Arhive za ‘pitanja i odgovori’ kategoriju

PITANJE 248:

Eselamu alejkum

Da li je dozvoljeno pricati dok se obavlja nuzda?

ODGOVOR 248:

Ve alejkumus-Selam!

Izrazita većina islamskih učenjaka smatra da nije dozvoljeno pričati dok se vrši jedna od fizioloških potreba. To dokazuju hadisom koga su zabilježili: Ebu-Davud, Ahmed i Ibn-Hibban od Ebu-Seda el-Hudrija od Poslanika, s.a.v.s., kaže: “Neka ne izlaze dvojica da obave prirodnu potrebu, otkrivajući svoja stidna mjesta i pričajući, jer to Allah prezire.” Citirani hadis jasno ukazuje na zabranu pričanja dok se obavlja prirodna potreba. Međutim, hadiski stručnjaci imaju podjeljenja mišljenja oko vjerodostojnosti ovog hadisa. Neki prihvataju ovu predaju a drugi je odbacuju. (Vidjeti: Es-sunenul-kubra, 1/162, El-medžmua, 2/103, Hulasatul-ahkam, 1/159, Es-sejlul-džerrar, 1/68, Avnul-mabud, 1/19, Es-silsiletud-daife, 11/59, Es-silsiletus-sahiha, 7/321). Šejh Albani je pri kraju svoga života promjenio mišljenje po pitanju ovoga hadisa i ocijenio ga ispravnim nakon što ga je smatrao slabim. 

Ibn-Omer kaže: “Prošao je jedan čovjek pored Poslanika, s.a.v.s., dok je obavljao malu fiziološku potrebu i poselamio ga. Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu nije odvratio selam.” (Muslim). U drugoj verziji stoji: “… Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu nije odvratio selam dok se nije abdestio, pa je rekao: ‘Ne volim spominjati Allaha kada nisam pod abdestom.'” (Ebu-Davud, Ahmed i Ibn-Hibban, sa ispravnim lancem prenosilaca). U predaji koju prenosi Ebul-Džehm stoji: “… pa je Poslanik, s.a.v.s., prišao jednom zidu uzeo tejemmum potom odvratio selam.” (Muslim). Ovaj hadis nije jasan argument o zabrani pričanja za vrijeme obavljanja fiziološke potrebe. Poslanik, s.a.v.s., nije odvratio selam zato što je “Es-Selam” – Allahovo ime, koje je prezirao spominjati bez abdesta, ne zbog zabrane pričanja u tom stanju. 
Kada bi prethodni hadis koga prenosi Ebu-Seid bio čist od prigovora nekih hadiskih stručnjaka smatrao bi se najjasnijim argumentom po ovom pitanju. 
Pored toga učenjaci četiri pravne škole smatraju da nije dozvoljeno pričati pri obavljanju fiziološke potrebe, što je svakako bolje i preče. (Vidjeti: El-mugni, 1/190, El-medžmua, 2/103, El-kavaninul-fikhijje, str. 35 i Hašijetu Ibni-Abidin, 1/612), a Allah najbolje zna.

Es-Selamu alejkum!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 245:

Eselamu alejkum

htjela bi da pitam posto imam spiralu hajz imam otprilike svako tri mjeseca pa me zanima dali sam duzna odrediti sebi dane hajzi i u mjesecima kojim nemam hajz ili nisam . Da vas Allah nagradi.

Eselamu alejkum wr wb

ODGOVOR 245:

Ve alejkumus-Selam!

Ako spirala sprijecava redovni mjesecni ciklus ili ga vidno remeti, kao u ovom slucaju, onda nije preporucljivo koristiti je, jer se necista krv mora blagovremeno ostraniti iz tijela. Zaustavljanje neciste krvi jako negativno utjece na zdravstveno stanje žene. Medutim, ako i, pored toga, iz šerijatski opravdanog razloga žena odluci koristiti ovu vrstu kontracepcionog sredstva, smatrace se cistom za obredoslovlja sve do pojave krvi, bez obzira na vremenski period koji protekne izmedu dvije mjesecnice i nece ostavljati namaz, post i drugo osim kada se pojavi krv, a Allah najbolje zna.

Es-Selamu alejkum!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 244:

Htjela bih da predjem na Islam. Vec duze vrijeme me srce vuče prema toj religiji. Rođena sam u mješanom braku gdje su oba roditelja ateisti.  Kroz mnoge knjige, razgovore, itd Islam me je privukao. Htjela bih da mi preporučite par knjiga koje će mi temeljno objasniti islam i način na koji će moje primanje islama biti utemeljeno. Unaprijed Vam se zahvaljujem.

Tanja

ODGOVOR 244:

Es-Selamu ala menitebeal-huda!

Ono ka čemu vas srce vuče je zalog vašeg uspjeha na ovom i budućem svijetu. 


Ako ustrajete u prihvatanju islama i njegovoj prakticnoj primjeni Uzvišeni Allah vam garantuje lagodan život na ovom svijetu i džennetska  (rajska)prostranstva na buducem svijetu. Što se tice literature, ona je, uistinu, brojna. Izdvajamo sljedecu:
1. Srčani ibadeti (Muhammed b. Hasan eš-Šerif),
2. Svećenikov put u islam (dr. Izet Treziæ),
3. Vjerovjesnikova uputa (dr. Šeref el-Kudah),
4. Jednoća Stvoritelja (Abdul-Medžid ez-Zejdani),
5. Stvaranje i razvoj čovjeka u svjetlu Kur'ana i Medicine (Muhammed
el-Bar),
6. Tahavijeva poslanica o islamskom vjerovanju (Muhammed el-Humejjis),
7. Deset povoda kako steći Allahovu ljubav (Abdul-Aziz Mustafa) i brojna
druga djela.

