Arhiva za Juni, 2013

Hvala neka je Uzvišenom Allahu. Njega hvalimo, na Njega se oslanjamo i od Njega oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i pokvarenih djela. Koga Allah uputi taj neće zalutati, a koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put neće izvesti. Svjedočim da nema boga osim Allaha Jedinog koji nema sudruga i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik….

Narav, ćud, temperament je, kako kažu islamski učenjaci, unutrašnja slika čovjeka, odnosno slika njegove duše sa svim svojstvima bila ona dobra ili loša. Prema tome, čovjek je spoj psihičke i fizičke komponente iz kojih proizilaze dvije slike odnosno dva izgleda.

Spoljašnji izgled je ona figura u kojoj je Allah, subhanehu ve teala, stvorio čovjeka i varira od osobe do osobe, bilo da je lijep, ružan ili između toga.

Unutarnji izgled je duševno stanje iz kojeg proizilaze djela bila ona dobra ili loša, bez potrebe za razmišljanjem ili planiranjem. Ovaj izgled stanja čovjekove duše ispoljava se kroz njegovo djelovanje na sredinu u kojoj živi. Na osnovu toga možemo rećI da se plemenitost duše ogleda u plemenitom ponašanju, što značI ako je ponašanje plemenito i duša je plemenita i suprotno.

Obaveza svakog muslimana je da nastoji biti plemenit u svim sferama svog života našto ukazuju i poslanikove riječI Muazu: ”…lijepo postupaj sa njihovom imovinom…” kada ga je poslao da uzme zekat od stanovnika jemena.

Na čovjeku je da se okiti svim lijepim vrlinama. Treba da bude plemenit I javno I tajno, da u društvu ljudi bude vedra lica, da bude širokogrudan I smiren I tome slično. Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ”Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša…”. Ovaj hadis trebalo bi stalno da bude pred očima vjernika, jer čovjek kad zna da nije potpunog imana ukoliko ne popravi svoje ponašanje to će ga dodatno motivisati da se okiti lijepim osobinama I da ostavi besposlicu I gluposti.

Potpunost Šeri’ata u regulisanju odnosa

Jedan od ciljeva poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je da upotpuni ljudski karakter. Potvrda za to su riječI Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže:” Zaista sam poslan da upotpunim lijepo ponašanje kod ljudi.” Islamski učenjaci navode da su I prethodne objave koje je Allah dž.š. slao robovima Svojim, ukazivale na nužnost lijepih osobina. Međutim, naš šeri’at odlikuje se potpuno I jasno definisanim ponašanjem kako pojedinca tako I zajednice. Na primjer:

Pitanje odmazde za ubijene (El-Kisas):

Ako se desi da čovjek ubije čovjeka da li će se vršiti odmazda ili ne?

Islamski učenjaci navode primjer Jevreja gdje je odmazda bila šeri’atom propisana I nije bilo drugog rješenja. Kod Kršćana je bilo suprotno, što značI da je u njihovom šeri’atu obaveza bilo oprostiti. Naš šeri’at dolazi sa dva rješenja, a to je odmazda ili oprost. Ukoliko se izvršI odmazda biće to sprječavanje zla, a ako se oprosti to će biti dobročinstvo prema krivcu. Ovo upućuje na potpunost našeg šeri’ata koji čovjeku daje pravo izbora između oprosta I kazne, za razliku od prethodna dva. Nema sumnje da je naš šeri’at bolji od jevrejskog šeri’ata koji oštećenom uskraćuje pravo da oprosti, što može da bude njemu od koristi, a isto tako od kršćanskog šeri’ata koji propisuje praštanje a korist je možda u sprovedbi kazne.

Urođene i stečene osobine

U ljudskom ponašanju ima nešto što je nasljedno (npr. lijepo ponašanje), I to čovjek već pri samom rođenju ima kod sebe. Isto tako može da se rodi bez toga I da ga naknadno stekne bilo putem odgojno-obrazovnih ustanova, bilo od svojih roditelja I sl. Na ovo se odnose I riječI Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,u hadisu kojeg prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ešedždžu Abdu-l-Kajsu: ”Zaista kod tebe imaju dvije osobine koje Allah dž.š. voli: dobroćudnost I blagost. Reče Kajs: ”O, Allahov Poslaniče, jesam li te dvije osobine stekao ili me je Allah sa njima stvorio?” Reče: ”Allah te sa njima stvorio.” Reče Kajs: ”Hvala Allahu koji me je stvorio sa dvije osobine koje vole Allah I Njegov Poslanik.” Ovaj hadis je dokaz da lijepa ćud može da bude urođena I stečena. Nema sumnje da je urođeno svojstvo bolje I vrijednije od stečenog, jer, čovjek kad se rodi sa lijepim ponašanjem to postaje dio njega I nema potrebe da se trudi da ga praktikuje, što bi bilo dodatno opterećenje za njega. To je blagodat od Allaha koju On daje kome hoće a uskraćuje kome hoće. Koga Allah ne stvori sa tim svojstvima ima priliku da ih naknadno stekne putem svakodnevne prakse, a primjere za to spomenut ćemo poslije.

Ko je bolji

Nameće se pitanje, ko je bolji? Čovjek sa urođenim svojstvima ili čovjek koji se bori I trudi da ih stekne. Odgovor na to je sljedećI:

-Jasno je da čovjek koji ima već urođene lijepe osobine je potpuniji sa strane prakticiranja jer nema potrebe za naporom da to sprovede u praksi. Zatim, neće mu se desiti da ga nešto od toga mimoiđe jer je to njegova priroda tako da ga bilo gdje sretneš naćI ćeš ga sa tim osobinama. S druge strane, čovjek koji ulaže napor da se okiti tim osobinama nema sumnje da će za taj trud biti nagrađen i u ovom pogledu je bolji od prethodnog. Vidimo dakle, prvi je bolji po pitanju potpunosti, dok drugi prednjači kada je u pitanju nagrada za uloženi trud. Potpuniji I bolji od ove dvojice je čovjek kojem Allah da I jedno I drugo. Iz svega ovog proizilazi da imamo četiri vrste ljudi:

1- onaj kome je uskraćena urođena I stečena plemenitost,
2- onaj kome je uskraćena urođena plemenitost,
3- onaj kome je darovana I urođena I stečena plemenitost,
4- onaj kome je darovana urođena plemenitost.

