Arhive za ‘hadis’ kategoriju

Hadis o pokajanju Ka'ba ibn Malika

Posted: 27 Jula, 2013 in hadis

Prenosi El-Imam Ahmed od Ubejdullaha bin Ka'ba bin Malika, koji je bio vodič Ka'bov kada je oslijepio i koji kaže: “Čuo sam Ka'ba bin Malika da je pričao kada je izostao od Allahova Poslanika, s.a.v.s., u pohodu na Tebuk: ‘Nisam izostajao od Allahova Poslanika, s.a.v.s., u pohodima koje je vodio, osim u pohodu na Tebuk.'”

Izuzetak je Bitka na Bedru, a za nju niko ko je izostao nije ukoren, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., izišao želeći karavan Kurejšija, tako da je Allah učinio da se sukobi sa njegovim neprijateljem bez zakazanog sastajanja. Prisustvovao sam sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na Akabi kada smo se uzajamno obavezali na islam. Ne bih volio u zamjenu za prisustvovanje Akabi prisustvovanje Bedru, iako je Bedr u većem spomenu i poznatiji kod ljudi. Ono što je bilo vezano za mene kad sam izostao od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u pohodu na Tebuk, jeste da nikad nisam bio jači niti je bilo spremnijeg čovjeka od mene u vrijeme kad sam izostao iz tog pohoda. Tako mi Allaha, prije tog pohoda nikad nisam imao dvije jahalice zajedno, a za vrijeme tog pohoda imao sam ih zajedno.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rijetko je vodio pohod a da nije aludirao na drugi, dok nije došao ovaj pohod. Vodio ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., po žestokoj vrućini i uputio se na dalek put i bezvodne pustinje, protiv mnogobrojnog neprijatelja, pa je prepustio muslimanima njihovu stvar da bi se pripremili protiv neprijatelja. Saopćio im je svoj pravac koji želi a muslimana je bilo mnogo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., tako da ih ne bi mogla obuhvatiti ni knjiga – registar.

Rekao je Ka'b: “Rijetko ne bi čovjek, koji je želio izostati, mislio da to neće Poslanik, s.a.v.s., primijetiti, osim da Uzvišeni Allah spusti objavu o tome. Allahov Poslanik, s.a.v.s., izvršio je taj pohod kada su prijali plodovi i hladovi, a ja sam tom pohodu okrenuo lice.”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., i vjernici su se spremili, požurio sam da se spremim sa njima pa sam se vratio i nisam ništa pripremio od svoje opreme, pa sam sebi rekao: ‘Ja to mogu ako hoću.’ To je kod mene trajalo dok su se ljudi ozbiljno pripremali, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rano ujutro krenuo i muslimani sa njim, a ja još ništa nisam spremio i rekao sam: ‘Spremit ću se poslije dan ili dva, zatim ću ih stignuti.’ Čim su otišli, požurio sam da se spremim, pa sam se vratio i ništa nisam pripremio. Zatim sam opet otišao da se spremim, pa sam se vratio i nisam ništa uradio. Još uvijek je to dugo trajalo kod mene dok su oni žurili i utrkivali se u pohodu pa sam pomislio da otputujem i da ih sustignem, a da sam, bogdo, to uradio, ali mi to poslije nije bilo određeno. Kada bih izišao među ljude poslije Allahova Poslanika, s.a.v.s., ožalostilo bi me da sam vidio samo sumnjive ljude u licemjerstvu ili ljude kojima je Uzvišeni Allah opravdao.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije me se sjetio dok nije stigao do Tebuka, zatim je rekao, sjedeći među ljudima: ‘Šta je uradio Ka'b bin Malik?’ Zatim je rekao neki čovijek iz plemena Beni-Seleme: ‘Zadržale su ga, o Allahov Poslaniče, dvije njegove bunde (ogrtača) i gledanje u dva plašta.’ Zatim je rekao Muaz bin Džebel: ‘Ružno je to što si rekao; tako mi Allaha, o Allahov Poslaniče, mi ne znamo o njemu osim dobro’, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., na to je šutio.”

Ka'b bin Malik priča dalje: “Pošto sam obaviješten da se Allahov Poslanik, s.a.v.s., vraćao sa Tebuka, kod mene se pojavila tuga i jad i ja sam nastojao da se sjetim laži koju ću reći i da se sutra izvučem iz njegove srdžbe. U tome sam tražio pomoć od svakog razumnog iz svoje familije.

Pošto je rečeno da Allahov Poslanik, s.a.v.s., pristiže, udaljila se laž od mene i shvatio sam da se ničim ne mogu izbaviti.
Zatim sam odlučio da budem iskren prema njemu. Onda je stigao. A kada bi dolazio s puta, Allahov Poslanik, s.a.v.s., počinjao bi od mesdžida. Klanjao bi dva rekata, zatim bi sjeo među ljude. Kada je to uradio, došli su mu oni koji su izostali, izvinjavajući se i zaklinjući se, a bilo ih je osamdeset i nekoliko ljudi, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., primio od njih ono što su javno iznijeli i oprostio im, njihove je tajne prepustio Uzvišenom Allahu. Kada sam ja došao i nazvao mu selam, nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka.

Zatim mi je rekao: ‘Dođi’, pa sam došao i sjeo ispred njega, zatim me upitao: ‘Šta ti se desilo pa da izostaneš? Zar nisi bio kupio jahalicu?’, pa sam rekao: ‘O Allahov Poslaniče, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta, gledao bih da se izvučem iz njegove srdžbe sa opravdanjem, a meni je data sposobnost polemike i rasprave. Ali, tako mi Allaha, znam ako ti kažem danas lažan govor s kojim ćeš biti zadovoljan, Allah će, sigurno, prosuti tvoju srdžbu na mene, a ako ti kažem istinu zbog koje ćeš se naljutiti na mene, ja se time nadam nagradi od Uzvišenog Allaha. Tako mi Allaha, nisam imao opravdanja, kao nikad do tada i nije bilo spremnijeg od mene kad sam izostao iza tebe.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Ovo je istina. Ustani i idi dok ti Allah ne presudi.’ Zatim sam ustao i do mene su došli ljudi iz plemena Beni-Seleme i rekli: ‘Tako nam Allaha, ne znamo da si griješio prije ovog. Zar nisi mogao da se opravdaš Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., onim što su se pravdali koji su izostali? Bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprost Allahova Poslanika, s.a.v.s.?'” Ka'b je rekao: ‘Tako mi Allaha, grdili su me tako da sam se želio da vratiti pa da sam sebe poreknem.”

“Zatim sam im rekao: ‘Da li je ikog zadesilo ovo sa mnom?’ Odgovorili su: ‘Da, zadesilo je to još dva čovjeka, koji su rekli kao što si i ti rekao.’ Rečeno im je kao što je rečeno i tebi’; pa sam upitao: ‘Ko su njih dvojica?’ Odgovorili su: ‘Mirare bin er-Rebia el-Amirij’ i Hilal bin Umejje el-Vakifi.’ Spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na Bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Ja sam krenuo kada su mi ih spomenuli.'” On dalje kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio je muslimanima razgovarati sa nama trojicom između onih koji su izostali iza njega. Izbjegavali su nas ljudi i mnogo se promijenili, tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao, i ona kao da nije bila zemlja koju sam znao. U takvom stanju ostali smo pedeset noći.

Što se tiče dvojice drugova, izolirali su se i sjedili u svojim kućama plačući. Ja sam bio čvršći i strpljiviji, odlazio sam na namaz sa muslimanima, obilazio trgove, niko nije razgovarao sa mnom. Dolazio bih Allahovom Poslaniku poslije namaza, nazivao bih mu selam i sam sebe pitao miču li se njegove usne, odvraća li mi selam ili ne? Zatim sam klanjao blizu njega i krao mu pogled. Kada bih ja pristupio u namazu, gledao je u mene, a kada bih se okrenuo prema njemu, skinuo bi pogled sa mene. Kada je takav odnos muslimana prema meni potrajao, otišao sam i ušao u (ograđeni) vrt Ebi – Katadea, a on je moj amidžić i najdraži mi od ljudi.

