ISLAMSKO BRATSTVO – VRIJEDNOSTI, USLOVI, PRAVA I PLODOVI

Posted: 7 Marta, 2013 in islamske teme
Šta je islamsko bratstvo, bratstvo u ime Allaha dž.š.?
Bratstvo je Allahova blagodat i dar koji Allah dž.š. daje iskrenim mu'minima, čistim, bogobojaznim stvorenjima. Uzvišeni kaže u suri El-Enfal:
“Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.”(El-Enfal 63)
A u suri Ali Imran:
“I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću Njegovom, braća. I bili ste na ivici vatrene jame pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze da biste na pravom putu istrajali.”(Ali Imran 103)
Bratstvo je također imanska snaga koja rađa osjećaje ljubavi, poštovanja i međusobnog povjerenja sa svakim onim sa kojim ga vezuje islam, akida, iman i takvaluk. Ovaj istinski bratski osjećaj proizvodi u mu'minskom srcu najiskrenija uzvišena osjećanja, bez obzira radilo se o zauzimanju pozitivnih stavova (kao što su međusobna saradnja, davanje prednosti, rahmet, opraštanje, otklanjanje nesreće i problema u teškim situacijama, međusobno potpomaganje u slučajevima nemoći i nemogućnosti), ili zauzimanju negativnih stavova što se ogleda u udaljavanju od svega što šteti ljudima, ugrožava njih same, njihove imetke, čast i ljudska osjećanja.
Stoga je islamsko bratstvo svojstvo koje je usko povezano sa imanom i bogobojaznošću, jer nema bratstva bez imana niti obrnuto, kao što nema prijateljstva koje nije izgrađeno na bogobojaznošću. Dokaz za ovu prvu konstataciju su riječi Uzvišenog: “Uistinu su mu'mini braća.” (El-Hudžurat 10)
A za drugu:
“Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.”(Ez-Zuhruf 67)
Nema sumnje da ako nema islamskog bratstva onda na njegovo mjesto neizostavno dolaze lične koristi i interesi, kao što je sigurno da prijateljstvo bez takvaluka rađa neprijateljstvo i mržnju pri prvom sukobu oko dunjalučkih interesa.
U slučaju da se kod vjernika nađe iman i bogobojaznost, a izostane iskreni osjećaj islamskog bratstva onda se radi o krnjavom imanu i manjkavom takvaluku. I za ovu tvrdnju imamo argumente u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim: “Niko od vas neće vjerovati (imati potpun iman) sve dok svome bratu (po vjeri) ne bude želio ono što želi sam sebi.”
I riječima Uzvišenog:
“Potpomažite se u dobročinstvu i takvaluku, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu.”(El-Maide 2)
Imanska duša u prvom susretu sa srodnom dušom osjeća bliskost i čistotu, te se one sjedinjuju u jedno i ta srca se utapaju u jedno srce, a ljubav pulsira i kola u njihovim venama i ogleda se na njihovim licima. Njihovi odnosi su puni blagosti, pažnje i neizmjernog poštovanja.
Na drugom mjestu pokvarena duša koja je izgrađena na zlu ni u kom slučaju se ne može sroditi sa mu'minskom dušom prilikom njihovog susreta radi toga što se one u osnovi razlikuju i slijede različite puteve.
Na ova značenja je ukazao Vjerovjesnik s.a.v.s. u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim: “Ljudi su poput ruda zlata i srebra, najbolji u džahilijjetu su najbolji u islamu ako shvate i prihvate vjeru. Duše su kao spremni borci, one koje se nađu zbliže se, a one koje se ne nađu rastave se.”
Ovo je, draga braćo, suština istinskog bratstva u ime Allaha dž.š..
Nakon što su vam postale jasne smjernice ne preostaje ništa drugo nego da se utopite u međusobnoj ljubavi i bratstvu, da vaša srca okuse ljepotu njenih značenja kako bi bili merhametli jedni prema drugima, a žestoki prema neprijateljima po ugledu na prvu generaciju ashaba, radiallahu anhum, za koje Allah dž.š. kaže u suri Feth:
“Muhammed je Allahov Poslanik, a oni koji su sa njim (ashabi) žestoki su prema nevjernicima, a samilosni međusobno.”(El-Feth 29)
VRIJEDNOSTI ISLAMSKOG BRATSTVA
Svakako da njegove vrijednosti najbolje možemo izvesti iz Poslanikovih s.a.v.s. savjeta i uputa koje govore o veličanstvenom mjestu i položaju onih koji se vole u ime Uzvišenog Allaha dž.š.:
1. Lica su im ispunjena nurom (svjetlošću)
Ebu Davud bilježi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Zaista među Allahovim robovima ima ljudi koji nisu ni poslanici ni šehidi a i jedni i drugi će im zavidjeti na njihovom mjestu kod Allaha dž.š.. Ashabi rekoše: O Allahov Poslaniče, obavjesti nas o njima, ko su oni? Poslanik s.a.v.s. odgovori: “To su ljudi koji su se radi Allaha voljeli, a među njima nije bilo rodbinskih veza, niti je razlog njihove ljubavi bio imetak koji su obrtali, zaista su njihova lica ispunjena svjetlošću (nurom), biće na uzvišenjima od nura, neće se bojati niti strahovati kada se drugi ljudi budu bojali i strahovali, niti će tugovati kada drugi budu tugovali i žalostili se.”