Najbolji su ljudi koji pripadaju trećoj grupi.

Oblasti lijepog ponašanja

Mnogi ljudi pod lijepim ponašanjem prvenstveno podrazumijevaju dobročinstvo među ljudima te zbog svoje kratkovidosti zaboravljaju nešto mnogo važnije a to je odnos čovjeka prema njegovom Gospodaru. Kako postoji lijep odnos prema ljudima isto tako ima I lijep odnos prema Gospodaru, što značI da lijepo ponašanje dolazi do izražaja na dvije relacije tj,:

1- čovjek – Stvoritelj,
2- čovjek – čovjek.

Lijepe osobine, u odnosu čovjek – Stvoritelj

Lijepe osobine, u odnosu čovjek – Stvoritelj, ogledaju se u tri stvari, a to su:

a) prihvatanje Allahove objave s ubjeđenjem,
b) prihvatanje I primjena Allahovih propisa,
c) prihvatanje Allahovih odredbi sa strpljenjem I zadovoljstvom.

Ove tri stvari su temelj na kome počiva odnos čovjek – Gospodar

Nastavit će se…. inšallah

preveo: Čaušević Enes

Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet u Medini- UHUD-
________________________________________________________________________________


Prošla je još jedna godina. Zatvorena je knjiga u kojoj je zapisano svako ljudsko djelo, dobro i loše, veliko i malo, vidljivo i nevidljivo za čovjekove oči, sve baš sve je zapisano.

Šta sada? Otvara se nova stranica tvoga života. Prije nego što kalem (olovka) počne ponovo pisati, izvrši obračun! Osami se od čitavog svijeta i dobro razmisli. Dobro se prisjeti svojih propusta, greški i grijeha. Budi strog prema sebi! Ukori sebe! Na|i sebi mahane! Ostavi druge ljude, njihove greške i njihove mahane! Zabavi se sada samo sa samim sobom! Znaj da ćeš se jedino tako popraviti i da ćeš tako jedino postići uspjeh! Šta misliš zbog čega se Uzvišeni, tvoj i moj Gospodar, kune baš dušom koja sebe kori? Kaže Uzvišeni: ,,Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi, i kunem se dušom koja sebe kori.”(El –Kijama, 1-2 )
 
Znači li to da takvu dušu voli tvoj Gospodar?! Sjeti se prošle godine, prošlih mjeseci i dana! Imaš li više grijeha ili dobrih djela?! Budi sudija samom sebi! [ta misliš kada bi vagao svoja djela, koja li bi pretekla?! Da li ti je godina uspješno prošla gledajući na ura|ena dobra djela?!

Mnogi zaboravljaju ovaj obračun, a on je itekako bitan. Kad uvidimo svoje grijehe i propuste, trudit ćemo se da ih izbjegavamo u novoj godini. Zbog toga znaj da je obračun sa samim sobom put uspjeha i sreće! Tvoj i moj Gospodar, i Gospodar svih svjetova kaže: ,,O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr,18.) U tefsiru ovog ajeta ibn Kesir kaže: ,,Obračunaj se sa samim sobom, prije nego što ti se obračuna. I pogledaj šta si sve pripremio od dobrih djela za dan kada će to sve biti iznešeno na vidjelo pred Gospodarom svih svjetova.” Poslušaj šta je rekao Hasan el-Basri: ,,O ljudi, osvanuli ste, pa vam se vrijeme do odre|enog roka skratilo, a mogućnost za djela vaša smanjila. Smrt je iznad vas, a Džehenem vam se još više približio.” Pa, blago tebi ako svoju dušu odgojiš i navikneš je na pokornost Allahu, Gospodaru svjetova, a teško tebi ako svoju dušu i svoje prohtjeve za gospodara svoga uzmeš.

Govoreći o obračunu sa samim sobom ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže sljedeće: ,,Prvo sa čim čovjek mora početi u svom obračunu jesu farzovi (obaveze). Ukoliko je propuštao farzove, mora ih nadoknaditi, a ukoliko je izvršavao farzove, ali krnjavo, onda ih mora popraviti i uljepšati. Druga stvar jesu harami (zabrane). Ukoliko ih je činio, mora se pokajati i tražiti oprosta od Allaha dž.š.. Zatim dolazi gaflet (nemar). Zbog nemarnosti se propuštaju sunneti, a samim tim i nagrade koje se dobijaju za činjenje istih. To se može nadoknaditi zikrom-čestim spominjanjem Allaha dž.š. i čvrstim prihvatanjem sunneta Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we selem .

Prve generacije muslimana shvatile su vrijednost obračuna sa samim sobom. Zbog toga su za svaki svoj propust u ibadetu kažnjavali sebe. Naime, navodi se da je ibn Omeru r.a. kada bi mu prošla jacija u džematu, tu noć ne bi spavao, već bi je proveo u ibadetu. Znači, trudio bi se da propušteni ibadet nadoknadi dobrovoljnim nafilama, ne bi li mu se Uzvišeni smilovao. Šta je sa nama? Da li nešto poduzimamo kada propustimo neki namaz u džematu, ili nam je svejedno?! Uporedimo nas sa ibn Omerom. Da li mi probdijemo noć kada propustimo namaz u potpunosti, a da ne spominjemo namaz u džematu?!

Prošla godina je završena, knjiga zapečaćena. Ono što je prošlo ne može se povratiti. Otpočeli smo novu hidžretsku godinu mjesecom Muharemom. Zato gledajmo da svoj život provedemo u pokornosti našem Stvoritelju i u približavanju Njemu. Vodimo računa o svom vremenu, gdje ćemo ga i kako potrošiti . Uzvišeni Allah kaže : ,,Tako mi vremena, čovjek doista gubi , samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine , i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje .”

Preveo: Islamović Sead

Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet u Medini
______________________________________________________________________________


POZIV U DŽENNET !!!

