Arhive za ‘bidat’ kategoriju

” Kaže Ibnu-l-Kajjim -rahmetullahi te'ala alejhi-: “ Od upute Poslanika – sallallahu alejhi we selleme- bilo je izražavanje saučešća porodici umrlog, i nije bilo od njegovog -sallallahu alejhi we selleme- sunneta okupljanje radi utjehe kod porodice umrlog i učenja Kur’ana, kod kabura ili mimo njega. Sve ovo je bid’at, pokuđena novotarija.”

Kažu sinovi Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba -rahmetullahi te’ala alejhi-, Šejh Husejn i Šejh Abdullah: “Uistinu učenje Kur'ana na kaburima; donošenje Mushafa na kabure kao što to čine neki ljudi; sjedenje (kod kabura) sedam dana; okupljanje kod porodice umrlog sedam dana; učenje Fatihe i poslije nje dove s podignutim rukama; sve ovo su pokuđene novotarije koje se moraju dokinuti. Ništa od njih nije rađeno za vrijeme Poslanika -sallallahu alejhi ve selleme-, niti za vrijeme četvorice pravednih halifa. I nikada se neće popraviti ummet osim onako kako su se popravile prve generacije.”

Kaže Uzvišeni Allah: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor, za onoga ko se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu…”. (El-Ahzab,21)

Takođe kaže Uzvišeni Allah: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera”. (El-Ma’ide,3)

I nije preselio Poslanik -sallallahu alejhi we sellem- sve dok Allah Uzvišeni nije upotpunio vjeru.

Bilježi Buharija od Aiše -radijallahu te’ala anha- da je rekao Allahov Poslanik: “Ko u ovu našu stvar ( našu vjeru) uvede nešto što nije od nje to mu se odbija ( to mu se ne prima)”.

Bilježi Ebu Davud u svome “Sunenu” i Ahmed u svome “Musnedu” hadis od Irbada ibn Sarije -rahmetullahi te’ala alejhi- da je rekao Allahov Poslanik -sallallahu alejhi ve sellem- : “Držite se moga postupka (sunneta) i postupaka mojih pravim putem napućenih nasljednika. Dobro se za to prihvatite! Čuvajte se novotarija, jer je svaka novotarija stranputica i skretanje sa pravog puta”.

Rekao je autor djela “ Es-Sunen wel-mubtediat” -Allah mu se smilovao- : “Učiti Fatihu Poslaniku -sallallahu alejhi we selleme- iz počasti prema njemu je novotarija, koja nema nikakvog utemeljenja. Rekao je Uzvišeni Allah: “Blagosiljajte ga i šaljite mu selam”.(El-Ahzab,56), a nije rekao ‘učite mu’! Smatranje da učenjem Fatihe, ispunjavaju se potrebe, otklanjaju nevolje, uništavaju neprijatelji, je novotarija, kojoj nema mjesta u vjeri. Takođe učenjem Fatihe tražiti rizk ( nafaku), kao što to čine siromasi je novotarija.

Zatim učenje Fatihe kod prosidbe i ubjeđenjem da se njenim učenjem ostvaruje jaka veza (između supružnika), koja se neće prekinuti ili da ona zamjenjuje 44 zakletve, je novotarija, pogrešno ubjeđenje”. ( Es-Sunen wel-mubtediat, str.217)

Rekao je Šejh Albani -rahmetullahi te’ala alejhi- : “Od novotarija dženaze prilikom obavještavanja o smrti umrlog jeste govor:” Proučite Fatihu za dušu umrlog”. (Ahkamu-l-dženaiz,str.246)

Postavljeno je pitanje Šejhu Ibn Usejminu -rahmetullahi te'ala alejhi-: “ Kakav je propis onoga (ko se unajmi) kome se plati da uči Kur’an za umrlog”. Odgovorio je: ‘Ova stvar je od novina u vjeri, i za nju nema nagradu ni onaj ko uči Kur’an, niti umrli kome se uči, zbog toga što onaj koji uči Kur’an za umrlog to čini zbog novca, a svako dobro djelo s kojim se namjerava dunjaluk ne približava Uzvišenom Allahu niti se njime postiže nagrada od Allaha -subhanehu we te'ala- ‘.

Postavljeno je pitanje Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji: “ Kakav je propis za riječi: ‘Proučite Fatihu za dušu umrlog’ ili ‘Proučite Fatihu ne bi li nam Allah olakšao tu stvar’; kakav je propis učenja Fatihe, koju svi uče, nakon cijelog proučenog Kur’ana? Kakav je propis učenja Fatihe kod sklapanja braka?”Odgovorila je Stalna komisija za fetve: “Učenje Fatihe poslije dove, poslije učenja Kur’ana ili kod sklapanja braka je novotarija i ništa od toga nije preneseno niti od Poslanika – sallallahu alejhi we selleme-, niti od njegovih ashaba. Ono što je preneseno jesu riječi Poslanika -sallallahu alejhi we selleme- : “Ko uradi djelo koje nije od naše vjere ono mu se odbija”.

~Pripremio E.M.~