Nazvao sam mu selam; tako mi Allaha, nije mi odvratio; zatim sam mu rekao: ‘O Ebu-Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i Njegova Poslanika?’ On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga, a on je šutio, zatim je rekao: ‘Allah i Njegov Poslanik znaju.’
Zatim su mi obilno suzile oči i ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid. I dok sam išao medinskim bazarom, ugledao sam Nabetajca iz Šama koji je prodavao hranu i govorio: ‘Ko će mi pokazati Ka'b Bin Malika?’ Pa su ljudi počeli išaretom da mu pokazuju na mene, tako da je došao i pružio mi pismo od kralja Gassana. Bio sam pisar, a u njemu je stajalo: Nakon što smo obaviješteni da tvoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti, pridruži se nama, dat ćemo ti utjehu.

Rekao sam kada sam ga pročitao: ‘Ovo je još jedno iskušenje!’ Pa sam naumio to pismo zapaliti i da mi posluži kao rasvjeta, te sam ga i zapalio. Kada je prošlo četrdeset noći od pedeset, došao mi je izaslanik Allahova Poslanika, s.a.v.s., govoreći: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.s., naređuje ti da se odvojiš od svoje žene.’ ‘Da je pustim ili šta da radim?’ Pa je rekao: ‘Da se odvojiš od nje, tj. da se ne približavaš.’ Isto tako je bilo i sa dvojicom drugova. Zatim sam rekao svojoj ženi: ‘Idi svojoj obitelji i budi kod njih dok Allah ne presudi ovu stvar kako želi.’
Zatim je došla žena Hilal bin Umejje kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., pa je rekla: ‘O Allahov Poslaniče, Hilal je iznemogao starac, nema sluge, da li ne voliš da ga ja služim?’, a on je rekao: ‘Ne, ali da ti ne prilazi.’ Ona je odgovorila: ‘Zaista on, tako mi Allaha, nema živosti ni za čim, još uvijek, tako mi Allaha, plače otkako se desio njegov slučaj do ovog dana.’

Govorili su mi neki iz moje porodice da tražim dozvolu od Allahova Poslanika, s.a.v.s., povodom svoje žene, jer je dozvolio ženi Hilala bin Umejje da ga poslužuje. Zatim sam rekao: ‘Tako mi Allaha, neću tražiti dozvolu od Allahova Poslanika, s.a.v.s., u vezi s njom, a ne znam šta bi o tome rekao Allahov Poslanik kada bih tražio dozvolu od njega kad sam mlad čovjek.'” Ka'b dalje priča: “Ostali smo deset noći, zatim se navršilo pedeset od kada je zabranio općenje sa nama. Zatim sam klanjao sabah – namaz ujutro pedesete noći na ploči (krovu) jedne od naših kuća. I dok sam sjedio u stanju tjeskobe koju je Uzvišeni Allah spomenuo, i zemlja mi je postala tijesna koliko god da je bila prostrana, čuo sam čovjeka koji viče sa brda Sal’ najvišim glasom: ‘Radosna vijest o Ka'b bin Maliku!’ Pao sam na sedždu i znao sam da je došao spas i izlaz od Uzvišenog Allaha tako što nam je primio tevbu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., objelodanio je Allahovo pomilovanje nama nakon što je klanjao sabah – namaz, pa su dolazili ljudi donoseći nam radosne vijesti. Prema dvojici mojih drugova uputili su se glasnici, a prema meni je jedan čovjek jahao na konju, dok je čovjek iz Eslema požurio ka brdu i sa njega povikao. Glas ovog čovjeka je bio brži. Nakon što mi je došao ovaj čovjek sa radosnom viješću, čiji sam glas čuo, skinuo sam svoja dva odijela i obukao ga njima zbog radosne vijesti. Tako mi Allaha, nisam imao osim ta dva. Posudio sam druga dva odijela, zatim ih obukao i otišao da potražim Allahova Poslanika, s.a.v.s.

Susretali su me grupe i grupe ljudi čestitajući mi na Allahovom pomilovanju govoreći: ‘Neka ti je prijatno Allahovo pomilovanje’, dok nisam ušao u džamiju. Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedio je u džamiji, a ljudi oko njega. Ustao je Talha bin Ubejdullah i potrčao prema meni da bi se rukovao sa mnom i čestitao mi; tako mi Allaha, nijedan čovjek od muhadžira nije mi prišao osim njega. ‘Ka'b to nije zaboravio Talhi.’ Kada sam nazvao selam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., odgovorio je i lice mu je sijevnulo od radosti: ‘Raduj se najboljem danu koji ti je došao od kako te je majka rodila.’

Rekao sam: ‘Da li je od tebe, o Allahov Poslaniče, ili je od Allaha?’ ‘Od Allaha!'” 
 
Ka'b kaže: “Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio radostan, zasjalo bi njegovo lice kao da je komad mjeseca, tako da se to znalo kod njega. Pošto sam sjeo ispred njega, rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, zaista u moje pokajanje spada to da izdvojim sav svoj imetak kao sadaku Allahu i Njegovom Poslaniku.’ Poslanik je rekao: ‘Zadrži kod sebe dio imetka, to je bolje za tebe.’ Zatim sam rekao: ‘Uistinu, zadržavam svoju dionicu na Hajberu. O Allahov Poslaniče, zaista me Allah spasio zbog istine i u moju tevbu spada to da ne govorim osim istinu.’ Tako mi Allaha, ne znam nikog od muslimana da je Allah stavio na iskušenje sa istinom u govoru, od kako sam to spomenuo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., kao što je mene iskušao Uzvišeni Allah. Tako mi Allaha, nisam naumio laž od kako sam to rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., do ovog dana, i ja se nadam da me Uzvišeni Allah čuva i u ostatku života.”
Uzvišeni Allah je objavio:
“Allah je oprostio Vjerovjesniku i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala, On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blag i milostiv. A i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim, i kad su vidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i ubuduće kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i Milostiv je. O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!”

Rekao je Ka'b: “Tako mi Allaha, nije me Allah obdario većom blagodati nakon što me je uputio u islam od moje iskrenosti sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., tog dana, tako da ga nisam slagao i uništen bio kao što su propali oni koji su ga slagali.”
Zaista je Uzvišeni Allah rekao za one koji su ga slagali kao što nije rekao nikome kada je spustio objavu. Uzvišeni Allah je rekao:
“Kad se među njih vratite, zaklinjat će vam se Allahom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su oni pogan i prebivalište njihovo bit će Džehennem kao kazna za ono što su radili. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim.” (9:95,96) Bilo nas je trojica čiji je slučaj odgodio u odnosu na slučaj onih od kojih je Allahov Poslanik, s.a.v.s., primio ispriku kada su se zaklinjali, uzeo od njih prisegu i tražio oprosta za njih. Allahov Poslanik, s.a.v.s., odložio je naš slučaj dok mu Allah ne presudi, zato je Uzvišeni Allah rekao: “A i onoj trojici koja su bila izostala.” Pod njegovim izostavljanjem nas i njegovim odlaganjem našeg slučaja koji je spomenut ne misli se na naše izostajanje iz pohoda, nego je to od onih koji su mu se zaklinjali i izvinjavali pa im je to prihvatio.” 
 
Ovaj je hadis vjerodostojan i oko njegove vjerodostojnosti složili su se El-Buhari i Muslim, koji ga bilježe u svojim Sahihima od Ez-Zuhrija. 
 

Hadis o pokajanju Ka'ba ibn Malika

Posted: 27 Jula, 2013 in hadis

Prenosi El-Imam Ahmed od Ubejdullaha bin Ka'ba bin Malika, koji je bio vodič Ka'bov kada je oslijepio i koji kaže: “Čuo sam Ka'ba bin Malika da je pričao kada je izostao od Allahova Poslanika, s.a.v.s., u pohodu na Tebuk: ‘Nisam izostajao od Allahova Poslanika, s.a.v.s., u pohodima koje je vodio, osim u pohodu na Tebuk.'”

