ŠIZAM – KO SU ŠITI – ŠIJE ?

Posted: 20 Februara, 2013 in ko su šiti, sekte

Šizam u jeziku označava pomaganje i štićenje što znači da su šije sljedbenici i pomoćnici. Ovo je ime preovladavalo za one koji su štitili Aliju i njegovu porodicu, rahimehumellah, u prvo vrijeme, da bi kasnije postalo znakom (imenom) za rafidije i zejdije.

Periodi šizma

1) Prvi period: Ljubav prema Aliji i ehlu-l-bejtu bez vrijeđanja ostalih ashaba.

2) Drugi period: Razvoj šiizma u rafidizam, a on je pretjerivanje kad je u pitanju Alija i neki članovi njegove porodice, zatim vrijeđanje ashaba i njihovo proglašavanje nevjernicima, te neka ubjeđenja koja nemaju nikakve veze sa islamom, kao; tekijja (tukja), imamet, nepogrješivost, povratak i batinizam.

3) Treći period: Obožavanje Alije i imama poslije njega, tj. smatranje da su oni bogovi, kao i zastupanje reinkarnacije.

Sekte šizma

Neki učenjaci spominju da broj šiitskih sekti dostiže i do tri stotine.

Tri najpoznatije savremene sekte su:

Isna ‘Ašerije.

– Zejdije.

– Ismailije.

U šiitske sekte spadaju: Nusajrije, Duruz, Buhare, Egahanije i dr.

Isna ‘Ašerije

To je sekta koj nosi naziv rafidije i dža'ferije, vežući se za Dža'fera es-Sadika. Dobili su naziv isna ‘ašerije zbog zastupanja teorije dvanaestorice imama. Ova sekta je najbrojnija u savremeno doba.

Osnivanje sekte

Pojavila se u Iraku i Iranu, a ima ih u Šamu, Libanu, Pakistanu, zapadnom Afganistanu, Ahsau i Medini. Idejni korijeni ove sekte su vezani za sebe'ije koji su izmislili teoriju (stav) za Alijin hilafet nakon smrti Poslanika , te teoriju o njegovom povratku, zatim vrijeđanje trojice halifa i ostalih ashaba. Ove postavke su kasnije postale temelji njihovog učenja (učenja isna ‘ašerija).

Najbitnija ubjeđenja vjerovanja isna ‘ašerija:


1. Imamet –smatraju da je imamet dvanaestorice najveći rukn islama i on je kod njih božanski položaj, kao što je poslanstvo, tako da se po njihovoj teoriji imamu objavljuje, potpomognut je mu'džizama i potpunom nepogrješivošću:

Njihovo vjerovanje je, između ostalog, kao što kažu: ”Imami znaju ono što je bilo i ono što će biti i ništa im se ne skriva.” –Znaju kada će umrijeti i ne umiru, osim sa svojim htijenjem. *** Sve je ovo jedan veliki batil što se suprotstavlja idžmau.

2. Vrijeđanje ashaba. Smatraju da su se svi ashabi odmetnuli, osim trojice, četvorice ili sedmorice –razlog zbog čega oni smatraju da su se ashabi  odmetnuli jeste što su izabrali Ebu Bekra za halifu, a ne Aliju.

3. Pokušaj napada na Kur'an zbog toga što u njemu nema spomena dvanaestorice imama, a u Kur'anu se nalazi puno ajeta koji govore o vrijednostima ashaba, pa su pokušali da ubijede svoje sljedbenike da su izbrisani ajeti o imametu i psovanju ashaba.

4. Et-Tekijje (Tukja). To je pretvaranje pred ehli sunnetom ve-l džematom, te ispoljavanje onoga što se razlikuje sa onim što njihova prsa kriju. To je jasan nifak ili licemjerstvo i oni ga smatraju kao devet desetina vjere, pa su rekli: ”Nema dina ko nema tekijje (tukje).”

Ez-Zejdijje

Oni su sljedbenici Zejda ibn Ali ibn el-Husejna ibn Alije i ova sekta je najbliža ehli sunnetu ve-l-džematu izuzimajući džarudijje i ona je od rafidija. Ova sekta se nalazi u Jemenu.

