Arhive za ‘Hadisi’ kategoriju

Ko potvori vjernika želeći ga time osramotiti, Allah, dželle šanuhu, zadržat će ga na mostu iznad Džehennema


Bilježi se predanje Muaza b. Enesa, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
 
“Ko zaštiti vjernika od napada licjemera, Allah, dželle šanuhu, poslat će na Sudnjem danu meleka da ga štiti od džehennemske vatre. Ko potvori vjernika želeći ga time osramotiti, Allah, dželle šanuhu, zadržat će ga na mostu iznad Džehennema sve dok ne porekne to što je rekao.”

Ovaj članak dolazi sa Islamska Omladina Bec – Mesdzid Tewhid

Bejheki u svom Sunenu bilježi predavanje od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
 
“Allahummagfir lil-hadždži ve limenistagfere lehul – hadždž” (Allahu, oprosti hadžiji i onome kome je hadžija molio za oprost).

Hekim veli: “Hadis je vjerodostojan po uvjetima koje postavlja Muslim”

Kada se čovjek razboli…

Tirmizi i Ibn Madža u svojim Sunenima bilježe predanje Ebu Seida el Hudrija, radijallahu anha, i Ebu Hurejre, radijalahu anhu, koji su bili prisutni kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko kaže ‘La ilahe illallahu vallahu ekber’ (nema boga osim Allaha, Allah je najveći), njegov Gospodar mu to potvrdi i kaže: ‘Nema boga osim Mene, i Ja sam najveći.’ Kada kaže ‘La ilahe ilallahu vahdehu la šerike leh’ (Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga), Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ‘Nema boga osim Mene, Jedinog, koji nema druga.’ Kada kaže ‘La ilahe illallahu lehul-mulku ve lehul-hamd’ (Nema boga osim Allaha, Njemu pripada vlast i zahvala), Uzvišeni Allah kaže: ‘Nema boga osim Mene, Meni pripada vlast i zahvala.’ Kada kaže ‘La ilahe illallahu ve la havle ve la kuvete illa billah’ (Nema boga osim Allaha i nema snage niti moći osim Allahove moći i snage), Allah subhanehu ve te'ala, kaže: ‘Nema boga osim Mene, i nema snage niti moći osim Moje snage i moći.'” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ove riječi izgovori u bolesti i zatim umre, vatra ga neće pržiti.”

Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasen, dobar.”


Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Iblis je postavio svoj prijesto iznad vode, zatim je poslao svoje izvidnice među ljude. Oni koji više posiju smutnje među ljudima bliži su njemu po položaju. Jedan od šejtana kaže mu: ‘Neprestano sam nagovarao čovjeka sve dok nije počinio blud.’ Iblis mu odgovori: ‘Taj će se pokajati.’ Drugi šejtan mu kaže: ‘Neprestano sam mu došaptavao i na zlo ga navraćao sve dok se nije razveo sa svojom ženom.’ Iblis ga tada približi sebi i reče mu: ‘Ti si uradio pravu stvar, ti si uradio pravu stvar!'”*

*Ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu (4/2167) pod brojem (2812)


