POSLJEDICE I ŠTETE NOVOTARIJA

Posted: 5 Februara, 2013 in novotarije
Novotarije imaju opasne posljedice i loše završetke i kobne štete, od kojih su sljedeće:
1. Novotarije su glasnik nevjerstva. Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se moj Ummet ne prihvati djela prijašnjih generacija (naroda) pedalj po pedalj, lakat po lakat.“ Rečeno je: „Allahov Poslaniče, kao Perzijanci i Bizantinci?“ Odgovorio je: „A ko su ljudi osim njih.“ (Buhari, El itisam bil kitabi ves sunneh, 191/8,7319) Od Ebu Seida El-Hudrija se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Sigurno ćete slijediti običaje onih prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, čak i kada bi ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili.“ Rekli smo: „Allahov Poslaniče, židovi i kršćani?“ Odgovorio je: „Pa ko drugi.“(El Buhari, Kitabu el itisam, 191/8,7320; Muslim, Kitabu el ilm, 2054/4,2669)
2. Govor o Allahu bez znanja. Onaj ko pogleda u životopis novotara vidjet će da su to ljudi koji najviše lažu na Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allah Uzvišeni upozorio je na iznošenje neistine o Njemu rekavši u prijevodu značenja ajeta: „A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio, Mi bismo ga desnicom kaznili, a onda mu žilu kucavicu presjekli,..“ (El-Hakka,44)Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je upozorio na laž na njega i izrekao oštru prijetnju, oštrom kaznom za onoga ko to čini. On kaže: „Ko bude namjerno na mene iznosio laž neka sebi pripremi mjesto u vatri.“ (El Buhari, Kitabu el ilm, 41/1,108; Muslim, El muqadimeh, 7/1,2)
3. Mržnja novotara prema Sunnetu i njegovim sljedbenicima. To je dokaz opasnosti novotarija. Imam Ismail ibn Abdur-Rahman Es-Sabuni, Allah mu se smilovao, kaže: „Znakovi sljedbenika novotarija su očiti i na njima prepoznatljivi. Jedan od najuočljivijih dokaza i znakova kod njih, jeste žestoko neprijateljstvo prema onima koji nose predaje (hadise) od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i njihovo potcjenjivanje.“ (Aqidetu selef ve ashabul hadis, Imam es-Sabuni, 299)
4. Odbacivanje novotarovog djela, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje to mu se odbacuje.“ Hadis kod Buharije. A u Muslimovoj predaji stoji: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi, ono mu se odbacuje.“ 
5. Loše posljedice i ishodi za novotara, jer šejtan želi da pobijedi čovjeka na jednoj od više prepreka. Prva prepreka jeste širk Allahu Uzvišenom. Ako se spasi od ove prepreke šejtan od njega zahtijeva da počini novotariju. To potvrđuje da su novotarije opasnije od grijeha. (Medaridžu salikin, Ibnul Kajjim, 222/1) Zbog toga je Sufjan es-Sevri, Allah mu se smilovao, rekao: „Novotarija je draža Iblisu od nepokornosti. Za grijeh se može pokajati, a od novotarije se ne može pokajati.“ Ovo je u većini slučajeva, a Allah, Azze ve Dželle, upućuje koga hoće na Pravi put.
6. Iskrivljeno shvatanje novotara. On vidi dobro lošim, a loše dobrim. Sunnet kao novotariju, a novotariju kao Sunnet. Od Huzejfe ibn El-Jemana prenosi se da je rekao: „Tako mi Allaha, proširit će se novotarije, pa kada jedna od njih bude ostavljena reći će: Ostavljen je Sunnet.“ (Imam Ibn Vedah, El Bida, 162)
7. Neprimanje svjedočenja i predaje od novotara. Učenjaci hadisa, islamski pravnici i islamski metodologičari su se usaglasili da se od novotara koji postane nevjernik svojom novotarijom predaja ne može primiti. Onaj koji ne postaje nevjernik svojom novotarijom, postoji razilaženje u primanju njegove predaje. Imam En-Nevevi je dao prednost mišljenju da se predaja od takvog prima ukoliko ne poziva u svoju novotariju, a ne prima se ukoliko je propagira.
