Arhiva za Mart, 2013

Fetva br. 48
 
Propis vješanja slika u kući ili nekom drugom objektu jeste da je takav postupak zabranjen (haram), ako su na slikama bića koja imaju dušu, svejedno bio to čovjek ili nešto drugo, zbog riječi Poslanika, s.a.v.s., koje je uputio Aliji, r.a., “da ne ostavi sliku, a da je ne zamaže, niti uzdignut kabur, a da ga ne poravna”. Hadis bilježi Muslim u svome Sahihu. Također se pouzdano prenosi od Aiše, r.a., da je ona u nepažnji okačila zastor na kome su bile slike, pa kada ga je vidio Poslanik, s.a.v.s., strgnuo ga je i rekao promijenjena lica: “Aiša, oni koji su naslikali ovu sliku biće kažnjavani na Sudnjem danu i biće im rečeno: “Oživite ono što ste stvorili.” Hadis bilježe Muslim i dr. Međutim, ako slika bude na prostirci koja se gazi ili na jastuku na koji se naslanja, onda u tome nema grijeha, jer se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike očekivao Džibrila, pa kada je Džibril došao, odbio je ući u kuću. Poslanik, s.a.v.s., ga je upitao zašto tako postupa na što je on rekao da se u kući nalazi kip, zavjesa na kojoj ima slika i pas, pa je naredio da se kipu otkine glava, da se od zavjese naprave dva jastuka za naslanjanje i da se istjera pas. Poslanik, s.a.v.s., je to i uradio na što je Džibril ušao. Hadis bilježe Nesa'i i drugi sa dobrim senedom. U spomenutom hadisu pas je pobjegao od Hasana ili Husejna pod krevet u kući. Sahih je predaja da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas”. Mutefekun alejhi. Ova priča o Džibrilu ukazuje na to da ako se nađe slika na prostirci ili nečemu sličnom da to neće spriječiti meleke da uđu u kuću. Primjer za to je i predaja u Sahihu od Aiše, r.a., da je ona od spomenutog zastora napravila jastuk na koji se naslanjao Poslanik, s.a.v.s.
Šejh Bin Baz
Fetva br. 47
 
U jedanaestom broju rijadskog časopisa Er-Rijad koji je izdan 23.12.1402. h. g. sam naišao na poznati članak pod nazivom Nudaun min mevatini fakdi malihi u okviru kojeg sam našao sljedeći tekst “Zaista tražim da se zakuneš Gospodarem svih svjetova i Njegovim povjerljivim Poslanikom”. S obzirom na činjenicu da se nije dozvoljeno zaklinjati bilo čime osim Allahom, Njegovim imenima ili svojstvima, smatram da na to trebam upozoriti. Što se tiče zaklinjanja stvorenjima ono nikako nije dozvoljeno zbog govora Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko želi da se zakune neka se ne kune bilo čime osim Allahom ili neka šuti.” On je također rekao: “Onaj ko se zakune nečim drugim osim Allahom počinio je kufr ili širk.” Hadisi koji upućuju na ovo značenje su mnogobrojni tako da je vadžib u novinarstvu da se pazi na ove izraze, kao i u svim drugim stvarima prije njihovog izdavanja, upravo zbog onoga što sam naveo. Sve ovo je potrebno kako bi naše islamsko novinarstvo bilo čisto od njemu nedostojnih ili loših stvari. Također je obaveza svakog muslimana da se poduči o vjeri  i da zna ono oko čega ne bi smio biti neznalica. Molim Allaha da svima omogući sticanje korisnog znanja i dobrih djela, i neka je blagoslov i mir na Njegovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.
Šejh Bin Baz
Pitanje br. 100
 
Kakva je razlika, ako je uopšte i ima, između šitskih muslimana i sunnetskih muslimana? Allah Vas nagradio.
 