Posted: 30 Juna, 2013 in islamski savjeti

· Da li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.” (Muslim)

· Da li želiš steći nagradu Hadždža?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ” ‘Umra u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš imati kuću u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.” (Muslim)

· Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali na tom n'imetu, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dova između ezana i ikameta se ne odbija.” (Ebu Davud)

· Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne klanja dženaza-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.” (Buhari)

· Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija …), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.” (Muslim)

· Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA – je jedna od džennetskih riznica.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao jaciju – namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noć klanjao.” (Muslim)

· Da li želiš proučiti trećinu Kur'ana za pola minute?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur'ana.” (Muslim)

· Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Buhari)

· Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allahu dželle še'nuhu,bude drag susret s tobom?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko se želi susresti sa Allahom dželle še'nuhu, Allah dželle še'nuhu, se želi susresti s njime.” (Buhari)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, sačuva?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa makar ih bilo mnogo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude izgovorio – SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali) grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.”

· Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset godina?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset godina.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allah dželle še'nuhu, donese salavat (blagoslov), na tebe?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko donese na mene salavat, Allah će, zbog toga, deset puta donijeti salavat na njega.” (Muslim)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, uzdigne?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dželle še'nuhu, a da ju Allah dželle še'nuhu, nije uzdigao.” (Muslim)

prevod: SEAD ef. JASAVIĆ

Islamski Univerzitet u Medini

_______________________________________________________________________

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda -sallallahu alejhi ve selleme-, na njegovu časnu porodicu i vjerne drugove – ashabe.

Uzvišeni je rekao: “Redovno namaz klanjajte, naročito onaj krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte” (Kur'an; El-Bekare, 238), “Ono što žele – vjernici će postići, oni koji svoj namaz ponizno obavljaju” (Kur'an; El-Mu'minun, 1 i 2), “A teško onima koji, kad namaz svoj klanjaju, namaz svoj kako treba ne obavljaju” (Kur'an; El-Ma'un,4-6).

Uzvišeni Allah nam naređuje poniznost i skrušenost u našem namazu i upozorava nas na kaznu koja čeka one koji svoj namaz kako treba ne obavljaju. Međutim, malo ko danas vodi računa o svome namazu. Ebu-d-Derda’ –radijallahu anhu- je još za svoga života govorio: “Samo što nije nastupilo vrijeme kada ćeš ući u džamiju a u njoj nećeš naći skoro nikoga”. Od Ebu-d-Derdaa –radijallahu anhu- se prenosi da je jedne prilike ušao s Allahovim Poslanikom –sallallahu alejhi ve selleme- u mesdžid (džamiju) i u njoj su zatekli čovjeka uperenih očiju ka nebu dok je stajao u namazu. Tada je Allahov Poslanik –alejhissalatu vesselam- rekao: “Ovo je znak da se približio vakat kada će se znanje povući od ljudi toliko da od njega neće imati ništa.” – Pa reče Zijad ibn Lubejd: “Allahov Poslaniče, kako će se znanje povući od nas a mi učimo Kur-an? I, tako mi Allaha, učićemo ga i poučavaćemo naše žene i djecu Kur-anu?” A Allahov Poslanik –sallallahu alejhi ve selleme- mu s čuđenjem reče: “Zijade, čudiš me – a ja te smatram jednim od učenih ljudi iz Medine! Eno ti za primjer Tevrat i Indžil kod židova i kršćana, a vidi šta danas rade!” (hadis je vjerodostojan, bilježi ga El-Hakim).

Zar danas ne osjetimo da je taj vakat davno došao i da je još uvijek prisutan? Zapitajmo se koliko smo skrušeni u svome namazu? Znamo li gdje su naša srca? Jesmo li u svome namazu prisutni pred Gospodarem ili mislima lutamo po Dunjaluku? Osjećamo li se drugačije dok smo u namazu ili nam je to kao izgubljenih petnaestak minuta? Do kada ćemo, draga braćo i sestre, lutati u zabludi i grijehu?

Danas je čovjek zauzet i zanima se svačim samo ne onim zbog čega je stvoren. Uzvišeni je rekao: “Ljude i džinne sam stvorio samo da Mi robuju” (Kur-an). Osnovu robovanja Allahu predstavlja upravo namaz. Čovjek će na Sudnjem danu biti upitan prvo za svoj namaz, pa ako bude ispravan biće pitan za ostala djela, a ako mu on ne bude ispravan propala su mu i ostala djela. A, pogledajmo kakvo je naše stanje danas! Uzvišeni je rekao da neće promijeniti stanje jednoga naroda dok on ne izmijeni sebe, odnosno svoj odnos prema Allahu (kako to tumače mufessiri), a danas srljamo i za dunjalukom hitamo a namaz je postao zadnja “formalnost” koju treba uraditi – ako se nađe vremena. Koliko naše omladine pada svome Gospodaru na sedždu? Koliko naše omladine zna šta znači skrušenost u namazu? A, oni koji i obavljaju svoj namaz, obično ih šejtan uspješno vodi dunjalučkim krajolicima dok su u namazu. Iblis je najveći Allahov neprijatelj i želi čovjeka učiniti pokornim bilokome ili biločemu drugome mimo Allahu. A zar nismo danas pokorni dunjaluku više nego svome Gospodaru? Kad nas mujezin na namaz zove, mirno u kući sjedimo bez pomišljanja da odemo u džamiju, ali ako telefon zazvoni istog trena smo se “nacrtali” pred njim i odgovaramo mu; “halo”, “molim”… I nestrpljivo sjedimo i čekamo kada će početi “Dnevnik” ili neka emisija na televiziji, a koliko smo puta sjedili i nestrpljivo čekali da nastupi novi namaski vakat pa da se spustimo na sedždu pred Njegovom veličinom i zamolimo Ga za onaj svijet zaboravljajući dunjalučke sreće i nesreće koje ionako imaju svoj kraj ma koliko trajale. Koliko vremena provedemo prateći svjetsko prvenstvo gledajući one koji, u velikoj većini, Allahu otvoreno širk čine i svoj život su potpuno posvetili udaranju lopte po zelenoj travi… uzvikujemo na svaki novi gol i radosni smo jer pobjeđuje onaj za kojeg navijamo… A, koliko vremena provedemo u dovi Uzvišenome da olakša stanje muslimana čija krv neprestano lije dok se mi radujemo što je Brazil ili Manchester uspio zaglaviti komad lopte između dva željezna stuba…. Subhanallah! Kada ćemo doći sebi? Kome robujemo?

