Kako iskoristiti vrijeme u Ramazanu ?

Posted: 28 Februara, 2013 in islamske knjige
Muhened Et-Tunisi

Dani Ramazana, ma koliko dugi bili, oni ipak sačinjavaju jedan određeni broj dana, čak je veoma lahko izračunati i broj sati u ovom mjesecu: 696 sati ukoliko je 29 dana Ramazana, a ukoliko ramazan traje 30 dana onda je broj sati u njemu 720. Ne samo da svaki sat, nego je i svaki minut i momenat skupocjen i ima svoju posebnu težinu i važnost kod bogobojaznog muslimana. Naši dobri prethodnici – ashabi, tabi’ini i tabei tabi’ini, su sa velikim nestrpljenjem i željom iščekivali dolazak Ramazana, jedne posebne sezone u kojoj se nagrada za jedno dobro djelo mnogostruko uvećava. Oni bi – kao što smo već naveli – upućivali dove Uzvišenom Allahu prije na šest mjeseci da učini da ga dočekaju u dobrom stanju, a kada bi nastupio redžeb (on je sedmi mjesec u hidžretskoj godini, a Ramazan je deveti), oni bi upućivali dovu: “Allahu naš, pomozi nam u redžebu i ša’banu i daj nam da doživimo Ramazan.” I sve to kako bi se pripremili da svaki njegov momenat maksimalno iskoriste u ibadetu, pokornosti, nafilama, učenju Kur’ana, hranjenju siromaha, udjeljivanju sadaka, itikafa -osamljivanja radi ibadeta, obavljanju umre onima koji su u materijalnoj mogućnosti, u džihadu na Allahovu s.v.t. putu i još mnoštvo drugih dobrih djela. Generacije koje su došle poslije njih su sa prolaskom vremena postepeno skretale sa ovog njihovog puta, pa su skupocjene trenutke Ramazana, kada se dobra djela posebno nagrađuju, provodili u praznom govoru, u riječima: čula kazala, u spavanju i lijenosti, u poslovima od kojih nema nikakvih koristi naprotiv, od kojih imaju štetu na ovom prolaznom, a i na drugom vječnom svijetu. Zato, plemeniti brate, izaberi između ova dva pravca kojeg ćeš slijediti i svako ko ima imalo razuma i pameti izabraće pravac naših dobrih predhodnika – selefu salih.

Ukratko ćemo vam pokušati predložiti nekoliko stvari koje možemo nazvati dnevnim rasporedom aktivnosti, ukoliko ga se budete u potpunosti pridržavali, ili barem djelimično, uz Allahovu s.v.t. pomoć uspjet ćete iskoristiti ramazansko vrijeme:

1. Obavezno ustaj na sehur u zadnjem dijelu noći, jer u tome se ogleda slijeđenje sunneta, stiče se veliki berićet i priprema se za namaz. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ustajte na sehur, jer u njemu je zaista berićet!” Muttefekun alejhi. Najbolji sehur je sa temrama-hurmama ili kada pored ostalih jela na našem jelovniku imamo i hurme, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Lijep li je sehur vjernika sa hurmama.” Bilježi Ebu Davud i drugi. Ukoliko ne bi našao i imao hurme onda neka se barem sehuri, tj. zaposti sa vodom kako je to preporučio Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Ne propuštajte sehur, neka se neko od vas sehuri barem sa gutljajem vode, jer zaista Allah s.v.t. i meleki donose salavate-blagoslov na one koji ustaju na sehur.” Bilježi Ahmed. Salavat Allahov s.v.t. na vjernika je rahmet – milost, a salavat meleka je istigfar – traženje oprosta za vjernike. Allahov Poslanik s.a.v.s. bi otezao sa sehurom, a isto tako bi činili i njegovi ashabi, kako to prenosi tabi’in Amr ibn Mejmun pa kaže: ”Ashabi Allahova Poslanika s.a.v.s. bi, više nego svi drugi ljudi, požurivali su sa iftarom, a otezali sa sehurom.” Bilježi Bejheki.