2. Njima su grijesi oprošteni
Taberani bilježi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Zaista musliman kada sretne drugog muslimana, pa ga uzme za ruku (rukuje se s njim) grijesi sa njih spadaju kao suho lišće sa grana kada puhne olujni vjetar i oproste im se grijesi makar bili (količinski) poput morske pjene.
3. Oni su na Sudnjem danu u hladu Allahova arša
Allahov Poslanik s.a.v.s. je spomenuo sedam kategorija ljudi koji će biti u hladu Allahovog arša na Dan kada drugog hlada neće biti, a jedna od tih kategorija je i dva čovjeka koja su se zavoljela u ime Allaha dž.š., radi toga se sastali i na tome se rastali.
4. Njih Allah dž.š. voli
Muslim bilježi da je jedan čovjek posjetio svog ahbaba u drugom mjestu pa mu je Allah poslao meleka ( u liku čovjeka) koji ga upita: “Gdje si pošao? Idem u zijaret ahbabu u ovom mjestu. Melek reče: Da li to radis radi neke usluge koju mu želiš uzvratiti? Čovjek odgovori: Ne, već to radim iz ljubavi u ime Allaha prema njemu. Melek mu na to reče: Ja sam Allahov poslanik tebi kako bih te obavjestio da te je Allah zavolio radi tvoje ljubavi prema tom čovjeku.”
5. Oni su u Allahovom zadovoljstvu i džennetu
Tirmizi bilježi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko obiđe bolesnika ili posjeti svoga brata kojeg voli radi Allaha, pozove ga pozivač koji kaže: Dobar li si i neka je ugodan tvoj odlazak i spremio si sebi mjesto u džennetu.”
6. Oni okuse slast imana
Buharija i Muslim bilježe sljedeći hadis: “Ko bude imao troje osjetiće slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog, da voli čovjeka samo radi Allaha i da mrzi da se vrati u kufr nakon što ga je Allah iz njega izbavio kao što mrzi da bude bačen u vatru.”
ŠARTOVI (USLOVI) ISLAMSKOG BRATSTVA
1. Da bratstvo bude zaista iskreno i radi Allaha dž.š. i tako može biti samo ako se odreknemo ličnih interesa nakon čega bratstvo daje svoje plodove
2. Da bratstvo bude povezano imanom i takvalukom jer mu'min bira za ahbabe i prijatelje samo čestite i bogobojazne vjernike.
Tirmizi bilježi sljedeći hadis: “Druži se samo sa mu'minom i neka samo (onaj koji je) bogobojazan jede tvoju hranu.”
Ebu Davud i Tirmizi bilježe hadis: “Čovjek je vjere svoga prijatelja pa neka gleda s kim se druži.” Naš narod kaže: s kim si takav si. Kada se bratstvo izgradi na tako čvrstim temeljima ono bude poput čvrstih planina i jakih građevina koje ne može ništa uzdrmati niti poljuljati.
3. Da se prijatelji u tom bratstvu pridržavaju islamskog puta, metoda, zakona, i propisa na taj način što će se oni koji se vole radi Allaha pridržavati Allahovog zakona Šeriata. U tom je i razlog zašto su ashabi prilikom rastanka učili suru El-Asr, zatim su se selamili i rastajali, što znači da su se zavjetovali na pridržavanje islamskog puta i života, iskrene vjere i dobrih djela, preporučivanja istine i sabura i rada za islam. Stoga je imam Šafi'i svojom oštroumnošću dokučio vrijednost ove sure za koju ja rekao: “Da ništa drugo nije objavljeno osim sure El-Asr bila bi dovoljna ljudima.”
