenose Muaz, Ibn Mes'ud, Ibn Abbas, Ata’ i Dahhak bin Muzahim, da je propis posta po tri dana od svakog mjeseca bio od vremena Nuha a.s., pa ga je Allah dž.š. dokinuo i naredio post mjeseca ramazana ummetu Muhammed a.s., druge godine po Hidžri.

Bolesnici i putnici su dužni propuštene dane napostiti poslije ramazana ili za svaki propušteni dan nahraniti siromaha, ali je post za one koji to mogu bolji, kao što govori prethodni ajet. Postoje i neke druge zapreke za post mjeseca ramazana, kao što su hajd (mjesečno pranje) i nifas (postporođajni period), ali i one podrazumijevaju naknadno napaštanje propuštenih dana. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: “U vrijeme Poslanika s.a.v.s. kada smo imale mjesečno pranje, on nam je neredio da napostimo propuštene dane, ali da ne naklanjavamo namaze!” Zabranjeno je postačima da imaju intimni odnos danju, dok poste, a ako im se to desi, moraju napostiti 60 dana uzastopno, ili nahraniti 60 siromaha, kao kefaret.

“U mjesecu ramazanu, počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate -, da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete!” (Suretu-l-Bekare: 185)

Mjesec ramazan je mjesec Objave, jer je u njemu započela objava Kur’ana. On je mjesec Bedra, jer se u njemu dogodila bitka na Bedru 17. dan mjeseca ramazana (druge godine po Hidžri). On je mjesec «Fetha» jer se u njemu desio povratak muslimana u Meku (osme godine po Hidžri). On je mjesec Kadra jer je u njemu noć vrijednija od hiljadu mjeseci, kao što je i mjesec solidarnosti, čišćenja i odricanja, jer je za njega vezan «Sadekatu-l-fitr»!

Za mjesec ramazan je vezan početak objave Kur'ana, koji je uputa čovječanstvu do Sudnjeg dana. Ponavljam, uputa, a ne Knjiga koja se može prodavati ili kupovati. Podsjećam na ovo zbog toga što je ramazan kod mnogih od nas i mjesec trgovine Kur'anom. Braćo i sestre, Kur'an se ne može prodati, niti kupiti i oni koji ga budu prodavali ili kupovali biće prokleti na obadva svijeta. Kur'an je uputa živim ljudima, a ne Knjiga koja se uči i poklanja mrtvima. Najbolja “hatma” umrlim roditeljima ili bližnjima je naše čvrsto pridržavanje propisa islama, kao i sadaka i dova. Mi smo narod koji je toliko osiromašen, obeščašćen, ponižen i uvrijeđen, da je mnogo načina na koje možemo učiniti dobro raznim ugroženim kategorijama društva, koje se nalaze na ivici egzistencije i ljudskog dostojanstva. Ono što damo u ime Allaha dž.š. ostaje i za to djelo slijedi nagrada. Mnogo naših dobrih majki i očeva čiji sinovi su pali na Allahovu putu, postignuvši šehadet, iz svojih skromnih primanja izdvajaju značajna sredstva za učenje hatmi i jasina njihovoj djeci, kojima su grijesi, Allah najbolje zna oprošteni, ako su upisani među šehide. Braćo i sestre, nemojmo od ramazana praviti pijacu za trgovinu Kur'anom, nego ga učinimo preporodom naših griješnih duša! Nemojmo u ramazanu samo razmišljati šta nam je za sehur i iftar, nego razmišljajmo šta smo pripremili za kabur i Kijamet! Neka ramazan bude mjesec naše čvrste odluke da ćemo se nepokolebljivo držati islama!

Post je uzdržavanje (imsak) od svega što ga kvari (npr. jelo, piće, pušenje, intimni odnos i sl.) u vremenu od zore do zalaska Sunca. Da bi post bio ispravan, potrebno je ispuniti još jedan rukn, a to je nijet, bez čega nema ispravnog posta. Taj nijet je obavezan i dovoljan srcem. Post mjeseca ramazana je stroga obaveza propisana i potvrđena Kur'anom, sunnetom i idžma'om.

Poslanik s.a.v.s. u hadisu kaže: Prenosi Ebu Salih Ez-Zejjat da je čuo Ebu Hurejru r.a. kada govori: “Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Allah je rekao (u Kudsi hadisu): “Svako djelo sina Ademova (čovjekovo) pripada njemu, osim posta, koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi!” “Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas (ne viče), a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže: “Ja sam postač!” “Tako mi Onoga u čijoj Ruci je Muhammedov (s.a.v.s.) život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha dž.š. od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretne svoga Gospodara!” (Buharija)

U drugom hadisu stoji: Prenosi Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Kada dođe ramazan, otvaraju se džennetska vrata, zatvaraju džehennemska i šejtani se vežu u okove!” (Buharija)

Gospodaru, pomozi nam da mubarek ramazan ispostimo i time zaslužimo Tvoju Milost ! Učvrsti naše vjerovanje! Uputi našu omladinu i budi nam Milostiv na Danu polaganja računa!
__________________________________________________________

Sarajevo: 23. ša'ban 1422. h.

09. novembar 2001.g.

BEDR – PRVA POBJEDA UMMETA – Hutba

Posted: 28 Februara, 2013 in hutbe

Nezim Halilović – Muderris
 
Braćo i sestre u islamu! Danas 15. ramazana 1422.h., u drugoj trećini ovog mubarek mjeseca, za koju je Muhammed s.a.v.s rekao: “a njegova druga trećina (sredina) je oprost od grijeha” podsjećamo se na Bedr, koji predstavlja prvu pobjedu u islamu.

Kada se druge godine po hidžri primaklo vrijeme povratka bogate karavane iz Šama, put Meke, a činilo je hiljadu deva natovarenih raznom robom, čija vrijednost je iznosila oko pedeset hiljada (50 000) zlatnih dinara, a obezbjeđivalo je oko četrdeset ljudi, Muhammed a.s. poziva ashabe da izađu i sačekaju karavanu, jer će je možda Allah njima pokloniti. Izlazak u susret karavani je bio dobrovoljan čin, te se nije računalo, da će doći do obračuna sa mušricima na Bedru. Sa Poslanikom s.a.v.s. je na ovaj put krenulo 317 ashaba (u nekim predajama 313 ili 314), od kojih su 82 (83 ili 86) bili muhadžiri. Muslimanska vojska je bila slabo opremljena i na raspolaganju je imala samo dva konja i sedamdeset deva. Poslanik s.a.v.s., Alija i Mersad r.a. su imali zajedničku devu. Muhammed a.s. u Medini ostavlja kao zamjenika Ibn Ummi Mektuma, koji ga je zamjenjivao u namazu, a za namjesnika je odredio Ebu Lubabu. Za glavnog komandanta je odredio Mus'aba ibn Umejra, koji je nosio bijelu zastavu. Vojska je bila podijeljena u dva dijela: a) Odred muhadžira, čiji komandant je bio Alija ibn Ebi Talib, b) Odred ensarija, kojim je komandovao S'ad bin Muaz. Određeno je obezbjeđenje, predvodnica i pratnja. Vrhovna komanda je pripadala Poslaniku s.a.v.s.. Muslimanska vojska se kretala, putem: glavni put za Meku, bunar Revha, područje Nazijat, dolina Rahkan, tjesnac Nazijat i Safra.

Sufjan je preko svojih izviđača dobio informaciju, da se muslimanska vojska priprema da presretne karavanu, pa je poslao vijest u Meku da mu se pošalje pojačanje. Na tu vijest, svi prvaci Meke (osim Ebu Leheba, koji je poslao zamjenu) su se iskupili i krenuli put karavane. Usput su pokrenuli još neka arapska plemena, tako da su mušrici brojali oko 1300 boraca. Pridružio im se i prokleti Iblis. Na raspolaganju su imali: stotinu konja, 600 oklopa, i veliki broj deva (da im se tačan broj i ne zna). Mušricima je komandovao Ebu Džehl bin Hišam Allah ga prokleo, dok je logističko obezbjeđenje bilo briga devet najuglednijih mekelija. Svaki dan se klalo deset, odnosno devet deva. Mušrici su se velikom brzinom kretali prema Bedru: dolinom Kusan, Kudejd i Džuhfe. Tu su dobili poruku od Ebu Sufjana da je karavana spašena, te da se mogu vratiti u Meku. Naime, Ebu Sufjan je nakon informacija koje je dobio o pokretu muslimanske vojske, krenuo zapadno i tako izbjegao njihovu zasjedu. Ebu Džehl se usprotivi tome da se mušrici vrate u Meku, nego odluči da nastave put do Bedra, da tamo ostanu tri dana, zakolju deve, napiju se vina i na taj način proslave. Rekao je: «Arapi treba da čuju za naš pohod i za našu snagu, pa da nikada i ne pomisle da nas napadnu!» Pleme Zehra (300 boraca) se ipak samovoljno vratilo u Meku, tako da je ostalo oko 1000 mušrika.