2. Kada završiš sa sehurom mnogo čini istigfar – traži oprost Allahov s.v.t. za svoje grijehe! Uzvišeni Allah govoreći o bogobojaznim, koji će ući pod okrilje Njegova s.v.t. rahmeta i zaslužiti blagodati džennetske, kaže: ”Oni koji budu strpljivi, i istinoljubljivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili.” Ali Imran 17. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Blago li se onima u čijoj sahifi – knjizi u koju meleki upisuju njegova djela, bude mnogo istigfara.” Bilježe Ibn Madže i Ahmed.

3. Potom se pripremaj za sabah namaz i nemoj biti kao one neznalice i nemarni koji ustaju na sehur, a zatim zaspu i zaboravljaju na sabah namaz, prođe ih vrijednost sabaha u džematu, ili klanjaju kad sunce izađe, tj. kada ustanu i time čine grijeh.

4. Kada mujezin počne učiti ezan za sabah prestani sa jelom i pićem (ako se ezan uči odmah po nastupanju zore), ponavljaj za njim njegove riječi sve dok ne dođe do riječi “Hajja ales-sallah”, tada reci: ”La havle ve la kuvvete illa billah.” A kada kaže: “Hajja alel-felah”, recite isto, dok po završetku ezana proučite dovu: “Allahumme Rabbe hazihid – da’vetit – tammeti ves – salatil – kaimeti ….(obrati se na zbirku dova “Hisnul – muslim” koja je prevedena i na bosanski jezik pod nazivom: “Zaštita svakog muslimana”). Potom u svojoj kući klanjaj sunnet sabahski, a po sunnetu Allahova Poslanika s.a.v.s. lijepo je da se na njemu uči sura Kafirun i Ihlas.

5. Trudi se da svaki sabah namaz obavljaš u džematu, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ko klanja sabah-namaz u džematu on je pod Allahovom s.v.t. zaštitom.” Bilježe Ibn Madže i Taberani. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Obveseli one koji, dok tmina vlada (nije vidljivo), idu u džamije potpunom svjetlošću na kijametskom danu.” Bilježe Ebu Davud i Tirmizi.

6. Poslije klanjanja sabah-namaza vrijeme provodi u zikru Allahu s.v.t. sve dok ne izađe Sunce, jer se prenosi: ”Allahov Poslanik s.a.v.s. bi klanjao sabah namaz, a zatim bi sjeo i ostao na mjestu na kome je klanjao sve do izlaska Sunca.” Bilježi Muslim. Zikr Allahu s.v.t. je Njemu jedno od najdražih djelo, jedno od najbolje nagrađenih djela i jedno od najlakših djela za čovjeka, jer ga može činiti u svakoj situaciji i stanju. Veli Uzvišeni Allah: ”U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni dana i noći su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju.” Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!” Ali ’Imran 190-191. Za zikr da bi se obavljao ne treba čistoća niti posebne pripreme, a naš Gospodar Allah s.v.t. nam je naredio da Mu često činimo zikr, konstantno Ga veličamo i slavimo. Rekao je Allah s.v.t.: ”O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveče Ga veličajte.” Ahzab 41-42. Najbolji zikr je “LA ILAHE ILLALLAH” i to je najveći stepen imana i simbol Allahova s.v.t. jedinstva, ključ ženneta i veoma lahko se izgovara. Također riječi “Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil-Azim”, o njima je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Dvije riječi su lahke za izgovor, a teške na mizanu i drage Er – Rahmanu – Milostivom, to su: ”Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil-Azim.” Muttefekun alejhi.

