Plodovi takvaluka (bogobojaznosti)

Posted: 10 Januara, 2014 in Akida

Takvaluk ima plodove koje mutekija, bogobojazni, ubire i na dunjaluku i na Ahiretu. Shodno djelima po osobinama bogobojaznih biva i prednost u postizanju ovih plodova. Navest ćemo neke od ovih plodova kao primjer, a ne da bi ih sve pobrojali:
1. Okorištavanje Časnim Kur’anom i zadobijanje Upute i sreće. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;’’ (Beqara 1-2)
2. Prisnost Allaha, Azze ve Dželle, sa bogobojaznima. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’… i Allaha se bojte, i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone.’’ (El-Beqara 194) ‘’Allah je zaista na strani onih koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.’’ (En-Nahl 128) Ovo je ta prisnost Upute, ispravnosti, pomaganja i zaštite. Allah, Azze ve Dželle, pričajući o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem , i njegovom govoru Ebu Bekru , radijAllahu anhu, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prislili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: “Ne brini se, Allah je s nama!”, pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar.’’ (Et-Tewbe 40) Što se tiče opće prisnosti to je prisnost koja obuhvata sve. Ogleda se u njegovom slušanju, vidu i znanju. Kaže Allah, Azze ve Dželle, u prijevodu značenja ajeta: ‘’U šest vremenskih razdoblja On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda se uzdigao iznad Arša; On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, on je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.’’ (Hadid 4)
3. Visoki položaj kod Allaha, Azze ve Dželle, na Sudnjem danu. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Nevjernicima se život na ovome svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu biće iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. – A Allah daje u obilju onome kome On hoće, bez računa.’’ (El-Beqara 212) Uputa za postizanje korisnog znanja. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati” (Zuhruf 27)
1. Takvaluk donosi plod ulaska u Džennet i naslade različitim blagodatima, a od njih su sljedeće:
Prvo: Zadobijanje Dženneta. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Reci: “Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost – a Allah poznaje robove Svoje.’’ (Ali Imran 15)
Drugo: Nasljeđivanje Dženneta. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Daćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.’’ (Merjem 63) ‘’I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.’’ (Ali Imran 133) ‘’Zar ne vidiš one kojima je rečeno: “Dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajite!* A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše: “Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao? Da si nas toga još neko vrijeme poštedio!” Reci: “Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda.” (En-Nisa 77)
Treće: Bogobojazni će imati najbolje stepene. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’A onima koji su se Allaha bojali reći će se: “Šta je objavljivao Gospodar vaš?” – “Dobro!” – odgovoriće. Oni koji čine dobra djela imaće još na ovome svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali – divno biti.’’ (En-Nahl 30)
Četvrto: Postizanje onoga za čime duše teže. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Edenski perivoji u koje će ući, kroz koje će rijeke teći, i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi.’’ (En-Nahl 31) ‘’Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.’’ (Zuhruf 71)
 
Peto: Bogobojazni će biti proživljeni u skupinama. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo,’’ (Merjem 85) Imam Et-Taberi, Allah mu se smilovao, sa lancem prenosilaca do Alijja , radijAllahu anhu, spominje: „Oni će biti iskupljeni na devama čija će sedla biti od zlata, a povoci od krizolita. Na njima će jahati sve dok ne dođu do vrata Dženneta.“
Šesto: Bogobojaznima će se primaknuti Džennet. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’I Džennet će se čestitima približiti,’’ (Šu’ara 90) 62 ‘’A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko.’’ (Qaf 31)
Sedmo: Bogobojazni će imati u Džennetu sagrađene odaje iznad koji će biti druge odaje čija će se vanjština vidjeti iz unutrašnjosti, a unutrašnjost izvana. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći – obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.’’ (Ez-Zumer 20) ‘’One koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestićemo u džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći, u njima će vječno boraviti. Kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili.’’ (Ankebut 58)
 