 Odgovor br. 100
 
Postoji ogromna razlika između sunija i šija, prije svega sunije su ispravni sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, dok su šije (Perzijanci) u zabludi, a neke njihove skupine su nevjernici, kao napr. duodecimalci (isneašerije), koji vjeruju u dvanaest imama i njihovu bezgriješnost.
– Sunije, kao izvor vjerovanja, prihvataju Kur'an i poznate hadiske zbirke, prije svega Buhariju i Muslima, šije kao izvor vjerovanja uzimaju svoje imame i predaje koje se prenose od ehlu-l-bejta (mnoge od tih predaja su izmišljene). Smatraju da se Kur'an ne može shvatiti bez imama. 
– Sunije poštuju i cijene sve ashabe, sallallahu alejhi ve selleme, bez izuzetka i mole Allaha da bude zadovoljan sa njima i da im se smiluje, dajući prednost četvorici pravovjernih halifa: Ebu Bekru, Omeru, Osmanu i Aliji, šije priznaju samo ashabe koji se smatraju ehlu-l bejtom (užom Poslanikovom s.a.v.s. porodicom). Ostali ashabi, po njima, su se odmetnuli, jer su odstupili od Poslanikove oporuke da Alija bude njegov nasljednik. Posebno preziru Ebu Bekra, Omera i Aišu, za koju kažu da je počinila blud. 
– Sunije vjeruju da je Kur'an kojeg muslimani danas imaju autentičan i da je sačuvan od bilo kakvih oduzimanja i dodavanja, šije tvrde da oni kod sebe imaju još dvije trećine Kur'ana i da Kur'an kojeg danas priznaju svi muslimani nije kompletan.
– Sunije smatraju da je najbolji čovjek u ovome ummetu, poslije Poslanika, Ebu Bekr, radijallahu anhu, zatim Omer, zatim Osman, zatim Alija, šije vjeruju da je najbolji Alija, a ostalu trojicu pravovjernih halifa uopće ne priznaju, psuju i smatraju otpadnicima i uzurpatorima. I mnoge druge razlike o kojima bi smo mogli napisati knjigu. Spomenuli smo najbitnije. Šejhu-l-islam ibn Tejmijje spominje u “Minhadžu-s-sunne” da se šiitsko vjerovanje poklapa sa židovskim u oko 300 pitanja. Nije čudo, jer je njihov utemeljitelj Abdullah ibn Sebe, židov. Allah najbolje zna.
Dipl. isl. pravnik – Semir Imamović
Pitanje br. 100
 
Kakva je razlika, ako je uopšte i ima, između šitskih muslimana i sunnetskih muslimana ? Allah Vas nagradio.
 
 Odgovor br. 100
 

Postoji ogromna razlika između sunija i šija, prije svega sunije su ispravni sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, dok su šije (Perzijanci) u zabludi, a neke njihove skupine su nevjernici, kao napr. duodecimalci (isneašerije), koji vjeruju u dvanaest imama i njihovu bezgriješnost.

– Sunije, kao izvor vjerovanja, prihvataju Kur'an i poznate hadiske zbirke, prije svega Buhariju i Muslima, šije kao izvor vjerovanja uzimaju svoje imame i predaje koje se prenose od ehlu-l-bejta (mnoge od tih predaja su izmišljene). Smatraju da se Kur'an ne može shvatiti bez imama. 

– Sunije poštuju i cijene sve ashabe, sallallahu alejhi ve selleme, bez izuzetka i mole Allaha da bude zadovoljan sa njima i da im se smiluje, dajući prednost četvorici pravovjernih halifa: Ebu Bekru, Omeru, Osmanu i Aliji, šije priznaju samo ashabe koji se smatraju ehlu-l bejtom (užom Poslanikovom s.a.v.s. porodicom). Ostali ashabi, po njima, su se odmetnuli, jer su odstupili od Poslanikove oporuke da Alija bude njegov nasljednik. Posebno preziru Ebu Bekra, Omera i Aišu koju proklinju. 

– Sunije vjeruju da je Kur'an kojeg muslimani danas imaju autentičan i da je sačuvan od bilo kakvih oduzimanja i dodavanja, šije tvrde da oni kod sebe imaju još dvije trećine Kur'ana i da Kur'an kojeg danas priznaju svi muslimani nije kompletan.

– Sunije smatraju da je najbolji čovjek u ovome ummetu, poslije Poslanika, Ebu Bekr, radijallahu anhu, zatim Omer, zatim Osman, zatim Alija, šije vjeruju da je najbolji Alija, a ostalu trojicu pravovjernih halifa uopće ne priznaju, psuju i smatraju otpadnicima i uzurpatorima. I mnoge druge razlike o kojima bi smo mogli napisati knjigu. Spomenuli smo najbitnije. Šejhu-l-islam ibn Tejmijje spominje u “Minhadžu-s-sunne” da se šiitsko vjerovanje poklapa sa židovskim u oko 300 pitanja. Nije čudo, jer je njihov utemeljitelj Abdullah ibn Sebe, židov. Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik – Semir Imamović

Pitanje br. 82
 
Je li dozvoljeno stavljati slike (fotografije) po zidovima?
 