Zato, brate i sestro u vjeri, mnogo zahvaljuj Allahu s.v.t. i veličaj Ga riječima kojima nas je podučio Allahov Poslanik s.a.v.s. kada je rekao: ”Zaista riječi: “El – hamdu lillahi” i “Suhanallahi” i “La ilahe illallahu vallahu ekber” čine da sa čovjeka spadaju grijesi kao što lišće pada sa grana drveta.” Bilježi Tirmizi. Isto tako mnogo donosi salavat na Allahovog Poslanika s.a.v.s., jer je on rekao: ”Ko na mene donese jedan salavat, Allah s.v.t. na njega donese deset, i izbriše mu deset pogreški, i uzdigne ga za deset deredža.” Bilježe Ahmed, Nesai i Hakim). Svakako ne zaboravi na dove koje se uče ujutro (njih također možeš naći u zbirci dova “Hisnul-muslim”) da bi te čuvale tokom cijelog dana. Na najbolji način ćeš okončati ovo svoje sjedenje i zikr ukoliko klanjaš dva rekata nafile, jer u tome je veliki hajr, jer se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ko u džematu klanja sabah namaz, zatim sjedne i u zikru provede vrijeme do izlaska sunca, a zatim klanja dva rekata, imaće nagradu kao da je obavio hadždž i umru u potpunosti.” Bilježi Tirmizi.

7. Uči Kur’an pravilno sa tedžvidskim pravilima, iščitavaj ga i dugo razmišljaj o onome što pročitaš iz njega i uči napamet koliko možeš, i postupaj u svom životu po njemu pa ćeš imati ogromnu nagradu. Allahov Poslanik s.a.v.s. je sa Džibrilom a.s. iščitavao Kur’an po jedan puta svakog Ramazana, dok ga je posljednje godine svoga života dva puta proučio, kako se to bilježi u Sahihu Imama Buharije. Također su i ashabi i ostali koji su ih slijedili u dobru, ovaj mjesec upotpunjavali učenjem Kur’ana i razumijevanjem značenja Allahovih s.v.t. riječi i to bi činili u ovom mjesecu više nego u bilo kojem drugom mjesecu. Iz ovoga proizilazi da svaki musliman, koji se nada Allahovoj s.v.t. milosti i plaši se Njegove s.v.t. kazne, treba da u povećanoj mjeri uči i iščitava Kur’an sa ciljem približavanja svome Gospodaru i sticanja Njegova s.v.t. zadovoljstva. Kur’an je najbolja i najvrijednija knjiga koju je objavio Allah s.v.t najodabranijem Poslaniku s.a.v.s., upućena najboljem ummetu koji se pojavio među ljudima, sa najboljim, najuniverzalnijim i najpravednijim Šerijatom – zakonom. Kur’an je objavljen sa ciljem da ga ljudi čitaju, iščitavaju, razmišljaju o njemu, izvlače pouke i rješenja za svoje svakodnevne životne probleme, da po njemu usklade sve svoje životne aktivnosti, krupnije i sitnije poslove. Na takav način Kur’an će biti argument za njega i njegov zagovornik na Sudnjem danu. Kur’an je spušten da se po njemu živi, a nije da bi ga ljudi veličali i poštovali samo na način da ga umotaju u lijepe omote i peškire i da ga drže na posebnim policama, a da ga pri tome ne uzmu za vodiča u svome životu. Kur’an je knjiga života i knjiga za život. On treba vladati i upravljati stvarnošću i ispravljati iskrivljene običaje kod ljudi, a ne da bude na margini života ili da se zaboravi ili da se pretvori u knjigu mrtvih, tj.da se samo uči mrtvima ili da se on, u najboljem slučaju, uči radi bereketa – blagoslova njegovog učenja. Sve to spada pod pojam “izbjegavanje Allahove s.v.t. Knjige”, a upravo na to izbjegavanje žalit će se Allahov Poslanik s.a.v.s. na Sudnjem danu, kako nas je obavijestio Uzvišeni Allah: ”Poslanik je rekao: ”Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava.” Furkan 30. Moramo se maksimalno založiti da ne budemo od onih koji na bilo koji način izbjegavaju Kur’an, tj. njegovo prakticiranje ili nemarnosti spram njegovim propisima, jer je Allah s.v.t. obećao takvima: ”Ko za njega ne bude mario, na Sudnjem danu će doista teško breme ponijeti, vječno će u muci ostati, a jeziv tovar će im na Sudnjem danu biti.” Ta ha 100-101. Uzvišeni Allah je zagarantirao onima koji budu čitali Kur’an i po njemu živjeli, da neće zalutati na dunjaluku i neće biti nesretni na ahiretu: ”Onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.” Ta ha 123. A nasuprot njima biti će: ”A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.” Ta ha 124. Stanje u kome se nalaze današnji muslimani, stanje slabosti, poniženosti, nejedinstva, razjedinjenosti, konstantnih poraza na svim poljima, je upravo rezultat našeg okretanja od Allahove s.v.t. Knjige u kojoj nam On naređuje da budemo iskreni u ibadetu prema Njemu s.v.t., da budemo ustrajni u pokornosti prema Njemu s.v.t., da povećavamo korisna znanja, da se međusobno potpomažemo u dobru i bogobojaznosti, da sve učinimo čime ćemo zaslužiti Njegovu s.v.t. pomoć i snagu, i u kojoj nam zabranjuje širk, zlo svake vrste, neznanje, razjedinjenost i sve što vodi slabosti i nazadovanju. O vrijednosti uzvišenog Kur’ana veli Allah s.v.t.: ”A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna (Kur’an) kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje.” Maide 15-16. I veli Uzvišeni Allah: ”O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i upustvo i milost vjernicima.” Junus 57. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: ”Najbolji od vas su oni koji izučavaju Kur’an i druge podučavaju njemu.” Bilježi Buhari. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ko prouči jedan harf iz Allahove s.v.t. Knjige ima jedno hasene-dobro, a za svako dobro slijedi deset sevapa, ne kažem elif lam mim je harf, nego: elif je harf, lam je harf i mim je harf.” Bilježe Tirmizi i Hakim. Vjerovjesnik s.a.v.s. je, također, rekao: “Onaj ko vješto i lahko uči Kur’an bit će u društvu časnih i odabranih (tj. meleka), a onaj ko ga zamuckujući i sa naporom uči imat će duplu nagradu.” Muttefekun alejhi. Ima još ajeta i hadisa koji govore o vrijednostima Kur’ana.

