O VRLINAMA KUR'ANA I ONIH KOJI GA UČE

Posted: 22 Februara, 2013 in vrijednost Kur'ana

priredio: Mr. hfz. Halil Mehtić
Komentar 29. i 30. ajeta sure Fatir

Kur'an je, sam po sebi, svjetlo i sjaj, spas od zavođenja i lijek za duše. On je čvrsto Allahovo uže, neraskidiva veza i sigurno utočište. On obuhvata sve: i neznatno, i brojno, i veliko, i malo. Njegove nadnaravnosti su neiscrpne a za divljenje Kur'anu kraja nema. Učenjaci neprestano otkrivaju nove spoznaje i koristi od Kur'ana, a učenjem Kur'ana časnog samo se povećava žeđ za njime. Kur'an je uputa i milost svima koji ga uče i slijede.

Hvala Allahu, Uzvišenom, Koji je Svojim robovima milost ukazao poslavši im Vjerovjesnika a preko njega Knjigu jasnu u kojoj je objavio: …“laž joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudrog i hvale dostojnog…“ (El-Fussilet, 42.) On je Svojom Knjigom osvijetlio stazu pravog puta, detaljno objasnio pravila ponašanja i razliku između dozvoljenog i zabranjenog. Kur'an je, sam po sebi, svjetlo i sjaj, spas od zavođenja i lijek za duše. On je čvrsto Allahovo uže, neraskidiva veza i sigurno utočište. On obuhvata sve: i neznatno, i brojno, i veliko, i malo. Njegove nadnaravnosti su neiscrpne a za divljenje Kur'anu kraja nema. Učenjaci neprestano otkrivaju nove spoznaje i koristi od Kur'ana, a učenjem Kur'ana časnog samo se povećava žeđ za njime. Kur'an je uputa i milost svima koji ga uče i slijede. Ko mu se od silnika suprostavi, Allah ga kazni, a ko traži znanje izvan njega, Allah ga u zabludi ostavi. Svako ko u njega vjeruje – sretan je, ko njime govori – iskren je, ko ga se pridržava – upućen je, ko postupa po njemu – uspio je, ko se sa njim druži – kod Allaha je u društvu odabranih. Uzvišeni je rekao: „Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo ga Mi sačuvati“ (El-Hidžr, 9.)

Jedan od načina za njegovo čuvanje u srcima i mushafima, jeste njegovo kontinuirano učenje i proučavanje uz poštovanje i primjenu njegovih načela. Uvjerenje muslimana u uzvišenost, svetost i odabranost Allahove Knjige još više učvršćuju riječi neizmjerne pohvale koje su uputili Svevišnji Allah i najodabranije i najčestitije stvorenje, onaj kome je ona dostavljena i objavljena, naš miljenik i prvak – Muhammed sina Abdullahov, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vesellem, u kojima on na razne načine iskazuje ushićenost prema Allahovoj objavi i savršenosti njegovih načela.

Prije negoli istaknemo neke ajete i Vjerovjesnikove hadise, nužno je osvrnuti se na ranije navedene ajete iz sure Fatir.

Nagrade za učenje Kur'ana


Allah Uzvišeni je rekao:„Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.“

U ovim ajetima Uzvišeni obavještava i bodri vjernike koji uče Njegovu Knjigu i rade po njenim uputstvima: uz to obavljaju namaz u propisanom vremenu, dijele od onoga čime ih je Allah opskrbio „i tajno i javno, da se „mogu nadati nagradi koja neće nestatit“ tj. priželjkuju nagradu koja zasigurno neće izostati kod Uzvišenog Allaha, jer će Kur'an toga dana reći, onom koji se s njim družio: ‘Svaki trgovac ide za svojom trgovinom, a ti danas ideš za svakom trgovinom“ (tj. postigao si nešto što je najunosnije). Stoga Uzvišeni veli: „Da ih on prema onome što su uradili nagradi i još im iz obilja svoga da“, tj. da im vjerno da nagradu za ono što su učinili i uveća je na način koji nisu ni slutili. „Jer On mnogo prašta i blagodaran je“, znači da za malobrojna i neznatna njihova djela velikodušno i neizmjerno nagrađuje. Katade je rekao: ‘Kada bi Mutarrif, Allah mu se smilovao, proučio ovaj ajet, govorio bi: ‘Ovo je ajet učača.“

Posebna počast učačima Kur'ana

Riječi Uzvišenog: (ve jezidehum min fadlih) „i još im iz obilja svoga da“ nagovještavaju dodatnu nagradu onima koji bdiju nad Allahovom Knjigom.

