BLUD, PEDERASTIJA, POLNO OPĆENJE SA ŽENOM ZA VRIJEME MENSTRUALNOG CIKLUSA I PUTEM ČMARA

Posted: 14 Februara, 2013 in grijesi

BLUD

Kao što je od ciljeva šerijata očuvanje časti i porodice, tako je isto u njemu propisana zabrana bluda. Allah subhanehu ve te'ala u Isra 32 kaže: «I ne približujte se bludu, jer to je razvrat, kako je to ružan put.»

Naprotiv šerijat je blokirao sve načine i puteve koji dovode do bluda, naredivši pokrivanje žene, obaranje pogleda, zabrana osamljivanja sa stranom ženom i tome sl.

Oženjeni bludnik se kažnjava najsramotnijom i najžešćom kaznom, a ona je kamenovanje sve dok ne umre kako bi se otkrio njegov čin i kako bi svaki dio njegovog tijela osjetio bol kao što je uživao u zabranjenom.

Bludnik koji nije imao odnos u ispravnom braku bičuje se najvećim brojem bičeva koji je određen granicama šerijata, a to je 100 udaraca bičem ne računajući sramotu koju će osjećati zbog prisustva grupe vjernika, koji će prisustvovati njegovom kažnjavanju i propasti zbog udaljavanja iz mjesta činjenja grijeha i zemlje u kojoj se nalazio cijelu godinu dana.

Kazna za bludnike i bludnice na drugom svijetu je da će biti na mjestu koje će pri vrhu biti usko, a pri dnu široko, a ispod njega će gorjeti vatra u kojoj će biti goli, pa kada se vatra rasplamsa dođu sebi i popnu se dotle da skoro mogu izaći u tom trenutku vatra popusti, a oni se ponovo vrate u nju i ovako se radi s njima vječno.

Zlo je još veće ako je čovjek ustrajan u činjenju bluda, a već je u godinama i njegov odlazak se bliži, a mora se vratiti Allahu subhanehu ve te'ala.

Prenosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu merfuan predajom: «S trojicom na Sudnjem danu Allah neće govoriti, niti će ih očistiti, niti će gledati u njih, a čeka ih bolna patnja: starac bludnik, kralj lažov, i ohol siromah.»[1]

Jedna od najlošijih zarada je zarada prostitucijom, a ženi koja prodaje svoje tijelo se ne prima dova kada se svake ponoći otvara nebo.[2]

U našem vremenu su razvratu otvorena sva vrata, a šejtan je svojim klopkama i klopkama svojih prijatelja olakšao put razvratu, a u tome ga slijede griješnici i razvratnici, pa se proširilo razgoličavanje i otkrivanje lica, upućivanje pogleda i gledanje u zabranjeno. Ovom pomaže rasprostranjenost miješanja polova, pojava časopisa sa razgoličenim ženama, besramni filmovi itd. Povećalo se putovanje u zemlje gdje je razvrat raširen, uspostavljeno je mjesto trgovanja prostitucijom i umnožilo se sticanje bolesti, povećao se broj nezakonite djece i abortusa.

Molimo te Allahu za Tvoju milost, ljubaznost, zaštitu i neporočnost kojom ćeš nas sačuvati od grijeha. Molimo Te da očistiš naša srca i učiniš da sačuvamo naše spolne organe i da između nas i zabranjenog staviš pregradu kao kada smo u karantinu.

PEDERASTIJA

Prekršaj Lutovog alejhi selam naroda je bio polno općenje muškaraca. Allah subhanehu ve te'ala u suri Ankebut 28 – 29 kaže: «I Luta. Kada narodu svome reče: “Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio: s muškarcima opčite, po drumovima presrečete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite”.

Zbog odvratnosti ovog prekršaja, njegove ružnoće i opasnosti, Allah subhanehu ve te'ala je kaznio njegovog počinioca sa četiri kazne koje ni na jednom drugom narodu nije skupa primijenio, a one su: oduzeo im je vid, učinio je da ono što je bilo gornje bude donje (odnosno njihove nastambe), poslao je na njih kamenje od pečene gline i na njih je spustio krik.