Stoga, braćo i sestre, uložite sva raspoloživa sredstva i vrijeme da se podučite čitanju Kur’ana i pravilima pravilnog učenja-tedžvida, bez obzira na vaš uzrast, i da na osnovu učenja Kur’ana saznaješ halal i haram stvari posebno ukoliko imaš mnogo slobodnog vremena. Dobro se pazi da ne budeš od onih koji uče Kur’an, a Kur’an ih proklinje, jer ne prakticiraju ono što je u njemu i svjesno krše Kur’anske propise. A ukoliko zbog određenih razloga nisi u mogućnosti da učiš Kur’an onda se bar potrudi da slušaš njegovo učenje, jer je u tome veliko dobro, time se okupiraš onim što ti je korisno i to te vodi Allahovoj s.v.t. milosti, kako veli Uzvišeni: ”A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani – spašeni.” A’raf 204. U ovom vremenu Allah s.v.t. nam je pružio veliku blagodat da Kur’an možemo slušati u kući, na poslu, u autu, u džamiji, jer postoji veliki broj kasetofona i kaseta Kur’anskih sura.

8. Bez obzira da li si: učenik, student, službenik, radnik ili zemljoradnik, da li si u kući ili negdje drugdje, potrudi se da svoj posao obavljaš u potpunosti i kvalitetno isto onako kako si ga obavljao i prije Ramazana. Moraš se potruditi da za vrijeme ovog mubarek mjeseca čak i kvalitetnije obavljaš svoje dužnosti. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Zaista je Allah s.v.t. propisao dobročinstvo za svaku stvar.” Bilježe Ahmed i Muslim. Vjerovjesnik s.a.v.s. je također rekao: ”Uistinu Allah voli kada neko od vas radi neki posao da ga kvalitetno obavlja.” Bilježi Bejheki. Uistinu ovaj mjesec nije mjesec nerada, spavanja i lijenosti nego treba da bude mjesec povećane ažurnosti i rada, jer je naučno i medicinski dokazano da post jača tijelo, a posebno jača volju kod postača za činjenjem dobra. Naša islamska historija je najbolji dokaz tome, jer su najvažnije pobjede muslimanske vojske izvojevane upravo za vrijeme Ramazana i posta.