Izuzetak je Bitka na Bedru, a za nju niko ko je izostao nije ukoren, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., izišao želeći karavan Kurejšija, tako da je Allah učinio da se sukobi sa njegovim neprijateljem bez zakazanog sastajanja. Prisustvovao sam sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na Akabi kada smo se uzajamno obavezali na islam. Ne bih volio u zamjenu za prisustvovanje Akabi prisustvovanje Bedru, iako je Bedr u većem spomenu i poznatiji kod ljudi. Ono što je bilo vezano za mene kad sam izostao od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u pohodu na Tebuk, jeste da nikad nisam bio jači niti je bilo spremnijeg čovjeka od mene u vrijeme kad sam izostao iz tog pohoda. Tako mi Allaha, prije tog pohoda nikad nisam imao dvije jahalice zajedno, a za vrijeme tog pohoda imao sam ih zajedno.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rijetko je vodio pohod a da nije aludirao na drugi, dok nije došao ovaj pohod. Vodio ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., po žestokoj vrućini i uputio se na dalek put i bezvodne pustinje, protiv mnogobrojnog neprijatelja, pa je prepustio muslimanima njihovu stvar da bi se pripremili protiv neprijatelja. Saopćio im je svoj pravac koji želi a muslimana je bilo mnogo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., tako da ih ne bi mogla obuhvatiti ni knjiga – registar.

Rekao je Ka'b: “Rijetko ne bi čovjek, koji je želio izostati, mislio da to neće Poslanik, s.a.v.s., primijetiti, osim da Uzvišeni Allah spusti objavu o tome. Allahov Poslanik, s.a.v.s., izvršio je taj pohod kada su prijali plodovi i hladovi, a ja sam tom pohodu okrenuo lice.”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., i vjernici su se spremili, požurio sam da se spremim sa njima pa sam se vratio i nisam ništa pripremio od svoje opreme, pa sam sebi rekao: ‘Ja to mogu ako hoću.’ To je kod mene trajalo dok su se ljudi ozbiljno pripremali, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rano ujutro krenuo i muslimani sa njim, a ja još ništa nisam spremio i rekao sam: ‘Spremit ću se poslije dan ili dva, zatim ću ih stignuti.’ Čim su otišli, požurio sam da se spremim, pa sam se vratio i ništa nisam pripremio. Zatim sam opet otišao da se spremim, pa sam se vratio i nisam ništa uradio. Još uvijek je to dugo trajalo kod mene dok su oni žurili i utrkivali se u pohodu pa sam pomislio da otputujem i da ih sustignem, a da sam, bogdo, to uradio, ali mi to poslije nije bilo određeno. Kada bih izišao među ljude poslije Allahova Poslanika, s.a.v.s., ožalostilo bi me da sam vidio samo sumnjive ljude u licemjerstvu ili ljude kojima je Uzvišeni Allah opravdao.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije me se sjetio dok nije stigao do Tebuka, zatim je rekao, sjedeći među ljudima: ‘Šta je uradio Ka'b bin Malik?’ Zatim je rekao neki čovijek iz plemena Beni-Seleme: ‘Zadržale su ga, o Allahov Poslaniče, dvije njegove bunde (ogrtača) i gledanje u dva plašta.’ Zatim je rekao Muaz bin Džebel: ‘Ružno je to što si rekao; tako mi Allaha, o Allahov Poslaniče, mi ne znamo o njemu osim dobro’, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., na to je šutio.”

Ka'b bin Malik priča dalje: “Pošto sam obaviješten da se Allahov Poslanik, s.a.v.s., vraćao sa Tebuka, kod mene se pojavila tuga i jad i ja sam nastojao da se sjetim laži koju ću reći i da se sutra izvučem iz njegove srdžbe. U tome sam tražio pomoć od svakog razumnog iz svoje familije.

Pošto je rečeno da Allahov Poslanik, s.a.v.s., pristiže, udaljila se laž od mene i shvatio sam da se ničim ne mogu izbaviti.
Zatim sam odlučio da budem iskren prema njemu. Onda je stigao. A kada bi dolazio s puta, Allahov Poslanik, s.a.v.s., počinjao bi od mesdžida. Klanjao bi dva rekata, zatim bi sjeo među ljude. Kada je to uradio, došli su mu oni koji su izostali, izvinjavajući se i zaklinjući se, a bilo ih je osamdeset i nekoliko ljudi, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., primio od njih ono što su javno iznijeli i oprostio im, njihove je tajne prepustio Uzvišenom Allahu. Kada sam ja došao i nazvao mu selam, nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka.

Zatim mi je rekao: ‘Dođi’, pa sam došao i sjeo ispred njega, zatim me upitao: ‘Šta ti se desilo pa da izostaneš? Zar nisi bio kupio jahalicu?’, pa sam rekao: ‘O Allahov Poslaniče, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta, gledao bih da se izvučem iz njegove srdžbe sa opravdanjem, a meni je data sposobnost polemike i rasprave. Ali, tako mi Allaha, znam ako ti kažem danas lažan govor s kojim ćeš biti zadovoljan, Allah će, sigurno, prosuti tvoju srdžbu na mene, a ako ti kažem istinu zbog koje ćeš se naljutiti na mene, ja se time nadam nagradi od Uzvišenog Allaha. Tako mi Allaha, nisam imao opravdanja, kao nikad do tada i nije bilo spremnijeg od mene kad sam izostao iza tebe.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Ovo je istina. Ustani i idi dok ti Allah ne presudi.’ Zatim sam ustao i do mene su došli ljudi iz plemena Beni-Seleme i rekli: ‘Tako nam Allaha, ne znamo da si griješio prije ovog. Zar nisi mogao da se opravdaš Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., onim što su se pravdali koji su izostali? Bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprost Allahova Poslanika, s.a.v.s.?'” Ka'b je rekao: ‘Tako mi Allaha, grdili su me tako da sam se želio da vratiti pa da sam sebe poreknem.”

“Zatim sam im rekao: ‘Da li je ikog zadesilo ovo sa mnom?’ Odgovorili su: ‘Da, zadesilo je to još dva čovjeka, koji su rekli kao što si i ti rekao.’ Rečeno im je kao što je rečeno i tebi’; pa sam upitao: ‘Ko su njih dvojica?’ Odgovorili su: ‘Mirare bin er-Rebia el-Amirij’ i Hilal bin Umejje el-Vakifi.’ Spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na Bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Ja sam krenuo kada su mi ih spomenuli.'” On dalje kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio je muslimanima razgovarati sa nama trojicom između onih koji su izostali iza njega. Izbjegavali su nas ljudi i mnogo se promijenili, tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao, i ona kao da nije bila zemlja koju sam znao. U takvom stanju ostali smo pedeset noći.

Što se tiče dvojice drugova, izolirali su se i sjedili u svojim kućama plačući. Ja sam bio čvršći i strpljiviji, odlazio sam na namaz sa muslimanima, obilazio trgove, niko nije razgovarao sa mnom. Dolazio bih Allahovom Poslaniku poslije namaza, nazivao bih mu selam i sam sebe pitao miču li se njegove usne, odvraća li mi selam ili ne? Zatim sam klanjao blizu njega i krao mu pogled. Kada bih ja pristupio u namazu, gledao je u mene, a kada bih se okrenuo prema njemu, skinuo bi pogled sa mene. Kada je takav odnos muslimana prema meni potrajao, otišao sam i ušao u (ograđeni) vrt Ebi – Katadea, a on je moj amidžić i najdraži mi od ljudi.

Nazvao sam mu selam; tako mi Allaha, nije mi odvratio; zatim sam mu rekao: ‘O Ebu-Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i Njegova Poslanika?’ On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga, a on je šutio, zatim je rekao: ‘Allah i Njegov Poslanik znaju.’
Zatim su mi obilno suzile oči i ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid. I dok sam išao medinskim bazarom, ugledao sam Nabetajca iz Šama koji je prodavao hranu i govorio: ‘Ko će mi pokazati Ka'b Bin Malika?’ Pa su ljudi počeli išaretom da mu pokazuju na mene, tako da je došao i pružio mi pismo od kralja Gassana. Bio sam pisar, a u njemu je stajalo: Nakon što smo obaviješteni da tvoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti, pridruži se nama, dat ćemo ti utjehu.

