Hadisi iz knjige Biseri Vjerovjesničke mudrosti – Prof. Salih Indžić

Posted: 28 Februara, 2013 in Hadisi

1. Bogobojaznost – takvaluk

Hadis br. 1

“Najplemenitiji čovjek je onaj koji je najbogobojazniji.”

Hadis je sahih. Bilježe ga Buharija i Muslim.

Hadis br. 2

“Boj se Allaha gdje god budeš; nakon učinjenog lošeg djela učini dobro koje će ga izbrisati i ljubazno i lijepo postupaj sa ljudima!”

Hadis je hasen. Bilježe ga Ebu Davud, Ahmed, Tirmizi, Hakim, Bejheki, Taberani

Hadis br. 3

“Bojte se Allaha u pogledu onih koji su u vašem posjedu!”

Hadis je sahih. Bilježi ga Buhari.

Hadis br. 4

“Bojte se Allaha pri postupku sa ovim domaćim životinjama. Jašite ih (ako su) zdrave i jedite ih (ako su) zdrave.”

Hadis je sahih. Bilježe ga Ebu Davud, Ahmed i Ibn Hibban.

Hadis br. 5

“Bojte se Allaha, klanjajte pet dnevnih namaza, postite mjesec ramazana, dijelite zekat draga srca, pokoravajte se vašim poglavarima, ući ćete u Džennet vašeg Gospodara!”

Hadis je sahih. Bilježe ga Tirmizi, Ibn Hibban i Hakim.

Hadis br. 6

“… Bogobojaznost je ovdje (rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazujući na svoja prsa tri puta)….”

Hadis je sahih. Bilježi ga Muslim.

Hadis br. 7

“Uzvišeni Allah kaže: ‘Tako Mi Moje veličine i moći, Ja neću objediniti Mome robu dvije sigurnosti niti dva straha. Ako Me se ne bude bojao na ovome svijetu, upisat ću ga onoga Dana kada budem skupio sve Svoje robove, a ako Me se bude bojao na ovome svijetu, oslobodit ću ga straha i dati mu smirenost onoga Dana kad budem skupio Svoje robove.'”

Hadis je hasen. Bilježi ga Ebu Nu’ajm.

Hadis br. 8

“Ummu el-Husajn el-Ahmesijje veli: ‘Slušala sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako drži hutbu na Oprosnom hadždžu, a na njemu ogrtač kojim se omotao (ogrnuo) ispod pazuha i ja gledam kako se njegova mišica trese. Čula sam da je tada rekao: ‘O ljudi, bojte se Allaha i slušajte i pokoravajte se makar vam za predvodnika (naredbodavca) bio postavljen abesinski rob odsječenih udova (ruku i nogu), sve dok postupa (i sudi) po Allahovoj knjizi.'”

Hadis je sahih. Bilježe ga Ahmed, Tirmizi, Hakim.

Hadis br. 9

“Ibn Abbas radijallahu anhu veli: ‘Stanovnici Jemena su imali običaj da krenu na hadždž, a da se ne opskrbe (potrebnim sredstvima). Govorili bi: ‘Mi se oslanjamo na Allaha. A kada dođu u Mekku, tražili bi od ljudi. Onda je Uzvišeni Allah objavio: ….I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost….”[1]

Hadis je sahih. Bilježi ga Buhari.

[1] El-Bekare 197

Hadis br. 10

“Kada bi uzjahao na devu i krenuo na put, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi tri puta donio tekbir, zatim proucio: ‘SUBHANELLEZI SEHHARE LENA HAZA WE MA KUNNA LEHU MUKRININ. WE INNA ILA RABBINA LEMUNKALIBUN).[1] ALLAHUMME INNA NESÈLUKE FI SEFERINA HAZEL-BIRRE WET-TAKVA, WE MINEL-AMELI MA TERDA…’ (Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one (životinje, prijevozna sredstva) služe, mi to sami ne bismo mogli postići i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti. Gospodaru naš, Tebe molimo da nam na ovom putu omogućiš da budemo dobročinitelji i bogobojazni te da od djela radimo samo ono s čim si Ti zadovoljan….)

Hadis je sahih. Bilježe ga Ahmed i Muslim.

[1] Ez-Zuhruf 13-14

2. IMAN

Hadis br. 11

”Znak imana je ljubav prema ensarijama (stanovnicima Medine koji su prihvatili mudžahide iz Mekke), a znak licemjerstva je mržnja prema njima.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim i Nesai.

Hadis br. 12

”Kada čovjek počini blud, iz njega izađe iman i lebdi mu iznad glave kao hlad (oblak). A kada prestane, iman mu se ponovo vrati.”

Hadis je sahih. Bilježe Ebu Davud i Hakim.

Hadis br. 13

”Ako te obraduje to što si učinio neko dobro djelo, a ražalosti te kada uradiš zlo (neko ružno djelo), ti si mumin (vjernik).”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Ibn Hibban, Taberani, Hakim i Bejheki.