9. Kada završiš svoj posao ili nastavu svoje preostalo vrijeme iskoristi u pokornosti Allahu s.v.t. i izbjegavaj da ga provedeš u bespotrebnom govoru, slušanju muzike i pjesama, gledanju beskorisnog televizijskog programa, igranju karata, šaha i drugih igara pomoću kojih šejtan odvraća ljude od ibadeta, a time i sticanja velikih nagrada u ovom odabranom mjesecu. Ne dozvoli da ti se neprijatelj raduje tvome zlu i nemoj reći da i duši treba dati oduška na taj način, jer je i odmor dozvoljen samo na šerijatski dozvoljen način! Beskorisna zabava i grijesi su i inače zabranjeni, a u ovome mjesecu pogotovo.

10. Pred samo nastupanje iftara, iz dubine svoga srca i suznim okom, upućuj iskrene dove Milostivom Gospodaru s.v.t., jer će tako najprije biti primljena. Pri tome nemoj zaboraviti na svoju braću muslimane diljem islamskog svijeta, jer kako se navodi u hadisu Allahova Poslanika s.a.v.s.: ”Nema ni jednog muslimana koji uputi dovu za svog brata muslimana, koji nije u njegovom prisustvu, a da melek koji je zadužen za njega ne kaže: Amin, i tebi isto tako (ono za što si molio za svog brata)!” Bilježi Muslim.

11. Pokušaj da svaki dan nahraniš jednog postača, tj. da ga počastiš iftarom, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ko nahrani postača ima nagradu kao i onaj koga je nahranio (nagradu postača), a da se njemu ništa ne umanji od nagrade.” Bilježe Ahmed i Tirmizi. “Koji god vjernik nahrani gladnog vjernika, Allah s.v.t. će njega nahraniti džennetskim plodovima, i koji god vjernik napoji žednog vjernika Allah s.v.t. će njega napojiti zapečaćenim džennetskim napitkom.” Bilježi Tirmizi. “Zaista u Džennetu imaju odaje čiji se vanjski izgled vidi iznutra, a također i unutarnji izvana.” Allahov Poslanik s.a.v.s. je upitan: – A za koga su one? On je odgovorio: ”One koji lijepo govore, hrane ogladnjele, koji često poste i koji klanjaju namaz noću dok drugi spavaju.” Bilježe Ahmed, Ibn Hibban i drugi. Uistinu je velika nagrada za ovaj plemenit posao, pa zato, dragi brate i sestro, ne propusti priliku da na svoj ahiretski konto prebaciš što veću količinu sevapa.

12. Po sunnetu je da se požuri sa iftarom, i da se prvo iftarimo sa svježim hurmama ili ukoliko njih nemamo onda sa vodom. Ovako je prakticirao Allahov Poslanik s.a.v.s. kako bilježe Imam Tirmizi i Ahmed.

U tome da se započinjemo iftariti sa temrama postoji velike tajna, jer su liječnici ustanovili da se kod konzumiranja temre u organizmu najbrže razlože i apsorbuju svi vitamini i šećerne otopine u periodu manjem od 5 minuta, tako da temre utiču na veoma brzo sticanje energije koja je neophodna organizmu poslije posta, i smanjenje velikog nedostatka vode i šećera. Jer temra u sebi sadrži 70% sastojaka šećera i uglavnom su oni vrsta voćnog šećera – fruktoze koji se veoma lahko rastvara i dolazi do krvi, a time organizam dolazi do velike količine njemu neophodne energije. Od sunneta je također da postač prilikom iftarenja upućuje dovu Allahu s.v.t., jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Trojici se ne odbijaju dove: postaču kada iftari, pravednom vladaru i osobi kojoj je učinjena nepravda-zulum.” Bilježi Tirmizi i Ibn Madždže. Ne zaboravi prilikom prvog gutljaja vode i zalogaja da proučiš Bismillu i dovu prilikom iftarenja: ZEHEBEZ-ZAME’U VEBTELETIL-URUKU VE SEBETEL-EDŽRU INŠA’ALLAH. Bilježe Ebu Davud i Taberani ili dovu: ”ALLAHUMME LEKE SUMTU VE ALA RIZKIKE EFTARTU.“ Bilježi Ebu Davud. Zatim se potrudi da akšam namaz obaviš u džematu u mesdžidu, jer se zato obećava velika nagrada, a muslimanu nije dozvoljeno-kao što smo već naveli-da izostavi džemat osim zbog opravdanog razloga.

