Allahov Poslanik kao suprug

Posted: 13 Marta, 2013 in islamski brak
Supruga je slabiji pol u bračnoj zajednici, nemoćna da se odupre njenom suprugu ukoliko se on ne boji Allaha, subhanehu ve te’ala, kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram nje. Ne može ga “natjerati” da bude pažljiv, da je voli ili da sa njom lijepo postupa. Ni svađati se sa njim ne može jer ju je njen Stvoritelj opisao: “One koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne.” (Prijevod značenja Az-Zuhruf, 18.) Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u mnogim hadisima oporučivao da se ženama čini dobro: “Moj Allahu! Ja vas zaista upozoravam od zanemarivanja prava dvoje slabih: siročeta i žene!”

Allah je u svakom živom biću stvorio nagon za ženidbom i željom za duševnim smirajem sa osobom suprotnog spola. To je prirodna stvar kod svake osobe i ono čemu teži tokom svog života. Smiruju se jedni uz druge i rađaju potomstvo. Ženidba je duševni smiraj i osjećaj spokojnosti i mira. To je poseban i iskren osjećaj koji je daleko od “glume”. Veza između supružnika nije izgrađena samo putem “bračne postelje”, kako to neki poimaju, već je to specifična veza koja je izgrađena na ljubavi, dubokom poštovanju, međusobnom razumijevanju, povjerenju, shvatanju i prihvatanju međusobnih razlika. Mnoge bračne zajednice u današnje vrijeme “pate” od nesuglasica, problema, svađa i svega ostalog što međusobne nesuglasice bračnih drugova sa sobom donose. Mnogi traže savjete, čitaju knjige koje govore o tome, povjeravaju se prijateljima ili neprijateljima, odlaze bračnim savjetnicima nadajući se da će na taj način riješiti njihove probleme. Gdje je rješenje? Ko je ”krivac” za bračne nesuglasice? Da li su međusobna osuđivanja dovoljna da se ti problemi riješe ili svaka strana treba da sagleda “svoje” greške? Ko će pomoći da se riješe? Koga uzeti za uzor u bračnom životu? Uzvišeni Allah je naredio da se sa ženama na lijep način postupa: “S njima lijepo živite.” (Prijevod značenja An-Nisa’, 19.) Lijep način življenja obuhvata svaku radnju, riječ i plemenit moral. Rekao je Hafiz Ibnu Kesir, rahimehullah, u komentaru ovog ajeta: “Tj. neka vaše riječi upućene njima budu lijepe, i uljepšajte vaše postupke i vaš izgled, shodno vašim mogućnostima. Onako kako ti to voliš od nje isto tako i ti uradi jer je rekao Uzvišeni: ‘One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.’ (Prijevod značenja Al-Bekara, 228.)“ (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta). Rekao je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji mojoj porodici.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu džami`a 3314. Albani) Sâm Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio lijepog međusobnog suživota, nasmijanog lica, šalio se sa svojom porodicom, pažljivo postupao sa njima, uvećavao im opskrbu i nasmijavao njegove žene. Zaista je, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bio lijep primjer njegovom Ummetu, savršena ljudska ličnost, onako kako ga je Allah, subhanehu ve te'ala, opisao: “Vi u Allahovom poslaniku imate p>an uzor!” (Prijevod značenja Al-Ahzab, 21.), i: “Ti si zaista najljepše ćudi.” (Prijevod značenja Al-Kalem, 4.) Govor o tome kako se i na koji način Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem, ophodio prema ženama je dug i razgranat. A to nije čudna stvar, jer nam je pojasnio da: “Žene su rođene sestre ljudi.” (Ahmed, hadis sahih, Sahihu Džami`a 1983. Albani) Tako da ćemo se osvrnuti na Poslanikovo ophođenje prema svojim suprugama na jedan drugačiji način, ili još preciznije: Kako je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem, živio kao suprug? Da li je pazio na osjećaje svojih žena ili je bio “muškarac u kući”? Koje su to oporuke i upute koje je ostavio muškarcima kada su u pitanju njihove supruge i majke njihove djece?