Osmo: Bogobojazne neće doticati kazna, nego će ih Allah spasiti. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Allah će spasiti one koji su njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni će postići ono što su željeli; zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati.’’ (Ez-zumer 61)
Deveto: Bogobojazni će biti sačuvani od patnje u Džehennemu i preći će preko Sirat ćuprije. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.’’ (Merjem 71-72)
Deseto: Druženje i ljubav bogobojaznih je stalna i na dunjaluku i na Ahiretu, a svako drugo druženje i prijateljstvo na Sudnjem danu će se pretvoriti u neprijateljstvo. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.’’ (Ez-Zuhruf, 67)
Jedanaesto: Bogobojazni će imati sigurnu poziciju. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti, usred bašči i izvora, u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima. Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti; u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati, blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!’’ (Duhan 51-57)
Dvanaesto: Takvaluk donosi plodove dolaska na rijeke Dženneta i pijenje sa njih. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova – zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!’’ (Muhammed 15)
Trinaesto: Bogobojazni će biti na mjestu Iskrenosti kod Allaha, Azze ve Dželle, kao što Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka, na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.’’ (El-Qamer 54-55)
Četrnaesto: Bogobojaznima će njihov takvaluk uroditi plodom putovanja ispod hlada džennetskog drveća i uživanja u blagodatima koje požele. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Oni koji su se Allaha bojali biće među izvorima, u gustim baščama,i među voćem koje budu željeli. “Jedite i pijte, prijatno neka vam je! – za ono što ste radili.” (El-Murselat 41-43) Od Ebu Seida el-Hudrija , radijAllahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U Džennetu ima jedno drvo pod čijim će hladom konjanik jahati na brzom konju stotinu godina i neće ga preći.“ (Buhari, Muslim) 
 
Petnaesto: Bogobojazni će imati lijep boravak u Džennetu. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Ovo je lijep spomen! A one koji se grijeha budu klonili čeka divno prebivalište: edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene, u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti. Pored njih biće hurije, istih godina, koje će preda se gledati. “To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati; to će, doista, blagodat Naša biti, koja nikada neće prestajati!” (Sad 49-54)
 