13. Izbjegavaj brzo jedenje, halapljivost i pretjerivanje, jer to može štetno djelovati po tvoje zdravlje i onemogućiti da normalno i komotno klanjaš teravih namaz. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Čovjek ne napuni goru posudu od svoga stomaka! Čovjeku je dovoljno nekoliko zalogaja da mu održe kičmu uspravno, a ako mora više jesti, onda neka odredi trećinu stomaka za hranu, trećinu za piće i trećinu za udisanje zraka.” Bilježe Ahmed, Tirmizi i Ibn Madže. Ukoliko želiš sreću i spas dunjaluka i ahireta, pridržavaj se onoga što je Allahov Poslanik s.a.v.s. preporučio! Između akšama i jacije namaza ima dovoljno slobodnog vremena, pa ga iskoristi u zikru i uključi i porodicu sa nekim kratkim dersom ili događajem iz sire Poslanika s.a.v.s. ili događajem iz života nekog ashaba, a onda se pripremi za odlazak na jaciju i teravih namaz.

14. Trudi se da svaku noć klanjaš teravih – namaz do kraja i u potpunosti, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Čovjek kada klanja sa imamom u džematu sve dok imam ne izađe, upisati će mu se sevap kao da je cijelu noć proveo u ibadetu.” Bilježe autori Sunena. Neka tvoj namaz bude iskren i iz dubine tvoga srca, iz ljubavi prema Allahu s.v.t. i želje za Njegovom s.v.t. nagradom, neka ne bude tvoje klanjanje iz licemjerstva, zato što je to trenutni trend i običaj, niti da bi time zadobio dunjalučke poene i interese. Još jednom vas podsjećamo na riječi Allahova Poslanika s.a.v.s.: ”Ko Ramazan provede u ibadetu sa čvrstim imanom i očekujući nagradu za svoja djela jedino od Allaha s.v.t., biće mu oprošteni raniji grijesi.” Muttefekun alejhi. Efdalnije je da se teravih namaz klanja sa 11 rekata, jer se prenosi od Aiše, kada je bila upitana o namazu Allahovog Poslanika s.a.v.s. za vrijeme Ramazana, da je rekla: ”Za vrijeme Ramazana, ali i drugih mjeseci, nije klanjao više od 11 rekata.” Muttefekun alejhi. A ako se i poveća broj rekata u teravih namaza u tome nema nikakve smetnje, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. bio upitan o noćnom namazu pa je rekao: ”Neka bude sve po dva rekata pa dokle stigne, a ako se približi zora neka klanja jedan rekat da bi bio neparan broj rekata za vitr namaz.” Muttefekun alejhi. Ashabi su u vrijeme vladavine Omera r.a. klanjali nekada 11 rekata, nekada 21 rekat, a nekada 23 rekata (u ovaj broj su spadala i 3 rekata vitr namaza). Svako je klanjao shodno svojoj aktivnosti i snazi tako da su stariji klanjali manji broj rekata, a mlađi veći broj. Uopće nije potrebno, posebno u ovom vremenu i situaciji u kojoj se nalazimo, da raspravljamo i da se svađamo o tome koliki broj rekata ima, jer ta stvar nije precizno određena. Preče je da se upitamo o načinu klanjanja teravih namaza, tj. brzini koja je prisutna prilikom klanjanja i namaz mnogih liči kljucanju gavrana posebno prilikom činjenja sedžde, a to se kosi sa propisima namaza u svim pravnim školama i mezhebima. Šejh Ibn Usejmin je rekao: ”Mnogi imami, nažalost, ne obavljaju smireno i polahko namaz za vrijeme Ramazana, a to je očita greška. Imam ne klanja samo za sebe nego klanja za sebe i mnoge druge i islamski učenjaci su se izjasnili da je mekruh – pokuđeno da imam žuri u namazu tako da oni koji klanjaju za njim ne mogu obaviti sve sunnete u namazu. A šta je tek sa onim imamima koji, zbog svoje brzine, ne dozvoljavaju klanjačima da obave ne samo sunnete, nego i vadžibe i farzove namaske?!” Neka se Allah s.v.t. smiluje ashabima koji su dugo i smireno učili na rekatu, tako su se neki oslanjali na štap od dužine kijama. Učači – imami bi u vrijeme tabi’ina za osam rekata proučili suru Bekare (koja ima 48 Kur’anskih stranica, a ako bi neki od njih ovu suru proučio na 12 rekata smatrali su da je malo požurio. Sa prolaskom vremena postepeno se ubrzavalo sa klanjanjem sve dok nije došlo do današnjih dana kada se 20 rekata klanja za pola sata (a kod nas u Bosni, na veliku žalost, 20 rekata se klanja za 20 minuta, a u nekim mjestima i za 15 minuta). Neka nas Allah s.v.t. sačuva od toga! Neka nas uzdigne sa stepena nemara na stepene istinskog ibadeta i iz neznanja na stepen znanja i ispravnog pristupa šerijatskim propisima i neka primi naša djela!