I u ovako žalosnom stanju kada čovjeku u namazu na pamet dolaze svakakve stvari samo ne ono o čemu bi trebao da misli, zazvoni mu u džepu mali mobitel koji mu ni u džamiji neda da dihne! Danas nisu rijetkost na našim džamijama plakati s upozorenjima da se ugasi mobitel pri ulasku jer ometa one koji se trude da budu u svome namazu skrušeni. Hoćemo li reći da je sviranje mobitela u džamijama otjerala skrušenost? Mislim da je bolje reći da su oni otjerali onaj mali trun skrušenosti kojeg smo imali. Koliko neko može biti skrušen ako sluša muziku s mobitela i imama koji se trudi da bude glasniji od mobitela? Jedne prilike sam bio krajnje zaprepašćen kad sam klanjao akšam iza imama čije učenje nisam uspio razumjeti jer je nečiji mobitel svirao nekakvu orijentalnu muziku cijela dva rekata! I nije mi se jednom desilo da vidim čovjeka koji je već stupio u namaz i na sviranje mobitela vadi ga iz džepa i čita sa njega poruku ili ime onog ko ga zove. A, nisu rijetki ni slučajevi da čovjek “otvori” mobitel u namazu i lijepo kaže: “klanjam” ili “nazovi za koji minut”!? Subhanallah! Od svog Gospodara prosiš hurije u džennetu i igraš se?! Prenosi se da je Hasan El-Basri jednom u mesdžidu zatekao čovjeka koji se igrao svojom bradom dok je klanjao, a kad je bio na sedždi govorio je: “Gospodaru moj, oženi me hurijama u džennetu” pa mu Hasan reče: “Još ne vidjeh prosca hurija s manje stida od tebe! Prosiš od Allaha hurije i igraš se u svom namazu?!”

A, gdje smo mi? Šta bi Hasan El-Basri rekao da vidi čovjeka kako premeće džepove u namazu tražeći mobitel kojeg ne zna ni gdje je ostavio dok on uporno svira svoje melodije? Čudni su, vallahi, ljudi koji se igraju sa svojim namazom a u dovama svojim traže možda nešto što je obećano samo čestitim Allahovim vjerovjesnicima i govore; “Ma, Allah je milostiv i mnogo daje.” Ne zaboravimo, draga braćo i sestre, kako god je Allah gafuurun rahiim – Milostivi Koji mnogo prašta dobrim vjernicima i pokajnicima, tako je i šediidu-l-‘ikaab – Koji strašno kažnjava one koji se opuste u činjenju grijeha!

Amir ibn Abdullah je upitan razmišlja li šta o dunjaluku dok je u namazu, pa reče: “Draže mi je da bez zuba ostanem nego da mi bilo šta od dunjaluka na um pane dok sam u namazu!” Koliko smo mi daleko od onih koji se u svome namazu ne pretvaraju i koji ga ispravno obavljaju?! Sufjan Es-Sevri –rahimehullah- kaže da je bilo ljudi, iskrenih vjernika, koji bi se prilikom ulaska u mesdžid promijenili i zaboravili bi sve što se na Dunjaluku nalazi od straha pred Onim Kome je došao sedždu činiti i od Njega oprost tražiti. Zar nam ovo nije dovoljan primjer? Zar nam nije dovoljno da razmislimo pred Koga dolazimo? Ti ljudi su zaboravljali i potpuno zanemarivali dunjaluk jer su znali da dolaze pred Vladara svih vladara. Znali su da stoje pred Onim Koji zaista sve može i sve će biti onako kako je On rekao. Njemu je dovoljno da kaže: “Budi!” i to biva,… oni su to znali i svjesni su toga bili, pa čemu onda briga za Dunjalukom?

Abdu-l-Vehhab Eš-Ša'rani Eš-Šafi'i iz Egipta –rahimehullahu te'ala- priča: “Alijj El-Havvas bi, kada ulazi u mesdžid, obavezno ulazio ponizno iza nekoga drugog, a kada ne bi bilo nikoga, saburao bi čekajući da ko dođe kako bi ušao iza njega, ulazeći kao zločinac doveden pred sudiju.”

Se'id ibn Musejjeb kaže: “Onaj ko u mesdžidu sjedi, neka zna da je gost u kući svoga Gospodara, a doći će vrijeme kada će ljudi u mesdžidima sjediti u krugovima i pričati o Dunjaluku i dunjalučkim stvarima.” Šta bi Se'id rekao danas o stanju naših džamija i onih koji su u tim džamijama?

Zato, brate i sestro, kada stajete u svoj namaz budite svjesni da stojite pred Allahom kao što ćete stajati pred Njim na Sudnjem danu. On vas vidi i čuje. Između vas i vašeg Gospodara nema prevodioca niti tumača, obraćajte se Njemu na najljepši način kojim možete. Ostavite dunjaluk iza sebe već pri ulasku u Allahovu kuću. Ugasite mobitele i druge uređaje koji bi mogli ometati vas ili nekoga drugog. Ne dozvolimo sebi da i ono malo skrušenosti u namazu pretvorimo u igru. Jedan mi je čovjek rekao da mobitel ne gasi kako bi imao u vidu ko ga je sve zvao jer je poslovan čovjek. Subhanallah! Zar si zaboravio ko ti je dao nafaku? Zar ćeš Njega zapostaviti dajući prednost onome što ti je On dao da se vrlo kratko naslađuješ na Dunjaluku?! Nafaka ne dolazi od preduzeća ili firme, nafaku nam je On propisao i od nje pobjeći ne možemo! Zato, isključite svoje “poslovne partnere” na par minuta i posvetite se svome Gospodaru Koji vas je iz kapi sjemena stvorio. Allahovi smo i Njemu se vraćamo, bilo to kome drago ili ne! Na kraju ćemo biti opet samo ucrvali truhlež koji na onaj svijet neće sa sobom ni poderane čarape moći odnijeti!

Ibn Abbas –radijallahu anhu- je rekao: “Dva rekata s prisustvom srca u namazu su bolji od hiljadu drugih u kojima je čovjek mislima odsutan!”

Molim Uzvišenog Allaha da nas uputi na pravi put. Amin!

