Arhive za ‘Hadisi’ kategoriju

Ko potvori vjernika želeći ga time osramotiti, Allah, dželle šanuhu, zadržat će ga na mostu iznad Džehennema


Bilježi se predanje Muaza b. Enesa, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
 
“Ko zaštiti vjernika od napada licjemera, Allah, dželle šanuhu, poslat će na Sudnjem danu meleka da ga štiti od džehennemske vatre. Ko potvori vjernika želeći ga time osramotiti, Allah, dželle šanuhu, zadržat će ga na mostu iznad Džehennema sve dok ne porekne to što je rekao.”

Ovaj članak dolazi sa Islamska Omladina Bec – Mesdzid Tewhid

Bejheki u svom Sunenu bilježi predavanje od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
 
“Allahummagfir lil-hadždži ve limenistagfere lehul – hadždž” (Allahu, oprosti hadžiji i onome kome je hadžija molio za oprost).

Hekim veli: “Hadis je vjerodostojan po uvjetima koje postavlja Muslim”

Kada se čovjek razboli…

Tirmizi i Ibn Madža u svojim Sunenima bilježe predanje Ebu Seida el Hudrija, radijallahu anha, i Ebu Hurejre, radijalahu anhu, koji su bili prisutni kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko kaže ‘La ilahe illallahu vallahu ekber’ (nema boga osim Allaha, Allah je najveći), njegov Gospodar mu to potvrdi i kaže: ‘Nema boga osim Mene, i Ja sam najveći.’ Kada kaže ‘La ilahe ilallahu vahdehu la šerike leh’ (Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga), Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ‘Nema boga osim Mene, Jedinog, koji nema druga.’ Kada kaže ‘La ilahe illallahu lehul-mulku ve lehul-hamd’ (Nema boga osim Allaha, Njemu pripada vlast i zahvala), Uzvišeni Allah kaže: ‘Nema boga osim Mene, Meni pripada vlast i zahvala.’ Kada kaže ‘La ilahe illallahu ve la havle ve la kuvete illa billah’ (Nema boga osim Allaha i nema snage niti moći osim Allahove moći i snage), Allah subhanehu ve te'ala, kaže: ‘Nema boga osim Mene, i nema snage niti moći osim Moje snage i moći.'” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ove riječi izgovori u bolesti i zatim umre, vatra ga neće pržiti.”

Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasen, dobar.”


Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Iblis je postavio svoj prijesto iznad vode, zatim je poslao svoje izvidnice među ljude. Oni koji više posiju smutnje među ljudima bliži su njemu po položaju. Jedan od šejtana kaže mu: ‘Neprestano sam nagovarao čovjeka sve dok nije počinio blud.’ Iblis mu odgovori: ‘Taj će se pokajati.’ Drugi šejtan mu kaže: ‘Neprestano sam mu došaptavao i na zlo ga navraćao sve dok se nije razveo sa svojom ženom.’ Iblis ga tada približi sebi i reče mu: ‘Ti si uradio pravu stvar, ti si uradio pravu stvar!'”*

*Ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu (4/2167) pod brojem (2812)


Pročitajte poučnu priču 2…Hadis

Posted: 14 Decembra, 2013 in Hadisi

Pročitajte poučnu priču…

Jedan od pisara Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po imenu Hanzale ibn er – Rebi el -Esedi, radijallahu anhu, pripovijeda da ga je jedne prilike sreo Ebu Bekr, radijallahu anhu, i upitao: “Kako si, o Hanzale?” Ja mu tada rekoh: “Hanzala je dvoličnjak (postao munafik)!” Ebu Bekr reče: “Subhanallah, šta govoriš?!” Rekoh mu: “Kada smo kod Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i slušamo kako nam priča o Džennetu i Džehennemu, toliko nam je sve jasno kao da sve to gledamo svojim očima, ali kada odemo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pozabavimo se svojom porodicom i svojim imecima, većinu toga zaboravimo!” Ebu Bekr reče: “Tako mi Allaha, i ja osjećam isto tako!” Zatim smo se nas dvojica uputili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ja opet rekoh: “O Allahov Poslaniče, Hanzala je postao munafik!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: “A kako to?” Ja mu rekoh: “Allahov Poslaniče, dok smo kod tebe i dok te slušamo kako nam pričaš o Džennetu i Džehennemu, to na nas utiče kao da sve to gledamo svojim očima. Ali kada odemo od tebe i pozabavimo se svojim porodicama i imecima, zaboravimo većinu od toga.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, kada biste vi stalno bili u stanju u kome se nalazite dok ste sa mnom, prisjećajući se svega, meleci bi se s vama rukovali u vašim kućama i čak na putevima kojim prolazite. Ali, o Hanzala, čas po čas!” (Čas za ibadet, a čas za dunjaljučke potrebe.) Ovu je riječ izgovorio tri puta.

(Muslim)

Pročitajte kratku poučnu priču…Hadis

Posted: 14 Decembra, 2013 in Hadisi

Enes b. Malik prenosi:

Sjedili smo jedne prilike kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on reče:

– Sada će pred vas izaći čovjek koji će otići u Džennet.

Utom izađe jedan ensarija. Sa brade mu je curila voda od abdesa. U desnoj ruci je držao svoje papuče… Sutradan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, isto rekao, nakon čega je isti čovjek došao pred ashabe. I trećeg dana se isto desilo, pa je isti čovjek ušao. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao, ‘Abdullah b. ‘Amr pođe za tim čovjekom i reče:

– Posvađao sam se sa ocem i dao sam riječ da neću tri dana doći kući. Zamolio bih te da me primiš kod sebe dok ne prođu tri dana.

– ‘Abdullah nam je rekao – nastavi Enes – kako za te tri noći nije primjetio da ovaj čovjek ustaje noću da klanja noćni namaz. Jedino što je radio jeste da je spominjao Allaha kada se prevrtao po postelji, i tako sve do vremena za sabah – namaz. Međutim, kaže ‘Abdullah, za sve to vrijeme on je govorio samo dobro.

Pošto su prošle tri noći i ja ne vidjeh u njegovim djelima ništa posebno rekoh mu:

– O, Allahov robe! Između moga oca i mene nije bilo svađe niti napuštanja, ali sam čuo Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako je triput rekao da će pred nas izaći čovjek koji će ući u Džennet, nakon čega si ti ušao. Odlučio sam da se družim s tobom kako bih te uzeo za primjer. Međutim, nisam primijetio da nešto posebno radiš. Zbog čega si zaslužio one Poslanikove riječi?

– Ja ništa i ne činim ostim onoga što si vidio – reče ovaj ensarija.

Kada pođoh da idem, on me zovnu i reče:

– Uzrok je to što ja ni prema jednom od muslimana nisam postupio nepošteno. Ne zavidim nikome na dobru koje mu je Allah dao.

– To te je dovelo na taj stepen – reče ‘Abdullah.


Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.» 
 
(Muslim)

Ebu Zerr, radijallahu anhu, pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Nipošto ne potcjenjuj ništa od dobrih djela, pa i da se sretnes radosna lica sa svojim bratom (prijateljem).»

(Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Ko god ode u džamiju (radi namaza) i vrati se iz nje, Allah mu za svaki njegov odlazak i dolazak pripremi doček u Džennetu.»

(Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «O žene muslimanke, neka ni jedna od vas ne potcjenjuje ono što joj donese njena komšinica, pa makar to bila obična koščica s veoma malo mesa!»

(Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Uistinu sam vidio jednog čovjeka kako šetka po Džennetu zbog jednog drveta koje je posjekao i uklonio s puta, jer je smetalo muslimanima.»
(Muslim)