Muhammed a.s. je saznao za pokret mušričke vojske i da je karavana uspjela izbjeći zasjedu, dok su bili u mjestu Zafran. Odlučuje da krene u susret mušričkoj vojsci, jer bi bilo kukavički vratiti se u Medinu i pustiti mušrike da se kreću kud oni hoće, pokazujući svoju silu. Pogotovo što je postojala realna opasnost da mušrici krenu prema Medini i ugroze njenu sigurnost. Radi toga je Poslanik s.a.v.s. sazvao sastanak vojnog savjeta, upoznao ih sa situacijom i zatražio njihovo mišljenje. I muhadžiri i ensarije pokazuju spremnost da slijede upute Poslanika s.a.v.s..

Muhammed a.s. odlučuje da zauzme položaj, a ashab po imenu Habab bin Munzira mu predlaže da krenu još naprijed, da zatrpaju najbliže bunare spram Mekelija, a potom iskopaju kanal kojim će se muslimanska vojska snabdjeti vodom. Njegov prijedlog je Muhammed a.s. prihvatio kao razumno rješenje. Sa'd bin Muaz predlaže da se Poslaniku s.a.v.s. napravi i obezbijedi komandno mjesto, na obližnjem brežuljku, što je i učinjeno. Određena je i grupa mladića za obezbjeđenje komandnog mjesta. Muhammed a.s. obilazi mjesto buduće borbe i govori: »Ovdje će inšaallah sutra poginuti taj i taj, a ovdje taj i taj.« Ostatak noći je Muhammed a.s. proveo u ibadetu, kao i njegovi ashabi.

Uveče je Allah dž.š. učino da ashabe obuzme san i spustio je kišu, koja je bila milost njima, a tegoba nevjernicima. O tome Allah dž.š. kaže:

»Kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s’ neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njime korake učvrstio.« (Suretu-l-Enfal:11)

Sutradan, kada se primaklo vrijeme obračuna, dvije vojske su zauzele borbene linije. Poslanik je rekao ashabima da se ne započinje borba dok on lično ne da znak za to. Kaže im da prilikom prvog napada mušrika ne isukuju svoje sablje, nego da svi odapnu strijele, a da sablje isuču kada bude borba prsa u prsa. Potom je otišao na svoje komandno mjesto, a uz njega su bili Ebu Bekr i Sa'd bin Muaz r.a., koji je komandovao obezbjeđenjem. Prva žrtva je bio El-Esved El-Mahzumi, koji se zavjetovao da će se napiti vode sa bunara Bedra, pa ga je Hamza r.a.. ubio. Potom iz reda mušrika istupiše tri najsnažnija mušrička mladića: Utbe i Šejbe sinovi Rebie i Velid sin Utbe. Sa strane ashaba izađoše trojica ensarija: Avf i Muavvez sinovi Harisovi i Abdullah ibn Revvaha r.a.. Kurejšije se ne složiše sa time da se bore protiv onih koje ne poznaju, nego zatražiše od Muhammeda a.s. da im odredi one koji su njima dorasli (misleći na nekog od muhadžira). Poslanik s.a.v.s. reče. »Ustani Ebu Ubejde, i ti Hamza i ti Alija!« Mušrici prihvatiše dvoboj sa ovom trojicom ashaba, tako da je dvoboj započeo, a borili su se: Ebu Ubejde protiv Utbe bin Rebia; Hamza protiv Šejbe; Alija protiv Velida. Hamza i Alija r.a. su brzo savladali svoje protivnike, dok je Ubejd r.a. bio teško ranjen (Utbe mu je odsjekao nogu), pa su mu oni pritekli u pomoć i zajedno su savladali Utbu. Ubejd r.a. je peti ili šesti dan preselio, prilikom povratka muslimana sa Bedra. Započeo je opći napad mušrika, koji su bili ozlojeđeni, jer su im tri najhrabrija borca bila ubijena i prije početka pravog obračuna.

Kada je Poslanik s.a.v.s. pogledao mušričku vojsku, koja je brojala oko hiljadu boraca i muslimansku vojsku koja je imala 317 mudžahida, okrenuo se prema Kibli (bio je ogrnut ogrtačem) učeći dovu:

»Gospodaru, podari mi ono što si mi obećao! Ako ova skupina koja pripada Islamu, bude uništena, neće se Tebi više robovati na Zemlji!«

Poslanik s.a.v.s. je neprekidno učio dove i toliko se zanio u dovi Allahu, da mu je spao ogrtač sa ramena, pa mu je prišao Ebu Bekr r.a., podigao ogrtač i vratio ga na njegova mubarek leđa, govoreći mu: »Poslaniče, dovoljno si tražio od svoga Gospodara, On će ti dati ono što ti je Obećao!« Pa je objavljeno:

»I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili; On vam se odazvao: »Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti.«(Suretu-l-Enfal: 9)

Resulullah govori Ebu Bekru r.a.: »Raduj se Ebu Bekre, imam radosnu vijest. Došao mi je Džibril, na konju, a na krilima je bila prašina.« Poslanik izlazi iz svoga skloništa govoreći:

»Skup će sigurno poražen biti, a oni će se u bijeg dati!«(45) »Ali, Sudnji dan im je rok, a Sudnji dan je užasniji i gori!«(46) (Suret-l-Kamer: 45-46)

Potom je uzeo šaku prašine i bacio je prema mušricima, govoreći: »Lica vam se unakazila!« Svakog mušrika je pijesak pogodio u lice, oko, nos ili usta.

Muhammed a.s. podstiče ashabe da krenu svom žestinom, obećavajući im džennet. Kada je to čuo Umjer bin Amr, bacio je hurme koje su mu bile u džepu, govoreć: «Između mene i dženneta nema ništa drugo, nego da me neko od njih ubije!» Borio se sve dok nije pao kao šehid. Ebu Davud El-Mizani pripovijeda: »Slijedio sam jednog od mušrika da ga ubijem, kada mu je glava sa ramena odletjela prije nego je moja sablja došla do njega. Znao sam da ga je ubio neko osim mene.«

Iblis la'netullahi alejhi, koji je bio u liku Surake bin Malika, se prepao i pobjegao je sa bojnog polja. Bježao je sve do mora i zaronio u njega, govoreći: »Vi ne znate ono što ja znam!« Mušrici počinju bježati, a Ebu Džehl ih bodri i traži da se nastavi borba. Abdurrahman ibn Avf govori kako je čuo dvojicu mladića koji su se raspitivali za Ebu Džehla, govoreći da oni žele da ga ubiju, jer on psuje Poslanika s.a.v.s., pa i m je pokazao na Ebu Džehla. Obojica su navalili na njega i ubili ga. Odoše do Poslanika s.a.v.s. govoreći i jedan i drugi da su ga ubili, a Poslanik s.a.v.s. ih pita da li su obrisali svoje sablje, od krvi. Oni odgovaraju da nisu, pa on pogleda u sablje i reče: »Obojica ste ga ubili!« Kada je Poslanik s.a.v.s. poslije bitke ugledao Ebu Džehla, reka je :«Ovo je faraon ovog naroda!« Muslimani su imali 14 šehida (6 muhadžira i 8 ensarija). Mušrika je poginulo sedamdeset i još 70 ih je bilo zarobljeno. Poslanik je naredio da se mušrici svi zajedno zakopaju u jedan ozidani bunar Bedra. Zabilježen je vrlo human odnos ashaba prema zarobljenicima, koji su oslobođeni na jedan od tri načina: otkupninom (4000, 3000 ili 2000 drahmi), podučavanjem pisanja (10 muslimana), dok su najsiromašniji zarobljenici bezuvjetno oslobođeni.