Rekao sam kada sam ga pročitao: ‘Ovo je još jedno iskušenje!’ Pa sam naumio to pismo zapaliti i da mi posluži kao rasvjeta, te sam ga i zapalio. Kada je prošlo četrdeset noći od pedeset, došao mi je izaslanik Allahova Poslanika, s.a.v.s., govoreći: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.s., naređuje ti da se odvojiš od svoje žene.’ ‘Da je pustim ili šta da radim?’ Pa je rekao: ‘Da se odvojiš od nje, tj. da se ne približavaš.’ Isto tako je bilo i sa dvojicom drugova. Zatim sam rekao svojoj ženi: ‘Idi svojoj obitelji i budi kod njih dok Allah ne presudi ovu stvar kako želi.’
Zatim je došla žena Hilal bin Umejje kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., pa je rekla: ‘O Allahov Poslaniče, Hilal je iznemogao starac, nema sluge, da li ne voliš da ga ja služim?’, a on je rekao: ‘Ne, ali da ti ne prilazi.’ Ona je odgovorila: ‘Zaista on, tako mi Allaha, nema živosti ni za čim, još uvijek, tako mi Allaha, plače otkako se desio njegov slučaj do ovog dana.’

Govorili su mi neki iz moje porodice da tražim dozvolu od Allahova Poslanika, s.a.v.s., povodom svoje žene, jer je dozvolio ženi Hilala bin Umejje da ga poslužuje. Zatim sam rekao: ‘Tako mi Allaha, neću tražiti dozvolu od Allahova Poslanika, s.a.v.s., u vezi s njom, a ne znam šta bi o tome rekao Allahov Poslanik kada bih tražio dozvolu od njega kad sam mlad čovjek.'” Ka'b dalje priča: “Ostali smo deset noći, zatim se navršilo pedeset od kada je zabranio općenje sa nama. Zatim sam klanjao sabah – namaz ujutro pedesete noći na ploči (krovu) jedne od naših kuća. I dok sam sjedio u stanju tjeskobe koju je Uzvišeni Allah spomenuo, i zemlja mi je postala tijesna koliko god da je bila prostrana, čuo sam čovjeka koji viče sa brda Sal’ najvišim glasom: ‘Radosna vijest o Ka'b bin Maliku!’ Pao sam na sedždu i znao sam da je došao spas i izlaz od Uzvišenog Allaha tako što nam je primio tevbu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., objelodanio je Allahovo pomilovanje nama nakon što je klanjao sabah – namaz, pa su dolazili ljudi donoseći nam radosne vijesti. Prema dvojici mojih drugova uputili su se glasnici, a prema meni je jedan čovjek jahao na konju, dok je čovjek iz Eslema požurio ka brdu i sa njega povikao. Glas ovog čovjeka je bio brži. Nakon što mi je došao ovaj čovjek sa radosnom viješću, čiji sam glas čuo, skinuo sam svoja dva odijela i obukao ga njima zbog radosne vijesti. Tako mi Allaha, nisam imao osim ta dva. Posudio sam druga dva odijela, zatim ih obukao i otišao da potražim Allahova Poslanika, s.a.v.s.

Susretali su me grupe i grupe ljudi čestitajući mi na Allahovom pomilovanju govoreći: ‘Neka ti je prijatno Allahovo pomilovanje’, dok nisam ušao u džamiju. Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedio je u džamiji, a ljudi oko njega. Ustao je Talha bin Ubejdullah i potrčao prema meni da bi se rukovao sa mnom i čestitao mi; tako mi Allaha, nijedan čovjek od muhadžira nije mi prišao osim njega. ‘Ka'b to nije zaboravio Talhi.’ Kada sam nazvao selam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., odgovorio je i lice mu je sijevnulo od radosti: ‘Raduj se najboljem danu koji ti je došao od kako te je majka rodila.’

Rekao sam: ‘Da li je od tebe, o Allahov Poslaniče, ili je od Allaha?’ ‘Od Allaha!'” 
 
Ka'b kaže: “Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio radostan, zasjalo bi njegovo lice kao da je komad mjeseca, tako da se to znalo kod njega. Pošto sam sjeo ispred njega, rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, zaista u moje pokajanje spada to da izdvojim sav svoj imetak kao sadaku Allahu i Njegovom Poslaniku.’ Poslanik je rekao: ‘Zadrži kod sebe dio imetka, to je bolje za tebe.’ Zatim sam rekao: ‘Uistinu, zadržavam svoju dionicu na Hajberu. O Allahov Poslaniče, zaista me Allah spasio zbog istine i u moju tevbu spada to da ne govorim osim istinu.’ Tako mi Allaha, ne znam nikog od muslimana da je Allah stavio na iskušenje sa istinom u govoru, od kako sam to spomenuo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., kao što je mene iskušao Uzvišeni Allah. Tako mi Allaha, nisam naumio laž od kako sam to rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., do ovog dana, i ja se nadam da me Uzvišeni Allah čuva i u ostatku života.”
Uzvišeni Allah je objavio:
“Allah je oprostio Vjerovjesniku i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala, On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blag i milostiv. A i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim, i kad su vidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i ubuduće kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i Milostiv je. O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!”

Rekao je Ka'b: “Tako mi Allaha, nije me Allah obdario većom blagodati nakon što me je uputio u islam od moje iskrenosti sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., tog dana, tako da ga nisam slagao i uništen bio kao što su propali oni koji su ga slagali.”
Zaista je Uzvišeni Allah rekao za one koji su ga slagali kao što nije rekao nikome kada je spustio objavu. Uzvišeni Allah je rekao:
“Kad se među njih vratite, zaklinjat će vam se Allahom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su oni pogan i prebivalište njihovo bit će Džehennem kao kazna za ono što su radili. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim.” (9:95,96) Bilo nas je trojica čiji je slučaj odgodio u odnosu na slučaj onih od kojih je Allahov Poslanik, s.a.v.s., primio ispriku kada su se zaklinjali, uzeo od njih prisegu i tražio oprosta za njih. Allahov Poslanik, s.a.v.s., odložio je naš slučaj dok mu Allah ne presudi, zato je Uzvišeni Allah rekao: “A i onoj trojici koja su bila izostala.” Pod njegovim izostavljanjem nas i njegovim odlaganjem našeg slučaja koji je spomenut ne misli se na naše izostajanje iz pohoda, nego je to od onih koji su mu se zaklinjali i izvinjavali pa im je to prihvatio.” 
 
Ovaj je hadis vjerodostojan i oko njegove vjerodostojnosti složili su se El-Buhari i Muslim, koji ga bilježe u svojim Sahihima od Ez-Zuhrija. 
 

HADIS O NIJJETU-NAMJERI

Posted: 10 Jula, 2013 in hadis

Od Omera b. el-Hattaba, radijallahu ‘anh,  se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Djela su samo prema nijjetima i svakom čovjeku pripada samo ono što je nanijetio. Pa, čija hidžra bude radi Allaha i Njegovog Poslanika, njegova hidžra je radi Allaha i Njegovog Poslanika. A čija hidžra bude radi dunjaluka kako bi ga stekao ili žene da bi je oženio, pa njegova hidžra je radi toga.'” (Buharija, 1, 45, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953; Muslim, 1907; Ebu-Davud, 2201; Nesai’, 1/58-60; Tirmizi, 1647; Ibnu-Madže, 4227.)

Vrijednost i značaj hadisa

Abdur-Rahman b. Mehdi kaže: “Na svakom onom koji želi da piše naučno djelo je da otpočne to svoje djelo s ovim hadisom podsjećajući onoga koji traži znanje na popravljanje i čišćenje nijjeta.”

Kratki komentar hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nas obavještava u ovome hadisu o značaju i vrijednosti nijjeta u svim djelima. Ukoliko nijjet bude ispravan i djelo učinjeno iskreno radi Allaha, subhanehu ve te'ala, djelo će biti primljeno…

U suprotnom, djelo će biti odbijeno, jer Allah, subhanehu ve te'ala, je najpreči da Mu se ne čini širk i neovisan je od drugih dok su sva stvorenja ovisna o Njemu, subhanehu ve te'ala. Primjer djela i nijjeta u njima Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pojasnio na primjeru hidžre.