Neka svako od nas draga braćo bude mushaf pretočen u praksu, negovo ponašanje i ahlak u skladu sa njegovim principima i normama, jer je iman izgovaranje jezikom, potvrda srcem i praktična primjena djelima.
4. Da bratstvo počiva na međusobnom upućivanju savjeta i da to bude radi Allaha i Njegovog zadovoljstva, što znači da svaki brat bude ogledalo drugom bratu. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Vjera je savjet….”
Šta nam je činiti ako brat odbija savjet i opominjanje i ustraje u griješenju? Treba da ga ostaviti i ne obraćati pažnju na njega dok se ne vrati istini i pravom putu, a ako ustraje u grijehu potrebno ga je zauvjek napustiti, jer je to znak jakog imana. (Napomena: Ovo je mišljenje pisca i njegov idžtihad, a uskoro će spomenuti i mišljenje oprečno njegovom). Argumenti za to su hadis koji bilježi Taberani: “Najjača imanska veza je: prijateljstvo i potpomaganje u ime Allaha, neprijateljstvo u ime Allaha, ljubav u ime Allaha, i mržnja u ime Allaha.” Buharija u poglavlju koje je nazvao “Šta je dozvoljeno od ignorisanja onoga koji zgriješi”, kaže: “Kada je Ka'b izostao iz bitke na Tebuku kaže da je Poslanik s.a.v.s. zabranio sve vidove kontakta sa njima 50 noći, tako da mu je zemlja iako je prostrana postala tijesnom, niko od ljudi nije sa njima pričao, pozdravljao ih, ili sa njima sjedio, sve dok Allah nije spustio ajete u kojima prihvata njihovo pokajanje.
Također je Poslanik s.a.v.s. ignorisao svoje žene čitav mjesec dana radi nekih šeriatskih prijestupa koje su počinile, kako bi to bila kazna i odgojna mjera za njih.
Sujuti bilježi da je Ibn Omer r.a. ignorisao do smrti svog sina koji je odbio da se pridržava hadisa koji prenosi njegov otac, a radi se o sljedećem hadisu (“Ne sprečavajte vaše žene da idu u džamije, a njihove kuće su bolje za njih” tj. za obavljanje namaza).
Ignorisanje brata, oca ili nekog rođaka koji je ateista ili odmetnik od Allahove vjere je također ono što zahtjeva iman, jer Uzviseni kaže:
“Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi…” (El-Mudžadele 22)
Islam smatra vezu islamskog bratstva iznad svih ostalih veza.
5. Da bratstvo bude potpomaganje u sreći i nesreći, tako da brat sudjeluje u radostima svog brata kao i u njegovoj žalosti. Ako je potpomaganje među muslimanima obavezno onda je još obaveznije kada se radi o onima koji se vole i koji su braća u ime Allaha dž.š. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Musliman je brat drugom muslimanu, ne čini mu nasilje, niti ga napušta. Ko pomogne svom bratu Allah će njemu pomoći. Ko od brata otkloni nedaću Allah će otkloniti jednu od nedaća Sudnjeg dana. Onaj ko prikrije sramotu muslimana Allah će njegovu pokriti na Sudnjem danu.”
Braćo u islamu! Kada vaše bratstvo bude iskreno i radi Allaha i bude povezano iskrenom vjerom i bogobojaznošću i kada to bratstvo bude počivalo na međusobnom savjetovanju i potpomaganju u sreći i nesreći, onda će ono biti jako, poput planine, blistavo kao sunčeva zraka, i nepoljuljano smjenama dana i noći.

NAČINI I METODE ZA PRODUBLJIVANJE BRATSKIH ODNOSA I VEZA
– Obavjesti brata kojeg voliš u ime Allaha dž.š. o svojoj ljubavi prema njemu
– Traži od brata da te spominje u hajr dovi
Bilježi Tirmizi i Ebu Davud od Omera ibn Hattaba r.a. da je tražio od Poslanika s.a.v.s. dozvolu za umru, pa mu je rekao: Ne zaboravi nas spomenuti u dovi!
A Muslim bilježi sljedeći hadis: “Nema niti jednog roba koji uči dovu za svoga brata kada to niko ne vidi, a da melek ne kaže: I tebi pripada isto što moliš za svog brata.”
– Nasmiješi se prilikom susreta sa bratom
Bilježi Muslim od Ebu Zerra da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ne potcjenjujte ništa od dobra pa makar bilo i da prilikom susreta dočekaš brata vedrog i nasmijanog lica.”
