Koga muslimani obožavaju ?

Posted: 30 Marta, 2013 in Akida
Hvala Allahu. Prije odgovora želimo iskazati divljenje tvome interesovanju za vjeru islam, uprkos tvojoj mladosti. Možda ti Allah, zahvaljujući ovome pitanju, otvori vrata velikog dobra i propiše ti uputu na koju nisi računala. Uzvišeni kaže: “To je Allahova uputa kojom On upućuje one koje hoće od robova Svojih.” (El-En’am, 88) Na drugom mjestu kaže: “Onome koga Allah želi da uputi – On srce njegovo prema islamu raspoloži.” (El-En’am, 125)

Što se tiče značajnog pitanja: Koga muslimani obožavaju? odgovor uzimamo iz Kur’ana – Knjige islama i iz riječi poslanika islama – Muhammeda, s.a.v.s., koji je dobivao Objavu od svoga Gospodara. Uzvišeni kaže: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, samo Tebi ibadet činimo i samo od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na pravi put”. (El-Fatiha)

Allah, dž.š., kaže: “O ljudi, ibadet činite Gospodaru svome, Koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bogobojazni bili.” (El-Bekare, 21) Također kaže: “To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njemu ibadet činite; On nad svim bdi“. (El-En’am, 102) Na drugom mjestu kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu ibadet činite i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.“ (El-Isra’, 23) 

Muslimani obožavaju Allaha Kojeg su obožavali svi poslanici. Uzvišeni kaže: “Vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kad je sinove svoje upitao: ‘Kome ćete, poslije mene, ibadet činiti?’ ‘Obožavaćemo’ – odgovorili su – ‘Boga tvoga, Boga tvojih predaka Ibrahima i Ismaila i Ishaka, Bogu jednome! i mi se Njemu pokoravamo!'“ (El-Bekare, 133)

Muslimani obožavaju Allaha i pozivaju pripadnike drugih vjera da i oni obožavaju samo Allaha, kao što kaže Uzvišeni: “Reci: ‘O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!’ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!'“ (Ali Imran, 64)


Nuh, a.s., poziva svoj narod da obožavaju samo Allaha, dž.š. Uzvišeni kaže: “Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. ‘O narode moj,’ – govorio je on – ‘Allaha obožavajte, vi drugog boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu!'” (El-Ea’raf, 59) Isa, a.s., poziva svoj narod da obožavaju samo Allaha, kao što to Allah kaže: “Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih, sin Merjemin!’ A Mesih je govorio: ‘O sinovi Israilovi, ibadet činite Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo Džehennem će biti; a nevjernicima neće niko pomoći.'” (El-Maide, 72) 

Na drugom mjestu kaže: “A kada Allah rekne: ‘O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ‘Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’ – on će reći: ‘Hvaljen neka si Ti! Meni nije prilično da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; samo Ti jedini sve što je skriveno znaš.'” (El-Maide, 116-117) 

Kad je Allah, dž.š., govorio sa Svojim poslanikom Musaom, a.s., rekao mu je: “Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato samo Mene obožavaj i namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!“ (Ta ha, 14) Allah, dž.š., naređuje Svome poslaniku Muhammedu, s.a.v.s.: “Reci: ‘O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere, – pa, ja neću obožavati one koje, mimo Allaha, vi obožavate, već ću ibadet činiti Allahu, Koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik.'” (Junus, 104)

Njega Jedinog, koji nema sudruga, obožavaju meleki i pored Njega ne obožavaju nikog drugog, kao što Uzvišeni kaže: “Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da Ga obožavaju, i ne zamaraju se.” (El-Enbija, 19) Nijedno božanstvo osim Allaha ne može nanijeti štetu niti korist, ne može stvarati niti davati nafaku. Allah kaže: “Reci: ‘Kako možete, pored Allaha, da obožavate onoga koji nije u stanju da vam kakvu štetu učini, a ni da vam neku korist pribavi, Allah je Taj Koji sve čuje i zna?'” (El-Maide, 76) Na drugom mjestu kaže: “Vi se mimo Allaha, kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima vi, mimo Allaha, ibadet činite ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha tražite i Njemu se klanjate i Njemu zahvalni budite! – Njemu ćete se vratiti.” (El-Ankebut, 17)


Nakon odgovora želimo upotpuniti ovu temu slijedećim pitanjem: 
Zašto obožavamo jedinog Allaha koji nema sudruga ?