 Odgovor br. 82
 
Stavljanje bilo kakvih slika po zidovima je zabranjeno, pogotovo velikih obima, pa makar se radilo o fotografiji na kojoj se ističe samo jedan dio tijela sa glavom. Ovaj čin je očiti pokazatelj iskazivanja oblika svetosti i posebnosti prema toj fotografiji. Upravo je ovo bio prvi korak zapadanja Nuhovog naroda u širk; višeboštvo i idolatriju. Isklesali su likove nekolicine znamenitih i dobrih ljudi koji su živjeli među njima s željom da im podsjećanje na njih bude poticaj ka dobročinstvu, ali se to nakon izvjesnog vremena pretvorilo u obožavanje.
Šejh Ibn El-Usejmin
 Pitanje br. 81
 
Da li je dozvoljeno učiti Kur’an prilikom ležanja?
 
 Odgovor br. 81
 
Ne postoji nikakva šerijatska prepreka da čovjek uči Kur’an ležeći, bez obzira; ležao na prostirci u kući ili vani na goloj zemlji. Musliman će učiti Kur’an u svakoj situaciji; stojeći, sjedeći, ležeći, bio pod abdestom ili ne, ukoliko uči od onoga što je upamtio. U slučaju da ajete uči gledajući u Kur’an, neophodno je da bude pod abdestom, jer mu u suprotnom nije dozvoljeno doticati Kur’an. Kur’an ćemo učitii u svakoj situaciji osim u slučaju dženabeta, ili hajza (mjesečnice) i nifasa (posljeporođajnog odljeva krvi). U ovoj prilici, prije učenja Kur’ana, dužni smo se okupati. Ako postoji bojazan za ženu koja je u hajzu ili nifasu da će zaboraviti ono što je upamtila od Kur’anskih sura, dozvoljeno joj da ponovi sure koje zna, bilo da gleda u otvoren Kur’an kojeg neće doticati ili da ponavlja napamet. 
Šejh Salih El-Fevzan
Pitanje br. 92
 
Kakav je propis za držanje psa i da li je dodir psa nečistoća ?
 
 Odgovor br. 92
 
Nije dozvoljeno držanje psa osim u onome što je šerijat stavio kao olakšicu, a poznato je da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio držanje psa u tri slučaja: za čuvanje stoke, usjeva i za lov. Što se tiče držanja psa radi čuvanja kuće, ako kuća nije na osami onda nije dozvoljeno držanje psa, ali ako je kuća izvan naselja onda je preće čuvanje kuće od čuvanja stoke, usjeva i lova. Što se tiče dodira psa, ako je ruka bila vlažna onda je to nečistoća koju je neophodno oprati sedam puta. Ako je ruka suha onda se ne smatra nečistoćom.
Šejh Ibn El-Usejmin

Mudrosti u riječima selefa

Posted: 13 Marta, 2013 in mudre izreke

Selemete b. Dinar, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Ono što želiš da nađeš na Ahiretu, to učini još danas, a ono što ne želiš da vidiš na Ahiretu kod sebe, to ostavi još danas!”

Imam Ahmed, rahmetullahi ‘alejh, je upitan: „Kada će čovjek osjetiti rahatluk?” Odgovorio je: „Kod prve stope u Džennetu.”

Malik b. Dinar, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Pokornost Allahu uzmi za svoju trgovinu, pa će ti doći profit bez ikakve robe.”

Ibnu Mes’ud, radijallahu ‘anh, je rekao: „Ko želi da zna da li voli Allaha, subhanehu ve te’ala, neka svoju dušu izloži Kur’anu, pa ko bude volio Kur’an taj voli i Allaha, jer je Kur’an Allahov govor.”

Imam Ahmed, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Čovjek je u većoj potrebi za šerijatskim znanjem od hrane i pića, jer čovjek je danas potreban hrane i pića jedanput ili dva puta, dok je znanja potreban koliko učini udisaja i izdisaja.”

Jedan od ispravnih prethodnika je rekao: „Ko se ne strpi na poniznosti prilikom traženja znanja, ostatak života će provesti u sljepilu neznanja, dok onaj koji se strpi na tome, ostatak života na Dunjaluku i Ahiretu provest će u ponosu.”

Ez-Zuhri, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Allah, subhanehu ve te’ala, nije se obožavao ničim bolje od šerijatskog znanja.”

Omer b. Abdul-Aziz, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Uistinu, noć i dan rade na tebi pa radi i ti u njima.”