Hadis br. 14

”Sve ima svoju suštinu. Čovjek nemože dosegnuti suštinu (bit) imana sve dok ne spozna i ne shvati da ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimoići, a ono što ga je mimoišlo nije ga moglo zadesiti.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed i Taberani.

Hadis br. 15

”Uzvišeni Allah ne gleda vaše likove (vaš izgled) niti vaš imetak, nego gleda vaša srca i vaša djela.”

Hadis je sahih. Bilježe Ibn Madždže i Muslim.

Hadis br. 16

”Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegovu knjigu, susret s Njim (na ahiretu-nakon proživljavanja), Njegove poslanike i u ponovno proživljenje.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim i Ibn Madždže.

Hadis br. 17

”Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahovo određenje (kader) dobra i zla.”

Hadis je sahih. Bilježe Muslim i trojica (Ibn Madždže, Ebu Davud i Tirmizi.

Hadis br. 18

“Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova (ogranaka) najvredniji od njih su riječi: ‘LA ILAHE ILLALLAH’ (nema boga osim Allaha), a najniži je ukloniti s puta ono što smeta (prolaznicima). I stid je jedan dio (ogranak) imana.”

Hadis je sahih. Bilježe Muslim i Ebu Davud, Nesai i Ibn Madždže.

Hadis br. 19

“Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova; i stid je jedan dio imana.”

Hadis je sahih. Bilježi Buhari.

Hadis br. 20

“Od imana su i strpljivost i opraštanje.”

Hadis br. 21

“Kod koga se nađu tri stvari, osjetit će pravu slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog, da voli neku osobu isključivo radi Allaha i da mrzi povratak u kufr, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u vatru.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai i Ibn Madždže.

Hadis br. 22

“Slast vjerovanja (imana) je okusio onaj ko je zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, islam vjera i Muhamed sallallahu alejhi ve sellem poslanik.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Muslim, Tirmizi.

Hadis br. 23

“Upitan je Božiji Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koje je djelo navrjednije, pa je odgovorio: ‘Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika.’ Neko je rekao: ‘A zatim?’ ‘Džihad na Allahovom putu,’ – odgovorio je Poslanik. Neko upita: ‘A zatim?’ ‘Kod Allaha primljen hadždž’ – odgovorio je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.”

Hadis je sahih. Bilježe Buhari i Muslim.

Hadis br. 24

“Poslije mene će moj ummet zadesiti smutnja (teška vremena i iskušenja) koje će biti kao dijelovi izuzetno mračne i tmurne noći. Tada će ljudi osvanjivati kao mu'mini, a zanoćivati kao kafiri, i za malu ovosvjetsku korist i dobit prodavati svoju vjeru.”

Hadis je sahih. Bilježi Hakim.

Hadis br. 25

“Mu'min koji uči Kur'an je sličan ‘utrudždži'[1] – ima lijep miris i lijep okus. Mu'min koji ne uči Kur'an je sličan hurmi – nema mirisa, ali joj je okus sladak. Munafik koji uči Kur'an sličan je ‘rejhani'[2] – lijep joj je miris, ali joj je okus gorak. A munafik koji ne uči Kur'an je sličan ‘hanzali'[3] nema mirisa, a i plod joj je gorak.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim i četvorica (Ibn Madždže, Ebu Davud, Nesai i Tirmizi).

[1] Vrsta voćke, nešto između limuna i narandže.

[2] Biljka od koje se pravi istoimeni miris.

[3] Vrsta divlje, gorke tikve.

Hadis br. 26

“Ko u ime Allaha voli, u ime Allaha prezire (mrzi), u ime Allaha dijeli i u ime Allaha uskraćuje – upotpunio je svoj iman.”

Hadis je sahih. Bilježi Ebu Davud.

Hadis br. 27

“Ko se oženi upotpunio je polovinu imana, pa neka se boji Allaha u onoj drugoj polovini.”

Hadis je hasen. Bilježi Taberani.

Hadis br. 28

“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka čini dobro svome komšiji; ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta; ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim, Ibn Madždže i Nesai.

Hadis br. 29

“Nema prave vjere onaj ko je nepovjerljiv, niti ima vjere onaj koji ne ispunjava dato obećanje.”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed i Ibn Hibban.

Hadis br. 30

“Niko od vas nije pravi vjernik sve dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, oca (roditelja i ostalog svijeta (svih ostalih ljudi).”

Hadis je sahih. Bilježe Ahmed, Buhari, Muslim, Ibn Madždže i Nesai.

Hadis br. 31

“Niko od vas neće istinski i pravo vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samom sebi.”

Hadis je sahih. Bilježe ga Ahmed, Buhari, Muslim, Ibn Madždže, Nesai i Tirmizi.
_________________________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.