Tako, ko učini hidžru iz zemlje u kojoj vlada nevjerstvo u zemlju u kojoj vlada islam, tražeći time Allahovo, subhanehu ve te'ala, zadovoljstvo i nagradu od Njega, subhanehu ve te'ala, upoznavanje sa sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i Šerijatom s kojim je došao, njegova hidžra je na Allahovom, subhanehu ve te'ala, putu i Allah će ga nagraditi za nju. Onaj ko učini hidžru u drugu zemlju da bi postigao neki od dunjalučkih ciljeva, neće kod Uzvišenog Allaha imati nagradu za takvu hidžru, naprotiv, ukoliko u tom dunjalučkom cilju kome on teži bude grijeh, zaslužuje da bude kažnjen od Allaha, subhanehu ve te'ala.

Koristi hadisa

1. Vrijednost i značaj nijjeta u djelima.

2. Podsticaj na iskrenost u nijjetu.

3. Briga o djelima srca i obaveznost samoobračuna.

4. Opasnost pretvaranja u djelima.

5. Zabrana traženja dunjaluka djelima ahireta i prezrenost toga.

6. Mjesto nijjeta je u srcu dok je njegovo izgovaranja jezikom novina u vjeri koja se odbija.

7. Ljudi se razlikuju u svojim nijjetima i svakom pripada ono što nanijeti.

8. Pet vrsta hidžre.

9. Hidžra iz zemlje kufra u zemlju islama jedno je od najvrijednijih djela ukoliko se učini iskreno radi Allahovog, subhanehu ve te'ala, zadovoljstva.

10. Žena je najveći dunjalučki ukras.

11. Taharet – čistoća mora biti s nijjetom.

12. Primjer lijepog načina podučavanja od strane Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, potpunog objašnjenja, kada je prvo spomenuo osnove, velika pravila, a zatim ih pojasnio na jasnom i upečatljivom primjeru.

Hajruddin Tahir Ahmetović

HADIS O NIJJETU-NAMJERI

Posted: 10 Jula, 2013 in hadis

Od Omera b. el-Hattaba, radijallahu ‘anh,  se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Djela su samo prema nijjetima i svakom čovjeku pripada samo ono što je nanijetio. Pa, čija hidžra bude radi Allaha i Njegovog Poslanika, njegova hidžra je radi Allaha i Njegovog Poslanika. A čija hidžra bude radi dunjaluka kako bi ga stekao ili žene da bi je oženio, pa njegova hidžra je radi toga.'” (Buharija, 1, 45, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953; Muslim, 1907; Ebu-Davud, 2201; Nesai’, 1/58-60; Tirmizi, 1647; Ibnu-Madže, 4227.)

Vrijednost i značaj hadisa

Abdur-Rahman b. Mehdi kaže: “Na svakom onom koji želi da piše naučno djelo je da otpočne to svoje djelo s ovim hadisom podsjećajući onoga koji traži znanje na popravljanje i čišćenje nijjeta.”

Kratki komentar hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nas obavještava u ovome hadisu o značaju i vrijednosti nijjeta u svim djelima. Ukoliko nijjet bude ispravan i djelo učinjeno iskreno radi Allaha, subhanehu ve te'ala, djelo će biti primljeno…

U suprotnom, djelo će biti odbijeno, jer Allah, subhanehu ve te'ala, je najpreči da Mu se ne čini širk i neovisan je od drugih dok su sva stvorenja ovisna o Njemu, subhanehu ve te'ala. Primjer djela i nijjeta u njima Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pojasnio na primjeru hidžre.

Tako, ko učini hidžru iz zemlje u kojoj vlada nevjerstvo u zemlju u kojoj vlada islam, tražeći time Allahovo, subhanehu ve te'ala, zadovoljstvo i nagradu od Njega, subhanehu ve te'ala, upoznavanje sa sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i Šerijatom s kojim je došao, njegova hidžra je na Allahovom, subhanehu ve te'ala, putu i Allah će ga nagraditi za nju. Onaj ko učini hidžru u drugu zemlju da bi postigao neki od dunjalučkih ciljeva, neće kod Uzvišenog Allaha imati nagradu za takvu hidžru, naprotiv, ukoliko u tom dunjalučkom cilju kome on teži bude grijeh, zaslužuje da bude kažnjen od Allaha, subhanehu ve te'ala.

Koristi hadisa

1. Vrijednost i značaj nijjeta u djelima.

2. Podsticaj na iskrenost u nijjetu.

3. Briga o djelima srca i obaveznost samoobračuna.

4. Opasnost pretvaranja u djelima.

5. Zabrana traženja dunjaluka djelima ahireta i prezrenost toga.

6. Mjesto nijjeta je u srcu dok je njegovo izgovaranja jezikom novina u vjeri koja se odbija.

7. Ljudi se razlikuju u svojim nijjetima i svakom pripada ono što nanijeti.

8. Pet vrsta hidžre.

9. Hidžra iz zemlje kufra u zemlju islama jedno je od najvrijednijih djela ukoliko se učini iskreno radi Allahovog, subhanehu ve te'ala, zadovoljstva.

10. Žena je najveći dunjalučki ukras.

11. Taharet – čistoća mora biti s nijjetom.

12. Primjer lijepog načina podučavanja od strane Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, potpunog objašnjenja, kada je prvo spomenuo osnove, velika pravila, a zatim ih pojasnio na jasnom i upečatljivom primjeru.

Hajruddin Tahir Ahmetović

Ljudi sa bakrenim noktima…HADIS.

Posted: 7 Maja, 2013 in hadis
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: 
 
“Kada sam bio uzdignut na nebo u noći Miradža, prošao sam pored ljudi koji su imali bakrene nokte kojima su grebali svoja lica i prsa. Upitao sam: ‘Džibrile, ko su ovi?’ On odgovori: ‘Ovo su oni koji su jeli meso drugih ljudi (ogovarali ih) i koji su kaljali njihovu čast.'”

Hadis je vjerodostojan. Bilježi ga Ebu Davud.

Ljudi sa bakrenim noktima…HADIS.

Posted: 7 Maja, 2013 in hadis
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: 
 
“Kada sam bio uzdignut na nebo u noći Miradža, prošao sam pored ljudi koji su imali bakrene nokte kojima su grebali svoja lica i prsa. Upitao sam: ‘Džibrile, ko su ovi?’ On odgovori: ‘Ovo su oni koji su jeli meso drugih ljudi (ogovarali ih) i koji su kaljali njihovu čast.'”

Hadis je vjerodostojan. Bilježi ga Ebu Davud.

Hadis o povezanosti grijeha i iskušenja

Posted: 21 Februara, 2013 in hadis
Ibn Qajjim El-Džewzijje, rahimehullahi alejhi

Taberanijev Mu’džem i druge knjige bilježe hadis Se’ida b. Džubejra od Ibn Abbasa, radiallahu anhu, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

“ Čim jedan narod počne zakidati na mjerenju i varati na vagi, Allah im ukine kišu; kada u nekom narodu prevlada blud, Allah među njih unese (učestalu) smrt; kada se u narodu proširi kamata, Allah im pošalje ludilo; kada se negdje pojavi međusobno ubijanje, Allah će im poslati neprijatelje da ih pokore; kada se pojavi homoseksualizam, Allah šalje tom narodu kataklizmu; kada prestanu naređivati dobro i odvraćati od zla, njihova djela neće sezati do Allaha, niti će se čuti njihove dove. ”Abdullah b. Abbas, radiallahu anhu, je rekao: “ Dobro djelo obasjava lice i srce; proširuje nafaku, daje snagu tijelu i budi ljubav kod ostalih ljudi. Grijeh uzrokuje crnilo u licima, tminu u kaburu i sram; slabost u tijelu; oskudnu nafaku i mržnju u srcima ljudi. ”