Treći dan nakon bitke Poslanik s.a.v.s. kreće sa ashabima put Medine. Usput je naredio da se pogube: Nadar bin Haris i Ukbe bin Muit, a obojica su bili veliki zločinci. Medinelije su Poslanika s.a.v.s. i njegove ashabe u Medini dočekali puni radosti.
_______________________________________________________________________________

Sarajevo: 15. ramazan 1422.h.g.

30. novembar 2001.g.

1. Bogobojaznost – takvaluk

Hadis br. 1

“Najplemenitiji čovjek je onaj koji je najbogobojazniji.”

Hadis je sahih. Bilježe ga Buharija i Muslim.

Hadis br. 2

“Boj se Allaha gdje god budeš; nakon učinjenog lošeg djela učini dobro koje će ga izbrisati i ljubazno i lijepo postupaj sa ljudima!”

Hadis je hasen. Bilježe ga Ebu Davud, Ahmed, Tirmizi, Hakim, Bejheki, Taberani

Hadis br. 3

“Bojte se Allaha u pogledu onih koji su u vašem posjedu!”

Hadis je sahih. Bilježi ga Buhari.

Hadis br. 4

“Bojte se Allaha pri postupku sa ovim domaćim životinjama. Jašite ih (ako su) zdrave i jedite ih (ako su) zdrave.”

Hadis je sahih. Bilježe ga Ebu Davud, Ahmed i Ibn Hibban.

Hadis br. 5

“Bojte se Allaha, klanjajte pet dnevnih namaza, postite mjesec ramazana, dijelite zekat draga srca, pokoravajte se vašim poglavarima, ući ćete u Džennet vašeg Gospodara!”

Hadis je sahih. Bilježe ga Tirmizi, Ibn Hibban i Hakim.

Hadis br. 6

“… Bogobojaznost je ovdje (rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazujući na svoja prsa tri puta)….”

Hadis je sahih. Bilježi ga Muslim.

Hadis br. 7

“Uzvišeni Allah kaže: ‘Tako Mi Moje veličine i moći, Ja neću objediniti Mome robu dvije sigurnosti niti dva straha. Ako Me se ne bude bojao na ovome svijetu, upisat ću ga onoga Dana kada budem skupio sve Svoje robove, a ako Me se bude bojao na ovome svijetu, oslobodit ću ga straha i dati mu smirenost onoga Dana kad budem skupio Svoje robove.'”

Hadis je hasen. Bilježi ga Ebu Nu’ajm.

Hadis br. 8

“Ummu el-Husajn el-Ahmesijje veli: ‘Slušala sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako drži hutbu na Oprosnom hadždžu, a na njemu ogrtač kojim se omotao (ogrnuo) ispod pazuha i ja gledam kako se njegova mišica trese. Čula sam da je tada rekao: ‘O ljudi, bojte se Allaha i slušajte i pokoravajte se makar vam za predvodnika (naredbodavca) bio postavljen abesinski rob odsječenih udova (ruku i nogu), sve dok postupa (i sudi) po Allahovoj knjizi.'”

Hadis je sahih. Bilježe ga Ahmed, Tirmizi, Hakim.

Hadis br. 9

“Ibn Abbas radijallahu anhu veli: ‘Stanovnici Jemena su imali običaj da krenu na hadždž, a da se ne opskrbe (potrebnim sredstvima). Govorili bi: ‘Mi se oslanjamo na Allaha. A kada dođu u Mekku, tražili bi od ljudi. Onda je Uzvišeni Allah objavio: ….I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost….”[1]

Hadis je sahih. Bilježi ga Buhari.

[1] El-Bekare 197

Hadis br. 10

“Kada bi uzjahao na devu i krenuo na put, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi tri puta donio tekbir, zatim proucio: ‘SUBHANELLEZI SEHHARE LENA HAZA WE MA KUNNA LEHU MUKRININ. WE INNA ILA RABBINA LEMUNKALIBUN).[1] ALLAHUMME INNA NESÈLUKE FI SEFERINA HAZEL-BIRRE WET-TAKVA, WE MINEL-AMELI MA TERDA…’ (Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one (životinje, prijevozna sredstva) služe, mi to sami ne bismo mogli postići i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti. Gospodaru naš, Tebe molimo da nam na ovom putu omogućiš da budemo dobročinitelji i bogobojazni te da od djela radimo samo ono s čim si Ti zadovoljan….)

Hadis je sahih. Bilježe ga Ahmed i Muslim.

[1] Ez-Zuhruf 13-14

2. IMAN

Hadis br. 11

”Znak imana je ljubav prema ensarijama (stanovnicima Medine koji su prihvatili mudžahide iz Mekke), a znak licemjerstva je mržnja prema njima.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim i Nesai.

Hadis br. 12

”Kada čovjek počini blud, iz njega izađe iman i lebdi mu iznad glave kao hlad (oblak). A kada prestane, iman mu se ponovo vrati.”

Hadis je sahih. Bilježe Ebu Davud i Hakim.

Hadis br. 13

”Ako te obraduje to što si učinio neko dobro djelo, a ražalosti te kada uradiš zlo (neko ružno djelo), ti si mumin (vjernik).”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Ibn Hibban, Taberani, Hakim i Bejheki.

Hadis br. 14

”Sve ima svoju suštinu. Čovjek nemože dosegnuti suštinu (bit) imana sve dok ne spozna i ne shvati da ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimoići, a ono što ga je mimoišlo nije ga moglo zadesiti.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed i Taberani.

Hadis br. 15

”Uzvišeni Allah ne gleda vaše likove (vaš izgled) niti vaš imetak, nego gleda vaša srca i vaša djela.”

Hadis je sahih. Bilježe Ibn Madždže i Muslim.

Hadis br. 16

”Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegovu knjigu, susret s Njim (na ahiretu-nakon proživljavanja), Njegove poslanike i u ponovno proživljenje.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim i Ibn Madždže.

Hadis br. 17

”Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahovo određenje (kader) dobra i zla.”

Hadis je sahih. Bilježe Muslim i trojica (Ibn Madždže, Ebu Davud i Tirmizi.

Hadis br. 18

“Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova (ogranaka) najvredniji od njih su riječi: ‘LA ILAHE ILLALLAH’ (nema boga osim Allaha), a najniži je ukloniti s puta ono što smeta (prolaznicima). I stid je jedan dio (ogranak) imana.”

Hadis je sahih. Bilježe Muslim i Ebu Davud, Nesai i Ibn Madždže.

Hadis br. 19

“Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova; i stid je jedan dio imana.”

Hadis je sahih. Bilježi Buhari.

Hadis br. 20

“Od imana su i strpljivost i opraštanje.”

Hadis br. 21

“Kod koga se nađu tri stvari, osjetit će pravu slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog, da voli neku osobu isključivo radi Allaha i da mrzi povratak u kufr, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u vatru.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai i Ibn Madždže.

Hadis br. 22

“Slast vjerovanja (imana) je okusio onaj ko je zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, islam vjera i Muhamed sallallahu alejhi ve sellem poslanik.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Muslim, Tirmizi.

Hadis br. 23

“Upitan je Božiji Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koje je djelo navrjednije, pa je odgovorio: ‘Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika.’ Neko je rekao: ‘A zatim?’ ‘Džihad na Allahovom putu,’ – odgovorio je Poslanik. Neko upita: ‘A zatim?’ ‘Kod Allaha primljen hadždž’ – odgovorio je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.”

Hadis je sahih. Bilježe Buhari i Muslim.

Hadis br. 24

“Poslije mene će moj ummet zadesiti smutnja (teška vremena i iskušenja) koje će biti kao dijelovi izuzetno mračne i tmurne noći. Tada će ljudi osvanjivati kao mu'mini, a zanoćivati kao kafiri, i za malu ovosvjetsku korist i dobit prodavati svoju vjeru.”

Hadis je sahih. Bilježi Hakim.

Hadis br. 25

“Mu'min koji uči Kur'an je sličan ‘utrudždži'[1] – ima lijep miris i lijep okus. Mu'min koji ne uči Kur'an je sličan hurmi – nema mirisa, ali joj je okus sladak. Munafik koji uči Kur'an sličan je ‘rejhani'[2] – lijep joj je miris, ali joj je okus gorak. A munafik koji ne uči Kur'an je sličan ‘hanzali'[3] nema mirisa, a i plod joj je gorak.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim i četvorica (Ibn Madždže, Ebu Davud, Nesai i Tirmizi).

[1] Vrsta voćke, nešto između limuna i narandže.

[2] Biljka od koje se pravi istoimeni miris.