(Serh Nevevi Sahihu Muslim, 176/1)
8. Novotari najviše zapadaju u smutnje. Allah , Azze ve Dželle, je upozorio na smutnje. „I čuvajte se iskušenja koja neće pogoditi samo one među vama koji su zulum činili, i znajte da Allah žestoko kažnjava.“ (El.Enfal, 25) „ Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu (Poslanikovu), da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih bolna patnja ne snađe.“ (En-Nur,63) Ima li opasnije smutnje od suprostavljanja Sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ne pokornosti njegovoj naredbi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je podstakao na dobra djela, prije nego što se desi smutnja, rekavši: „Požurite sa djelima prije nego što dođu smutnje poput dijelova tamne noći. Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik. Prodat će svoju vjeru za ovodunjalučku korist.“ (Muslim, Kitabu iman, 110/1, 118) 
9. Novotar pravi dopunu Šerijatu, jer je svojom novotarijom sebe postavio kao zakonodavca i upotpunitelja vjere. Allah, Azze ve Dželle, je upotpunio vjeru i usavršio blagodat. On kaže u prijevodu značenja ajeta: „Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera.“(Maide,3) Uzvišeni je pojasnio da je u Kur’ani Kerimu razjasnio sve, rekavši, u prijevodu značenja ajeta: „I sjeti se onog Dana kada protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka od njega samog i tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih.“ (En-Nahl,89) 
10. Novotaru se miješa Istina i neistina. Znanje je svjetlost, kojim Allah upućuje koga želi od Svojih robova. Novotar je lišen bogobojaznosti kojom biva pomognut njen posjednik da dođe do istine. Uzvišeni kaže u prijevodu značenja ajeta: „ O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti, i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna.“ (El-Enfal, 29)
11. Novotar nosi svoje grijehe i grijeh onoga ko ga slijedi. Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko poziva na uputu imat će nagradu poput nagrade onoga ko ga slijedi, a ništa se od njihovih nagrada neće umanjivati. Ko poziva u zabludu imat će grijeh poput grijeha onih koji ga slijede, a od njihovih grijeha se ništa neće oduzimati.“ (Muslim, 2060/4, 2674)
12. Novotarija njenog počinitelja vodi u prokletstvo. U hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim, a kojeg prenosi Enes, radijAllahu anhu, se kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao o onima koji uvedu nove stvari u Medini, sljedeće: „…ko u njoj uvede nešto novo (novotariju) ili da utočište novotaru, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Allah od njega neće primiti ni obavezno ni dobrovoljno djelo.“ (El Buhari, Kitabu itisam, 187/8,7306, Muslim, Kitabu hadz, 994/2, 1366) Imam Eš-Šatibi kaže: „Ovaj hadis u općenitom kontekstu obuhvata svaku uvedenu stvar suprotnu šerijatu, a novotarije su najružnije uvedene stvari.“ (El Itisam, Imam Eš-Šatibi, 96/1)
13. Između novotara i pijenja sa Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, Izvora će biti postavljena pregrada na Sudnjem danu. Od Sehla ibn Sa’da, radijAllahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „ Ja sam vaš predvodnik na Izvoru (Havdu), Ko mu priđe napit će se, a ko se napije nikada neće više ožednjeti. Prići će mi ljudi koje poznajem i koji mene poznaju, a zatim će se između mene i njih staviti pregrada.“ (El Buhari, Kitabu reqaiq, 264/7, Muslim, Kitabu fedail, 1793/4,229) U drugoj verziji kaže: „Oni su od mene.“, pa će se reći: „Ti ne znaš šta su oni poslije tebe uveli novo.“ Reći će: „Neka je daleko onaj koji je poslije mene mijenjao.“ (El Buhari, Kitabu reqaiq, 264/7,6583) Od Šekika a on od Abdullaha prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Moj Gospodaru, moji ashabi, moji ashabi. Pa će se reći: „Ti ne znaš šta su oni poslije tebe uveli novo.