„To je specijalna nagrada čiju veličinu i vrijednost zna samo On. Ta dodatna nagrada koja će im biti darovana ogleda se u tome što će Gospodar svjetova, subhanehu ve teala, dignuti zastor i pokazati se učačima. Imami Muslim, i još neki, bilježe predaju od Suhejba, radijallahu anhu, koji kaže da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: „Kada sretnici uđu u Džennet, Allah Uzvišeni će reći: ‘Želite li još nešto pa da vam povećam’? Oni će odgovoriti: ‘O Gospodaru naš, Pa zar nam već nisi prosvijetlio lica naša, zar nas nisi uveo u Džennet i spasio od Džehennema’? Potom će se dignuti zastor. Oni će tada biti zadivljeni i neće im biti ništa draže od gledanja u njihovog Gospodara, tebareke ve teala’. Zatim je Alejhisselam proučio ajet: „One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti. (Junus, 26.)

Uzvišeni bodri vjernike da uče Njegovu Knjigu

Allah, dž.š., objavio je Kur'an svome posljednjem poslaniku da bi oni, svjetlom imana, išli putem Istine. Kompletan sadržaj Kur'ana je u funkciji njihovog izbavljenja iz zabluda, te ispravnog vođstva i izgradnje sretnih odnosa među njima. Objašnjavajući ljudima ulogu Svoje Knjige, Uzvišeni je rekao: „Od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna.“ (El-Maide, 15.) Stoga će onaj ko je uči, čvrsto prihvati, slijedi i razmišlja o njenim univerzalnim porukama, postići ono što želi i na ovom i na budućem svijetu, a onog koji je ignoriše, neminovno, čekaju nedaće i propast vječna. Uzvišeni kaže: „Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju – bolnu patnju pripremili.“ (El-Isra’,9, 10.)

Obaveznost učenja Allahove Knjige razumijemo i iz drugih ajeta, od kojih izdvajamo samo neke. Allah, dž.š., je rekao:

„Uči iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može da izmijeni riječi Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva.“ (El-Kehf, 27.)

„Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovog grada, koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan, i da Kur'an učim. (En-Neml, 91, 92.)

„Oni kojima smo objavili Knjigu, pa je čitaju istinito i ispravno; to su oni koji u nju vjeruju. A oni koji u nju ne budu vjerovali, to su sigurni gubitnici.“ (El-Bekare, 121.)

U vezi s riječima Uzvišenog: „pa je čitaju istinito i ispravno“, komentatori imaju različito mišljenje. Preovladavajuće mišljenje je da sintagma istinsko čitanje znači dosljedno slijeđenje, odnosno izvršenje naredbi i distanciranje od zabrana. Pozivajući se na ‘Ikrimine riječi, imam Kurtubi u svom tefsiru ističe stav Ibn Abbasa i Ibn Mes'uda koji značenje spomenute sintagme potkrepljuju ajetima: „Tako mi Sunca i svjetla njegova, i Mjeseca kada ga slijedi.“ (Eš-Šems, 1, 2.)

Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, doslovno kaže: „Tako mi Onog u čijoj je ruci moj život, (hakka tilavetihi) istinsko čitanje jeste ono kojim se halal dopušta a haram zabranjuje, čitanje kako je to Allah objavio, pri čemu se nijedna riječ ne može iskriviti, niti bilo što proizvoljno tumačiti, tj. na način suprotan osnovnom smislu.“

Omer bin el-Hattab, radijallahu anhu, istinsko čitanje Allahove Knjiga razumijeva na sljedeći način: „Istinsko čitanje je kada učač naiđe na ajete u kojima se spominje Allahova milost (rahme), on moli da je dobije, a kada naiđe na ajete u kojima se spominje kazna (azab), on traži Allahovu zaštitu od nje. To je u suglasju s praksom Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji je baš tako postupao, što se razumije iz predanja koje bilježi Muslim u Sahihu. Imam Kurtubi iznosi osobni stav o tom pitanju i kaže da istinsko čitanje znači – pravilan izgovor kur'anskih izraza i razumijevanje njegovih značenja, jer samo pravilno razumijevanje rezultira ispravnim slijeđenjem.