– Požuri da se rukuješ sa njim
– Obiđi i zijareti brata kada za to imaš priliku
– Čestitaj mu na njegovim uspjesima i time ga obraduj
Najbolje je da se pridržava onih prigodnih dova koje su došle u predajama od Poslanika s.a.v.s. – U prigodnim situacijama i susretima pokloni mu hediju (poklon) jer Allahov Poslanik kaže: “Dajite jedni drugima poklone zavoljećete se!” (Bilježe Buhari u djelu “El-Edebul-mufred”, Bejheki i drugi.)
– Pokloni veliku pažnju u pomaganju svom bratu
Bilježi Muslim od Ebu Hurejre sljedeći hadis: “Ko od mu'mina otkloni kakvu nedaću na ovom svijetu Allah će ukloniti njegovu na Sudnjem danu. Ko olakša onome koji je u teškoj situaciji Allah će njemu olakšati na dunjaluku i Ahiretu. Ko pokrije mahanu muslimana Allah će pokriti njegovu na dunjaluku i Ahiretu. Allah pomaže svome robu sve dok rob pomaže svom bratu.”
PRAVA NA KOJIMA POČIVA ISLAMSKO BRATSTVO
OPĆA PRAVA:
1. nazivanje selama
2. uzvraćanje selama
3. obilazak bolesnog
4. praćenje džennaze
5. odazivanje na poziv
6. riječi Allah ti se smilovao (jerhamukellah) za onoga koji kihne i kaže hvala Allahu (elhamdulillah)
7. ako ga zakune Allahom da mu to ispuni
8. pomaganje onoga kome je nanesena nepravda
9. prihvatanje savjeta
10. uklanjanje nesreće
11. pomaganje onome koji je u teškoj situaciji
12. pokrivanje mahana
13. klonjenje ezijećenja (zavidnosti, mržnje, nepravde, obezvređivanja)
POSEBNA PRAVA
* zabrana ignorisanja više od tri dana ako je ono radi razloga lične prirode.
Bilježi Buhari i Muslim od Ebu Ejjuba da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Nije dopušteno muslimanu da ignoriše svoga brata više od tri noći, sreću se, a jedan drugom leđa okreću. Najbolji od njih je onaj ko prvi selam nazove.” Vidjeli smo da je dozvoljeno ignorisanje i više od tri dana ako je ono radi vjerskih razloga, ali Ebu Derda, Ibrahim En-Nehai i Gazali smatraju da to nije dozvoljeno. Gazali veli: “Ako prekinemo vezu sa našim bratom izgubili smo priliku i šansu da ga vratimo na pravi put, jer mi smo njemu oslonac koji ga podiže kada se spotakne i padne. Dužnost je pomagati bratu u slučaju materijalnih problema, a nedostatak vjere je veća katastrofa od nedostatka imetka, stoga je i njegovo pomaganje kod nedostatka vjere preče i obligatnije.”
Svakako da se ovo ne odnosi na zadrtog griješnika, bestidnika koji odbija svaki dobronamjeran savjet, njega treba ignorisati, kako smo predhodno rekli.
* aktivno doživljavanje osjećaja bratstva.
Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti i senzibilitetu je kao primjer jednog tijela. Ako jedan njegov organ oboli ostali dio tijela je izložen temperaturi i nesanici.”
Evo nekih primjera iz života dobrih prethodnika koji slikovito prikazuju jačinu međusobne ljubavi, povjerenja i bratstva u ime Allaha dž.š.:
– Ali ibn Husejn je upitao jednu grupu okupljenih ljudi: “Da li vi imate običaj uzeti od imetka svog brata čak i bez njegovog dopuštenja. Oni odgovoriše: Ne. Onda niste moja braća, reče Ali.” 1
– Jedan od prethodnika je rekao: “Ako zatražite od svog brata novac, pa on rekne: “A šta ćeš uraditi s njim?”, nestalo je bratstva.”
– Mesruk je imao veliki dug, a njegov brat Hejseme je također bio dužan, pa je otišao Mesruk i izmirio Hejsemov dug, a Hejsem njegov, a da ni jedan od njih dvojice nije znao za postupak drugog.
* prikrivanje mahana, grešaka i negibećenje, te davanje i primanje savjeta
– treba znati da čovjek koliko god bio dobar vjernik, on ostaje insan i griješi, ali vjernik se kaje i vraća istini kada pogriješi. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Svaki čovjek je griješan, a najbolji su oni koji se mnogo kaju.”