Nadarević O. Osman

Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet u Medini
_______________________________________________________________


Hvala neka je Uzvišenom Allahu. Njega hvalimo, na Njega se oslanjamo i od Njega oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i pokvarenih djela. Koga Allah uputi taj neće zalutati, a koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put neće izvesti. Svjedočim da nema boga osim Allaha Jedinog koji nema sudruga i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik….

Narav, ćud, temperament je, kako kažu islamski učenjaci, unutrašnja slika čovjeka, odnosno slika njegove duše sa svim svojstvima bila ona dobra ili loša. Prema tome, čovjek je spoj psihičke i fizičke komponente iz kojih proizilaze dvije slike odnosno dva izgleda.

Spoljašnji izgled je ona figura u kojoj je Allah, subhanehu ve teala, stvorio čovjeka i varira od osobe do osobe, bilo da je lijep, ružan ili između toga.

Unutarnji izgled je duševno stanje iz kojeg proizilaze djela bila ona dobra ili loša, bez potrebe za razmišljanjem ili planiranjem. Ovaj izgled stanja čovjekove duše ispoljava se kroz njegovo djelovanje na sredinu u kojoj živi. Na osnovu toga možemo rećI da se plemenitost duše ogleda u plemenitom ponašanju, što značI ako je ponašanje plemenito i duša je plemenita i suprotno.

Obaveza svakog muslimana je da nastoji biti plemenit u svim sferama svog života našto ukazuju i poslanikove riječI Muazu: ”…lijepo postupaj sa njihovom imovinom…” kada ga je poslao da uzme zekat od stanovnika jemena.

Na čovjeku je da se okiti svim lijepim vrlinama. Treba da bude plemenit I javno I tajno, da u društvu ljudi bude vedra lica, da bude širokogrudan I smiren I tome slično. Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ”Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša…”. Ovaj hadis trebalo bi stalno da bude pred očima vjernika, jer čovjek kad zna da nije potpunog imana ukoliko ne popravi svoje ponašanje to će ga dodatno motivisati da se okiti lijepim osobinama I da ostavi besposlicu I gluposti.

Potpunost Šeri’ata u regulisanju odnosa

Jedan od ciljeva poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je da upotpuni ljudski karakter. Potvrda za to su riječI Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže:” Zaista sam poslan da upotpunim lijepo ponašanje kod ljudi.” Islamski učenjaci navode da su I prethodne objave koje je Allah dž.š. slao robovima Svojim, ukazivale na nužnost lijepih osobina. Međutim, naš šeri’at odlikuje se potpuno I jasno definisanim ponašanjem kako pojedinca tako I zajednice. Na primjer:

Pitanje odmazde za ubijene (El-Kisas):

Ako se desi da čovjek ubije čovjeka da li će se vršiti odmazda ili ne?

Islamski učenjaci navode primjer Jevreja gdje je odmazda bila šeri’atom propisana I nije bilo drugog rješenja. Kod Kršćana je bilo suprotno, što značI da je u njihovom šeri’atu obaveza bilo oprostiti. Naš šeri’at dolazi sa dva rješenja, a to je odmazda ili oprost. Ukoliko se izvršI odmazda biće to sprječavanje zla, a ako se oprosti to će biti dobročinstvo prema krivcu. Ovo upućuje na potpunost našeg šeri’ata koji čovjeku daje pravo izbora između oprosta I kazne, za razliku od prethodna dva. Nema sumnje da je naš šeri’at bolji od jevrejskog šeri’ata koji oštećenom uskraćuje pravo da oprosti, što može da bude njemu od koristi, a isto tako od kršćanskog šeri’ata koji propisuje praštanje a korist je možda u sprovedbi kazne.

Urođene i stečene osobine

U ljudskom ponašanju ima nešto što je nasljedno (npr. lijepo ponašanje), I to čovjek već pri samom rođenju ima kod sebe. Isto tako može da se rodi bez toga I da ga naknadno stekne bilo putem odgojno-obrazovnih ustanova, bilo od svojih roditelja I sl. Na ovo se odnose I riječI Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,u hadisu kojeg prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ešedždžu Abdu-l-Kajsu: ”Zaista kod tebe imaju dvije osobine koje Allah dž.š. voli: dobroćudnost I blagost. Reče Kajs: ”O, Allahov Poslaniče, jesam li te dvije osobine stekao ili me je Allah sa njima stvorio?” Reče: ”Allah te sa njima stvorio.” Reče Kajs: ”Hvala Allahu koji me je stvorio sa dvije osobine koje vole Allah I Njegov Poslanik.” Ovaj hadis je dokaz da lijepa ćud može da bude urođena I stečena. Nema sumnje da je urođeno svojstvo bolje I vrijednije od stečenog, jer, čovjek kad se rodi sa lijepim ponašanjem to postaje dio njega I nema potrebe da se trudi da ga praktikuje, što bi bilo dodatno opterećenje za njega. To je blagodat od Allaha koju On daje kome hoće a uskraćuje kome hoće. Koga Allah ne stvori sa tim svojstvima ima priliku da ih naknadno stekne putem svakodnevne prakse, a primjere za to spomenut ćemo poslije.

Ko je bolji

Nameće se pitanje, ko je bolji? Čovjek sa urođenim svojstvima ili čovjek koji se bori I trudi da ih stekne. Odgovor na to je sljedećI:

-Jasno je da čovjek koji ima već urođene lijepe osobine je potpuniji sa strane prakticiranja jer nema potrebe za naporom da to sprovede u praksi. Zatim, neće mu se desiti da ga nešto od toga mimoiđe jer je to njegova priroda tako da ga bilo gdje sretneš naćI ćeš ga sa tim osobinama. S druge strane, čovjek koji ulaže napor da se okiti tim osobinama nema sumnje da će za taj trud biti nagrađen i u ovom pogledu je bolji od prethodnog. Vidimo dakle, prvi je bolji po pitanju potpunosti, dok drugi prednjači kada je u pitanju nagrada za uloženi trud. Potpuniji I bolji od ove dvojice je čovjek kojem Allah da I jedno I drugo. Iz svega ovog proizilazi da imamo četiri vrste ljudi:

1- onaj kome je uskraćena urođena I stečena plemenitost,
2- onaj kome je uskraćena urođena plemenitost,
3- onaj kome je darovana I urođena I stečena plemenitost,
4- onaj kome je darovana urođena plemenitost.