Suprugama dobro činite

Supruga je slabiji pol u bračnoj zajednici, nemoćna da se odupre njenom suprugu ukoliko se on ne boji Allaha, subhanehu ve te'ala, kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram nje. Ne može ga “natjerati” da bude pažljiv, da je voli ili da sa njom lijepo postupa. Ni svađati se sa njim ne može jer ju je njen Stvoritelj opisao: “One koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne.” (Prijevod značenja Az-Zuhruf, 18.) Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u mnogim hadisima oporučivao da se ženama čini dobro. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Moj Allahu! Ja vas zaista upozoravam od zanemarivanja prava dvoje slabih: siročeta i žene!” (Hakim, hadis hasen, Sahihu Džami`a br. 2447.) I rekao je, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Zaista je žena stvorena od rebra, pa ako ga ispraviš, slomit ćeš ga. Pa budi obazriv i blag, živjet ćeš s njom.” (Ahmed, hadis sahih, Sahihu Džami`a br. 1944.), “tj. budi pažljiv i nježan prema njoj, time ćeš postići ono što želiš od nje od naslađivanja s njom i lijepog suživota što je ustvari i najvažnije.” (Fejdul-Kadir) I rekao je, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Najpotpuniji vjernici u imanu su najpotpunijeg morala, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” (Tirmizi, hadis hasen, Sahihu ve daifu Tirmizi br. 1162. Albani) Poslanikovi drugovi, Allah sa njima bio zadovoljan, su uvijek težili da postignu najbolju moguću stvar kad su u pitanju dunjalučke i ahiretske stvari. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upitan: “Naše žene! Šta ćemo uzeti od njih a šta ostaviti?“ Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio: “Tvoja njiva”, pa kako želiš. Nemoj joj reći: ‘Allah tvoje lice učinio odvratnim!’, i nemoj je udarati. Nahrani je kad sebe nahraniš i odjeni je kad sebe odjeneš, i nemoj je izbjegavati osim u kući.” (Nesai’, hadis hasen, Sahihu Džamia’ br. 17. Albani)

Dozvoljena razonoda sa suprugom

Razonoda i opuštanje u islamu je dozvoljeno, jer sva srca se zamore sa obavezama koje sa sobom donosi dunjalučki život. Mnogi bračni parovi nakon “dugog staža” u braku osjete međusobnu rutinu. Svakodnevni zajednički život, djeca, posao i sve ostalo dovode tome da supružnici “nemaju vremena” da se posvete jedno drugom kako je to bilo na početku njihovog braka. Zato kod mnogih supruga se pojavljuje osjećaj da je njen suprug zapostavlja, ne predaje joj pažnju ili ljubav. Potrebno je da iznađu vrijeme koje će sami sebi pokloniti kao i dozvoljene vrste razonode kako bi bili međusobno bliskiji i opušteniji. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pojasnio svome Ummetu da je dozvoljena vrsta zabave i razonode sa suprugom stvar zbog čega će svaki čovjek biti nagrađen. U hadisu kojeg prenosi Ata ibn Ebi Rebah kaže: “Vidio sam Džabira sina Abdullahova i Džabira sina Umejrova, dvojicu Ensarija, kako bacaju (koplje). Pa je jednom od njih dvojice dosadilo i sjeo je. Drugi je rekao: “Ulijenio si se. Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kad je rekao: “Sve što nije spominjanje Allaha to je besposlica i zabava (ili zaborav) osim četiri stvari: Hodanje između dva reda (tokom borbe), odgoj svoga konja, zabava sa svojom porodicom i podučavanje plivanju.” (Sunen Nesai’ Kubra 8940 i Taberani, hadis sahih, Silsile Sahiha br. 315. Albani) Kao što je i Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pazio na stanje svojih žena i godine u kojima su bile pojedine od njih. Prenosi se od Aiše, radijallahu ‘anha, da je rekla: “Igrala sam se sa lutkama kod Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i imala sam prijateljice koje su se sa mnom igrale, pa kada bi Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ušao sakrile bi se od njega. S tim da bi mi ih poslao da se igraju sa mnom.” (Buhari, 6130.)