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Dunjaluk je prolazan, dok je Ahiret vječan, a želi se i nada ono što je vječno.”

Jedan od ispravnih prethodnika je upitan: „Šta znači biti zdrav?” Odgovorio je: „Da ti prođe dan bez grijeha.”

Jedan od ispravnih prethodnika je rekao: „Svaki rob ima svoga Gospodara kojeg će sresti na Sudnjem danu i ima kuću u kojoj će stanovati na Ahiretu, pa nastoj da tvoj Gospodar bude zadovoljan tobom prije nego li Ga sretneš na Sudnjem danu i gradi svoju kuću prije nego li napustiš Dunjaluk.”

Mudžahid, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Ko svoju dušu učini ponosnom, taj će poniziti svoju vjeru, a onaj koji ponizi svoju dušu, taj će uzvisiti svoju vjeru i učiniti je ponosnom.”

Sufjan es-Sevri, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Skromnost na Dunjaluku je skromnost po pitanju ljudi, a na prvom mjestu skromnost prema svojoj duši.”

Hasan el-Basri, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Od znakova okretanja Allaha, subhanehu ve te’ala, od Svoga roba, jeste zanimanje roba s onim što ga se ne tiče.”
 

Allahov Poslanik kao suprug

Posted: 13 Marta, 2013 in islamski brak
Supruga je slabiji pol u bračnoj zajednici, nemoćna da se odupre njenom suprugu ukoliko se on ne boji Allaha, subhanehu ve te’ala, kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram nje. Ne može ga “natjerati” da bude pažljiv, da je voli ili da sa njom lijepo postupa. Ni svađati se sa njim ne može jer ju je njen Stvoritelj opisao: “One koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne.” (Prijevod značenja Az-Zuhruf, 18.) Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u mnogim hadisima oporučivao da se ženama čini dobro: “Moj Allahu! Ja vas zaista upozoravam od zanemarivanja prava dvoje slabih: siročeta i žene!”

Allah je u svakom živom biću stvorio nagon za ženidbom i željom za duševnim smirajem sa osobom suprotnog spola. To je prirodna stvar kod svake osobe i ono čemu teži tokom svog života. Smiruju se jedni uz druge i rađaju potomstvo. Ženidba je duševni smiraj i osjećaj spokojnosti i mira. To je poseban i iskren osjećaj koji je daleko od “glume”. Veza između supružnika nije izgrađena samo putem “bračne postelje”, kako to neki poimaju, već je to specifična veza koja je izgrađena na ljubavi, dubokom poštovanju, međusobnom razumijevanju, povjerenju, shvatanju i prihvatanju međusobnih razlika. Mnoge bračne zajednice u današnje vrijeme “pate” od nesuglasica, problema, svađa i svega ostalog što međusobne nesuglasice bračnih drugova sa sobom donose. Mnogi traže savjete, čitaju knjige koje govore o tome, povjeravaju se prijateljima ili neprijateljima, odlaze bračnim savjetnicima nadajući se da će na taj način riješiti njihove probleme. Gdje je rješenje? Ko je ”krivac” za bračne nesuglasice? Da li su međusobna osuđivanja dovoljna da se ti problemi riješe ili svaka strana treba da sagleda “svoje” greške? Ko će pomoći da se riješe? Koga uzeti za uzor u bračnom životu? Uzvišeni Allah je naredio da se sa ženama na lijep način postupa: “S njima lijepo živite.” (Prijevod značenja An-Nisa’, 19.) Lijep način življenja obuhvata svaku radnju, riječ i plemenit moral. Rekao je Hafiz Ibnu Kesir, rahimehullah, u komentaru ovog ajeta: “Tj. neka vaše riječi upućene njima budu lijepe, i uljepšajte vaše postupke i vaš izgled, shodno vašim mogućnostima. Onako kako ti to voliš od nje isto tako i ti uradi jer je rekao Uzvišeni: ‘One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.’ (Prijevod značenja Al-Bekara, 228.)“ (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta). Rekao je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji mojoj porodici.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu džami`a 3314. Albani) Sâm Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio lijepog međusobnog suživota, nasmijanog lica, šalio se sa svojom porodicom, pažljivo postupao sa njima, uvećavao im opskrbu i nasmijavao njegove žene. Zaista je, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bio lijep primjer njegovom Ummetu, savršena ljudska ličnost, onako kako ga je Allah, subhanehu ve te'ala, opisao: “Vi u Allahovom poslaniku imate p>an uzor!” (Prijevod značenja Al-Ahzab, 21.), i: “Ti si zaista najljepše ćudi.” (Prijevod značenja Al-Kalem, 4.) Govor o tome kako se i na koji način Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem, ophodio prema ženama je dug i razgranat. A to nije čudna stvar, jer nam je pojasnio da: “Žene su rođene sestre ljudi.” (Ahmed, hadis sahih, Sahihu Džami`a 1983. Albani) Tako da ćemo se osvrnuti na Poslanikovo ophođenje prema svojim suprugama na jedan drugačiji način, ili još preciznije: Kako je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem, živio kao suprug? Da li je pazio na osjećaje svojih žena ili je bio “muškarac u kući”? Koje su to oporuke i upute koje je ostavio muškarcima kada su u pitanju njihove supruge i majke njihove djece?