Najbolji su ljudi koji pripadaju trećoj grupi.

Oblasti lijepog ponašanja

Mnogi ljudi pod lijepim ponašanjem prvenstveno podrazumijevaju dobročinstvo među ljudima te zbog svoje kratkovidosti zaboravljaju nešto mnogo važnije a to je odnos čovjeka prema njegovom Gospodaru. Kako postoji lijep odnos prema ljudima isto tako ima I lijep odnos prema Gospodaru, što značI da lijepo ponašanje dolazi do izražaja na dvije relacije tj,:

1- čovjek – Stvoritelj,
2- čovjek – čovjek.

Lijepe osobine, u odnosu čovjek – Stvoritelj

Lijepe osobine, u odnosu čovjek – Stvoritelj, ogledaju se u tri stvari, a to su:

a) prihvatanje Allahove objave s ubjeđenjem,
b) prihvatanje I primjena Allahovih propisa,
c) prihvatanje Allahovih odredbi sa strpljenjem I zadovoljstvom.

Ove tri stvari su temelj na kome počiva odnos čovjek – Gospodar

Nastavit će se…. inšallah

preveo: Čaušević Enes

Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet u Medini- UHUD-
________________________________________________________________________________


Prošla je još jedna godina. Zatvorena je knjiga u kojoj je zapisano svako ljudsko djelo, dobro i loše, veliko i malo, vidljivo i nevidljivo za čovjekove oči, sve baš sve je zapisano.

Šta sada? Otvara se nova stranica tvoga života. Prije nego što kalem (olovka) počne ponovo pisati, izvrši obračun! Osami se od čitavog svijeta i dobro razmisli. Dobro se prisjeti svojih propusta, greški i grijeha. Budi strog prema sebi! Ukori sebe! Na|i sebi mahane! Ostavi druge ljude, njihove greške i njihove mahane! Zabavi se sada samo sa samim sobom! Znaj da ćeš se jedino tako popraviti i da ćeš tako jedino postići uspjeh! Šta misliš zbog čega se Uzvišeni, tvoj i moj Gospodar, kune baš dušom koja sebe kori? Kaže Uzvišeni: ,,Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi, i kunem se dušom koja sebe kori.”(El –Kijama, 1-2 )
 
Znači li to da takvu dušu voli tvoj Gospodar?! Sjeti se prošle godine, prošlih mjeseci i dana! Imaš li više grijeha ili dobrih djela?! Budi sudija samom sebi! [ta misliš kada bi vagao svoja djela, koja li bi pretekla?! Da li ti je godina uspješno prošla gledajući na ura|ena dobra djela?!

Mnogi zaboravljaju ovaj obračun, a on je itekako bitan. Kad uvidimo svoje grijehe i propuste, trudit ćemo se da ih izbjegavamo u novoj godini. Zbog toga znaj da je obračun sa samim sobom put uspjeha i sreće! Tvoj i moj Gospodar, i Gospodar svih svjetova kaže: ,,O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr,18.) U tefsiru ovog ajeta ibn Kesir kaže: ,,Obračunaj se sa samim sobom, prije nego što ti se obračuna. I pogledaj šta si sve pripremio od dobrih djela za dan kada će to sve biti iznešeno na vidjelo pred Gospodarom svih svjetova.” Poslušaj šta je rekao Hasan el-Basri: ,,O ljudi, osvanuli ste, pa vam se vrijeme do odre|enog roka skratilo, a mogućnost za djela vaša smanjila. Smrt je iznad vas, a Džehenem vam se još više približio.” Pa, blago tebi ako svoju dušu odgojiš i navikneš je na pokornost Allahu, Gospodaru svjetova, a teško tebi ako svoju dušu i svoje prohtjeve za gospodara svoga uzmeš.

Govoreći o obračunu sa samim sobom ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže sljedeće: ,,Prvo sa čim čovjek mora početi u svom obračunu jesu farzovi (obaveze). Ukoliko je propuštao farzove, mora ih nadoknaditi, a ukoliko je izvršavao farzove, ali krnjavo, onda ih mora popraviti i uljepšati. Druga stvar jesu harami (zabrane). Ukoliko ih je činio, mora se pokajati i tražiti oprosta od Allaha dž.š.. Zatim dolazi gaflet (nemar). Zbog nemarnosti se propuštaju sunneti, a samim tim i nagrade koje se dobijaju za činjenje istih. To se može nadoknaditi zikrom-čestim spominjanjem Allaha dž.š. i čvrstim prihvatanjem sunneta Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we selem .

Prve generacije muslimana shvatile su vrijednost obračuna sa samim sobom. Zbog toga su za svaki svoj propust u ibadetu kažnjavali sebe. Naime, navodi se da je ibn Omeru r.a. kada bi mu prošla jacija u džematu, tu noć ne bi spavao, već bi je proveo u ibadetu. Znači, trudio bi se da propušteni ibadet nadoknadi dobrovoljnim nafilama, ne bi li mu se Uzvišeni smilovao. Šta je sa nama? Da li nešto poduzimamo kada propustimo neki namaz u džematu, ili nam je svejedno?! Uporedimo nas sa ibn Omerom. Da li mi probdijemo noć kada propustimo namaz u potpunosti, a da ne spominjemo namaz u džematu?!

Prošla godina je završena, knjiga zapečaćena. Ono što je prošlo ne može se povratiti. Otpočeli smo novu hidžretsku godinu mjesecom Muharemom. Zato gledajmo da svoj život provedemo u pokornosti našem Stvoritelju i u približavanju Njemu. Vodimo računa o svom vremenu, gdje ćemo ga i kako potrošiti . Uzvišeni Allah kaže : ,,Tako mi vremena, čovjek doista gubi , samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine , i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje .”

Preveo: Islamović Sead

Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet u Medini
______________________________________________________________________________


POZIV U DŽENNET !!!