2. Allahova ljubav prema bogobojaznima. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: “ Allah zaista voli pobožne.’’ (Et-Tewbe 4)
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allah voli bogobojazna, bogata i skromna roba.“ Imam el-Kurtubi i Imam En-Nevevi spominju da se pod neovisnošću ovdje misli na bogatstvo duše. Ovo je omiljeno značenje, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Nije bogatstvo u mnoštvu imetka, nego je bogatstvo, bogatstvo duše.“ Također, rečeno je da bogatstvo u ovom hadisu označava onoga ko se veže za Allaha i zadovoljan je onim što mu je on dodijelio. Skromni rob je onaj koji ne želi uzdizanje na dunjaluku, niti preuzimanje funkcija. U nekim predajama se prenosi da Allah voli bogobojazna, bogata i znana roba, kao što stoji u Njegovim riječima, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: “To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći.” Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: “To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.” (El-’Araf 187)
Neki su rekli da je to onaj koji održava rodbinske odnose i blago se ophodi prema rodbini i drugim slabašnim ljudima, te izvršava njihove potrebe. En-Nevevi kaže: „Ispravno značenje jeste da Allah voli skromna roba.“ Nepostojanje straha od štete i neprijateljske zavjere. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono što oni rade.’’ (Ali Imran 120)
1. Takvaluk je razlog silaska pomoći sa neba. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.” (Ali Imran 123-125)
2. Takvaluk donosi plod neizražavanjem neprijateljstva i neuznemiravanja Allahovih robova. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.’’ (Al-Maide 2) Uzvišeni u priči u Merjemi kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’I jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.” Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!” – uzviknu ona.’’ (Merjem 17-18)
3. Primanje dobrih dijela, a Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: “Sigurno ću te ubiti!” – “Allah prima samo od onih koji su dobri” – reče onaj.’’ (Al-Maide 27)
4. Postizanje spasa, jer onaj koji se pribojava Allaha bit će spašen u svakom smislu, a ko ostavi bogobojaznost doživjet će propast, izgubit će zarade. Allah Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Reci: “Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar te iznenađivalo mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli.’’ (Al-Maida 100)
5. Takvaluk sprječava onoga ko ga posjeduje da skrene i zaluta nakon upute. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.” (En-’Am 153) Allahov put koji vodi do Njega i Njegovog Dženneta je ono što je Allah, Azze ve Dželle, pojasnio u Svojoj Knjizi od propisa i zakona, te prefinjenih oblika ponašanja. Onaj ko slijedi Allahov, Azze ve Dželle, put izvršavanjem naredbi i udaljavanjem od zabrana i to s uvjerenjem, znanjem i djelom i govorom zadobit će pobjedu i spas i bit će od Allahovih bogobojaznih robova, bit će spašen od lutanja i zablude.
6. Spas od straha i tuge. Ko se bude čuvao onoga što mu je Allah zabranio u vidu širka i velikih grijeha i malih grijeha i lijepo bude obavljao djela vanjštine i nutrine za njega nema straha od zla, niti će se žalostiti za onim što je prošlo. Kada nestane straha i tuge, dolazi potpuna sigurnost, sreća i vječni spas. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’O sinovi Ademovi, kad vam između vas samih budu dolazili poslanici koji će vam propise Moje objašnjavati – onda se oni koji se budu Allaha bojali i dobra djela činiti neće ničega bojati niti će bilo za čim tugovati.’’ (El-’Araf 35)
7. Takvaluk daje plodove otvaranja blagodati sa nebesa i zemlje. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.’’ (El-’Araf 96) 
 
8. Postizanje Allahove, Azze ve Dželle, milosti. Uzvišeni kaže: ‘’I dosudi nam milost na ovome svijetu, i na onome svijetu – mi se, vraćamo Tebi!” – “Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću” – reče On – “a milost Moja obuhvaća sve; daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali.’’ (El-’Araf 156) ‘’A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala.’’ (En-’Am 155)
9. Takvaluk daje plod zadobijanja Allahove zaštite. Uzvišeni kaže: ‘’A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup Časnome hramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi trebaju biti samo oni koji se Allah boje, ali većina njih ne zna.’’ (Al-Anfal 34) ‘’Jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone.’’ (El-Džasije 19)
10. Takvaluk daje plod Upute bogobojaznog na razlikovanje Istine i neistine. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete Istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. – A Allahova dobrota je neizmjerna.’’ (Al-Anfal 29)
Allah, Azze ve Dželle, pojasnio je, da će onaj koji Ga se pribojava zadobiti četiri velike stvari, a svaka od njih je bolja od dunjaluka i svega što je na njemu.
Prva: Razlikovanje Istine od neistine, a predstavlja znanje i Uputu kojima bogobojazni razlikuje Uputu i zabludu, Istinu i neistinu, halal i haram.
Druga i treća: Potiranje loših dijela, oprost grijeha, a svaka od ovih stvari može se svrstati jedna u drugu prilikom općenitog spomena. A kada se zajedno spomenu onda se pod potiranjem grijeha misli na male, a pod oprostom grijeha misli na potiranje velikih.
 
Četvrta: Velika i obilna nagrada.

Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam – jer Allah prašta, i samilostan je.’’ (Hadid 28)

‘’Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A nevjernicima se čini lijepim to što oni rade.’’ (En-’Am 122)
11. Takvaluk daje plod zaštite čovjeka od štete šejtana. Bogobojaznik se stalno prisjeća onoga što mu je Allah dao kao obavezu, uvijek je budan i traži oprosta. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi.’’ (Al-’Araf 201)
12. Radost na dunjaluku i Ahiretu. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti.’’ (Yunus 62-64)
Radost na dunjauluku je lijep spomen i pohvala, ljubav i omiljenosti u srcima vjernika, te lijepi snovi, kao i ono što rob vidi od Allahove blagosti prema njemu, olakšane upute da čini najbolja djela, da se najbolje ponaša i odvraćanja od lošeg načina ponašanja. Od Ebu Zerra, radijAllahu anhu, prenosi se da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rečeno: „Šta misliš o čovjeku koji čini dobro pa ga ljudi za to pohvale?“ Odgovorio je: „To je ubrzana radost vjernika.“ (Muslim) Imam En-Nevevi, kaže: „Učenjaci kažu:„Značenje ove ubrzane radosti o dobru, dokaz je Allahovog zadovoljstva sa dotičnim čovjekom i Njegove ljubavi prema njemu, pa je On dao da bude zavoljen među stvorenjima. Ovo se podrazumijeva, kada čovjeka ljudi pohvale bez njegovog izlaganja za pohvalu, a lično izlaganje i traženje pohvale je pokuđeno.“ Radost na Ahiretu podrazumijeva prvu radost, a to je prilikom uzimanja duša. Uzvišeni kaže: ‘’Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.’’ (Fusilet 30) Radost u kaburu sa Allahovim zadovoljstvom i vječnom blagodati. Na Ahiretu je tek potpuna radost ulaska u Džennet koji je prepun blagodati i spasa od bolne patnje.
13. Čuvanje nagrade. Onaj koji se čuva da ne počini ono što je Allah zabranio i strpi se u činjenju pokornosti i izbjegavanju zabrana, te u Allahovim neugodnim i bolnim određenjima, Allah njegovu nagradu neće zapostaviti, jer kaže, u prijevodu značenja ajeta: “… ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.” (Yusuf 90)
14. Pohvalni i lijepi ishodi na dunjaluku i Ahiretu pripadaju vjernicima. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.’’ (Ta-Ha 132). ‘’Musa reče narodu svome: “Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi, Zemlja je Allahova, On je daje u naslijeđe kome On hoće od robova Svojih; a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali.” (El-’Araf 128). ‘’To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljemo; ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će, zaista, u korist čestitih biti.’’ (Hud 49). ‘’Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka sretan kraj.’’ (Qasas 83) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je molio Allaha, Azze ve Dželle, za lijepe posljedice, govoreći: „Allahu, uljepšaj naš ishod u svim stvarima i sačuvaj nas od poniženja na dunjaluku i patnje na Ahiretu.“ (Ahmed, Taberani)
15. Uspjeh i spas na dunjaluku i na Ahiretu pripada bogobojaznima. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali – oni će postići ono što budu željeli.’’ ( En-Nur 52)
16. Takvaluk je tačka razdvajanja između vjernika i griješnika. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?’’ (Sad 28) ‘’Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!’’ (Gašije 21) ‘’Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista, Dženneti uživanja u Gospodara njihova, zar ćemo muslimane sa nevje-rnicima izjednačiti? Šta vam je, kako rasuđujete?’’ (Qalem 34) Allah, Azze ve Dželle, neće bogobojazne, koji izvršavaju ono što im je naredio i izbjegavaju ono što je zabranio, učiniti kao one koji čine nared na zemlji, koji imaju mnoštvo grijeha i koji su nemarni prema pravima njihovog Gospodara. Njegova uzvišena mudrost, ne zahtijeva da bogobojazne i njihovom Gospodaru pokorne, te Njegovim naredbama podređene, koji slijede Njegova zadovoljstva, učini poput zločinaca koji su zapali u nepokornosti i nevjerstvo u Njegove dokaze. Ko misli da će Allah Uzvišeni izjednačiti sve njih na dunjaluku i Ahiretu loše je procijenio.  Njegova presuda je neispravna, a mišljenje neutemeljeno. Kategorička i stvarna procjena govori da, bagobojaznim vjernicima pripada pobjeda, spas i sreća u bližnjem i daljem vremenu, shodno djelima, i da zločincima koji su činili loša djela pripada srdžba, poniženje, patnja te nesreća i na dunjaluku i na Ahiretu.
17. Takvaluk je povod za veličanje Allahovih znamenja, jer su Allahova znamenja vanjski znakovi Vjere. Njihovo veličanje, poštivanje i izvršavanje i upotpunjavanje na najbolji način kako to rob može, ovaj respekt proističe iz bogobojaznosti srca. Onaj ko ih veliča dokazuje svoj takvaluk, ispravnost svoga vjerovanja, jer je njihovo veličanje pratilac Allahovog veličanja. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca.’’ ( El-Hadž 32)
18. Takvalukom djela bivaju ispravna i primljena. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio.’’ (El-Ahzab, 70-71) Uzvišeni je naredio bogobojaznost u tajnosti i javnosti, a posebno je naznačio ispravan govor, tj., da govor bude ispravan ili približno ispravan kada opravdano ne postoji potpuno uvjerenje, u vidu čitanja ili spomena. Naredio je dobro, a zabranio zlo. Traženje znanja i podučavanje drugih znanju, te nastojanja da se pronađu ispravna mišljenja u naučnim pitanjima. Naredio je blag i samilostan govor. Kao posljedica toga proizilazi ispravnost djela koja se neće pokvariti, oprost grijeha. Sa takvalukom su sve stvari ispravne i sa njim se odstranjuje sve zabranjeno. 
 
