Osobine bogobojaznih

Posted: 10 Januara, 2014 in Akida

Bogobojazni imaju svojstva i djela kojima postižu sreću i na dunjaluku i na Ahiretu, a od ovih osobina navest ćemo neke za primjer, a ne da bi ih sve pobrojali.
Prvo: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: 
 
‘’Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; ‘’(Beqara 1-3)
U ovim ajetima predstavljena je blagoslovljena skupina osobina bogobojaznih, a oni su:
1. Vjerovanje u nevidljivi svijet
2. Obavljanje namaza
3. Obavezno i pohvalno trošenje na svim putevima dobra
4. Vjerovanje u Kur’an i prije objavljene knjige
5. Potpuno uvjerenje i savršeno vjerovanje u Budući svijet. 
 
Uvjerenje je potpuno znanje u koje nema ni najmanje sumnje. Ko bude postupao po ovim svojstvima bit će od onih koji su postigli svoj cilj i pobjedu na dunjaluku i Ahiretu.
Drugo: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: 
 
‘’Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.’’ (El-Beqara 177)
U ovom velikom ajetu Allah, Azze ve Dželle, pojasnio je mnoga djela bogobojaznih i njihove časne i velike osobine:
1. Vjerovanje u Allaha, Azze ve Dželle
2. Vjerovanje u Sudnji dan
3. Vjerovanje u meleke
4. Vjerovanje u knjige koje je Allah objavio
5. Vjerovanje u vjerovjesnike
6. Davanje imetka bližnjim, siročadima, siromasima, putnicima, prosjacima, te oslobađanje robova
7. Obavljanje namaza
8. Davanje zekata
9. Ispunjenje ugovora
10. Strpljivost u neimaštini i bolest, te za vrijeme borbe s neprijateljima
11. Istinoljubivost u govoru, djelima i stanjima
Oni koji rade ova djela istinoljubivi su u svome vjerovanju, jer su njihova djela potvrdila njihov iman. I oni su spašeni, jer su ostavili zabrane a radili naredbe. Zato što su ove stvari sveobuhvatne za sve odlike dobra, sve ih uključuju i prate. Izvršenje ugovora potpada pod cjelokupnu Vjeru. Ko izvršava ova djela bolje će izvršavati ona mimo njih. To su oni čestiti i iskreni, bogobojazni.
Treće: Allah, Azze ve Dželle, nakon što je pojasnio strasti koje su ljudima uljepšane, kaže, u prijevodu značenja ajeta: 
 
‘’Reci: “Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost – a Allah poznaje robove Svoje – oni koji budu govorili: ’Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!’; oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim satima noći za oprost molili.’’ (Ali Imran 15-17)
Blagoslovljena djela i časne osobine bogobojaznih:
1. Traženje sredstva približavanja Allahu, Azze ve Dželle, vjerovanjem u Njega
2. Traženja oprosta od Allalha, Azze ve Dželle
3. Traženje od Allaha, da ih sačuva od patnje u Vatri
4. Strpljenje u pokornosti Allahu i strpljivo izbjegavanje Allahovih zabrana, te strpljivo podnošenje Allahovih bolnih odredbi
5. Istinoljubivost u govoru, djelima i stanjima
6. Stalno ponizno stajanje, a označava konstantnu pokornost sa skrušenošću
7. Trošenje dobara i to na siromašne i potrebne
8. Traženje oprosta, a posebno u vremenima pred zoru, jer su oni svoj namaz odužili do nastupanja zore i sjeli tražeći oprosta od Allaha Uzvišenog
Njima pripadaju različite kategorije dobra i vječne blagodati. Njima pripada Allahovo zadovoljstvo koje je veće od svega. Oni će imati čiste supruge od svake mahane i manjkavosti, lijepoga ponašanja i potpune tjelesne savršenosti.
Četvrto: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: 
 
‘’I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine: i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!’’ (Ali Imran 133-136)
U ovim ajetima su predočena velika djela i prefinjene osobine onih koji imaju takvaluk. Allah, Azze ve Dželle, ih spominje nakon što im je naredio takmičenje do Njegovog oprosta i sustizanje Dženneta koji je pripremljen bogobojaznima. Ove osobine su prema sljedećem poretku:
1. Trošenje imetka u teškim i olakšanim okolnostima, neimaštini i izobilju, aktivnosti i neaktivnosti, zdravlju i bolesti
2. Prikrivanje srdžbe i njeno neiznošenje i strpljivost kada se susretnu sa onima koji im čine zlo, neće im se svetiti
3. Oprost svim onima koji su im nanijeli zlo, bilo djelom ili govorom
4. Spomen Allaha, i prijetnja nepokornima i obećanje bogobojaznima da Ga mole za oprost njihovih grijeha
5. Što brže pristupanje pokajanju i traženje oprosta prilikom činjenja malih i velikih grijeha
6. Neustrajavanje u grijesima, nego pravovremeno pokajanje
Potom je Allah, Azze ve Dželle, pojasnio nagradu onima koji budu postupali prema ovim osobinama, a to su oprost od njihovog Gospodara i Dženneti u kojima će biti vječna blagodat koju oko nije vidjelo niti uho čulo, a niti kada na um ljudima palo.
Peto: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: 
 
‘’Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti, primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavali i u praskazorje oprost od grijeha molili, a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.’’ (Zarijat 15-19)
U ovim ajetima su predstavljena velika djela bogobojaznih, te njihove prefinjene osobine, a one su:
1. Lijepo izvršavanje ibadeta Allahu i činjenje dobročinstva prema Njegovim robovima
2. Noćni namaz ukazuje na iskrenost i usaglašenost srca i jezika. Oni su noću malo spavali
3. Traženje oprosta u praskozorje. Svoj namaz bi oduživali do nastupanja zore, a zatim bi na kraju njihovog noćnog namaza sjeli tražeći oprost od Allaha
4. Trošenje na one koji su u potrebi, one koji traže od ljudi, a i onih koji ne mole.
Ovo su osobine bogobojaznih koje je Allah uveo u Džennete koji sadrže sve vrste drveća i voća, kao i izvore sa kojih će se ti vrtovi napajati. Sa njih će piti i bogobojazni Allahovi robovi. Ovo su primjeri odlika bogobojaznih, a mnogobrojni su u Allahovoj, Azze ve Dželle, Knjizi i Sunnetu Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Autor: Dr. Seid El Kahtani

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.