izvor: “Bolest i lijek” 
_______________________________________________________________
Ibn Abbas, r.a, priča da je Ebu Sufjan ibn Harb kazivao, kako je Herakle poslao po njega izaslanika dok je on bio u jednoj trgovačkoj karavani Kurejšija u Šamu (područje današnje Palestine, Sirije, Jordana i Libana). U to vrijeme vladalo je primirje između Allahova Poslanika, s.a.v.s., i Ebu Sufjana i kurejšijskih nevjernika. Otišli su kod Herakla u Jerusalem. Herakle je bio okružen bizantijskim dostojanstvenicima. Kada ih je Herakle pozvao k sebi, pozvao je i svog tumača i (preko njega) pitao:
– Ko je od vas, po krvnom srodstvu, najbliži tom čovjeku koji tvrdi za sebe da je vjerovjesnik?
– Ja sam mu od njih najbliži po srodstvu – odgovorio je Ebu Sufjan.
– Primaknite mi ga – reče Herakle – a primaknite i njegove pratioce i postavite ih njemu iza leđa!
Potom Herakle reče svom tumaču:
– Reci im da ću ja pitati ovoga (ukazujući na Ebu Sufjana) o onom čovjeku (Muhammedu) i ako mi štogod slaže, neka ga demantiraju !
– Bogami, (rekao je Ebu Sufjan) da se nisam stidio laži koju bi oni mogli otkriti, ja bih na njega nešto i slagao. Prvo što me je o njemu pitao bilo je:
– Kako se među vama cijeni njegovo porijeklo ?
– On je kod nas uglednog porijekla – rekao sam.
– Da li je iko ikada između vas prije njega ovako nešto govorio – upitao je (Herakle).
– Nije – rekoh.
– Da li je neko od njegovih predaka bio vladar ?
– Nije – rekoh.
– Da li ga slijedi ugledni svijet ili puk (slabi i siromašni) ? – pitao je.
– Slijedi ga puk (slabi i nejaki) – odgovorio sam.
– Da li se njihov broj povećava ili smanjuje ? – reče.
– Ne smanjuje, nego povećava – rekao sam.
– Da li se iko od njih odmetne nezadovoljan njegovom vjerom nakon što ju je prihvatio ? – upitao je Herakle.
– Ne – odgovorio sam.
– Da li ste ga optuživali za laž prije nego što je počeo naučavati ono što sada naučava ? – pitao je (Herakle).
– Ne – odgovorio sam.
– Da li krši zadanu riječ ? – upitao je.
– Ne – rekoh – ali sada smo u jednom ugovornom periodu primirja s njim i ne znamo šta će on u njemu uraditi.
– Nijedan odgovor nije mi pružio mogućnost – izjavio je kasnije Ebu Sufjan – da o njemu kažem bilo šta protiv njega osim ovog.
– Da li ste se protiv njega borili ? -upitao je opet (Herakle).
– Da – izjavio sam.
– Kako se borba završavala – upitao je.
– Borba između nas i njega promjenjive je sreće; nekada pobijedi on, a nekada mi – rekao sam.
– Šta vam naređuje ? – pitao je.
– Govori – rekao sam – obožavajte jedinog Allaha i nemojte mu ni u čemu širk činiti i napustite ono što su obožavali vaši očevi; naređuje nam namaz, iskrenost, krjepost i održavanje rodbinskih veza.
Tada je rekao tumaču da mi kaže:
– Pitao sam te za njegovo porijeklo i ti si spomenuo da je on među vama uglednog porijekla. To je slučaj svih poslanika, oni se pojavljuju u najuglednijoj porodici svog naroda.
Pitao sam te da li je bilo ko između vas prije ovako govorio, a ti si izjavio da nije. Da je bilo ko prije njega tako nešto govorio, rekao bih da je on čovjek koji oponaša riječi kazane prije njega.
Dalje sam te pitao da li je neko od njegovih predaka bio vladar, a ti si izjavio da nije, a da je neko od njegovih bio vladar, rekao bih da je on čovjek koji traži vlast svojih predaka.
Pitao sam te da li ste ga sumnjičili za laž prije nego što je počeo govoriti ono što sada govori, odgovorio si da niste pa smatram da posigurno kada nije lagao na narod kako bi sada lagao na Boga.
Potom sam te pitao da li ga slijedi ugledni svijet ili od njega slabiji i siromašniji ? Ti si rekao da ga slijede slabiji, a oni su sljedbenici poslanika.
Pitao sam te da li se njihov broj povećava ili smanjuje pa si kazao da se njihov broj povećava. Tako je sa imanom dok se ne upotpuni.
Dalje sam te pitao da li se bilo ko od njegovih sljedbenika odmetnuo nezadovoljan njegovom vjerom nakon što ju je prihvatio. Ti si odgovorio da nije. Takav je iman kada njegova ljepota obuzme srca.
Pitao sam te da li krši riječ i ti si odgovorio da ne krši. Takvi su poslanici, oni ne krše riječ.
Pitao sam te šta vam naređuje a ti si odgovorio da vam naređuje da obožavate Allaha i da mu ni u čemu širk ne činite, da vam zabranjuje obožavanje kipova, a naređuje vam namaz, iskrenost i čednost. Pa ako je to što kažeš istina, on će uskoro zavladati tlom pod ovim mojim nogama. Ja sam znao da će se pojaviti Vjerovjesnik, ali nisam mislio da će biti od vas. Kada bih znao da ću do njega dospjeti, potrudio bih se da se sretnem s njim. A kad bih bio kod njega, prao bih mu noge.
Potom je Herakle zatražio pismo Allahova Poslanika, s.a.v.s, poslano po Dihjetu, glavaru Busre, koji ga je proslijedio Heraklu. Herakle je pročitao pismo u kojem stajaše:
“U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Od Muhammeda, Allahovog roba i Njegova poslanika.
Heraklu, glavaru Bizanta.
Spas na onog ko slijedi Pravi put! A potom: Pozivam te pozivom islama! Primi islam, bit ćeš spašen, Bog će te nagraditi dvostrukom nagradom, a ako se okreneš (od ovog poziva) snosit ćeš grijeh svoj i svojih sugrađana.”
O sljedbenici Knjige, dođite riječi koja je jednaka i za nas i za vas: da ne obožavamo nikog osim Allaha, da mu širk ni u čemu ne činimo (nikoga i ništa ravnim ne smatramo), da ne smatramo jedni druge bogovima osim Allaha pa ako to oni odbace, recite: Budite svjedoci da smo mi, uistinu, muslimani. (Alu ‘Imran, 64.)
Ebu Sufjan kaže:
– Kada je Herakle kazao što je imao reći i kada je završio sa čitanjem pisma, oko njega je postalo bučno, podigli su se glasovi i mi smo izvedeni. Rekao sam svojim pratiocima da je ugled Ibn Ebu Kebšeta (Muhammeda) stvarno porastao i da ga se plaši i vladar Bizanta (Benu-l-asfara). Od tada sam bio stalno u uvjerenju da će Muhammed zaista pobijediti, sve dok mi Allah nije dao da primim islam.
Ibn Natur, koji je bio guverner Jerusalema, dok je Herakle bio biskup hrišćana Sirije, priča da je Herakle, kada je došao u Jerusalem, bio zlovoljan pa su mu neki od njegovih patrijarha rekli:
– Na tvom izgledu zapažamo neraspoloženje.
Herakle je bio astrolog i promatrao je zvijezde. Kada su ga upitali (šta vidi), odgovori je:
– Kada sam noćas promatrao zvijezde, vidio sam kako vladar naroda koji se obrezuje (sunneti), odnosi pobjedu. Ko se obrezuje od ovog naroda?
– Niko se ne obrezuje, osim Jevreja. Neka te oni ne zabrinjavaju. Izdaj naredbu da se svi Jevreji poubijaju -odgovorili su oni.
I dok su oni tako razgovarali, pred Herakla je uveden jedan čovjek koga je poslao vladar Gasanovića da prenese vijest o Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Kada ga je Herakle ispitao, rekao je:
– Idite i pogledajte je li obrezan ili nije? Oni su ga pregledali i javili Heraklu da je obrezan. On ga je još pitao o Arapima, pa čovjek odgovori:
– Oni se sunnete.
– To je vladar ovog naroda, već se pojavio – reče Herakle.
Tada je Herakle napisao pismo svome prijatelju u Rumiju, koji mu bijaše ravan u znanju, a onda se uputio u Hims. I dok je Herakle još bio na putu za Hims, stiglo mu je pismo od njegovog prijatelja, čiji se sadržaj podudarao sa mišljenjem Herakla o pojavi Vjerovjesnika, s.a.v.s., i da je on, stvarno, Allahov poslanik. Herakle je tada pozvao u svoj dvorac u Himsu velikane Bizantije a potom naredio da se vrata pozaključavaju. Tada se pojavio i rekao:
– Narode Bizanta! Želite li spas, želite li pravi put, želite li trajnost vaše vlasti, onda dajte riječ vjernosti ovom Vjerovjesniku.
Tada su oni navalili na vrata poput divljih magaraca. Međutim, nađoše ih zaključana. Kada je Herakle vidio njihovu odbojnost i izgubio nadu da će prihvatiti iman, zatražio je da ih vrate njemu, a potom rekao:
– Maloprije sam održao svoj govor sa namjerom da ispitam vašu čvrstinu i privrženost vašoj vjeri i, eto, sada sam se uvjerio.
Tada mu se pokloniše padajući ničice na zemlju, zadovoljni s njim. To je kraj priče o Heraklu (vezane za njegovo vjerovanje).
NAPOMENA: Ovo kazivanje nalazi su u dvije najvjerodostojnije zbirke hadisa, Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa

_______________________________________________

Prenosi se od Ebu-‘Amra Sufjana ibn-Abdullaha, Allah bio zadovoljan sa njime, da je rekao: ”O Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu da nakon tebe ne pitam više nikoga o tome. Reče: ”Reci: vjerujem u Allaha; zatim ustraj!” (Muslim)

STEPEN HADISA

 
Ovaj veliki hadis je od konciznog govora našeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, što ujedno i jedna od njegovih m'udžiza. Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je u samo nekoliko riječi plemenitom ashabu objasnio osnove vjere.
Naredio mu je da čvrsto vjeruje u svoga Gospodara i da ustraje na tom putu.

ZNAČENJE USTRAJNOSTI

 
Mnogi ashabi, tabiini i drugi su govorili o tome šta znači ustrajnost. Ibn-Abbas i Katade kažu: ”To jest, ustrajte na izvršavanju Njegovih naredbi.”

Kaže Kadi ‘Ijad: ”Allahu tewhid (jednoću) ispovjedajte i vjerujte u Njega a zatim ustrajte, držite se tewhida i pokornosti Njemu Uzvišenom sve dok ne umrete na tome.”

Ibn-Kesir veli: ”Budite iskreni u djelu spram Allaha , dželle še'nuhu, i požurite sa pokornošću Njemu u onome što vam je On propisao.”

Kaže imam Kurtubi: ”Rezime svih ovih riječi, mada se one međusobno podudaraju, bio bi: ustrajte na pokornosti Allahu govorom, riječju i djelom i ostanite na tome.”

Potpora iz Kur'ana za ovaj hadis su riječi Uzvišenog: ”Onima koji govore: ”Gospodar naš je Allah” a zatim ustraju dolaze im meleki: ”Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan.” (Fussilet, 30.) Kao i riječi Uzvišenog kada kaže: ”Ustraj kao što ti je naređeno.” (Hud, 112.)

VRIJEDNOST USTRAJNOSTI

 
Ustrajnost je razlog za veliku opskrbu i olaškanje na dunjaluku: ”A da se pravog puta drže (da ustraju) Mi bi smo ih vodom obilnom pojili.” (El-Džinn, 16.) Kaže imam Kurtubi u tefsiru ovog ajeta: ”Kada bi ovi nevjernici vjerovali, život na ovome svijetu bi im olakšali i obasuli bi ih opskrbom.” (Tefsirul-Kurtubi, 19/17.) 

Uzvišeni veli: ”Onima koji govore: ”Gospodar naš je Allah” a zatim ustraju dolaze im meleki: ”ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, u njemu ćete imati sve ono što duše vaše žele, i što god zatražite- imaćete, bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv.” (Fussilet, 30-32.) Ovaj ajet upućuje da meleki sliaze ustrajnima kada budu umirali, u mezaru i kada budu proživljavani, čine ih sigurnim od straha na samrti, odgone od njih žalost zbog rastavljanja s djecom jer je Allah njihov zaštitnik. Obveseljavaju ih oprostom grijeha, primanju djela i džennetom u kome ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je palo na pamet čovjeku.

USTRAJNOST JE SLIJEĐENJE PRAVOG PUTA

 
Allah, dželle še'nuhu, je naredio svom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, i onima koji ga slijede ustrajnost u skladu mudrog šeriata. Jer uistinu to je vjera koju nam je On Uzvišeni naredio da ispovjedamo. A što se tiče onih ljudi koji govore bez dokaza njihove riječi nisu vjera niti dokaz, Uzvišeni veli: ”Ti ustraj, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i objesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.”(Hud,112.) Također kaže: ”Zato ti pozivaj i budi ustrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim.”(Eš-Šura, 15.)

USTRAJNOST SRCA

 
Organ za čiju ustrajnost treba čovjek najviše da se trudi jeste srce, jer je srce vladar svih ostalih organa i sa njegovom ustrajnošću, ustraju svi ostali organi.

USTRAJNOST JEZIKA

 
Nakon srca najviše pažnje treba posvetiti jeziku, jer njime se izražavaju tajne srca. Jezik može nekada izgovoriti riječ o kojoj njen vlasnik ne razmisli dobro a da ona bude razlog njegove propasti i na dunjaluku i na ahiretu. Najviše što će ljude uvesti u vatru jeste jezik. Mnogi ajeti govore o opasnosti puštanja uzdi jeziku a također imaju mnogi ajeti koji podstiču na čuvanje jezika u skladu Allahovih, dželle še'nuhu, naredbi obečavajući obilnu nagradu i sewab. 
Evo nekih od tih ajeta i hadisa: 

1. Uzvišeni Allah, dželle še'nuhu, kaže: ”On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.”(Kaf, 18.) Ovaj ajet upučuje da će čovjek odgovarati za svoj govor. Svaka čovjekova riječ se zapisuje bez obzira bilo dobro ili zlo. 

2. Uzvišeni također veli: ”Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati.” (El-Isra, 36.) Ovaj ajet upućuje da će Uzvišeni pitati čovjeka za sve ono što uradi svojim sluhom, vidom i srcem. Pa ako ih upotrebi u ono što zadovoljava Allaha, dželle še'nuhu, uspio je, a ako ih upotrebi suprotno od toga propao je. 

3. prenosi se od Ebu-Hurejre r.a. da je rekao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem: ”Zaista rob izgovori neku riječ iz Allahova zadovoljstva kojoj ne prida pažnju a Allah ga radi nje uzdigne na velike stepene. Isto tako rob izgovori neku riječ iz Allahove srdžbe na koju ne obrati pažnju a zbog koje će biti bačen u Džehennem.” (El-Buhari)

POUKE IZ HADISA

 
1. Želja ashaba r.a. za savjetom i učenjem vjere.
2. Naredba za ustrajnost u imanu (vjerovanju) i njegovim zahtjevima.
3. Konciznost i riječitost Poslanikova, sallallahu ‘alejhi we sellem, govora.

Priredio: Abdurahman Kujević

O, ROBOVI MOJI…- HADIS

Posted: 14 Januara, 2013 in hadis
Ebu-Zerr el-Gaffari, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da Uzvišeni Allah dž. š. kaže: 
“O Robovi moji, ja sam Sebi nasilje zabranio, a zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugom nasilje činiti. O Robovi moji, svi ste vi zalutali osim onog koga ja uputim; pa tražite od Mene da vas uputim, Ja ću vas uputiti. O Robovi moji, svi ste vi gladni osim onog koga Ja nahranim, pa od Mene tražite de vas nahranim Ja ću vas nahraniti. O Robovi moji, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga ja odjenem, pa od Mene tražite da vas odjenem Ja ću vas odjenuti. O Robovi moji, vi danju i noću griješite a ja sam onaj koji sve grijehe prašta, pa od Mene tražite da vam oprostim, Ja ću vam oprostiti. O Robovi moji, vi nikada nemožete doći do onoga čime biste Meni štetu nanijeli pa da Mi je nanesete, niti ikad možete doćI do onopga što će Meni korist donijeti, pa da Mi je donesete. O Robovi moji, kad biste vi i prvi i zadnji, i ljudi i džinni, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa nebi Moje imanje povećalo. O Robovi moji; kada biste vi, i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, imali srce najgoreg griješnika, to ništa nebi Moje imanje umanjilo. O Robovi moji; kada biste vi i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, stali na jedno mjestopa Meni svoje molbe i želje uputili, te ja udovoljio svačijoj molbi i želji; to ne bi umanjilo ono što ja imam ni onoliko koliko oduzme od mora igla kad se u njega zamoči. O Robovi moji, sve zavisi od vaših djela, koja su kod mene sačuvana i prebrojana; i za koja ću Ja vama dati zaslugu. Ko nađe nagradu i dobro, nek Allahu zahvali; a ko opet kaznu i zlo, nek ne kori nikog osim sebe.”
(Muslim)