[3] Vrsta divlje, gorke tikve.

Hadis br. 26

“Ko u ime Allaha voli, u ime Allaha prezire (mrzi), u ime Allaha dijeli i u ime Allaha uskraćuje – upotpunio je svoj iman.”

Hadis je sahih. Bilježi Ebu Davud.

Hadis br. 27

“Ko se oženi upotpunio je polovinu imana, pa neka se boji Allaha u onoj drugoj polovini.”

Hadis je hasen. Bilježi Taberani.

Hadis br. 28

“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka čini dobro svome komšiji; ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta; ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim, Ibn Madždže i Nesai.

Hadis br. 29

“Nema prave vjere onaj ko je nepovjerljiv, niti ima vjere onaj koji ne ispunjava dato obećanje.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed i Ibn Hibban.

Hadis br. 30

“Niko od vas nije pravi vjernik sve dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, oca (roditelja i ostalog svijeta (svih ostalih ljudi).”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim, Ibn Madždže i Nesai.

Hadis br. 31

“Niko od vas neće istinski i pravo vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samom sebi.”

Hadis je sahih. Bilježe ga Ahmed, Buhari, Muslim, Ibn Madždže, Nesai i Tirmizi.
_________________________________________________________________________

Šta poslije Ramazana ?

Posted: 28 Februara, 2013 in islamske knjige

Muhened Et-Tunisi

Draga braćo i sestre! Poslije Ramazana moramo se obračunati sami sa sobom prije nego li dođemo na veliki obračun pred Allaha s.v.t, upitajmo sebe: Šta smo se okoristili od ove bogate i rodne sezone? Koliko smo zrelih i ukusnih plodova ubrali u svoje košare? Jesmo li se u hladu njena drveća malo odmorili od dunjalučkih briga i obaveza i opskrbili se najboljom opskrbom za veoma dugo ahiretsko putovanje? Jesmo li sve pokornosti, obavezne ili poželjne (farzove, vadžibe i mustehabe), obavili sa potpunom iskrenošću i na način kako to od nas šerijat traži? Jesmo li na ovom mjesečnom ispitu uspjeli savladati svoje strasti i nagone? Da li zaslužujemo da dobijemo diplomu strpljivog, bogobojaznog vjernika ili se smatramo od onih koji nisu u pravom obliku izvršili svoje obaveze i da su gubitnici? Hoćemo li nastaviti hod stazama pokornosti i istinskog ibadeta ili ćemo se vratiti unazad da lutamo stazama zablude i raznih poroka – ne dao Allah!

Poštovana braćo i sestre! Iako veliki broj muslimana sprema svoj prtljag da napusti pokornost sa odlaskom ovog mubarek mjeseca i da se ukrcaju u brzi voz grijeha i poroka, mi im se u tome ne smijemo pridružiti makar oni bili velika većina. Ne smijemo ih slijediti u pogrešnim shvatanjima i ružnim postupcima, jer je pravi vjernik pametan i oštrouman: on čini dobra djela i ibadet na lijep način, bez obzira da li ljudi rade dobro ili zlo. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: “Nemojte biti beskičmenjaci, pa biti dobri, ako su i ostali ljudi dobri, a loši ako su i ostali loši! Izvježbajte se da budete dobri kada su i drugi ljudi dobri, a da ne budete loši kada su drugi ljudi loši!” Bilježi Tirmizi. Oni koji sa odlaskom Ramazana, nastavljaju činjenje grijeha i razvrata, napuštaju vjerske obaveze čak napuštaju i glavne ruknove Islama kao što je namaz, takve je šejtan obmanuo i zaveo, na veliku žalost, i usadio im u njihove mozgove ideju da je za sticanje Allahove s.v.t. milosti i oprosta dovoljno da se malo više angažuju na polju ibadeta za vrijeme Ramazana, a da se poslije mogu mnogo komotnije odnositi spram tih obaveza. Šejtan im olakšava nečinjenje onog što je obavezno (vadžib), a pogotovo onog što je samo preporučeno (mustehab), te činjenje i velikih, a kamoli malih grijeha. O takvim kaže Uzvišeni Allah: ”On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana.” Nisa 120. Šejtan je takve ljude uspio prevariti, tako da oni i ne osjećaju da idu njegovim putem. Time što čine ibadet samo uz Ramazan (a neki čine ibadet Allahu s.v.t. još i petkom), oni kao da kažu: “Bog ne zaslužuje da Mu se čini ibadet osim u Ramazanu!! Neka je Allah s.v.t. visoko Uzvišen od toga! Gospodar Ramazana jeste Gospodar i Ševvala i ostalih mjeseci. Onaj ko u tome pravi razliku pao je u šejtansku varku i dužnost mu je da se pokuša izbaviti dok još ima vremena. Oni kojima je težak čist i lijep život, smatraju da se odmah nakon Ramazana treba ponovo vratiti u blato fesada (neurednog života). Međutim, oni su manjkavi i u razumu i u vjeri. Zašto? Zato što oni, pored toga što ne poštuju svoga Gospodara i ne boje se Njegove s.v.t. žestoke kazne, ne uvažavaju ni svoj razum, jer kako će onaj ko cijeni svoj razum rušiti u Ševvalu ono što je izgradio u Ramazanu?! Primjer ovakvih je kao primjer žene koja je sašila sebi divnu odjeću koja joj se jako dopala. Zatim je počela konac po konac vaditi bez ikakvog razloga tako da je uništila sve ono što je ranije uradila. Šta bi ljudi rekli za ovu ženu? Na ovakve nemarnike i njihove postupke nas upozorava Allah s.v.t. riječima: ”I ne budite kao ona žena koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela.” Nahl 92). Neka nas Allah s.v.t. sačuva od nezahvalnosti, griješenja i nemarnosti, i kratke pameti! Ovakve osobe se nisu uopće okoristile od mjeseca posta i ibadeta, oni su od svega toga imali samo glad, žeđ i noćna sijela. Naši dobri prethodnici su ovakve na najoštriji način upozorili. Imam Ahmed je rekao: ”Teško li narodu koji ne zna za Allaha s.v.t. osim u Ramazanu.” Njihovo brzo vraćanje grijesima jasno pokazuje da Uzvišeni Allah nije primio njihova djela koja su radili u Ramazanu, jer je dokaz da je Allah s.v.t. primio od ljudi dobra djela to što se oni nakon njih ponovo angažuju u činjenju dobrih djela i tako ustraju u pridržavanju istinskoga puta. Zato naša braća i sestre koji su nemarni, oni su pravi miskini i potrebno je da im poklonimo još više savjeta, upozorenja na pogrešnost njihovih postupaka i ukažemo na njihovo veoma teško stanje: Neophodno je da donesete čvrstu odluku da se zauvijek želite osloboditi ropstva grijesima. Zato je potrebno da se naoružate jakom voljom i da trenirate za vrijeme Ramazana činjenje raznovrsnih i mnogobrojnih dobrih djela kako bi vam to oslobađanje bilo lakše. Morate više prekinuti sa tim privremenim godišnjim tevbama, jer uistinu, ukoliko čovjek iskreno donese određenu odluku – nijjet izričito u ime Allaha s.v.t., upućuje iskrene dove za to, bori se protiv svojih nagona i strasti rezultat će na kraju, uz Allahovu s.v.t. pomoć i dozvolu, biti:

Prvo: Stalna ispravnost i ustrajnost na pravom putu.


Drugo: Neki od njih se pravdaju da su nemoćni, stari, ibadeti su za njih napor, teško mogu ustrajati u pokornosti. Sve su to iluzije i šejtanske spletke i to nam najbolje potvrđuje njihova ustrajnost tokom cijelog mjeseca Ramazana kada su postili, klanjali redovno propisane namaze, ali i nafile i teravije. Kako ste mogli biti ustrajni u postu i namazima, a sada ne možete ustrajati samo u namazima?

Treće: Jedna od vrijednosti ibadeta i njegovih plodova je da muslimani zahvaljuju Allahu s.v.t. na mnogobrojnim blagodatima kojima nas je obasuo. Upitajmo se: da li nam Allah s.v.t. daje Svoje blagodati i brine se o nama samo za vrijeme Ramazana? Svakako je odgovor da to nije tako nego se On o nama brine i obasipa nas blagodatima od rođenja, pa sve do smrti.