Allah, dž.š. svojata učače Kur'ana


Istinske zaljubljenike u Kur'an i gorljive sljedbenike njegovog učenja Allahov Poslanik, s.a.v.s., izdvaja i hvali. Tako se u predaji od Enesa, radijallahu anhu, navodi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Allah, zaista, među ljudima ima svoju čeljad.“ Neko upita: „Ko su oni, Allahov Poslaniče?“ On odgovori: „Učači Kur'ana su Njegova čeljad i odličnici.“ Stoga, ko god želi da se svrsta u tu odlikovanu skupinu, Allahovu čeljad, neka se intenzivno druži s Kur'anom, jer je to najkaraći i najbolji put.

Od Ebu Hurerjre navodi se predaja u kojoj se kaže: „čuo sam Allahovog Poslanika kad kaže: ‘Ko se nada susretu s Allahom, neka iskaže počast Allahovoj čeljadi.’ Neko je upitao: ‘Allahov Poslaniče, zar Allah, Uzvišeni, ima čeljad?’ Odgovorio je: ‘Da!’ ‘A ko su oni?’ ponovo neko upita. ‘Allahova čeljad na dunjaluku su oni koji uče Kur'an. Ko im iskaže poštovanje i Allah će iskazati poštovanje njemu i darovat će mu Džennet, a ko ih omalovaži i Allah će njega omalovažiti i uvesti ga u Džehennem. O Ebu Hurejre, kod Allaha nema poštovanijeg od istinskog hafiza Kur'ana. On je poštovaniji od svih drugih osim od vjerovjesnika.“

Odlike vještih učača

U drugoj predaji, od Aiše, radijallahu anha, spominje se da je Vjerovjesnika, s.a.v.s., rekao: „Onaj koji vješto uči Kur'an bit će u društvu plemenitih pisara (meas-seferetil-kiramil-berereh), a onaj što zamuckuje i ima poteškoća pri učenju, imat će dvije nagrade.“ Među islamskim učenjacima različito se razumije izraz es-sefereh. Neki kažu da su to meleki pisari (kiramen katibin), jer pisari objašnjavaju i tumače ono što je zapisano. Sama Knjiga je sveta (sifr) a pisari njeni su sveti (sefereh). Neki zastupaju mišljenje da su plemeniti pisari meleki koji čuvaju ploču pomno čuvanu (levhi mahfuz) u kojoj je pohranjen Kur'an časni. Allah Uzvišeni je rekao (bi ejdi sefereh, kiramin berereh) u rukama pisara, časnih, čestitih. (‘Abese, 15-16.). Nazvani su tako i zbog toga što oni spuštaju božanske knjige vjerovjesnicima, pa to izgleda kao da su oni pisari. Neki kažu da su to meleki najbliži Allahu, dž.š.

Ljubav prema Kur'anu znak je ljubavi prema Allahu, dž.š.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: „Ko hoće da se uvjeri da li voli Allaha i Njegovog Poslanik, neka se provjeri s Kur'anom. Ako vidi da voli Kur'an, on uistinu voli Allaha i Njegova Poslanika.“

Abdullah bin Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Učite Kur'an, uistinu Allah neće kazniti srce u kojem se on nalazi. Kur'an je gozba Allaha Uzvišenog, pa ko joj prisustvuje siguran je, a ko voli Kur'an neka bude radostan.“

U tom pogledu Abdullah bin Mes'ud je rekao: „Niko vas neće pitati o sebi, osim Kur'an, pa ko bude volio Kur'an i divio mu se, taj voli Allaha i Njegova Poslanika, s.a.v.s., a ko bude prezirao Kur'an, pa taj mrzi Allaha i Njegova Poslanika, s.a.v.s.“