Suprugama dobro činite

Supruga je slabiji pol u bračnoj zajednici, nemoćna da se odupre njenom suprugu ukoliko se on ne boji Allaha, subhanehu ve te'ala, kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram nje. Ne može ga “natjerati” da bude pažljiv, da je voli ili da sa njom lijepo postupa. Ni svađati se sa njim ne može jer ju je njen Stvoritelj opisao: “One koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne.” (Prijevod značenja Az-Zuhruf, 18.) Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u mnogim hadisima oporučivao da se ženama čini dobro. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Moj Allahu! Ja vas zaista upozoravam od zanemarivanja prava dvoje slabih: siročeta i žene!” (Hakim, hadis hasen, Sahihu Džami`a br. 2447.) I rekao je, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Zaista je žena stvorena od rebra, pa ako ga ispraviš, slomit ćeš ga. Pa budi obazriv i blag, živjet ćeš s njom.” (Ahmed, hadis sahih, Sahihu Džami`a br. 1944.), “tj. budi pažljiv i nježan prema njoj, time ćeš postići ono što želiš od nje od naslađivanja s njom i lijepog suživota što je ustvari i najvažnije.” (Fejdul-Kadir) I rekao je, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Najpotpuniji vjernici u imanu su najpotpunijeg morala, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” (Tirmizi, hadis hasen, Sahihu ve daifu Tirmizi br. 1162. Albani) Poslanikovi drugovi, Allah sa njima bio zadovoljan, su uvijek težili da postignu najbolju moguću stvar kad su u pitanju dunjalučke i ahiretske stvari. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upitan: “Naše žene! Šta ćemo uzeti od njih a šta ostaviti?“ Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio: “Tvoja njiva”, pa kako želiš. Nemoj joj reći: ‘Allah tvoje lice učinio odvratnim!’, i nemoj je udarati. Nahrani je kad sebe nahraniš i odjeni je kad sebe odjeneš, i nemoj je izbjegavati osim u kući.” (Nesai’, hadis hasen, Sahihu Džamia’ br. 17. Albani)

Dozvoljena razonoda sa suprugom

Razonoda i opuštanje u islamu je dozvoljeno, jer sva srca se zamore sa obavezama koje sa sobom donosi dunjalučki život. Mnogi bračni parovi nakon “dugog staža” u braku osjete međusobnu rutinu. Svakodnevni zajednički život, djeca, posao i sve ostalo dovode tome da supružnici “nemaju vremena” da se posvete jedno drugom kako je to bilo na početku njihovog braka. Zato kod mnogih supruga se pojavljuje osjećaj da je njen suprug zapostavlja, ne predaje joj pažnju ili ljubav. Potrebno je da iznađu vrijeme koje će sami sebi pokloniti kao i dozvoljene vrste razonode kako bi bili međusobno bliskiji i opušteniji. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pojasnio svome Ummetu da je dozvoljena vrsta zabave i razonode sa suprugom stvar zbog čega će svaki čovjek biti nagrađen. U hadisu kojeg prenosi Ata ibn Ebi Rebah kaže: “Vidio sam Džabira sina Abdullahova i Džabira sina Umejrova, dvojicu Ensarija, kako bacaju (koplje). Pa je jednom od njih dvojice dosadilo i sjeo je. Drugi je rekao: “Ulijenio si se. Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kad je rekao: “Sve što nije spominjanje Allaha to je besposlica i zabava (ili zaborav) osim četiri stvari: Hodanje između dva reda (tokom borbe), odgoj svoga konja, zabava sa svojom porodicom i podučavanje plivanju.” (Sunen Nesai’ Kubra 8940 i Taberani, hadis sahih, Silsile Sahiha br. 315. Albani) Kao što je i Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pazio na stanje svojih žena i godine u kojima su bile pojedine od njih. Prenosi se od Aiše, radijallahu ‘anha, da je rekla: “Igrala sam se sa lutkama kod Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i imala sam prijateljice koje su se sa mnom igrale, pa kada bi Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ušao sakrile bi se od njega. S tim da bi mi ih poslao da se igraju sa mnom.” (Buhari, 6130.)