U našem šerijatu, po mišljenju koje je najodabranije, kazna za ovo djelo je ubistvo sabljom, kako za počinioca djela tako i za onoga na kome se taj čin čini, ako je čin izvršen uz njegovo zadovoljstvo i izbor. Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhuma merfuan predajom: “Koga nađete da radi ono što je radio Lutov narod (pederastija) ubijte počinioca i onoga na kome se to čini.”[3]

Ovo što svjedočimo od pojave raznih vrsta bolesti koje nisu bile poznate našim prethodnicima su posljedica razvrata, kao što je npr. ubojita SIDA, ukazuje na mudrost Zakonodavca u propisivanju ovakve kazne.

POLNO OPĆENJE SA ŽENOM ZA VRIJEME NJENOG MENSTRUALNOG CIKLUSA

Allah subhanehu ve te'ala u suri Bekare 222 kaže: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: “To je neprijatnost.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju.”

Nije dozvoljeno da se prilazi ženi sve dok se ona ne okupa poslije završenog mjesečnog pranja: “A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.”

Na odvratnost ovog grijeha ukazuje govor Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj ko polno opći sa ženom u toku njenog menstrualnog ciklusa ili polni odnos čini putem čmara ili posjeti nekog proroka ili gatara počinio je nevjerstvo u ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem.”[4]

Ko ovo učini nenamjerno greškom ne znajući da je zabranjeno nije dužan ništa osim pokajanja, a ko ga uradi namjerno znajući da je zabranjeno dužan je iskupljenje, a koje je, kako kažu neki učenjaci koji smatraju sahihom hadis koji govori o iskupljenju dinar ili pola dinara. Neki učenjaci kažu ako je polno općenje sa njom u početku njenog menstrualnog ciklusa prilikom tečenja krvi njegovo iskupljenje je dinar, a ako je s njom spolno općio na kraju njenog menstrualnog ciklusa kada krv manje teče ili prije njenog kupanja poslije menstrualnog ciklusa njegovo iskupljenje je pola dinara. Iznos dinara je 4,25 g zlata koju će dati kao sadaku u njegovoj vrijednosti ili novčano.[5]

POLNO OPĆENJE SA ŽENOM PUTEM NJENOG ČMARA

Neki izuzeci slabog imana ne ustručavaju se polno općiti sa ženom putem njenog čmara (a ovo spada u velike grijehe, jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prokleo onoga ko to radi.) Prenosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu merfuan predajom da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Proklet je onaj ko polno opći sa ženom putem njenog čmara.”[6]

Naprotiv, navodimo hadis koji smo već spomenuli: “Onaj ko polno opći sa ženom u toku njenog menstrualnog ciklusa ili polni odnos čini putem čmara ili posjeti nekog proroka ili gatara počinio je nevjerstvo u ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem.”

Jedan broj žena vlasnica ispravnog karaktera odbijaju činiti ovakve grijehe, ali neki muževi prijete svojim ženama razvodom ako im se ne odazovu, a neki drugi varaju svoje žene koje se stide pitati učene pozivajući se na govor Allaha subhanehu ve te'ala kada u suri Bekare 223 kaže: ”Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete…”

Poznato nam je da sunnet objašnjava Kur’an, a u njemu ćemo naći da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao da je dozvoljeno općiti sa ženama i sprijeda i straga, ali da to bude putem njenog spolnog organa na koji rađa dijete, a poznato je da čmar i straženjica nisu mjesto na koje se rađa dijete. Od uzroka ovog zločina jeste ulaženje u čisti bračni život sa naslijeđenim džahilijjetom i nećistoćom zbog upražnjavanja zabranjenih nastranosti ili sjećanjem polnih scena iz nemoralnih filmova bez pokajanja Allahu subhanehu ve te'ala. Poznato je da je ovaj čin zabranjen čak i ako se obadvije strane slažu u njegovom činjenju. Zaista zadovoljstvo u činjenju zabranjenog ne čini zabranjeno dozvoljenim.

Iz knjige “Muharemati” od Šejha Munedždžida
_________________________________________________________________________________

[1] Bilježi Muslim 102/1 – 103

[2] Hadis u Sahihul Džami’ 2971.

[3] Bilježi Imam Ahmed 300/1, a nalazi se i u “Es – Sahihul Džami’i” 6565.

[4] Prenosi ga Tirmizi od Ebu Hurejre t 243/1, a nalazi se i u Sahihul Džami’u 5918.

[5] Ispravno rješenje je da može birati između dinara i poladinara, neovisno o vremenu u kojem je općio sa ženom.

[6] Prenosi ga Imam Ahmed 479/2, a nalazi se i u Sahihul Džami’u 5865. 
 

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.