Odlike kuća u kojima se uči Kur'an


Imam Muhammed bin Nasir el-Mervezi, u merfu’ predaji, od hazreti Enesa, radijallahu anhu, bilježi: „U kući u kojoj se uči Kur'an prisustvuju meleki a udalje se šejtani i ona je prostrana za ukućane. U njoj se povećava dobro a umanjuje zlo. Kuća u kojoj se ne uči Kur'an stjecište je šejtana, meleki iz nje bježe, ukućani u njoj tegobe osjećaju, u njoj se blagodati umanjuju i zlo se povećava.“

Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Učite što više Kur'an u vašim kućama, jer kuća u kojoj se ne devami Kur'an oskudijeva dobrom, i u njoj se povećava zlo.“

Učenje Kur'ana i namazi ispunjavaju naše kuće Allahovim nurom, što razumijemo iz hadisa Allahova Poslanika. s.a.v.s., kada kaže: „Osvijetlite vaše kuće namazom i učenjem Kur'ana“.

To svjetlo koje ispunjava kuće učača doseže do stanovnika nebesa na osnovu kojeg oni raspoznaju kuće iskrenih mumina na zemlji. Hazreti Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: „Zista kuća u kojoj se uči Kur'an svijetli stanovnicima neba kao što zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.“

El-Hakim i Et-Tirmizi bilježe merfu’ predaju od Ebu Hurejre i Ibn Mes'uda u kojoj se navodi: „Zaista svjetlost muminskih kuća doseže do arša kojeg prepoznaju odabrani meleki sedam nebesa (el-mukarrebun), koji govore: ‘Ovo je svjetlost iz muminskih domova u kojima se uči Kur'an.“

Od Abdullah bin Omera, radijallahu anhuma, bilježi se također merfu’ predaja u kojoj se kaže: „Svaki ajet iz Kur'ana je stepen u Džennetu i svjetiljka u vašim kućama.“

Ahiretske koristi od učenja Kur'ana


Allah, subhanehu ve teala, svojom milošću i plemenitošću, dozvolit će Kur'anu da se zauzima za onoga ko ga na dunjaluku bude učio, druge podučavao i koga u praksi bude primjenjivao, kao što će dozvoliti postu da se zauzima za postače. U hadisima se navodi: „Učite Kur'an, jer će se on zauzimati na Sudnjem danu za one koji ga budu učili.“

„Post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu, post će reći: ‘Gospodaru, ja sam ga spriječio od hrane i prohtjeva, pa omogući mi da činim šefa'at za njega, a Kur'an će reći: ‘Gospodaru moj, ja sam ga spriječio od sna noću, pa omogući mi da se zauzimam za ovog tvog roba, i bit će im dozvoljeno.“

„Trojica će na Sudnjem danu biti na dini crnog mošusa, neće se uplašiti polaganja računa, niti će osjetiti ikakav strah sve dok se ne završi s drugima:

– čovjek koji je učio Kur'an tražeći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i predvodio ljude tako da su oni bili zadovoljni njime,

– osoba koja je ezanila u džamiji i pozivala Allahu, dž.š., žudeći za Njegovim zadovoljstvom, i

– osoba koja je kušana bogatstvom na ovome svijetu, pa ga to nije zabavilo da radi za ahiret.“

„Ko bude učio Kur'an i radio po njemu, Allah će, na Sudnjem danu, označiti njegove roditelje krunom čija će svjetlost biti bolja od svjetlosti Sunca u vašim dunjalučkim kućama, pa šta tek mislite za onoga ko je takav.“

Značenje navedenih hadisa poticajno djeluje na muminske duše, nudeći im ahiretske počasti, koje im je Svevišnji pripremio zbog iskrenog odnosa prema Njegovoj Knjizi. Posebno, posljednji hadis koji govori o počasti koju će dostići roditelji učača Kur'ana. Ako će njegovi roditelji na glavama imati zlatne i blještave krune, kakve li su tek blagodati i počasti pripremljene za samog učača Kur'ani kerima?!

Gospodaru naš! O Ti Koji zalutale na pravi put izvodiš, Koji grešnima milost ukazuješ, Koji nesretnicima propuste otklanjaš – smiluj se Svojim robovima koji su u velikoj opasnosti, smiluj se svim muslimanima i muslimankama koji uče Tvoju Knjigu i slijede tvoga Vjerovjesnika, sve do Sudnjeg dana. Amin!
____________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.