Posted: 30 Juna, 2013 in islamski savjeti

· Da li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.” (Muslim)

· Da li želiš steći nagradu Hadždža?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ” ‘Umra u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš imati kuću u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.” (Muslim)

· Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali na tom n'imetu, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dova između ezana i ikameta se ne odbija.” (Ebu Davud)

· Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne klanja dženaza-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.” (Buhari)

· Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija …), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.” (Muslim)

· Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA – je jedna od džennetskih riznica.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao jaciju – namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noć klanjao.” (Muslim)

· Da li želiš proučiti trećinu Kur'ana za pola minute?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur'ana.” (Muslim)

· Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Buhari)

· Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allahu dželle še'nuhu,bude drag susret s tobom?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko se želi susresti sa Allahom dželle še'nuhu, Allah dželle še'nuhu, se želi susresti s njime.” (Buhari)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, sačuva?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa makar ih bilo mnogo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude izgovorio – SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali) grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.”

· Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset godina?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset godina.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allah dželle še'nuhu, donese salavat (blagoslov), na tebe?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko donese na mene salavat, Allah će, zbog toga, deset puta donijeti salavat na njega.” (Muslim)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, uzdigne?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dželle še'nuhu, a da ju Allah dželle še'nuhu, nije uzdigao.” (Muslim)

prevod: SEAD ef. JASAVIĆ

Islamski Univerzitet u Medini

_______________________________________________________________________

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda -sallallahu alejhi ve selleme-, na njegovu časnu porodicu i vjerne drugove – ashabe.

Uzvišeni je rekao: “Redovno namaz klanjajte, naročito onaj krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte” (Kur'an; El-Bekare, 238), “Ono što žele – vjernici će postići, oni koji svoj namaz ponizno obavljaju” (Kur'an; El-Mu'minun, 1 i 2), “A teško onima koji, kad namaz svoj klanjaju, namaz svoj kako treba ne obavljaju” (Kur'an; El-Ma'un,4-6).

Uzvišeni Allah nam naređuje poniznost i skrušenost u našem namazu i upozorava nas na kaznu koja čeka one koji svoj namaz kako treba ne obavljaju. Međutim, malo ko danas vodi računa o svome namazu. Ebu-d-Derda’ –radijallahu anhu- je još za svoga života govorio: “Samo što nije nastupilo vrijeme kada ćeš ući u džamiju a u njoj nećeš naći skoro nikoga”. Od Ebu-d-Derdaa –radijallahu anhu- se prenosi da je jedne prilike ušao s Allahovim Poslanikom –sallallahu alejhi ve selleme- u mesdžid (džamiju) i u njoj su zatekli čovjeka uperenih očiju ka nebu dok je stajao u namazu. Tada je Allahov Poslanik –alejhissalatu vesselam- rekao: “Ovo je znak da se približio vakat kada će se znanje povući od ljudi toliko da od njega neće imati ništa.” – Pa reče Zijad ibn Lubejd: “Allahov Poslaniče, kako će se znanje povući od nas a mi učimo Kur-an? I, tako mi Allaha, učićemo ga i poučavaćemo naše žene i djecu Kur-anu?” A Allahov Poslanik –sallallahu alejhi ve selleme- mu s čuđenjem reče: “Zijade, čudiš me – a ja te smatram jednim od učenih ljudi iz Medine! Eno ti za primjer Tevrat i Indžil kod židova i kršćana, a vidi šta danas rade!” (hadis je vjerodostojan, bilježi ga El-Hakim).

Zar danas ne osjetimo da je taj vakat davno došao i da je još uvijek prisutan? Zapitajmo se koliko smo skrušeni u svome namazu? Znamo li gdje su naša srca? Jesmo li u svome namazu prisutni pred Gospodarem ili mislima lutamo po Dunjaluku? Osjećamo li se drugačije dok smo u namazu ili nam je to kao izgubljenih petnaestak minuta? Do kada ćemo, draga braćo i sestre, lutati u zabludi i grijehu?

Danas je čovjek zauzet i zanima se svačim samo ne onim zbog čega je stvoren. Uzvišeni je rekao: “Ljude i džinne sam stvorio samo da Mi robuju” (Kur-an). Osnovu robovanja Allahu predstavlja upravo namaz. Čovjek će na Sudnjem danu biti upitan prvo za svoj namaz, pa ako bude ispravan biće pitan za ostala djela, a ako mu on ne bude ispravan propala su mu i ostala djela. A, pogledajmo kakvo je naše stanje danas! Uzvišeni je rekao da neće promijeniti stanje jednoga naroda dok on ne izmijeni sebe, odnosno svoj odnos prema Allahu (kako to tumače mufessiri), a danas srljamo i za dunjalukom hitamo a namaz je postao zadnja “formalnost” koju treba uraditi – ako se nađe vremena. Koliko naše omladine pada svome Gospodaru na sedždu? Koliko naše omladine zna šta znači skrušenost u namazu? A, oni koji i obavljaju svoj namaz, obično ih šejtan uspješno vodi dunjalučkim krajolicima dok su u namazu. Iblis je najveći Allahov neprijatelj i želi čovjeka učiniti pokornim bilokome ili biločemu drugome mimo Allahu. A zar nismo danas pokorni dunjaluku više nego svome Gospodaru? Kad nas mujezin na namaz zove, mirno u kući sjedimo bez pomišljanja da odemo u džamiju, ali ako telefon zazvoni istog trena smo se “nacrtali” pred njim i odgovaramo mu; “halo”, “molim”… I nestrpljivo sjedimo i čekamo kada će početi “Dnevnik” ili neka emisija na televiziji, a koliko smo puta sjedili i nestrpljivo čekali da nastupi novi namaski vakat pa da se spustimo na sedždu pred Njegovom veličinom i zamolimo Ga za onaj svijet zaboravljajući dunjalučke sreće i nesreće koje ionako imaju svoj kraj ma koliko trajale. Koliko vremena provedemo prateći svjetsko prvenstvo gledajući one koji, u velikoj većini, Allahu otvoreno širk čine i svoj život su potpuno posvetili udaranju lopte po zelenoj travi… uzvikujemo na svaki novi gol i radosni smo jer pobjeđuje onaj za kojeg navijamo… A, koliko vremena provedemo u dovi Uzvišenome da olakša stanje muslimana čija krv neprestano lije dok se mi radujemo što je Brazil ili Manchester uspio zaglaviti komad lopte između dva željezna stuba…. Subhanallah! Kada ćemo doći sebi? Kome robujemo?