Četvrto: Neki od njih su se čvrsto prihvatili za šubhu koja ih je zavela, pa oni misle da Uzvišeni Allah uvećava sevape u Ramazanu i oprašta grijehe sve do sljedećeg Ramazana. Stoga nema potrebe da se trudimo i zamaramo obavljanjem namaza i drugih ibadeta. Ovo mišljenje je veoma čudno i jasno se kosi sa riječima Uzvišenog kada opisuje prave vjernike: ”Oni koji svoje namaze redovno obavljaju.” Mu’minun 9. Uzvišeni Allah nam je naredio da Mu stalno činimo ibadet sve dok nam ne dođe smrtni čas, pa veli Uzvišeni: ”I čini ibadet tvome Gospodaru sve dok ti ne dođe smrt.” Hidžr 99. U ovom kontekstu se navode i mnogobrojni hadisi. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Pet dnevnih namaza, od džume do džume i od Ramazana do Ramazana oprašta se ono što se počini između njih, ukoliko se bude klonilo velikih grijeha.” Bilježe Muslim i Tirmizi. A oni su odmah po prolasku Ramazana počeli činiti veliki grijeh, a to je napuštanje propisanih namaza, ako već ne čine i druge velike grijehe kao što su pijenje alkohola, zinaluk, neposlušnost roditeljima i drugo.

Peto: Čovjek griješi prema Allahu s.v.t. i prema stvorenjima i zato je neophodno nešto čime će eliminisati te grijehe. Eliminisanje se jedino može u potpunosti sprovesti ukoliko se napusti činjenje grijeha i umjesto njih ustrajno čine dobra djela i ibadet.

Šesto: Oni su zaista u velikoj opasnosti i plašimo se za njih da će njihov završetak biti katastrofalan i poguban za njih. Kako da se ne plašimo kad Allah s.v.t. veli: ”A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno biti bačeni u rijeku džehennemsku.” Merjem 59. Tražimo zaštitu Allahovu s.v.t. od stanja njihova! Također, Gospodar nam kazuje o kafirima kada su bili upitani pošto su ušli u džehennem. “Rečeno im je: ”Šta vas je u Sekar dovelo? “Nismo – reći će – bili od onih koji su namaz obavljali i nismo siromahe hranili i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali.” Muddessir 42-45). Dakle, prvo što su naveli zbog čega su kažnjavani jeste namaz. A Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ” Između čovjeka i nevjerstva je napuštanje namaza.” Bilježi Muslim. “Ugovor koji je između nas i njih jeste namaz, ko ga napusti odlazi u nevjerstvo.” Bilježe Ahmed, Ebu Davud i drugi. Ajeti i hadisi koji upozoravaju na opasnost grijeha napuštanja namaza su zaista mnogobrojni. Mnogi od takvih vele: mi nismo u potpunosti napustili namaz, mi klanjamo džumu namaz. Mi ćemo im odgovoriti riječima: Uzvišeni Allah žestoko prijeti onima koji kasne sa namazima, a šta je tek sa onima koji ih nikako na klanjaju? Veli Uzvišeni Allah: “A teško onima koji, kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju.” Ma’un 4-5. Od Sa’da r.a. se prenosi: Upitao sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. za značenje riječi: ”oni koji molitvu svoju kako treba ne obavljaju.” On mi je odgovorio: ”To su oni koji namaze svoje u prvo vrijeme ne obavljaju.” Bilježe Taberani i Bejheki. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: ”Ko napusti ikindiju namaz propašće mu svi njegovi poslovi.” Bilježe Buhari i Nesai. Ovo je kazna za onog ko napusti samo jedan namaz, a šta je onda tek sa onima koji napuštaju više namaza? Od Muaza r.a. se prenosi da je rekao: – Allahov Poslanik s.a.v.s. mi je oporučio i rekao: “Nemoj nipošto činiti širk Allahu, pa makar te ubili i spalili! Nemoj nipošto namjerno propustiti ijedan propisani namaz, jer od onoga ko to učini otpada Allahova zaštita. Nemoj nipošto popiti alkohol, jer je on izvor svakog nevaljalog djela. Čuvaj se grijeha, jer oni izazivaju Allahovu srdžbu.” Bilježe Ahmed i Taberani. Upućujemo dovu Milostivom Gospodaru da i nas i vas podrži u svakom dobru, sačuva svakog zla, da primi od nas i od vas dobra djela, da nam učini bajram istinskim slavljem i veseljem! O Allahu, daj da doživimo još mnogo puta Ramazan i da ih dočekamo u boljem stanju, očišćenih srca i ispravnih postupaka, jačeg i jedinstvenijeg ummeta koji se istinski vratio svome Gospodaru.

Završna riječ


U ovom posljednjem dijelu našeg obraćanja ukazati ćemo na tri stvari:

Prvo: Ko se u toku Ramazana opravdano mrsio, na njemu je da u što bržem vremenskom periodu nadoknadi propuštene dane, jer je to njegov dug spram Allaha s.v.t. Nije dozvoljeno odgoditi nadoknadu propuštenih dana posta do iza sljedećeg Ramazana osim ukoliko za to ima šerijatski opravdan razlog. Ko to učini bez opravdana razloga na njemu je tada da, pored nadoknade posta, nahrani i po jednog siromaha za svaki dan. Ummi Seleme bi govorila svojoj djeci: ”Ko od vas treba napostiti nekoliko dana neka s tim počne odmah sutra poslije bajrama.” Napostiti propuštene ramazanske dane je preče od posta šest dana Ševvala.

Drugo: Od Ebu Ejjuba r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ko bude postio Ramazan i šest dana Ševvala, kao da je postio cijelu godinu.” Bilježi Muslim, jer je Allahova s.v.t. milost takva da se jedno djelo nagrađuje desetorostruko, pa je ovaj hadis Allahov Poslanik s.a.v.s. protumačio ovako: ”Post mjeseca Ramazana ima vrijednost posta 10 mjeseci, a 6 dana Ševvala ima vrijednost 60 dana, tj. dva mjeseca.” Bilježe Ahmed i Nesai.

U nastavku posta poslije Ramazana postoje mnoge koristi:

a) Kontinuitet u nagradi posta za cijelu godinu.

b) Post šest dana Ševvala sliči sunnet namazima poslije farz namaza i kroz to se upotpunjava ono što je propušteno kroz farzove.

c) Post ostalim danima je najbolji znak da je ramazanski post primljen, jer Uzvišeni Allah ukoliko primi neko djelo Svoga roba, On dadne da Njegov s.v.t. rob nastavi u činjenju dobrih djela.

d) Povratak ibadetu posta najbolji je dokaz želje čovjeka za ovim ibadetom i pokornosti, i to znači da mu Ramazan nije bio dosadan niti naporan.

e) Postači u bajramskim danima dobivaju nagrade za svoja iskrena djela i ponovni post poslije bajrama znači iskazivanje zahvalnosti na ovim blagodatima i nagradama. A nema veće nagrade i blagodati od oprosta grijeha. Allahov Poslanik s.a.v.s. bi klanjao toliko dugo noćnu nafila namaz da bi mu noge pocrvenile, pa bi mu rekli: – Zar to toliko činiš, a tebi su oprošteni svi raniji i budući grijesi? On im je rekao: -Zar da ne budem zahvalan Allahov rob?!” Muttefekun alejhi. Neki naši dobri prethodnici selefu salih kada bi uspjeli da klanjaju noćni namaz sutradan bi postili, i taj post bi bio izraz zahvalnosti Allahu s.v.t. koji im je olakšao da klanjaju noćni namaz. Hafiz Ibn Redžeb, Allah s.v.t. mu se smilovao, je rekao: “Na Allahovu s.v.t. blagodat usmjeravanja postu i bdijenju Ramazanskih noći uzvratiti činjenjem grijeha nakon Ramazana, spada u djela onih koji na Allahove s.v.t. blagodati uzvraćaju nevjerovanjem. Ako čovjek još u toku posta ima namjeru nakon Ramazana vratiti se grijesima, njegov post neće biti primljen.” – zato što je on onaj ko gradi, pa onda ruši, a da li takav ima ikakve koristi? Ka’b je rekao: ”Ko bude postio Ramazan i u toku svoga posta sam sebi bude govorio da poslije iftara neće činiti grijehe, ući će u Džennet. A ko bude postio i u toku posta sam sebi bude govorio da će poslije iftara činiti grijeh, njegov post je uistinu odbačen.”