15. Pored svih ovih pokornosti i ibadeta postoje i drugi pohvalni ibadeti, pa ćemo te uputiti na neke od njih:

– Održavanje rodbinskih veza, posjećivanje braće u vjeri i zainteresiranost za stanje komšija, slijedeći time šerijatske propise i trudeći se da među vama vlada lijep islamski ambijent koji je prožet međusobnom ljubavlju, poštovanjem i potpomaganjem. A ukoliko se takve posjete uglavnom svode na tračanje, ogovaranje, klevetanje, bespotreban govor, miješanje muškaraca žena koje je zabranjeno i druge negativne posljedice, tada je bolje za tebe da ostaneš u svojoj kući.

– Obilazak bolesnih, zainteresiranost za njihovo zdravstveno stanje i upućivanje dova Allahu s.v.t. za njihovo ozdravljenje. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ko obiđe bolesnika ili posjeti svoga brata u vjeri, poviče telal (sa nebesa): – Blagoslovljen si ti i blagoslovljeni su tvoji koraci, već si sebi pripremio mjesto u džennetu.” Bilježe Tirmizi i Ibn Madže.

– Udjeljivanje siromasima, pomaganje nemoćnim, oduživanje dugova onim koji nisu u mogućnosti da ih vrate, a time ćeš steći ogromnu nagradu kod Gospodara I. Allahov Poslanik s.a.v.s. je bio najplemenitiji i najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv za vrijeme Ramazana kada mu dolazio Džibril a.s. da skupa sa njim uči i proučava Kur’an, Allahov Poslanik s.a.v.s. je plemenitiji u dobru od blagog i plodnog vjetra. Muttefekun alejhi. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Najbolja sadaka je ona koja se dadne uz Ramazan.” Bilježi Tirmizi. I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Ko otkloni vjerniku jednu od dunjalučkih briga, Allah s.v.t. će njemu otkloniti jednu od ahiretskih briga. Allah s.v.t. će pomagati robu sve dok rob bude pomagao svome bratu.” Bilježi Muslim.

– Sticanje znanja. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ko bude slijedio put tražeći na njemu znanje, Allah s.v.t. će mu time olakšati da ode putem koji vodi Džennetu. Neće se ljudi okupiti u jednoj od Allahovih s.v.t. kuća da uče i podučavaju se Kur’anu, a da im meleki neće ukazati počast, nad njima će biti spušten smiraj i zadovoljstvo, prekrit će ih Allahova s.v.t. milost i Allah će ih spomenuti onima koji su kod Njega.” Bilježi Muslim. Ukoliko si spriječen da prisustvuješ skupovima gdje se poučava znanju tada možeš u najmanju ruku da sam pročitaš neke knjige ili da saslušaš predavanja koja su snimljena na kasetama.