“  (El Buhari, Kitabu reqaiq, 262/7,6575. Muslim, Kitabu fedail, 1796/4,2297) Od Esme bint Ebu Bekr, radijAllahu anhuma, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Bit ću na Izvoru i gledati ko mi od vas prilazi. Ljudi će ispred mene biti odvođeni, pa ću reći: „Gospodaru, od mene iz moga Ummeta:“ Pa će se reći: „Jesi li znao šta su radili poslije tebe? Tako mi Allaha, neprestano su se vraćali svojim starim stopama.“ Ibn Ebu Mulejke bi govorio: „Allahu, mi Ti se utječemo da se vratimo svojim stopama ili da budemo dovedeni u smutnju u našoj vjeri.“ El Buhari, Kitabu reqaiq, 266/7,6593. Muslim, Kitabu fedail, 1794/4,2293) 
14. Novotar se udaljava od Allahovog spomena, jer nam je Allah, Azze ve Dželle, propisao zikrove i dove u Svojoj Knjizi, jezikom Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neki od njih su ograničeni, kao što su zikrovi poslije namaza, jutarnji i večernji zikr, zikr prije spavanja i poslije buđenja. Neki od njih su neograničeni, tj. nisu precizirani vremenom i prostorom. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prevodu značenja ajeta: „ O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveče Ga veličajte,..“ (El-Ahzab, 41-42) Novotari se udaljavaju od ovih zikrova, ili su zaokupirani i opčinjeni svojim novotarijama ili zamjenjuju propisane zikrove novotarskim zikrovima. Tim zikrovima su neovisni o onome što je propisao Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putem njih su se udaljili od Allahovog zikra (spomena). (Tenbihu uli ebsari ila kemal el din ve ma fi el bid’a, šejh es-Suhejmi, 189)
15. Novotari skrivaju istinu i utajuju je pred svojim sljedbenicima. Allah je zaprijetio ovakvima i njima sličnima prokletstvom. On kaže u prijevodu značenja ajeta: „One koji budu tajili jasne dokaze koje smo Mi objavili, i Pra-vi put, koji smo u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a proklet će ih i oni koji imaju pravo da proklinju.“ (El-Bekare,159)
16. Djelo novotara udaljava od Islama. Kada postupa po novotarijama koje su neutemeljene to je razlog da se neprijatelji Islama ismijavaju sa vjerom Islamom, a ustvari Islam je čist od ovih novotarija. (Tenbihu uli ebsari, El šejh Salih Seid es-Suhejmi, 195)
17. Novotar razjedinjuje Ummet. Svojom novotarijom, on i njegovi sljedbenici, razjedinjuju muslimane. Zbog toga se pojavljuju različite stranke i grupacije. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti.“ (El-En’am, 159)
18. Dozvoljeno je ogovarati novotara koji javno iznosi svoju novotariju kako bi se Ummet na njegovu novotariju upozorio. Nema sumnje da je onaj koji javno obznani svoju novotariju daleko opasniji od onoga ko javno obznani svoj grijeh. Ogovaranje je zabranjeno po Kur’anu i Sunnetu, ali je dozvoljeno sa šerijatskim ciljem iz šest razloga: – Zboga nanešene nepravde, traženje pomoći za izmjenu zla, traženje fetve, upozorenja muslimana na zlo, javnog činjenja grijeha i novotarije, te radi prepoznavanja određene osobe. Neki su ovih šest stvari sastavili u istoznačne stihove.
19. Novotar slijedi svoju strast i inat i suprotstavlja se Šerijatu 
20. Novotar je sebe stavio na poziciju oponašanja Zakonodavca, jer je Allah postavio zakone i obavezao obveznike šerijatskim tekstovima da se pridržavaju njihovih Sunneta. 
Molim Allaha da meni i svim muslimanima oprosti i podari spas i na dunjaluku i na Ahiretu. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.
_________________________________________________________________
Iz Knjige: SVJETLOST SUNNETA I TAMA BID’ATA
Autor: Dr. Seid El Kahtani
_________________________________________________________________________________
 

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.