Na suprugine loše postupke uzvrati mudrošću i ljubavlju


Nijedno ljudsko biće nije bezgriješno i obje bračne strane prave greške, loše postupke i stvari zbog kojih dolazi do nesuglasica između supružnika tokom bračnog života. Pogledajmo kako je najbolji suprug postupao kada bi se takvi postupci desili kod njegovih žena. Enes, radijallahu ‘anhu, nam prenosi: “Safija, radijallahu ‘anha, je bila sa Allahovim poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na putu, i taj dan je bio ‘njen dan’.Usporila je u hodu tako da ju je pričekao Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a ona je plakala govoreći: “Dao si mi sporu devu.” Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, počeo je da joj briše oči svojim rukama, tješeći je. Odbila je i nastavila je da plače. Na to se Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, naljutio i ostavio je. Safija, radijallahu ‘anha, je otišla Aiši i rekla joj: “Ovaj ‘moj dan’ pripada tebi ako učiniš da je Allahov poslanik zadovoljan sa mnom?” Aiša je uzela njen prekrivač koji je bio crvenožuti i namirisan. Zatim ga je poprskala sa malo vode (što je uvećalo miris). Zatim je došla sve dok nije sjela kod glave Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, gdje joj je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Šta je s tobom?” Rekla je: “To je Allahova blagodat, daje je kome On hoće!” Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je shvatio priču i postao je zadovoljan sa Safijom. Zatim je otišao kod Zejnebe i rekao joj: “Zaista je Safiju umorila njena deva i neće ti ništa biti ako joj dadneš svoju devu?” Rekla je: “Zar si naumio moju devu dati “židovkinji”?“ Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je nakon ovih riječi izbjegavao Zejneb tri mjeseca i nije se približavao njenoj kući. Zejneb je zapustila sebe i svoju kuću, smotavši svoju postelju u ugao kuće, izgubivši svaku nadu da će joj Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, doći. Dok je tako bila u pomenutom stanju, jednog dana joj je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, neprimjetno ušao u kuću i stavio postelju na njeno mjesto, tada je Zejneb rekla: “O Allahov poslaniče, ta i ta moja ropkinja se danas očistila od “menstruacije” i ja ti je poklanjam.“ Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je “ušao” kod ropkinje i bio je zadovoljan Zejnebom.” (Sunen Nesai’ Kubra br. 9162. i Dija Makdisi Ehadisu Muhtare )

Imaš dvije supruge ili više ?


Allah, subhanehu ve te'ala, je dozvolio višeženstvo Svojim robovima, a On Sveznajući najbolje poznaje kakve su sve mudrosti i koristi u tome. “Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom…” (Prijevod značenja An-Nisa, 3.) Brate, koji imaš dvije ili više supruga, boj se Allaha i budi pravedan prema njima! Nemoj na blagodat i počast koju ti je tvoj Gospodar ukazao uzvratiti sa nezahvalnošću, ohološću ili nepravdom. Tvoja pravdenost prema njima će prouzrokovati slogu i međusobno poštovanje. Nemoj da te tvoja ljubav i naklonost prema nekoj od njih “zaslijepi” pa da onu drugu ili treću zapostaviš i ostaviš je u neizvjesnosti i iščekivanju što dodatno povećava probleme i bračnu ljubomoru. Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upozorio onoga koji se oženi s više žena, a potom ne bude pravedan između njih rekavši: “Ko bude imao dvije žene i bude naklonjen jednoj od njih dvije, doći će na Sudnjem danu a jedna od njegove dvije strane će biti nagnuta (kriva).” (Nesai, hadis sahih, Sahih ve da`if sunenu Nesa`i, br. 4004. Albani)