Trebamo također znati da je praštanje svome bratu jedna od osobina plemenitih ljudi, jer onaj koji je spreman da oprosti zaslužio je nagradu Uzvišenog Allaha dž.š. obećanu u sljedećem ajetu:
“A onaj ko oprosti i izmiri se, njega će Allah nagraditi” (Eš-Šura 40)
Isto tako trebamo se strpiti i osaburiti ako se s njegove strane desi kakva greška ili ezijet, jer je u tome veličina ahlaka i u tome se očituje milost (rahmet) prema drugom bratu.
Nakon njegove greške dužni smo ga savjetovati nasamo, naređivati dobro a odvraćati od zla jer na tome počiva šeriat.
Izraelćiani su prokleti radi napuštanja te obaveze naređivanja dobra, a odvraćanja od zla:
“Jezikom Davuda i Isa'a, sina Merjemina prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. Jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. Ružno li je, zaista to kako su postupali.”(El-Maide 78,79)
Ako sva ova prava i obaveze budu ispoštovane nema sumnji da ćemo imati jednu jaku, prosperitetnu i zdravu zajednicu.
Ashabi i tabi'ini su sproveli u djelo ideju islamskog bratstva jer su uzeli Kur'an i Sunnet za uputu i svijetlo živeći u društvu čija je pravila i uputstva prvi sprovodio u djelo Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. Najbolji primjer za to je bratimljenje muhadžira i ensarija i njihovo međusobno potpomaganje, ljubav i bratski odnosi koji su dostigli svoj vrhunac u požrtvovanju i humanosti.
Neprijatelji muslimana su uspjeli da ostvare svoj zlokobni cilj u ovom stoljeću, da rasjedine i zavade muslimane, podjele ih na mnoge državice koje se neprijateljski odnose jedne prema drugima. Podjelili su ih različiti ciljevi, ideologije, interesi, slijeđenje strasti i prohtjeva. Oni lutaju besciljno, oni su poput bujice, ali ovakva situacija i stvarnost, ako Bog da, neće dugo potrajati jer mora doći do buđenja generacija muslimana koje će voditi islam i njegovi principi zasnovani na Kur'anu i Sunnetu, koji će imati svoju jedinstvenu državu, u kojoj će se suditi po šeriatu, Allahovom zakonu. Islamski narodi se moraju osloboditi tirana i zulumćara i ateista putem stalne borbe i džihada. Tada će se veseliti vjernici Allahovoj pomoći, a On pomaže koga On hoće.

PLODOVI BRATSKIH ODNOSA
– ostvarenje jedinstva i čvrstine islamskog ummeta
Jer veza koja je izgrađena na naciji, porijeklu, pripadnosti nekom plemenu, porodici ili radi prolaznih, sitnih interesa, takva veza je slaba i džahilijetska. Dokaz za to je sljedeći ajet:
“Reci: Ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braca vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese. A Allah griješnicima neće ukazati na pravi put.” (Et-Tevbe 24)
Jedina veza koju musliman priznaje i za koju se bori je akidetska veza.
Kada je Allahov Poslanik upitan o pristrasnosti (asabijjetu) rekao je: “Da pomogneš svoj narod u nasilju” ( kada čini nasilje drugima).
Još je rekao: “Islam je uklonio od nas poniženje sa porijeklom. Ebu Leheb je amidža Allahovog Poslanika ali je u vatri, a Selman Farisi nije od roda Poslanikovog ali je prihvatio istinu.”
Pravilo koje se ovdje primjenjuje je sljedeće:
“Najpočašćeniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.” (El-Hudžurat 13)
– od plodova bratstva je i širenje islamske kulture, nauke i civilizacije jer svi muslimani u tome učestuju bez razlike u naciji, jeziku, boji kože itd.
– od plodova bratstva je i međusobno pomaganje jer musliman kada osjeća da ga njegov brat neće napustiti u nevolji niti ga poniziti i kada osjeti da njegov brat voli njemu kao što voli i sebi, da je on dio jednog tijela koji zajedno osjeća i proživljava sve okolnosti i situacije, tada će muslimani povratiti snagu i ponos koju su izgubili.
PREVEO I PRIREDIO : MR. HAMID INDŽIĆ
1 Ali ibnul-Husejn r.a. je svojim riječima želio kazati da je vrhunac islamskog bratstva da brat uzme novac svoga brata čak i bez njegovog odobrenja, jer zna da je njegov brat spreman dati prednost njemu nad samim sobom i svojim potrebama i da mu on to odobrava. Kada su njegovi sagovornici odgovorili da oni nemaju običaj uzimati i davati svoj imetak bez odobrenja, time su ukazali na činjenicu da njihovi bratski odnosi još nisu na potrebnom nivou.
____________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.