Ismailijje

Oni su vezani za Ismaila ibn Dža'fera es-Sadika.

Imena koja nose ismailijje:

1. Es-sebe'ije

2. Mulhide.

3. Et-Talimijje.

4. El-Batinijje – ovo je njihovo najpoznatije ime, ono znači ispoljavanje jedne slike, a skrivanje druge. Ljudi poznaju spoljašnost, a imam poznaje unutrašnjost, te stoga su protumačili ajete raznim načinima i skrivaju se iza termina batinijje. Oni ovom teorijom pokušavaju srušiti tekstove. Korijene vode od vremena Me'muna kada je grupa, na čijem čelu je bio Mejmun el-Kaddah, postavila osnovna pravila ovog pravca.

Područja u kojima se nalaze ismailijje – razbacani su po islamskom svijetu, te se nalaze na jugu arapske džezire, zatim na jugu Afrike i u njenom centralnom dijelu, te u Šamu, Pakistanu, Indiji i drugim državama.

Ismailijjske države su Ubejdijska država u Maroku i Egiptu, vezani su za Ubejdullaha el-Mehdija.

Sekte unutar ismailijja

1. El-Karamita.

2. Ubejdijje.

3. El-Haššašun.

A od sekti koje danas postoje su:

1. Ed-Duruz.

2. El-Buhara.

3. El-Egahanijje.

Akidet ismailijja. Kaže islamska ulema: ”Spoljašnost ovog pravca je rafidizam, a njena unutrašnjost je jasan kufr. ”

Ono što je otkrila islamska ulema, kada je u pitanju njihov akidet, je sljedeće:

1. Pozivaju na ateizam i nepostojanje Allaha .

2. Nijekanje poslanstva i poziv na rušenje Šeri'ata.

3. Negiranje proživljenja i polaganja računa.

4. Izopačeno tumačenje ruknova islama i njegovih tekstova, te pozivanje na to da islam ima spoljašnju formu koju poznaje obična masa i svoju unutrašnjost koju poznaju samo imami, a ti njihovi imami su ateisti i odmetnici. Oni na svom početku ne pozivaju u potpuni ateizam, nego postepeno nakon što im se ljudi počnu odazivati.

Ed-Duruz

Oni su sljedbenici Muhammeda ibn Ismailijja ed-Duruzija koji je zastupao teoriju o božanstvenosti el-Hakima bi emrillah el- Ubejdij. Nazvani su ovim imenom zbog ovog čovjeka.

Oni nazivaju sebe el-muvehhidi.

Njihovo porijeklo

Odcijepili su se od ismailijja u vrijeme el-Hakima el-Ubejdijja koji se pozivao na božanstvenost te ga je počeo slijediti Muhammed ibn Ismail ed-Duruzi i rekao je da je on bog, zatim je otišao u područje Šama i počeo pozivati u obožavanje el-Hakima. Skoncetrisao je svoju da'wu u židovskim i kršćanskim sredinama, počeli su ga slijediti mnogi od njih s ciljem rušenja islama. Oni su štampali djelo koje se zove Mushaf Duruza ili El-Munferid bi zatihi u kome je autor pokušao da kopira Kur'an, kao što je to pokušao i Musejlema el-Kezzab.

Mjesta u kojima se nalaze druzi: Ima ih u Libanu i na uzvišenjima brda Havran koje nosi naziv Brdo duruza.

Rafidijska sekta buhare


Buhara na indijskom jeziku znači trgovac. Vode porijeklo od Ismailija koji su ih pozivali dok su bili mušrici.

Dijele se u dvije sekte:

1. Davudijje koji su nastanjeni u Pakistanu.

2. Sulejmanijje koji su nastanjeni na jugu Jemena.

Akida im se svodi na to da vjeruju da im je imam božanstvo. Što se tiče namaza oni ga klanjaju u njihovim mesdžidima koje nazivaju dža'mihane te smatraju da ga obavljaju svom skrivenom imamu koji vodi porijeklo od Et-Tajjiba ibn Abira. Hadždž im se nalazi u praksi, obilaze Kabu, ali kažu da je Kaba samo sinonim za njihovog imama. Literatura im se štampa tajno i ima je vrlo malo.