Svaka supruga je ljubomorna

Suprug bi trebao da pazi na osjećaje i ljubomoru svoje supruge, jer svaka žena želi da ono što ona ima ostane samo njeno. Zato spominjanje druge žene ili hvaljenje eventualne “suparnice” kod nje izaziva “nepoželjne” reakcije koje dolaze iz straha od rivalstva i njenog zapostavljanja od strane njenog supruga zbog druge žene. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ukazao na važnost uzimanja u obzir ljubomore koja je kod svake žene prirodom urođena. Enes, radijallahu ‘anhu, nam prenosi da je jedna od majki pravovjernih, radijallahu ‘anhunne, dok je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bio kod jedne od svojih žena, poslala u drvenom čanku nešto hrane. Pa je ova, vidjevši to, udarila po Poslanikovoj, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ruci, gdje je čanak ispao i razbio se. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je uzeo dva raspolovljena dijela i sastavio ih, zatim skupio u njih hranu i rekao: “Vaša majka je ljubomorna, jedite.” Jeli su, a zatim joj je naredio da donese čanak koji je bio u njenoj kući. Zatim je dat nazad ispravan čanak, a slomljeni je ostavljen u kući one koja ga je slomila” (Nesai, hadis sahih, Sahihu ve daifu sunnenu Nesa`i br. 3955. Albani) Zamislimo samo šta bi se u naše vrijeme desilo kada bi supruga razbila posudu svome mužu pred gostima? Aiša, radijallahu ‘anha, kaže: “Jedne noći sam “izgubila” Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa sam pomislila da je otišao nekoj od svojih žena, potom sam ga potražila zatim sam se vratila a on je bio na ruku'u ili sedždi govoreći: “Subhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente.” Rekla sam: “Iskupila bih te svojim ocem i majkom. Zaista si ti u jednoj stvari, a ja u drugoj.” (Muslim 485-221.) I rekla je, radijallahu ‘anha: “‘Potražila’ sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa sam stavila moju ruku u njegovu kosu, pa mi je rekao: “Došao ti je tvoj šejtan.” (Došaptao ti je da sam otišao kod neke od drugih supruga i zbog toga si ti začuđena i tražiš me) Zatim sam rekla: “Jel’ s tobom šejtan?” “Naravno” -rekao je- “ali me je Allah potpomogao nad njim pa je prihvatio islam.” (Nesa`i, hadisa sahih, Sahihu ve daifu sunenu Nesa`i br. 3960. Albani)

Dopusti joj ponekad da iskaže njenu ljubomoru


Ljubomora ponekad čini suprugu da ne razmišlja “razumom odrasle osobe”. Radi postupke koji su nekad priličniji za djecu nego za odraslu osobu. Onaj ko nam je u svemu uzor neka nam bude uzor i u ovoj stvari. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je davao priliku svojim suprugama da iskažu nešto od te njihove ljubomore, s tim da ne prelazi granice dozvoljenog šerijatom. Dodavajući na to njihovo ponašanje, veselost i osmijeh. Rekla je Aiša, radijallahu ‘anha: “Jednog dana posjetila me je Sevda, pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, sjeo između mene i nje. Jedna njegova noga bila je u mom a druga u Sevdinom krilu. Napravila sam joj juhu sa mlijekom i brašnom. Rekla sam joj: “Jedi!” Međutim odbila je. Rekla sam: “Ili ćeš jesti ili ću namazati tvoje lice!” Ponovo je odbila da jede. Uzela sam iz posude nešto hrane i njom umazala njeno lice. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je podigao svoju nogu iz njenog krila kako bi mi se “osvetila”. Uzela je hrane iz posude i njom umazala moje lice, a Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se smijao. Začuli smo Omera koji je govorio: “O Abdullahu sine Omerov, o Abdullahu sine Omerov!” Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nam je rekao: “Ustanite vas dvije i operite vaša lica jer mislim da će Omer ući.” (Sunen Nesa`i Kubra 8917. Ebu Jeala, hadis hasen, Medžme`a Zevaid ve Menb`a Fevaid br.7683. Hajsemi)

Nemoj je zaboraviti

Uzvišeni Allah učini da jedan od supružnika napusti ovaj svijet prije drugoga. I ako ti Allah bude podario hairli ženu potom ti uzme tu blagodat, nemoj da je zaboraviš u vrlo kratkom vremenu. Naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio vjeran svojim ženama čak i nakon njihove smrti. Aiša, radijallahu ‘anha, nam prenosi: “Nisam ni na jednu ženu bila ljubomorna kao što sam bila ljubomorna na Hatidžu, jer ju je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, puno spominjao.” Rekla je: “Oženio me je, poslije tri godine, iza nje. Njegov Gospodar mu je naredio da je obraduje sa kućom u Džennetu…” (Buhari br. 3606, Muslim br. 2435) 
 