Ovaj hadis spada u onu grupu hadisa, koji se nazivaju hadisi-kudsi i hadisi-rebani. Hadisi-kudsi je onaj hadis u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pripisuje riječi Uzvišenom Allahu a te riječi se ne nalaze u Kur'anu. Svaki hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je od Allaha dž. š. Jer Uzvišeni Allah veli za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “On (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) ne govori od sebe nego je sav njegov govor objava koja mu se dostavlja.” ( En-Nedžm, 3-4.) Prema tome hadisi-kudsi se odlikuju nad ostalim hadisima time što se u njima riječi pripisuju Uzvišenom Allahu. U ovom se hadisu ocrtava moć i uzvišenost Svevišnjeg Allaha. Njegovo je sve, niko mu ne treba. Njemu koristi ne donose naši dobri poslovi, a ni naša ružna djela ni najmanje mu štete nanijeti ne mogu. Svi su ljudi Njegove sluge i Robovi te prema tome svi i u svakom stanju Ii slučaju, Njega trebaju. Zato, uvijek treba da samo Njega mole i da samo od Njega traže i da se samo Njemu obraćaju. Nagradu koju će dobiti ljudi koji su dobra radili, dobiće od Njegove milosti, a ne zato što su oni svojim djelima zadužili Allaha dž. š. Da ih nagradi. Kazna, pak koju će pretrpjeti ljudi koji su na ovom svijetu zlo radili, posljedica je njihovih zlih djela, jer Allah dž. š. Nikom nasilje ni nepravdu ne čini. ( Es-Sunne, Hadži Mehmed ef. Handžić str. 49.)
O vrijednosti ovog hadisa dovoljno govori riječ imama Ahmeda ibn-Hanbela koji veli da je ovo najuzvišeniji hadis od svih hadisa koje Šamlije prenose.

Neke pouke iz ovog hadisa

1. Pripisivanje govora Uzvišenom Allahu teda je Allahov govor slovo i glas koji se čuje. A Kur'an je pun dokaza koji upućuju na ovu istinu.

2. Allah dž. š. je kadar da čini nasilje, ali ga je Sam Sebi zabranio iz svoje savršene pravednosti. Jer da nije moćan da čini nasilje nebi se hvalio i veličao u ovom hadisu time što ga je Sebi zabranio.

3.Uzvišeni Allah je Sebi negirao neka svojstva. Ta negacija upućuje s druge strane na pripisivanje Allahu svojstva koje je suprotno od negiranog. Tako, negiranje nasilja kao Allahovog svojstva znači pripisivanje savršene pravednosti Uzvišenom Allahu.

4. Uzvišeni Allah Sebi zabranjuje šta hoće i stavlja u obavezu šta On hoće. Jer Njemu pripada sav sud i propisivanje. Dok niko drugi nemože Allahu zabranjivati niti ga obavezivati sa bilo čim. Poslušaj sljedeće riječi tvoga Uzvišenog Gospodara: “Upitaj: ‘Čije je sve što je na nebesima i na zemlji? I odgovori:Allahovo!’ On je sebi propisao da bude milostiv.” ( El-En'am, 12.)

5. Uzvišeni Allah je i nama zabranio nasilje bez obzira bilo to prema samom sebi ili prema drugom, zato kaže: “A zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugom nasilje činiti.”

6. Svaki čovjek je zalutao sve dok ga Allah ne uputi. Zato, oni koji su upućeni trebaju moliti Allaha da ne zalutaju.

7. Podsticaj na traženje znanja jer Allah veli: “Svi ste vi zalutali.” A nema sumnje da je traženje znanja od najboljih djela i od najefikasnijih puteva za otklanjanje sumnji. Imam Ahmed veli: “Sa znanjem se ništa ne ravna za onoga kome je ispravan nijet.”

8. Da netražiš uputu ni od koga osim od Allaha jer On kaže: ” Pa tražite od Mene da vas uputim, ja ću vas uputiti.”

9. Svi robovi su u osnovi gladni jer oni sami nisu u stanju da stvore ono što održava njihova tjela kao što kaže Uzvišeni u suri El-Waqia: “Kažite vi Meni! Šta biva s onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče ili to Mi činimo? Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali: ‘Mi smo doista oštećeni, čak smo svega lišeni!’ Kažite vi Meni; vodu koju pijete da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo možemo slanom da je učinimo – pa zašto niste zahvalni.” ( El-Waqia, 63-70.)

10. Riječi Uzvišenog: “Pa od mene tražite da vas nahranim” obuhvataju moljenje Allaha za hranu i opskrbu kao i rad i trud za sticanje iste. Uzvišeni veli: “A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.” (El-Džumua’, 10.) Jer poznato je da zlato, pare i hljeb ne padaju s neba, zato svaki insan mora da se trudi i radi.

11. Osnova je da je čovjek neodjeven sve dok ga Allah ne odjene. Jer čovjek izlazi iz majčine utrobe neodjeven pa ga Allah odjene onim što je propisao od sebeba (poput njegovih roditelja itd.)

12. Sinovi Ademovi mnogo griješe.

13. Koliko god da grijesi budu veliki i koliko god da ih bude, Allah dragi će ih oprostiti onome koji se pokaje i zatraži oprost od Allaha.

14. Savršenost Allahove vlasti i nezavisnosti od stvorenja, zato veli: “O Robovi moji, vi nikada nemožete doći do onoga čime biste Meni štetu nanijeli pa da Mi je nanesete…” a sve ovo zbog toga što je On savršen u svojoj vladavini i nezavisnosti. Kao da Uzvišeni kaže: “Tražio sam od vas da Me molite za oprost vaših grijeha samo zato što je to čista vaša korist a ne zbog moje potrebe za tim niti zbog toga što Mi vaša nepokornost može nešto nauditi.

15. Mjesto bogobojaznosti je srce.

16. Savršenost i potpunost Allahova bogatstva. Ovo se vidi iz Njegovih riječi ” o moji Robovi, kada biste vi prvi i posljednji i….stali na jednom mjestu…” Sve ovo upućuje na savršenost i veličinu Allahovog bogatstva, plemenitosti i darežljivosti.

17. Allah Uzvišeni je izbrojao i sačuvao djela ljudi i ništa Mu nije umaklo.

18. Onaj koji ne bude radio dobro pa onda ne nađe nikakvo dobro neka kori i krivi samog sebe i nikog drugog. Ako neko kaže: “Kako da korim sebe kad mi to nije bilo određeno da uradim?” Odgovor bi glasio: “Ti nisi znao kada si učinio grijeh ili ostavio neku obavezu da ti je to određeno. Jer kada griješnik hoće da počini neki grijeh on ne zna da li mu je to zapisano ili ne, sve dok to ne uradi. Isto tako onaj koji ostavlja neku obavezu ne zna da li mu je zapisano da je ostavi sve dok je ne ostavi. Zbog svega ovog kori sebe, o ti koji griješiš prema Gospodaru svih svjetova. Poslanici su prenijeli I dostavili emanet, Kur'an je dovoljan dokaz, a ti sve ovo ostavio onda kori samog sebe.

Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji su spoznali Gospodara svih svjetova pa da i mi uživamo u toj blagodati, najvećoj na ovom svijetu. Rekli su neki od selefa: “Miskini, bjednici, su oni koji su otišli sa ovog svijeta a nisu okusili najslađe što postoji na njemu, spoznaju Allaha dž. š..
Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova

Priremio: Abdurahman Mustafa Kujević