Treće: Čovjek je dužan raditi dobra djela sve dok je živ i zato je lijepo Hasan rekao: ”Uzvišeni Allah nije odredio granicu i kraj za ljudska djela osim smrti.”, pa je proučio riječi Uzvišenog Allaha: ”I sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj.” Hidžr 99. Svi ovi dani, sedmice, mjeseci i godine koje živimo imaju svoj kraj svi oni će – bez obzira na to koliko bili dugi – ipak jednom prestati i brzo proći. Ali Onaj ko je njih dao i odredio u njima fadilete – neka je slavljen i uzvišen – On je stalan i vječan i Njega neće nestati. On je zauvijek Jedini Bog i On nadzire i prati djela Svojih robova. Ramazan će sigurno proći, ali dobrovoljni post se ne prekida u ostalim mjesecima. Lijepo je i poželjno postiti bijele dane hidžretskog mjeseca (13. 14. i 15.), ponedeljkom i četvrkom, dan Ašure, dan Arefata i druge dane. Pa kada prođe vrijeme teravih namaza, uistinu svaku noć možeš obavljati propisane nafile namaz, one su “počast vjerniku” kako je to rekao Džibril u Vjerovjesniku s.a.v.s. Bilježi Taberani. Uzvišeni Allah govoreći o pravim vjernicima kaže: ”Noću samo malo spavaju i u praskozorje oprost za grijehe mole.” Zarijat 17-18. Isto tako i sadake ne prestaju sa bajramom i sadekatul fitrom, imaju obavezna materijalna izdvajanja-zekat, pored toga postoje velike mogućnosti udjeljivanja sadake i pomaganja drugima. Veli Uzvišeni Allah: ”Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.” Ali Imran 92. Učenje Kur’ana, razmišljanje o njegovu značenju i rad po njemu nisu ograničeni samo na mjesec Ramazan, nego su poželjni u svakom vremenu. O ti koji si se cijeli Ramazan trudio u ibadetu Milostivom i koji si ga ispostio i mnogo klanjao u njemu iz imana i nadajući se Allahovoj s.v.t. nagradi, dobro se čuvaj šejtanskih metoda i varki, koje postepeno čovjeka vode u nevjerovanje – a to je šejtanov krajnji cilj. Ako to ne uspije onda on navodi čovjeka na novotarije, ako ni to ne uspije, onda ga navodi na male grijehe. Zatim: Čuvaj se! I opet ponavljam: Čuvaj se lijenosti i razmišljanja o stalnom odmoru i opuštanju! Od tebe se traži i dužnost ti je da se trudiš i ulažeš napor u ibadete sve dok se ne susretneš sa Allahom s.v.t.: ”Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći. Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti. A onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data propast će prizivati i u ognju će gorjeti, jer je sa čeljadi svojom radostan bio i mislio da se nikada neće vratiti.” Inšikak 6-14. Dužnost ti je, o Allahov s.v.t. robe, da ustraješ na Allahovom putu stalno i u svim prilikama i situacijama, pa da ti knjiga tvojih djela bude data sa desne strane i da Allah s.v.t bude zadovoljan sa tobom kada se susretneš sa Njim. Veli Uzvišeni Allah: ”Ti idi pravim putem, kao što ti je naređeno, i neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i objesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.” Hud 112. Omer r.a. je proučio riječi Uzvišenog Allaha: ”Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah,” pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ”Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan.” Fussilet 30 i rekao: “Oni su bili ustrajni u ibadetima Allahu s.v.t., a nisu se izvlačili kao što se lisica izvlači.” Dakle, vjernik mora stalno biti u pokornosti Allahu s.v.t., odlučno izvršavati Njegove s.v.t. propise i ustrajno živjeti po principima Islama. On ne vara i ne izvlači se poput lisice, tj. da Allahu s.v.t. čini ibadet u jednom mjesecu, a u drugom ne čini, ili da ga čini na nekom mjestu, a na nekom ne čini, ili da ga izvršava kada je sa nekim ljudima, a sa drugima ne izvršava, jer su to osobine munafika. Prenosi se od Hasana Basrije, Allah mu se smilovao, da je rekao: “Šejtan ti stalno i uporno prilazi, pa ako te uvijek zatekne u pokornosti Allahu dosadiće mu i proći će te se, a ako zatekne sada u ovom, a sada u onom stanju, nastavit će ti dolaziti. Zato se prihvatimo ustrajnosti u kojoj nema popuštanja, prihvatimo se upute sa kojom nema zablude i držimo se iskrene tevbe nakon koje nema više grijeha! Uzvišeni Allah kaže: “Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo iz lahkomislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima će Allah oprostiti. A Allah sve zna i mudar je!” Nisa 17. Ako ne prihvatiš potpuno pridržavanje propisa, znaj da ti nije dozvoljeno (nemaš pravo) neizvršavati vjerske obaveze ili se olahko prema njima odnositi, pogotovo kada su u pitanju pet dnevnih namaza i njihovo klanjanje u određeno vrijeme u džematu! Također, to ti uopće ne daje za pravo da se odlučiš činiti harame: govoriti ono što je haram, jesti, činiti, gledati ili slušati ono što je haram.

Allahu naš, Ti koji stalno daješ i činiš dobro, Ti kojem neće ništa koristiti nečija pokornost niti naštetiti nečija nepokornost! Daj nam pobjedu Tvojim oprostom i zadovoljstvom i daj nam da postignemo ono što vodi spasu i selametu od vatre! Allahu naš, daj da i mi budemo od onih koji poste Ramazan, koji dobiju kompletnu nagradu, koji dokuče Lejletul Kadr i koji pobijede i dobiju nagradu Uzvišenoga Gospodara I! Allahu naš! O Živi, o Vječni! O Uzvišeni i Plemeniti! Ti koji uslišavaš molbe onih koji Te zamole kada su u nevolji! Molimo Te za Tvoju milost i oprost, za odlučnost na pravome putu, za svako dobro, za spas od svakoga grijeha, za nagradu u Džennetu i za spas od Džehennema! Allahu naš! O Živi, o Vječni! O Uzvišeni i Plemeniti! Podari nam uputu, bogobojaznost, neporočnost i neovisnost! Allahu naš! Ti koji upravljaš srcima, učvrsti naša srca u Tvojoj vjeri! Allahu naš! Podari nam strah prema Tebi koji će nas udaljiti od neposlušnosti prema Tebi! Podari nam pokornost prema Tebi kojom ćeš nas uvesti Džennet! Podari nam uvjerenje kojim ćeš nam olakšati dunjalučke poteškoće! Allahu naš! Utječemo Ti se od prestanka Tvojih blagodati, od prolaska Tvoje dobrote prema nama, od Tvoje iznenadne kazne i od najmanje Tvoje srdžbe! O Allahu, molimo Te da ojačaš i uzdigneš Islam i muslimane, da poniziš širk i mušrike, da uništiš Tvoje neprijatelje i neprijatelje Tvoje vjere Islama? Gospodaru naš, ne dozvoli da naša srca zalutaju pošto si ih uputio istini, podari nam Svoju milost, jer Ti si najmilostiviji! Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovome i na onome i sačuvaj nas Džehennemske kazne. Amin! Molimo svakog ko pročita ovu knjigu da je pokloni onome kome može biti od koristi, jer je Allahov Poslanik r rekao: ”Onaj ko uputi na dobro je kao onaj koji to dobro čini.” (Bilježe Taberani i Bezzar). Ne zaboravite da uputite hajr dove svojoj braći. I naša posljednja dova glasi: ”Istinska zahvala i veličanje pripadaju jedino Allahu, Gospodaru svjetova.”
___________________________________________________________