Pročitajte poučnu priču 2…Hadis

Posted: 14 Decembra, 2013 in Hadisi

Pročitajte poučnu priču…

Jedan od pisara Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po imenu Hanzale ibn er – Rebi el -Esedi, radijallahu anhu, pripovijeda da ga je jedne prilike sreo Ebu Bekr, radijallahu anhu, i upitao: “Kako si, o Hanzale?” Ja mu tada rekoh: “Hanzala je dvoličnjak (postao munafik)!” Ebu Bekr reče: “Subhanallah, šta govoriš?!” Rekoh mu: “Kada smo kod Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i slušamo kako nam priča o Džennetu i Džehennemu, toliko nam je sve jasno kao da sve to gledamo svojim očima, ali kada odemo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pozabavimo se svojom porodicom i svojim imecima, većinu toga zaboravimo!” Ebu Bekr reče: “Tako mi Allaha, i ja osjećam isto tako!” Zatim smo se nas dvojica uputili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ja opet rekoh: “O Allahov Poslaniče, Hanzala je postao munafik!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: “A kako to?” Ja mu rekoh: “Allahov Poslaniče, dok smo kod tebe i dok te slušamo kako nam pričaš o Džennetu i Džehennemu, to na nas utiče kao da sve to gledamo svojim očima. Ali kada odemo od tebe i pozabavimo se svojim porodicama i imecima, zaboravimo većinu od toga.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, kada biste vi stalno bili u stanju u kome se nalazite dok ste sa mnom, prisjećajući se svega, meleci bi se s vama rukovali u vašim kućama i čak na putevima kojim prolazite. Ali, o Hanzala, čas po čas!” (Čas za ibadet, a čas za dunjaljučke potrebe.) Ovu je riječ izgovorio tri puta.

(Muslim)

Pročitajte kratku poučnu priču…Hadis

Posted: 14 Decembra, 2013 in Hadisi

Enes b. Malik prenosi:

Sjedili smo jedne prilike kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on reče:

– Sada će pred vas izaći čovjek koji će otići u Džennet.

Utom izađe jedan ensarija. Sa brade mu je curila voda od abdesa. U desnoj ruci je držao svoje papuče… Sutradan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, isto rekao, nakon čega je isti čovjek došao pred ashabe. I trećeg dana se isto desilo, pa je isti čovjek ušao. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao, ‘Abdullah b. ‘Amr pođe za tim čovjekom i reče:

– Posvađao sam se sa ocem i dao sam riječ da neću tri dana doći kući. Zamolio bih te da me primiš kod sebe dok ne prođu tri dana.

– ‘Abdullah nam je rekao – nastavi Enes – kako za te tri noći nije primjetio da ovaj čovjek ustaje noću da klanja noćni namaz. Jedino što je radio jeste da je spominjao Allaha kada se prevrtao po postelji, i tako sve do vremena za sabah – namaz. Međutim, kaže ‘Abdullah, za sve to vrijeme on je govorio samo dobro.

Pošto su prošle tri noći i ja ne vidjeh u njegovim djelima ništa posebno rekoh mu:

– O, Allahov robe! Između moga oca i mene nije bilo svađe niti napuštanja, ali sam čuo Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako je triput rekao da će pred nas izaći čovjek koji će ući u Džennet, nakon čega si ti ušao. Odlučio sam da se družim s tobom kako bih te uzeo za primjer. Međutim, nisam primijetio da nešto posebno radiš. Zbog čega si zaslužio one Poslanikove riječi?

– Ja ništa i ne činim ostim onoga što si vidio – reče ovaj ensarija.

Kada pođoh da idem, on me zovnu i reče:

– Uzrok je to što ja ni prema jednom od muslimana nisam postupio nepošteno. Ne zavidim nikome na dobru koje mu je Allah dao.

– To te je dovelo na taj stepen – reče ‘Abdullah.


Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.» 
 
(Muslim)

Ebu Zerr, radijallahu anhu, pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Nipošto ne potcjenjuj ništa od dobrih djela, pa i da se sretnes radosna lica sa svojim bratom (prijateljem).»

(Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Ko god ode u džamiju (radi namaza) i vrati se iz nje, Allah mu za svaki njegov odlazak i dolazak pripremi doček u Džennetu.»

(Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «O žene muslimanke, neka ni jedna od vas ne potcjenjuje ono što joj donese njena komšinica, pa makar to bila obična koščica s veoma malo mesa!»

(Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Uistinu sam vidio jednog čovjeka kako šetka po Džennetu zbog jednog drveta koje je posjekao i uklonio s puta, jer je smetalo muslimanima.»
(Muslim)


Ibn – ‘Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Dvije blagodati (Allahove) neiskorištene su kod većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.»