19. Takvaluk je razlog počasti kod Allaha. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji,… ‘’ (El-Hudžurat, 13) Najčasniji kod Allaha od ljudi je onaj koji je najbogobojazniji, a to je onaj koji ima najviše pokornosti i ibadeta, koji se suzdržava nepokornosti, a ne onaj koji ima više rodbine i sljedbenika, niti onaj ko je časnijeg porijekla. Allah, Azze ve Dželle, je Sveznajući i o svemu obaviješten i zna ko će se držati bogobojaznosti i u tajnosti i javnosti, a ko je se neće pridržavati u javnosti i tajnosti, pa će svakoga nagraditi prema onome što zaslužuje.
20. Sa takvalukom dolazi rješenje problema i izlaz iz svake poteškoće i nedaće. Allah putem takvaluka donosi opskrbu bogobojaznom odakle se i ne nada niti osjeti, niti mu može na um pasti. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći; i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.’’ (Et-Talaq 2-3)
21. Takvalukom se olakšvaju sve stvari. Ko se bude bojao Allaha, Azze ve Dželle, On će mu olakšati sve njegove stvari i sve poteškoće. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.’’ ( Et-Talaq 4)
22. Putem takvaluka se potiru loša djela i uvećavaju nagrade. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’To su, eto, Allahovi propisi, koje vam On objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.’’ ( Et-Talaq 5)
23. Takvaluk daje plodove Upute i uzimanja pouke za bogobojazne, jer se oni okorištavaju ajetima, a tako ih upućuje na put razboritosti, savjetuje ih i odvaraća sa puta zablude. Uzvišeni kaže: ‘’To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje.’’ (Ali Imran 138)
Allah, Azze ve Dželle, je Kur’an učinio pojašnjenjem za sve ljude, Uputom i savjetom za bogobojazne posebno. Ovo je mišljenje El-Hasena i Katade, i prihvatio ga je Hafiz Ibn Kesir. Riječi: „Ovo je“, ukazuju na ono što je prethodno rečeno u ajetu. Abdur-Rahman Nasir Es-S’adi, kaže: „Oba značenja su istinita.“
Molim Allaha Velikog. Gospodara Prijestolja časnog da mene i sve vjernike učini od bogobojaznih koji će zadobiti ove velike plodove, a On je Jedini kadar sve učiniti.
Autor: Dr. Seid El Kahtani

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.