Muhened Et-Tunisi


Noći posljednjih deset dana Ramazana su nesumnjivo najvrijednije i najveličanstvenije noći u toku cijele godine i stoga bi Allahov Poslanik s.a.v.s., kako veli Aiša r.a. činio ibadet više nego u bilo kojim drugim danima.” Bilježe Muslim i Tirmizi. Allahov Poslanik s.a.v.s. bi te cijele noći provodio u ibadetu i veoma malo, skoro nikako ne bi spavao.” Muttefekun alejhi. Kako bilježi Imam Tirmizi Allahov Poslanik s.a.v.s. ne bi dozvolio nikome od svoje porodice da ne provodi noći u ibadetu ukoliko su bili fizički sposobni za to. Činio je to iz želje da dočekaju noć Lejletul Kadr u ibadetu koju je i sam išćekivao, a i ashabima preporučivao da je traže u deset zadnjih dana Ramazana. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko probdije (provede u ibadetu) Lejletul Kadr vjerujući i nadajući se Allahovoj s.v.t. nagradi, biće mu oprošteni raniji grijesi.” Bilježi Buhari. Vrijednosti ove odabrane noći su mnogobrojne i nama dobro poznate, dovoljno je da spomenemo da je ona vrednija od hiljadu mjeseci, kako se to navodi u Kur’anu. Neki učenjaci su izračunali hiljadu mjeseci i došli do rezultata da je to više od 83 godine. U Muvetti Imama Malika se navodi: ”Allahovom Poslaniku s.a.v.s. su pokazane životne dobi umetta prije njegova, pa je uvidio da njegov ummet ima manji prosjek životne dobi i da zbog toga ne mogu dostići količinu dobrih djela ranijih naroda zbog dužine njihova života. Zato mu je Allah s.v.t. dao noć Kadr, koja je vrednija od hiljadu mjeseci.” Nema boga osim Allaha, zaista je Allah najveći, i doista je to – tako mi Allaha – velika počast nama da čovjek koji iskreno oživi noć Kadr, s time će zaslužiti vrijednost i nagradu ibadeta više od 83 godine. U toj noći je preporučeno da se klanja što veći broj rekata nafile namaza, mnogo upućuju dove tražeći u njima posebno oprost, milost i pomilovanje. Aiša r.a. je upitala Allahovog Poslanika s.a.v.s.: ”Ako saznam koja je to noć Lejletul Kadr, šta te noći da učim? On joj je rekao: “Reci: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN TUHIBBUL AFVE FA’FU ANNII!” Bilježi Tirmizi, što znači: “O Allahu, Ti si Onaj koji mnogo prašta, voliš praštanje i Ti mi oprosti!” Neki islamski učenjaci smatraju da je mudrost u nepoznavanju i skrivanju tačnog termina ove noći u tome da ljudi konstantno pojačaju svoje aktivnosti na polju ibadeta posljednjih deset dana Ramazana i da se povuku u i’tikaf u džamije, a Allah s.v.t. najbolje zna.

Itikaf

Itikaf je konstantni boravak u džamije sa nijjetom približavanja Allahu s.v.t.. Mu'tekif – osoba koja se povuče u itikaf, zatvara sebe u mesdžid radi pokornosti Allahu s.v.t. i pojačanog zikra Njemu s.v.t. i odriče se svih stvari koje ga odvode od Njega s.v.t.. On svoje srce u potpunosti potčinjava svome Gospodaru i u njemu nema ništa drugo do želja za sticanjem Allahova s.v.t. oprosta i Njegova zadovoljstva. Ovo je jedan od najuzvišenijih ibadeta koji čisti ljudsko srce i udaljava ga od svih vrsta grijeha i oplemenjuje njegovu dušu najplemenitijim svojstvima, jer ovaj ibadet u sebi objedinjuje mnoge pokornosti poput: namaza, učenja Kur’ana, konstantno činjenje zikra i upućivanje dova itd. Mnogi koji nisu okusili ovaj ibadet smatraju da je on težak i naporan, ali je on u stvari veoma lahak. Mu’tekif ima pravo da izađe iz mesdžida kada to potrebe iziskuju, on jede i pije u mesdžidu, on spava i održava svoju ličnu higijenu i čistoću mesdžida, on može da razgovara sa drugima, ali ne smije previše da priča posebno, ako od tog govora nema koristi, on podrezuje nokte i skraćuje kosu, on se miriše, čisti svoje tijelo i oblači najljepšu odjeću. Potvrđeno je da se itikaf obavlja u posljednjih deset dana mjeseca Ramazana, jer se prenosi od Aiše r.a. da je rekla: ”Allahov Poslanik s.a.v.s. se posljednjih deset dana Ramazana povlačio u itikaf, a poslije njegove smrti to su činile njegove žene.” Muttefekun alejhi. Potrudi se da ovaj sunnet Allahova Poslanika s.a.v.s. oživiš, ove godine, kod sebe i svoje porodice ne bi li Allah s.v.t. upisao ti veliku nagradu za to, a i nagradu za one koji te budu slijedili. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao Bilalu ibnul Harisu r.a.: ”Znaj da onaj koji oživi jedan moj sunnet poslije moje smrti, imaće nagradu kao i svi oni koji to budu prakticirali, a da se njima ne oduzme ništa od njihove nagrade.” Bilježi Tirmizi. Muslimani danas su u veoma velikoj potrebi da se u što većoj mjeri oživi ovaj i svi drugi sunneti Allahovog Poslanika s.a.v.s., kako bi se povećao hajr u našem društvu i kako bi smo se opskrbili najboljom opskrbom za preostali dio godine i kako bi kraj Ramazana okončali na najbolji mogući način.

Završetak ramazana


Trebao bi da bude na slijedeći način:

1. Izlazak iz itikafa – onih koji su se povukli u mesdžide – poslije zalaska sunca posljednjeg dana Ramazana.

2. Izdvajanje sadekatul – fitra, a to je vadžib – obavezno, za sebe i one osobe o kojima se čovjek brine za izdržavanje. Od Ibn Omera r.a. se prenosi: ”Allahov Poslanik s.a.v.s. je naredio da se daje sadekatul fitr u visini jednog sa'a temri ili pšenice, za slobodnog i roba, muško i žensko, odraslog i malog, koji su muslimani.” Muttefekun alejhi. Kako se jasno vidi iz hadisa količina koja se treba izdvojiti jeste jedan sa’a (mjera za žitarice, koja otprilike iznosi 4 mudda, tj. pune šake srednje veličine) od prehrambenih artikala koji se uzgajaju u dotičnoj zemlji. Dužan je dati onaj ko ima toliko hrane preko svojih potreba i potreba porodice uoči i na dan Bajrama. U hadisima se hurme i pšenica navode kao primjer, a ne kao obaveza da se samo od njih mora dati. Najbolje je dati ono što je najkorisnije siromasima, jer to njima i pripada. Od Ibn Abbasa r.a. se prenosi: “Allahov Poslanik s.a.v.s. je propisao obaveznim sadekatul fitr kao čišćenje postača od bespotrebna govora i svađa i da bude hrana siromasima. Ko ga izdvoji prije klanjanja bajram – namaza ubrojat će se u sadekatul fitr, a ko ga udijeli poslije bajram namaza brojaće se kao obična sadaka.” (Bilježe Ebu Davud i Ibn Madždže). Sadekatul fitr se daje pred klanjanje bajram namaza, a može se dati i prije toga na dan ili dva radi općeg interesa siromaha.

3. Da shvatimo svoju pravu situaciju i ulogu na Zemlji, da smo mi potpuno nemoćni i bezvrijedni bez Allahove s.v.t. pomoći i Njegovih s.v.t. blagodati koje nam je On podario, jer je Allah s.v.t. izvor života, snage, moći i svega što posjedujemo. Ovo je upravo istinsko i ispravno značenje riječi: ”La havle ve la kuvvete illa billahi.” Nema stanja niti moći bez Allaha s.v.t.”

4. Da u svom ibadetu Svevišnjem Gospodaru pojačanim tempom činimo istigfar zbog počinjenih grijeha i propusta. Čovjek ma koliko činio ibadet Allahu s.v.t. ne može Mu istinski i u potpunosti zahvaliti na mnogobrojnim blagodatima kojima nas je naš Gospodar obasuo. Veli Uzvišeni Allah: ”Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nećete ih nabrojiti, – Allah, uistinu prašta i samilostan je.” Nahl 18. Istigfar je uistinu najbolji završetak i pečat svih dobrih djela. Pravedni halifa Omer ibn AbdulAziz r.a. napisao je pismo u sve pokrajine u kojem im naređuje da Ramazan završe istigfarom i sadekatul fitrom, jer sadekatul fitr čisti postača od besposlica i nepristojnog govora dok istigfar krpi (upotpunjava) ono što je poderalo post od besposlica i nepristojna govora. Pa im veli: “Recite ono što je rekao vaš otac Adem a.s.: ”Gospodaru naš, sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.” A'raf 23

5. Upornost u upućivanju dova Milostivom Gospodaru da nam pomogne da na najljepši način okončamo ovaj mjesec, da primi od nas naš post, namaze, sadake i sva ostala dobra djela i da nas oslobodi vatre džehennemske?!