(Buhari)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Allah, dželle šanuhu, kaže: ‘Ko se neprijateljski ponaša prema Mom evliji (pravom robu), Ja ću mu najaviti rat. Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama, sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda Ja budem njegov sluh, kojim sluša, njegov vid, kojim gleda, njegove ruke, kojima on radi i njegove noge, kojima on putuje (u svemu tome pazi da se ne ogriješi o Allahov Zakon). Ako šta zatraži, to mu dam, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga odmah zaštitim.’ «

(Buhari)

Enes, radijallahu anhu, pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako prenosi od Allaha, dželle šanuhu, sljedeće: «Kada se Moj rob Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin (podlakticu), a ako se on Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan ručni hvat (raširenih ruku), a kad on Meni ide hodom, Ja njemu idem trčeći.»

(Buhari)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, toliko dugo stajao na noćnom (nafila) namazu, da bi mu znale noge oteći, pa mu je ona rekla: «Zašto to činiš, o Božiji Poslaniče, kad ti je Allah oprostio sve prošle, a i buduće grijehe?» On joj na to odgovori: «Zar ne treba da se trudim i budem zahvalan rob?»

(Muttefekun alejhi)

Aiša, radijallahu anha, kaže: «Kada bi nastupilo zadnjih deset dana ramazan, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bi te noći provodio u ibadetu, čeljad bi svoju budio na namaz, neobično se trudio u ibadetu i klonio bi se bračnog odnosa (posvjećujući se isključivo ibadetu).»

(Muttefekun alejhi)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Jak vjernik bolji je i Allahu draži od nejakog vjernika, a u obojici je hajr (dokle god su vjernici). Žudi za onim što će ti koristiti, od Allaha pomoć traži i nemoj biti kukavica. Ako te šta neprijatno zadesi, nemoj reći: ‘Da sam uradio drugačije, ne bi došlo do ovoga’, nego reci: ‘Allah je odredio ono što je htio i to i uradio, jer riječi ‘da sam’ otvara šejtanska vrata.»

(Muslim)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Džehennem je opkoljen (ograđen) (ovosvjetskim) užicima, a Dženent je opkoljen (ograđen) neprijatnostima.»

(Muttefekun alejhi)

Prenosi se od Ebu – Abdi Huzejfe b. el – Jamana, radijallahu anhu, da je rekao: «Klanjao sam jedne noći sa Poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem. On otpoče namaz učenjem sure el – Bekare, pa rekoh (pomislih u sebi) učinit će ruku poslije sto ajeta, ali nastavi, pa rekoh u sebi da će klanjati prvi rekat sa el – Bekarom, ali nastavi, pa rekoh, obavit će ruku na kraju, ali zatim započe s učenjem sure En – Nisa i prouči je, pa započe s učenjem sure Ali – Imran i prouči je, a učio je razgovjetno. I kada bi učio ajet u kojem je tesbih (slavljenje Allaha, dželle šanuhu), salvio bi Ga, govoreći ‘SubhanaAllah’. Kada bi naišao na ajet u kojem se spominje molba Allahu, dželle šanuhu, molio bi, a kada bi naišao na ajet u kojem se spominje utjecanje Allahu od nečega, utjecao bi se. Poslije toga je otišao na ruku i govorio ‘Subhane Rabbijel azim’. Tako mu je ruku potrajao koliko i stajanje, potom reče: ‘SemiAllahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd’ i ostade da dugo stoji, približno koliko je bio na rukuu. Zatim je učinio sedždu, govoreći: ‘Subhane Rabbijel ‘ala’, pa mu je sedžda bila duga, približno stajanju.»

(Muslim)

Od Ibn – ‘Mes'uda, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: «Klanjao sam s Allahovim Poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jedne noći, pa je oduljio kijam (stajanje u namazu), pa sam pomislio nešto loše. Prisutni ga upitaše: ‘A šta si pomislio?’ ‘Pomislio sam da sjednem i da ga ostavim samog na kijamu.’ «

(Muttefekun alejhi)

Enes, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Mejjita (mrtvaca) prati troje: njegova porodica, njegov imetak i nejgova djela. Dvoje se vraća, a jedno ostaje s njim. Vraćaju se njegova porodica i nejgov imetak, a sa njim ostaju njegova djela.»