El-Egahanijje

Oni su ogranak sekte Ismailija, osnivač im je Hasan Ali Šah, a on i njegovi potomci nose naziv Egahan. Nastali su početkom XIX stoljeća u Iranu. Nastanjeni su u Siriji, Indiji, Madagaskaru, a centar im je u Karačiju u Pakistanu. Vjeruju da je njihov vođa božanstvo i daju mu 1/5 od svog imetka, a dotični Hasan Ali Šah je bio pijanica i sijao je fesad.

En-Nusajrije

Oni su sljedbenici Muhammeda ibn Nusajra en-Numejrijja.

Oni su jedna od najzabludjelijih sekti šija koje smatraju Aliju božanstvom. Ova sekta je mnogobrojna: u zadnjem popisu bilo ih je 289. 000 poslije smrti Hasana el-Askerija kojeg oni smatraju svojim 11 imamom.

Njegovi sljedbenici su se dogovorili da kažu da on ima sina koji se treba pojaviti iz jednog tunela i da im bude imam, tj. da naslijedi svoga oca, a to im je sastavni dio akide. U historijskim knjigama je zabilježeno da ovaj Hasan en- Nusajr uopće nije mogao imati djece. Tako su se pojavile skupine od šija, te svaka od njih za sebe tvrdi da su oni baš ta halka koja ima vezu sa tim imamom. U početku su nosile naziv en-Numejrijje, pa ga kasnije mijenaju u naziv Nusajrije. Sami sebe zovu mu'mini. U vrijeme francuske okupacije su dobili naziv Alevijje. Nastanjeni su u Siriji, gdje je i politička vlast njihova.

Sekte koje su proizišle iz Nusajrijja:

1. El-Hajderijje vežu se za Hajdera (nadimak Alije).

2. Eš-Šemsijje.

3. El-Lejlijje.

4. El-Gajbijje (kažu da je odsutni Allah Alija ).

Akida Nusajrija:


1. Smatraju da je Alija božanstvo: stanuje u oblacima, grom mu je glas, pa zbog toga obožavaju oblake. Vjernik je u njih onaj ko obožava Aliju.

2. Reinkarnacija: reinkarniraju se sedam puta, a nakon tog uzima svoje mjesto među zvijezdama. Ako neko drugačije vjeruje kažu da će biti proživljen u liku deve ili magarca.

3. Ne vjeruju u proživljenje, Sudnji dan, Džennet, Džehennem.

4. Šehadet im je da pokazuješ na tri slova: ajn, mim, sin,a znače Alija, Muhammed i Selman.

5. Namaz: pod njim podrazumijevaju imena: Alija, Husejn, Muhsin, Fatima, pa ko spomene ova imena mijenjaju gusul, abdest i namaz.

Što se tiče zekata njega mijenja Selman, a post im je čuvanje imena ljudi koji predstavljaju dane u ramazanu. Što se tiče džihada to im je proklinjanje Omera za kojeg kažu da je Iblis svih iblisa, zatim Ebu-Bekra, Osmana.

Praznici su im nova godina i još neki praznici kršćana i vatropoklonika. Što se tiče samog vjerovanja to im je stroga tajna, a žene smatraju da nemaju vjere.

Vjeru smiju objelodaniti tek nakon 19-te godine, nakon što se na posebnim mjestima poduče svojoj akidi koja se prenosi sa koljena na koljeno od Sulejmana el-Urdunia koji je kasnije prihvatio kršćanstvo, otkrivši temelje njihove akide.

Njihova borba protiv islama


Učestvovali su u borbama na strani kršćana, te su pomogli Tatare u borbi protiv muslimana. Što se tiče islamskog stava oni su nevjernici; nema sklapanja brakova sa njima, jesti njihovo meso itd.

Rekao je Šejhu-l-islam Ibn Tejmije, rahimehullah, za njih da su veći nevjernici od židova, kršćana…

Njihova šteta za islam i Ummet je veća od štete koju su nanijeli ostali.
__________________________________________________________________________________
 
lektor:Abdulmedžid Nezo,…
obrada teksta:Hamza Alagić, Abdurrahman Kalabić…
šerijatska recenzija: prof. sa medrese Mus,ab ibn Umejr,
dizajn i štampa: AIO Linz

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.