Nacionalizam, ta opaka bolest

Posted: 12 Marta, 2013 in Akida
Pripremio: Abdul-Jabbar van de Ven

Nacionalizam je bez sumnje jedna grozna bolest, koja se nažalost uvukla u mnoga muslimanska srca. To je bolest koja okreće muslimane jedne protiv drugih i koja cijepa ovaj ummet. Ta opaka bolest nagoni muslimane da se bore za svoju državu protiv druge muslimanske braće, pa čak iako su ta braća bolji vjernici. Nacionalizam je čest uzrok da muslimani potežu oružje protiv svoje braće, samo zato što oni govore drugi jezik ili žive preko crte (granice). Da bih vam bolje predočio da je nacionalizam bolest koja je u totalnoj suprotnosti poruci Islama, navest ću vam nekoliko ajeta i hadisa u nadi da će to očistiti muslimanska srca i probuditi njihovu svijest. Molim Allaha, subhanehu ve te’ala, da ovaj moj mali doprinos učini dokazom za mene a ne protiv mene.

Činjenica da na zemaljskoj kugli žive različita plemena, narodi, rase i da se govore različiti jezici znak je Našeg Stvoritelja i upućuje na savršenstvo i bogatstvo Božijeg stvaranja. Uzvišeni kaže: “O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da bi ste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (Prijevod značenja Al-Hudžurat, 13.)

Iz ovog proizilazi da kod Njega, subhanehu ve te’ala, nije najpriznatiji jedan Arap ili Evropljanin, nego je kod Allaha, subhanehu ve te’ala, najpriznatiji onaj njegov rob sa najvećom bogobojaznošću (taqvom), bio to jedan crni rob, eskim, plavi Nijemac ili pak Berber. Da bih ovo jasnije prikazao ukazujem na hadis kojeg prenosi imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, a u kome Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: “Zaista, nema superiornosti Arapa iznad drugih i obrnuto, bjelca iznad crnca ili obrnuto, izuzev zbog bogobojaznosti.” U jednom drugom hadisu, kojeg prenose Ebu Davud i Tirmizi a kojeg je Ibn Tejmije ocjenio kao hasen, se kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Allah je od vas uklonio ponos i aroganciju koju ste imali u džahilijetu, a isto tako je uklonio i vaše hvalisanje o vašim precima. O vjernici sa bogobojaznošću i nesretni griješnici! Vi ste djeca Ademova a Adem je stvoren od zemlje. Neka ljudi prestanu sa hvalisanjem o umrlim precima koji će gorivo za vatru biti ili koji će kod Allaha biti manje važni nego buba koja svojim nosem baleguskuplja.” Jednog dana su se Muhadžiri i Ensarije počeli da svađaju pri čemu su se strasti uzdigle do te mjere da je jedan Muhadžir povikao:”O Muhadžiri”, a jedan Ensarija je uzviknuo: “O Ensarije”. Tada je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Jel to poziv Džahilijeta gdje vi to pozivate?!” (Buharija). Suprotno podjeli prema plemenu, rasi ili nacionalitetu Islam nas upućuje na čvrsto vezivanje safova, bratstvo ne gledajući na boju i porijeklo. To se vidi i iz hadisa kojeg prenose Buharija i Muslim (muttefekun alejhi) u kome se kaže da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Vjernici su kao jedna čvrsta građevina, svaki dio građevine podupire drugi dio”. Onda je Poslanik, sallallhu ‘alejhi ve sellem, ispreplitao svoje prste da to slikovno prikaže”. U drugom hadisu- koji je, takokođer, muttefkun alejhi-se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi je kao primjer jednog organizma, ako jedan dio tijela krvari, onda pati čitavo tijelo.”

Draga braćo i poštovane sestre ovo je nekoliko primjera iz naše vjere koja zabranjuje nacionalizam i rasizam. Postoji jedan hadis kojeg često spominju oni koji dovoljno ne poznaju din-Islam. U ovom hadisu, koji podstiče na nacionalizam i podijeljenost, se kaže da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ljubav prema domovini je dio imana.” Ovaj hadis je izmišljen prema mišljenju uleme koja se drži Sunneta Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Ovaj hadis je u suprotnosti sa islamskim duhom i ciljevima. Žalosno je da se neki muslimani danas povode za ovakvim stvarima i ljubav imaju za državu u kojoj se ne sprovodi Šerijat, ali su spremni iz ljubavi za tu državu da proliju krv brata muslimana.

Molimo Allaha, subhanehu ve te’ala, da nam dâ više znanja i da nas izliječi od ove opake bolesti. Amin.