I u ovako žalosnom stanju kada čovjeku u namazu na pamet dolaze svakakve stvari samo ne ono o čemu bi trebao da misli, zazvoni mu u džepu mali mobitel koji mu ni u džamiji neda da dihne! Danas nisu rijetkost na našim džamijama plakati s upozorenjima da se ugasi mobitel pri ulasku jer ometa one koji se trude da budu u svome namazu skrušeni. Hoćemo li reći da je sviranje mobitela u džamijama otjerala skrušenost? Mislim da je bolje reći da su oni otjerali onaj mali trun skrušenosti kojeg smo imali. Koliko neko može biti skrušen ako sluša muziku s mobitela i imama koji se trudi da bude glasniji od mobitela? Jedne prilike sam bio krajnje zaprepašćen kad sam klanjao akšam iza imama čije učenje nisam uspio razumjeti jer je nečiji mobitel svirao nekakvu orijentalnu muziku cijela dva rekata! I nije mi se jednom desilo da vidim čovjeka koji je već stupio u namaz i na sviranje mobitela vadi ga iz džepa i čita sa njega poruku ili ime onog ko ga zove. A, nisu rijetki ni slučajevi da čovjek “otvori” mobitel u namazu i lijepo kaže: “klanjam” ili “nazovi za koji minut”!? Subhanallah! Od svog Gospodara prosiš hurije u džennetu i igraš se?! Prenosi se da je Hasan El-Basri jednom u mesdžidu zatekao čovjeka koji se igrao svojom bradom dok je klanjao, a kad je bio na sedždi govorio je: “Gospodaru moj, oženi me hurijama u džennetu” pa mu Hasan reče: “Još ne vidjeh prosca hurija s manje stida od tebe! Prosiš od Allaha hurije i igraš se u svom namazu?!”

A, gdje smo mi? Šta bi Hasan El-Basri rekao da vidi čovjeka kako premeće džepove u namazu tražeći mobitel kojeg ne zna ni gdje je ostavio dok on uporno svira svoje melodije? Čudni su, vallahi, ljudi koji se igraju sa svojim namazom a u dovama svojim traže možda nešto što je obećano samo čestitim Allahovim vjerovjesnicima i govore; “Ma, Allah je milostiv i mnogo daje.” Ne zaboravimo, draga braćo i sestre, kako god je Allah gafuurun rahiim – Milostivi Koji mnogo prašta dobrim vjernicima i pokajnicima, tako je i šediidu-l-‘ikaab – Koji strašno kažnjava one koji se opuste u činjenju grijeha!

Amir ibn Abdullah je upitan razmišlja li šta o dunjaluku dok je u namazu, pa reče: “Draže mi je da bez zuba ostanem nego da mi bilo šta od dunjaluka na um pane dok sam u namazu!” Koliko smo mi daleko od onih koji se u svome namazu ne pretvaraju i koji ga ispravno obavljaju?! Sufjan Es-Sevri –rahimehullah- kaže da je bilo ljudi, iskrenih vjernika, koji bi se prilikom ulaska u mesdžid promijenili i zaboravili bi sve što se na Dunjaluku nalazi od straha pred Onim Kome je došao sedždu činiti i od Njega oprost tražiti. Zar nam ovo nije dovoljan primjer? Zar nam nije dovoljno da razmislimo pred Koga dolazimo? Ti ljudi su zaboravljali i potpuno zanemarivali dunjaluk jer su znali da dolaze pred Vladara svih vladara. Znali su da stoje pred Onim Koji zaista sve može i sve će biti onako kako je On rekao. Njemu je dovoljno da kaže: “Budi!” i to biva,… oni su to znali i svjesni su toga bili, pa čemu onda briga za Dunjalukom?

Abdu-l-Vehhab Eš-Ša'rani Eš-Šafi'i iz Egipta –rahimehullahu te'ala- priča: “Alijj El-Havvas bi, kada ulazi u mesdžid, obavezno ulazio ponizno iza nekoga drugog, a kada ne bi bilo nikoga, saburao bi čekajući da ko dođe kako bi ušao iza njega, ulazeći kao zločinac doveden pred sudiju.”

Se'id ibn Musejjeb kaže: “Onaj ko u mesdžidu sjedi, neka zna da je gost u kući svoga Gospodara, a doći će vrijeme kada će ljudi u mesdžidima sjediti u krugovima i pričati o Dunjaluku i dunjalučkim stvarima.” Šta bi Se'id rekao danas o stanju naših džamija i onih koji su u tim džamijama?

Zato, brate i sestro, kada stajete u svoj namaz budite svjesni da stojite pred Allahom kao što ćete stajati pred Njim na Sudnjem danu. On vas vidi i čuje. Između vas i vašeg Gospodara nema prevodioca niti tumača, obraćajte se Njemu na najljepši način kojim možete. Ostavite dunjaluk iza sebe već pri ulasku u Allahovu kuću. Ugasite mobitele i druge uređaje koji bi mogli ometati vas ili nekoga drugog. Ne dozvolimo sebi da i ono malo skrušenosti u namazu pretvorimo u igru. Jedan mi je čovjek rekao da mobitel ne gasi kako bi imao u vidu ko ga je sve zvao jer je poslovan čovjek. Subhanallah! Zar si zaboravio ko ti je dao nafaku? Zar ćeš Njega zapostaviti dajući prednost onome što ti je On dao da se vrlo kratko naslađuješ na Dunjaluku?! Nafaka ne dolazi od preduzeća ili firme, nafaku nam je On propisao i od nje pobjeći ne možemo! Zato, isključite svoje “poslovne partnere” na par minuta i posvetite se svome Gospodaru Koji vas je iz kapi sjemena stvorio. Allahovi smo i Njemu se vraćamo, bilo to kome drago ili ne! Na kraju ćemo biti opet samo ucrvali truhlež koji na onaj svijet neće sa sobom ni poderane čarape moći odnijeti!

Ibn Abbas –radijallahu anhu- je rekao: “Dva rekata s prisustvom srca u namazu su bolji od hiljadu drugih u kojima je čovjek mislima odsutan!”

Molim Uzvišenog Allaha da nas uputi na pravi put. Amin!

Nadarević O. Osman

Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet u Medini
_______________________________________________________________