– Jedno od najboljih djela i pokornosti za koju slijedi veoma velika nagrada svakako je da’va-pozivanje ljudi istini i Allahovoj s.v.t. vjeri, mudro i sa pronicljivošću. Veli Uzvišeni Allah: ”A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ”ja sam doista musliman!” Fussilet 33. “Ka putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj.” Nahl 125. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ko bude pozivao uputi imaće nagradu kao oni koji budu slijedili tu uputu, a da se od njihove nagrade ništa ne umanji.” Bilježi Muslim. Uistinu je Ramazan svojevrsna i jedinstvena prilika za pozivanje ljudi istini i Allahu s.v.t., jer su njihova srca tada spremnija za prihvatanje upute više nego drugim danima. Na nama je, draga braćo i sestre, da samo više uložimo truda na putu da’ve koristeći se raznoraznim sredstvima kao što su: savjet lijepom i prijatnom riječi, lijepim ponašanjem i vlastitim primjerom, poklonom kasete, dijeljenjem knjiga i druge vjerske literature, podsticanjem ljudi da se zainteresiraju za iščitavanje islamske literature i da prisustvuju predavanjima, pisanjem članaka i objavljivanjem u časopisima. Da’va Allahu s.v.t. je obavezna za vrijeme Ramazana, ali i za vrijeme drugih mjeseci, jer je Allah s.v.t. rekao: ”Reci: “Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, jasnim dokazima i pronicljivošću, ja i svaki onaj koji me slijedi.” Jusuf 108. Svaki onaj koji se smatra sljedbenikom Poslanika s.a.v.s. mora pozivati Allahovoj s.v.t. vjeri ili da pomaže onim koji direktno pozivaju i svaki onaj koji se ogluši o ovaj emanet zaslužuje kaznu Allahovu s.v.t. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ili ćete pozivati dobru, a odvraćati od zla, ili će vam Allah s.v.t. poslati od Njega kaznu, pa ćete upućivati dove, ali vam one neće biti uslišane!” Bilježi Tirmizi. Normalno je da čovjek u toku jednog dana i noći ne može objediniti sve ove poslove, ali trebamo na ispravan način od toga uraditi ono što možemo. Molimo Milostivog Gospodara da nam pomogne i olakša u tome!

16. Kada izvršiš vadžibe i mustehabe, i kada se kloniš svega što ti je strogo zabranjeno – harama i što je pokuđeno – mekruha, tada možeš slobodno da se odmaraš i da spavaš i tvoje spavanje se ubraja u ibadet i takvaluk i za to ćeš biti nagrađen. Svojim spavanjem odmaraš svoje tijelo i pripremaš se za sljedeći dan koji će biti prepun aktivnosti, i čiju ćeš svaku minutu provesti u pokornosti Allahu s.v.t. i približavanju Njegovoj s.v.t. milosti i sticanju ogromnih nagrada i sevapa, a time ćeš se uzdignuti na veće stupnjeve i deredže kod Milostivog. A svakako ne zaboravi na lijepe dove prije spavanja (koje se bilježe da ih je učio Allahov Miljenik Muhammed s.a.v.s.), jer musliman u svakoj situaciji upućuje dove Uzvišenom Allahu.

Dva važna upozorenja:


1. Svaki musliman u mogućnosti je da u cijelosti ili bar veći dio predloženih aktivnosti primjeni pod uvjetom da se boji Allaha s.v.t. i da je uporan i ustrajan u činjenju pokornosti, da se kloni pokuđenih i zabranjenih stvari, a posebno da racionalno koristi svoje vrijeme. Ovaj program nije preglomazan niti je pretežak i za njegovu realizaciju i primjenu najbitniji je čist i iskren nijet.

2. Ovo je raspored aktivnosti većine dana u Ramazanu, dok posljednih deset dana Ramazana ima poseban tempo aktivnosti zbog posebnih vrijednosti i fadileta koje u sebi nose ovi dani. 
______________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.