(Muttefekun alejhi)

Ibn – ‘Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Zaista je Džennet svakome od vas bliži od sveze njegove obuće, a i Džehennem isto tako.»

(Buhari)

Sevban, radijallahu anhu, pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahua lejhi ve sellem, kada je rekao: «Preporučujem ti da često sedždu činiš, jer ti Allah za svaku sedždu poveća jednu deredžu i izbriše jedan od tvojih grijeha.»

(Muslim)

Abdullah ibn Busr el-Eslemi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Najbolji čovjek je onaj koji dugo živi i stalno dobra djela radi.»
(Tirmizi, hasen)


Natjecanje u dobrim djelima – hadisi

Posted: 14 Decembra, 2013 in Hadisi

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik – prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.»
 
(Muslim)

Prenosi se od Ukbet Ibn el – Harisa, radijalahu anhu, da je rekao: «Klanjao sam za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ikindiju u Medini pa predade selam, a zatim žurno ustade, pa između svijeta ode u sobu jedne od njegovih žena. Ljudi su se prepali zbog njegove žurbe. Pošto on izađe, primjeti da su se ljudi začudili njegovoj žurbi i reče: ‘Sjetio sam se da imam nešto zlata kod kuće, pa nisam želio da budem okupiran njime, pa sam požurio da naredim njeovu diobu.'»

(Buhari)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, pripovijeda da je jedan čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: «O Božiji Poslaniče, za koju sadaku čovjek ima najveću nagradu?» Alejhisselam odgovori: «Da udijeliš sadaku kada si zdrav i škrt, bojeći se siromaštva, a nadajući se bogastvu. I nemoj odugovlačiti (sa sadakom) dok ti dođe duša u grlo, pa da onda povičeš: ‘Podajte tome toliko, a tome toliko, kad je to već postalo njihovo.'»

(Muttefekun alejhi)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanijk, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Požurite s dobrim djelima da preteknete sedam stvari! Zar očekujete išta drugo osim: velikog siromaštva, ili zabluđujučeg ogastva, ili smrtne bolesti, ili upropašćujuće starosti, ili iznenadne smrti, ili prokletog Dedžala, a on je najstrašnije što očekujete; ili Kijametski dan, koji je još žešći i gori.»
 
(Tirmizi, hasen)


Takvaluk (bogobojaznost) – hadisi

Posted: 14 Decembra, 2013 in Hadisi

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da su upitali Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: «Ko je najčasniji čovjek?» Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem reče: «Najčasniji je onaj ko je najbogobojazniji.» Prisutni rekoše: «Nismo te o tome pitali!» Poslanik, salllallahu ‘alejhi ve sellem, reče: «Onda Jusuf, sin Allahovog poslanika, koji je isto tako sin Allahovog poslanika, koji je sin Allahovog prijatelja (halila).» Prisutni rekoše: «Nismo te o tome pitali.» On tada reče: « Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najbolji od njih u džahilijetu, oni su najbolji i u islamu; samo ako se poduče vjerskim propisima.»

(Muttefekun alejhi)

Ebu – Se'id el – Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među Izraelćanima bio zbog žene.»

(Muslim)

Ibn – Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, imao običaj često učiti sljedeću dovu: «Allahu dragi, ja Te molim da mi podariš pravu uputu, istinsku bogobojaznost, pravu čednost i neovisnost od tvojih robova!»

(Muslim)

Adijj ibn Hatim et – Tai, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Ko se zakune da će nešto uraditi, zatim poslije uvidi nešto što je bogobojaznije (ispravnije od toga), neka uradi ono što je bogobojaznije!»

(Muslim)

Ebu – Umame el – Bahili, radijallahu anhu, pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako je za vrijeme hutbe, na Oprosnom hadžu, rekao: «Bojte se Allaha, klanjajte pet dnevnih namaza, postite mjesec dana, dajite zekat na svoj imetak, pokoravajte se vašim zapovjednicima, pa ćete ući u Džennet vašeg Gospodara.»

(Tirmizi, hasen, sahih)