6. Obnavljanje tevbe – pokajanja i ugovora sa Allahom s.v.t. da ćemo ostati ustrajni na Njegovom putu istine, putu iskrene pokornosti i da se više nikada nećemo povratiti griješenju i zlodjelima, kao što im se veliki broj ljudi ponovno vraća poslije Ramazana.

7. Strah da naša djela ne budu primljena. Naši dobri prethodnici selefu salih maksimalno su se trudili da u što boljoj formi obave sve ibadete sa potpunom iskrenošću, a zatim bi upućivali dove Uzvišenom Allahu da primi od njih ibadete i mnogo bi strahovali i brinuli se da li će njihova djela biti primljena kod Allaha s.v.t. Njih Allah s.v.t. spominje i opisuje ih u suri Mu'minun, pa kaže: ”Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju, i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju, i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru, oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.” Mu'minun 57-61. Aiša r.a. je upitala Allahovog Poslanika s.a.v.s. o Kur'anskim riječima: ”i čija su srca puna straha što će se Gospodaru svome vratiti”, jesu li to oni koji kradu, čine zinaluk ili piju alkohol, pa se zbog toga boje Allaha s.v.t.? On joj je odgovorio: ”Ne, o kćerko Ebu Bekrova, nego su to oni koji klanjaju, poste i udjeljuju sadaku, pa se plaše da im to neće biti primljeno kod Allaha s.v.t.” Bilježe Tirmizi i Ibn Ebi Hatim. Prenosi se da je Alija r.a. rekao: ”Brinite se o tome da li će vam djela biti primljena više nego o samim djelima, zar niste čuli za riječi Svevišnjeg: ”Allah prima djela samo od bogobojaznih.” Maide 27. Abdullah ibn Mes’ud r.a. bi posljednje noći Ramazana govorio: “Čestitamo onome čija su djela primljena, a izražavamo saučešće onima čija nisu.” I mi čestitamo onome čija su djela primljena – i još jednom čestitamo, a za onoga čija su djela odbijena molimo Allaha s.v.t. da ga izvuče iz belaja i da ga na lijep način vrati Sebi.

8. Slijedi sunnet i uputu Allahova Poslanika s.a.v.s. vezano za način provođenja bajramskih dana i to:

a) Okupaj se, namiriši i obuci najljepše odijelo koje posjeduješ, jer na taj način priznaješ dobrotu i blagodati koje ti je podario Allah s.v.t. Zaista je Allah s.v.t. lijep i voli ljepotu, kako se to navodi u hadisu kojeg bilježi Imam Muslim u Sahihu. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Allah voli kada dadne nekome Svoje blagodati da se na njemu vide tragovi tih blagodati.” Bilježi Bejheki, Tirmizi i Hakim. Međutim, dobro se pripazi da se ne ukrasiš time da obriješ svoju bradu, jer je to strogo zabranjeno i to je vid oponašanja žena i medžusija – vatropoklonika. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Skraćujte brkove i puštajte brade.” Bilježi Buhari. Drugom prilikom je rekao: ”Skraćujte brkove, puštajte brade i ne budite isti kao medžusije.” Bilježi Muslim. Sva četvorica imama pravnih škola, kao i mnogi drugi mudžtehidi, složni su u tome da je strogo zabranjeno brijanje brade. Imam hanefijske pravne škole Ibnul Abidin je rekao: ”Skraćivanje brade na manju dužinu od šake kao što to rade neki razmaženi i ženstveni muškarci, nije dozvolio niko od islamske uleme. A brijati bradu potpuno jeste postupak Jevreja u Indiji i vatropoklonika nearapa.” (Vidi El -Hašije ala reddil Muhtar 2/113 str.). Također ti je zabranjeno da oblačiš svilenu odjeću ili zlatni nakit ma u kakvom obliku to bilo, jer prenosi Ebu Musa el – Ešari r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ženama moga ummeta je dozvoljena svila i zlato, ali je to zabranjeno muškarcima.” Bilježi Ahmed. Ženama je dozvoljeno da prisustvuju bajram namazu (ukoliko se on obavlja vani – na musallama), a one koje imaju hajz ili nifas one ne smiju prisustvovati. Ženama nije dozvoljeno da se našminkaju, namirišu i otkriju prilikom odlaska na bajram namaz kako ne bi objedinile pokornost i griješenje u isto vrijeme.

b) Pojesti nešto prije odlaska na bajram namaz, najbolje je da to budu hurme i to neparan broj (zalogaja): tri, pet ili sedam. Kako god smo poslušali Allahovo s.v.t. naređenje za post, tako ćemo poslušati i naređenje za jelo.

c) Učiti tekbire prilikom izlaska iz kuće, u putu do džamije, i u džamiji sve dok imam ne uđe da klanja namaz. Bajramski tekbir glasi: ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILLALLAHU, ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER VE LILLAHIL HAMD.

Klanjati bajram namaz samo 2 rekata, i nema nikakvih nafila ni prije ni poslije namaza, jer se prenosi od Ibn Abbasa r.a. da je rekao: ”Allahov Poslanik s.a.v.s. bi klanjao bajram dva rekata, ne bi klanjao prije, a niti poslije njega ništa.” Muttefekun alejhi. Po sunnetu je da se bajram namaz obavlja vani na musallama, a ne u džamijama i mesdžidima osim ukoliko to predstavlja poteškoću ljudima.

Nema smetnje u međusobnoj razmjeni čestitki u bilo kojem one obliku bile, poput riječi: “Tekabbelellahu minna ve minkum” i slično tome.

f) Vraćanje iz džamije drugim putem.

g) Pomirenje i čišćenje srca od mržnje, neprijateljstva i zavisti.

h) Održavanje rodbinskih veza, posjećivanje braće u vjeri i prijatelja. A ono što čine neznalice u vjeri, pa prvi dan bajrama posjećuju kaburove svojih umrlih, o tome nema nikakvog šerijatskog dokaza i zato se toga moramo pripaziti i izbjegavati. i) Lijep odnos prema porodici i djeci te obveseliti svoju ženu, djecu i roditelje na jedan lijep, uljudan i šerijatski dozvoljen način. Za vrijeme bajramskih dana treba se osjetiti lijepo i ugodno raspoloženje uz osmjehe, ilahije i ugodne posjete i šetnje. Pretjerivanje u igri i zabavi je u suprotnosti sa sunnetom Allahova Poslanika s.a.v.s. Vehb ibnul Verd vidio je ljude kako se u vrijeme bajramskih dana pretjerano zabavljaju i šale, pa je rekao: ”Ako je od ovih ljudi primljen post onda ovi postupci nisu postupci zahvalnih Allahovih s.v.t. robova, a ako im nije primljen post onda ovo nije postupak onih koji se plaše.” Hasan el-Basri je rekao: ”Uzvišeni Allah je učinio mjesec Ramazan trkalištem za Njegova stvorenja na kome se oni nadmeću i utrkuju u pokornosti da bi stigli do Njegove milosti i zadovoljstva. Oni koji budu najbrži oni i pobjede, a oni koji zaostanu oni izgube. Čudni li su oni takmičari koji se smiju na dan kada će pobijediti oni koji najviše čine dobrih djela, a biće poraženi koji budu zapostavili dobra djela.” Stoga se trebamo veseliti i radovati Allahovim s.v.t. blagodatima kojim nas je obasuo što smo dočekali Ramazan, proveli ga u činjenju mnogobrojnih ibadeta koliko smo bili u mogućnosti, i to je uistinu bolje od dunjaluka i svega što je na njemu. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Reci: ”Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.” Junus 58. Pravi i istinski vjernik se raduje upotpunjenju i završetku posta i osvajanju Allahove s.v.t. nagrade koja se ni na koji način ne može mjeriti sa dunjalučkim nagradama. Ta nagrada je oprost grijeha i spas od vatre džehennemske, pa ima li bolje i vrijednije nagrade od toga? Osoba slabog imana raduje se završetku Ramazana, jer se je kutarisao posta koji mu je bio veliki i teški teret, raduje se, jer neće morati činiti ibadet i pokornost godinu dana, raduje se, jer se vraća ponovno svom ustaljenom načinu življenja kojeg je provodio prije Ramazana, a koji se sastoji od raskalašenosti, nemara i zabave. Allahu sačuvaj nas od ovakvih osoba i njihovih osobina!
______________________________________________________