Prvo:


Zato što u cijelom kosmosu jedino On zaslužuje da se obožava, jer je On Stvoritelj, Onaj Koji opskrbljuje, Koji iz ništa stvara, Koji nam je dao blagodati…Uzvišeni kaže: “Pa hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete, – Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji, – i predvečer i u podne! – On iz neživog stvara živo i pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina, – isto tako ćete i vi biti oživljeni. Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih; i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju; i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista pouke za one koji znaju; i jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude koji čuju; i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju. I jedan od dokaza Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno. On je Taj Koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar.” (Er-Rum, 17-27)

Na drugom mjestu Uzvišeni kaže: “Onaj Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne, – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali oni su narod koji druge s Njim izjednačuje; Onaj Koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi; Onaj Koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako vi nikako pouke da primite! – Onaj Koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! Onaj Koji sve iz ničega stvara, Koji će zatim to ponovo učiniti, i Koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: ‘Dokažite, ako istinu govorite!’ Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.'” (En-Neml, 60-65) Pa da li postoji neko osim Allaha ko zaslužuje obožavanje?

Drugo:


Allah nas je stvorio samo radi toga da mu ibadet činimo. On kaže: “Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Mene obožavaju.“ (Ez-Zarijat, 56)

Treće:


Na Sudnjem danu će se spasiti samo onaj ko je uistinu obožavao Allaha. On će nakon smrti proživjeti ljude da bi im sudio za njihova djela. Tada će se spasiti samo onaj ko je obožavao jedino Allaha, dok će ostali biti potjerani u Džehennemu koji je užasno boravište. Poslanik, s.a.v.s., je odgovarajući na pitanje ashaba: – Da li ćemo na Sudnjem danu vidjeti našeg Gospodara, rekao: – Jeste li bili spriječeni u viđenju Sunce i mjeseca kada je vedro? – Rekli smo: – Ne! On tada reče: – Vi nećete biti zaklonjeni u viđenju vašeg Gospodara toga dana kao što niste zaklonjeni u viđenju njih, zatim reče: “Pozvaće glasnik: – Neka svaki narod ode onome što su obožavali! – Pa će otići obožavaoci krsta sa svojim krstom, obožavaoci idola sa svojim idolima, obožavaoci svakog božanstva sa svojim božanstvom dok ne ostanu oni koji su obožavali Allaha od pobožnih ili nevaljalih. Potom će biti doveden Džehennem, pokazaće se kao da je priviđenje, pa će se reći židovima: – Koga ste bili obožavali? – Obožavali smo Uzejra, Božijeg sina! – reći će, pa će im se kazati: – Slagali ste, Allah nije imao ni žene ni djeteta, pa šta vi tražite? Oni će reći: – Želimo da nas napojiš, – pa će im se kazati: – Pijte, – te će popadati u Džehennem. Zatim će se reći kršćanima: – Šta ste bili obožavali, – te će reći: – Obožavali smo Mesiha sina Božijeg, – pa će im biti rečeno: – Slagali ste, Allah nije imao ni žene ni djeteta, pa šta vi hoćete? Oni će reći: – Želimo da nas napojiš! – Reći će im se: – Pijte! – pa će popadati u Džehennem, dok ne ostanu oni koji su obožavali Allaha od pobožnih ili nevaljalih. Potom će im se reći: – Šta vas zadržava, ljudi su već otišli. – Mi smo ih napustili kad su nam bili potrebniji nego danas, a čuli smo kako glasnik doziva da se pridruži svaki narod onome što su bili obožavali, a mi čekamo načeg Gospodara. – reći će. I doći će im Silni te će reći: – Ja sam Vaš Gospodar, – a oni će reći: – Ti si naš Gospodar! Sa Njim će govoriti samo vjerovjesnici, pa će mu sedždu učiniti svaki mumin.” (Prenosi ga Buhari, br. 6886.)

Ovi mumini su stanovnici Dženneta, za njih nema straha niti će biti zabrinuti i biće vječno i zauvijek u njemu. 

Nadamo se da je ovo pitanje postalo jasno i nakon ovoga ne kažemo ništa drugo do ono što kaže Uzvišeni Allah: “…ko bude na uputi taj je na uputi za svoju korist, a ko zaluta taj luta na svoju štetu.” (El-Isra’, 15) Neka je spas na onoga ko slijedi uputu.

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid 4-6 str.

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.