Na suprugine loše postupke uzvrati mudrošću i ljubavlju


Nijedno ljudsko biće nije bezgriješno i obje bračne strane prave greške, loše postupke i stvari zbog kojih dolazi do nesuglasica između supružnika tokom bračnog života. Pogledajmo kako je najbolji suprug postupao kada bi se takvi postupci desili kod njegovih žena. Enes, radijallahu ‘anhu, nam prenosi: “Safija, radijallahu ‘anha, je bila sa Allahovim poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na putu, i taj dan je bio ‘njen dan’.Usporila je u hodu tako da ju je pričekao Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a ona je plakala govoreći: “Dao si mi sporu devu.” Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, počeo je da joj briše oči svojim rukama, tješeći je. Odbila je i nastavila je da plače. Na to se Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, naljutio i ostavio je. Safija, radijallahu ‘anha, je otišla Aiši i rekla joj: “Ovaj ‘moj dan’ pripada tebi ako učiniš da je Allahov poslanik zadovoljan sa mnom?” Aiša je uzela njen prekrivač koji je bio crvenožuti i namirisan. Zatim ga je poprskala sa malo vode (što je uvećalo miris). Zatim je došla sve dok nije sjela kod glave Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, gdje joj je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Šta je s tobom?” Rekla je: “To je Allahova blagodat, daje je kome On hoće!” Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je shvatio priču i postao je zadovoljan sa Safijom. Zatim je otišao kod Zejnebe i rekao joj: “Zaista je Safiju umorila njena deva i neće ti ništa biti ako joj dadneš svoju devu?” Rekla je: “Zar si naumio moju devu dati “židovkinji”?“ Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je nakon ovih riječi izbjegavao Zejneb tri mjeseca i nije se približavao njenoj kući. Zejneb je zapustila sebe i svoju kuću, smotavši svoju postelju u ugao kuće, izgubivši svaku nadu da će joj Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, doći. Dok je tako bila u pomenutom stanju, jednog dana joj je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, neprimjetno ušao u kuću i stavio postelju na njeno mjesto, tada je Zejneb rekla: “O Allahov poslaniče, ta i ta moja ropkinja se danas očistila od “menstruacije” i ja ti je poklanjam.“ Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je “ušao” kod ropkinje i bio je zadovoljan Zejnebom.” (Sunen Nesai’ Kubra br. 9162. i Dija Makdisi Ehadisu Muhtare )

Imaš dvije supruge ili više ?


Allah, subhanehu ve te'ala, je dozvolio višeženstvo Svojim robovima, a On Sveznajući najbolje poznaje kakve su sve mudrosti i koristi u tome. “Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom…” (Prijevod značenja An-Nisa, 3.) Brate, koji imaš dvije ili više supruga, boj se Allaha i budi pravedan prema njima! Nemoj na blagodat i počast koju ti je tvoj Gospodar ukazao uzvratiti sa nezahvalnošću, ohološću ili nepravdom. Tvoja pravdenost prema njima će prouzrokovati slogu i međusobno poštovanje. Nemoj da te tvoja ljubav i naklonost prema nekoj od njih “zaslijepi” pa da onu drugu ili treću zapostaviš i ostaviš je u neizvjesnosti i iščekivanju što dodatno povećava probleme i bračnu ljubomoru. Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upozorio onoga koji se oženi s više žena, a potom ne bude pravedan između njih rekavši: “Ko bude imao dvije žene i bude naklonjen jednoj od njih dvije, doći će na Sudnjem danu a jedna od njegove dvije strane će biti nagnuta (kriva).” (Nesai, hadis sahih, Sahih ve da`if sunenu Nesa`i, br. 4004. Albani)

