Arhive za ‘HADIS DANA’ kategoriju

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: “Čuvajte se mnoštvo smijeha, jer to umrtvljuje srce.” (Tirmizi i Ahmed u “Musnedu”)
Za ovo nam je najbolja potvrda vlastito iskustvo. Da li smo ikada pretjerali u smijanju, a da nismo poslije toga osjetili mrtvilo i tegobu u izvršavanju ibadeta i onoga što nam je Allah naredio ?
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
 
“Teško onome koji laže (izmišlja) da bi time nasmijao ljude. Teško njemu. Teško njemu.” (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai sa vjerodostojnim lancem predaje)

Autor: Abdul-Melik el-Kulejjib

Prenosi se od Enesa bin Malika da je Resulullah, s.a.v.s, rekao: ” Kada čovjeka spuste u kabur i udalje se njegovi drugovi, on će dobro čuti topot njihovih koraka. Doći će mu dva meleka i posaditi ga ispred sebe, a zatim će ga upitati: ‘Šta kažeš za ovog čovjeka?’ Vjernik će na to kazati: ‘Svjedočim da je Allahov rob i Njegov Poslanik, s.a.v.s.’ l bit će mu rečeno: ‘ Pogledaj mjesto u Vatri koje ti je Allah zamjenio mjestom u Džennetu.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s, tada reče: “‘Pa će ih oba vidjeti.”  Katade je rekao: ” Napomenuto nam je da će se njegov kabur proširiti sedamdeset aršina i ispunit će se zelenilom i tako će biti do dana proživljenja.” Zatim se vratio Enesovom govoru i rekao: “A munafiku i kafiru će biti rečeno: ‘Šta si govorio za ovog čovjeka?’ A on će odgovoriti: ‘Ne znam, govorio sam o njemu ono što je svijet govorio.’ Onda će mu biti rečeno: ‘Niti si znao, niti si govorio’, i bit će udaren željeznim čekićem tako jako da će njegov krik čuti sva stvorenja u njegovoj blizini osim ljudi i džina.'” 1 (Mutefekun alejhi) 2
[1] Es-sekalan: džini i ljudi.
[2] El-Feth, 40/3 i Muslim, 2200
 

Prenosi Džerir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rakao:


“Ko nije milostiv prema ljudima neće ni Allah biti milostiv prema njemu.”[1]

Biografija ravije:

Džerir ibn Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab. Primio je islam na četrdeset dana prije smrti Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem. Prenio je nekoliko hadisa. Imao je ogroman uticaj u bitkama. Preselio je 51. god. po Hidžri.

Kratki komentar hadisa:

U hadisu je dokaz o samilosnom postupanju prema ljudima. Međutim, samilosno postupanje u islamu se ne ograničava samo na ljudsku vrstu, nego obuhvata sva stvorenja, a od njih su životinje koje su u vlasništvu i koje su na slobodi. Pod samilost ulazi njihovo hranjenje i pojenje, olakšavanje prilikom nošenja tereta i ne prelaženje granice prilikom udaranja. Onaj koji nije milostiv prema samom sebi, izvršavajući Allahove naredbe i kloneći se Njegovih zabrana, neće mu se Allah smilovati jer on nije sa Allahom nikakav ugovor sklopio. Prva milost, spomenuta u hadisu, je u značenju djela a druga u značenju nagrade, to jest, ko bude radio dobra djela Allah će učiniti da u njegovom srcu bude milost. U hadisu je potvrda svojstva samilosti Uzvišenom Allahu.

Smjernice hadisa:

1. Zaista, samilost muslimana prema ljudima je uzrok Allahove samilosti prema njemu.

2. Zaista, samilost prema muslimanima je karakteristika mu'mina, a nemilosrdnost je karakteristika kafira.

3. Od samilosti prema ljudima je njihovo poštivanje, pomaganje i činjenje dobročinstva.

4. Čovjek ne nanosi nepravdu slabijem od sebe nego ga pomaže i samilostan je prema njemu.

5. Propisanost pomaganja ljudi koji su u potrebi.

6. Obaveza samilosti i neuznemiravanja radnika, sluga, slabih i njima sličnih.


[1] Muslim (4/1809), broj 2319, Knjiga o vrijednostima djela, poglavlje: Njegova, sallAllahu alejhi ve sellem, samilost prema djeci i porodici.
_______________________________________________


HADIS DANA

Posted: 18 Decembra, 2012 in HADIS DANA

HADIS DANA

Posted: 18 Decembra, 2012 in HADIS DANA

HADIS DANA

Posted: 6 Decembra, 2012 in HADIS DANA

Džabir, radijAllahu ‘anhum prenosi da je Allahov Poslanik, alejhisselam rekao:

Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem Danu oni koji su naljepše ćudi. A zaista su mi najmrži od vas i bit će najudaljeniji od mene na Sudnjem danu, nametljivi govornici i oni koji se samodopadno prenemažu u svom govoru, oholo pokušavajući da istaknu svoju stručnost i govorljivost i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta, diveći se svome govoru i uzdižući se nad drugima. Ashabi rekoše: Allahov Poslaniče, znamo ko su serseri i muteseddici (nametljivi govornici i oni koji se prenemažu u govoru ), ali ko su mutefejhici ? On im reče: – To su uobraženjaci koji sebe uzdižu nad ostalim.

( Tirmizi, Hasen )

HADIS DANA

Posted: 6 Decembra, 2012 in HADIS DANA

Džabir, radijAllahu ‘anhum prenosi da je Allahov Poslanik, alejhisselam rekao:

Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem Danu oni koji su naljepše ćudi. A zaista su mi najmrži od vas i bit će najudaljeniji od mene na Sudnjem danu, nametljivi govornici i oni koji se samodopadno prenemažu u svom govoru, oholo pokušavajući da istaknu svoju stručnost i govorljivost i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta, diveći se svome govoru i uzdižući se nad drugima. Ashabi rekoše: Allahov Poslaniče, znamo ko su serseri i muteseddici (nametljivi govornici i oni koji se prenemažu u govoru ), ali ko su mutefejhici ? On im reče: – To su uobraženjaci koji sebe uzdižu nad ostalim.

( Tirmizi, Hasen )