Svaka supruga je ljubomorna

Suprug bi trebao da pazi na osjećaje i ljubomoru svoje supruge, jer svaka žena želi da ono što ona ima ostane samo njeno. Zato spominjanje druge žene ili hvaljenje eventualne “suparnice” kod nje izaziva “nepoželjne” reakcije koje dolaze iz straha od rivalstva i njenog zapostavljanja od strane njenog supruga zbog druge žene. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ukazao na važnost uzimanja u obzir ljubomore koja je kod svake žene prirodom urođena. Enes, radijallahu ‘anhu, nam prenosi da je jedna od majki pravovjernih, radijallahu ‘anhunne, dok je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bio kod jedne od svojih žena, poslala u drvenom čanku nešto hrane. Pa je ova, vidjevši to, udarila po Poslanikovoj, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ruci, gdje je čanak ispao i razbio se. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je uzeo dva raspolovljena dijela i sastavio ih, zatim skupio u njih hranu i rekao: “Vaša majka je ljubomorna, jedite.” Jeli su, a zatim joj je naredio da donese čanak koji je bio u njenoj kući. Zatim je dat nazad ispravan čanak, a slomljeni je ostavljen u kući one koja ga je slomila” (Nesai, hadis sahih, Sahihu ve daifu sunnenu Nesa`i br. 3955. Albani) Zamislimo samo šta bi se u naše vrijeme desilo kada bi supruga razbila posudu svome mužu pred gostima? Aiša, radijallahu ‘anha, kaže: “Jedne noći sam “izgubila” Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa sam pomislila da je otišao nekoj od svojih žena, potom sam ga potražila zatim sam se vratila a on je bio na ruku'u ili sedždi govoreći: “Subhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente.” Rekla sam: “Iskupila bih te svojim ocem i majkom. Zaista si ti u jednoj stvari, a ja u drugoj.” (Muslim 485-221.) I rekla je, radijallahu ‘anha: “‘Potražila’ sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa sam stavila moju ruku u njegovu kosu, pa mi je rekao: “Došao ti je tvoj šejtan.” (Došaptao ti je da sam otišao kod neke od drugih supruga i zbog toga si ti začuđena i tražiš me) Zatim sam rekla: “Jel’ s tobom šejtan?” “Naravno” -rekao je- “ali me je Allah potpomogao nad njim pa je prihvatio islam.” (Nesa`i, hadisa sahih, Sahihu ve daifu sunenu Nesa`i br. 3960. Albani)

Dopusti joj ponekad da iskaže njenu ljubomoru


Ljubomora ponekad čini suprugu da ne razmišlja “razumom odrasle osobe”. Radi postupke koji su nekad priličniji za djecu nego za odraslu osobu. Onaj ko nam je u svemu uzor neka nam bude uzor i u ovoj stvari. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je davao priliku svojim suprugama da iskažu nešto od te njihove ljubomore, s tim da ne prelazi granice dozvoljenog šerijatom. Dodavajući na to njihovo ponašanje, veselost i osmijeh. Rekla je Aiša, radijallahu ‘anha: “Jednog dana posjetila me je Sevda, pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, sjeo između mene i nje. Jedna njegova noga bila je u mom a druga u Sevdinom krilu. Napravila sam joj juhu sa mlijekom i brašnom. Rekla sam joj: “Jedi!” Međutim odbila je. Rekla sam: “Ili ćeš jesti ili ću namazati tvoje lice!” Ponovo je odbila da jede. Uzela sam iz posude nešto hrane i njom umazala njeno lice. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je podigao svoju nogu iz njenog krila kako bi mi se “osvetila”. Uzela je hrane iz posude i njom umazala moje lice, a Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se smijao. Začuli smo Omera koji je govorio: “O Abdullahu sine Omerov, o Abdullahu sine Omerov!” Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nam je rekao: “Ustanite vas dvije i operite vaša lica jer mislim da će Omer ući.” (Sunen Nesa`i Kubra 8917. Ebu Jeala, hadis hasen, Medžme`a Zevaid ve Menb`a Fevaid br.7683. Hajsemi)

Nemoj je zaboraviti

Uzvišeni Allah učini da jedan od supružnika napusti ovaj svijet prije drugoga. I ako ti Allah bude podario hairli ženu potom ti uzme tu blagodat, nemoj da je zaboraviš u vrlo kratkom vremenu. Naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio vjeran svojim ženama čak i nakon njihove smrti. Aiša, radijallahu ‘anha, nam prenosi: “Nisam ni na jednu ženu bila ljubomorna kao što sam bila ljubomorna na Hatidžu, jer ju je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, puno spominjao.” Rekla je: “Oženio me je, poslije tri godine, iza nje. Njegov Gospodar mu je naredio da je obraduje sa kućom u Džennetu…” (Buhari br. 3606, Muslim br. 2435) 
 

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.