Ova ili neka od ovih djela možete naci u centrima gdje se prodaje islamska literatura. Također vam savjetujem da poslušate neka islamska audio izdanja od poznatih bosanskih misionara ili ih pratite direktno preko paltalka. Ukoliko ne uspijete naci knjige ili kasete, javite se na kewser.net, dobicete od nas dio ovoga materijala.

Es-Selamu ala menitebeal-huda!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 242:

Es-Selamu alejkum

Može li se reći za čovjeka da je šehid, bez riječi inšaAllah ‘kao što neki Ahmeda Jasina nazivaju? U Buharijinom sahihu Poslanik zabranjuje zvati Šehidom i obečavajući mu džennet.

ODGOVOR 242:

Ve alejkumus-Selam!

Može se za čovjeka kazati da je šehid po našim ovosvjetskim mjerilima, jer mi sudimo po onome što vidimo. Međutim, nije dozvoljeno nikome da kategorički tvrdi da je neko preselio kao šehid ili da je stanovnik dženneta osim onih za koje postoji dokaz u Kur'anu ili Sunnetu da su šehidi ili da su stanovnici dženneta. Vidjeti: (Fethul-bari, 6/106.) 


Imam Buharija bilježi podužu priču u kojoj se spominje da su ashabi kazali o jednom čovjeku koji se borio protiv mušrika kako će dobiti od svih najveću nagradu za svoj džihad. Kada je to čuo Poslanik, s.a.v.s., rekao je : “On je stanovnik vatre”. Ashabi su pratili toga čovjeka koji je potom u bitki zadobio teške rane pa se sam ubio svojom sabljom. 
U jednom hadisu koga bilježi Muslim stoji da su ashabi nakon bitke na Hajberu govorili: “Taj i taj su šehidi, taj i taj su šehidi, sve dok nisu prošli pored jednog čovjeka za koga su rekli: šehid.” Kada je to ćuo Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “Ne, nikako, ja sam ga vidio u vatri zbog ogrtača koga je sakrio od ratnog plijena.” 
Vidimo Poslanik, s.a.v.s., nije osudio riječi ashaba, jer su oni govorili shodno onome što vide. Iz ovih hadisa se može zaključiti da svaki borac nema nagradu niti poginili šehadet, stoga nije ispravno kategorički tvrditi da je neko šehid a Allah najbolje zna.

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 241:

Es-Selamu alejkum

Kada poslanik savs kaže da Alim u odnosu na pobožnjka kao pun mjesec koji sija u odnosu na zvijezde, da li se misli na Alime iz svih naučnih oblasti ili samo na šerijatske znanosti?

ODGOVOR 241:

Ve alejkumus-Selam!

U ovome hadisu se govori o vrijednosti pobožnjaka i učenjaka u islamskim znanostima budući da bi poređenje između pobožnjaka i stručnjaka u drugim osim vjerskim znanostima bilo dosta neprihvatljivo i nelogično. 

Ova komparacija je učinjena zbog istog cilja koga imaju učenjak i pobožnjak. Svaki se nastoji svojim ibadetima približiti Uzvišenom Allahu, ali pobožnjak uglavnom gleda na kvantitet ibadeta, dok učenjak gleda na kvalitet odazivajući se riječima Uzvišenog: “Da bi vas iskušao ko će od vas ljepše raditi”, a nije kazao: da vas ispita ko će od vas više raditi.

Na osnovu ovoga i drugih hadisa imam Tirmizi je naslovio cjelinu: “Odlike islamskih pravnika nad pobožnjacima” (Vidjeti: Tuhfetul-ahvezi, 7/420).

Na kraju ovoga hadisa stoje riječi Poslanika, s.a.v.s.: “… učeni su nasljednici Allahovih poslanika…”, što jasno ukazuje da se radi o islamskim pravnicima i učenjacima, jer su vjerovjesnici ostavili u nasljede isključivo vjersko znanje.

U jednom predanju koga prenosi Ibn-Abbas stoji da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Islamski pravnik (fekih) je teži šejtanu nego hiljadu pobožnjaka.” Međutim, ovaj hadis je potpuno ništavan. Vidjeti: (Daiful-džamia, str. 581/3987).

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 240:

Es-Selamu alejkum

Zahvaljivati i moliti ljude(da li gubim din ako se zahvalim ljudima za neku uslugu).

ODGOVOR 240:

Ve alejkumus-Selam!

Nema smetnje zamoliti ili zahvaliti nekom od ljudi zbog dobra koje ti učini. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko nije zahvalan ljudima taj nije zahvalan Allahu.” (Ibn-Hibban i Tirmizi koji ga je ocijenio vjerodostojnim). Najbolji način zahvaljivanja su riječi: “Džezakellahu hajren” (Allah te nagradio svakim dobrom). Međutim, ako se musliman zahvali drugim riječima koje nisu u suprotnosti sa islamskim učenjem, nije pogrešio. Svakako ova zahvala biva ograničena shodno učinjenom djelu, dok apsolutna tj. svaka zahvala pripada isključivo Uzvišenom Allahu.

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 239:

Es-Selamu alejkum

Zanima me stav rukovanja sa nevjernicama ?

ODGOVOR 239:

Ve alejkumus-Selam!

Što se tiče rukovanja sa ženama strankinjama tu nema razlike između vjernice i nevjernice. Zabrana rukovanja odnosi se na sve žene koje mogu stupiti u bračnu vezu sa dotičnim muškarcem tj. žene koje mu nisu mahremi. (O samim mahremima pogledati komentar Nevevija na Sahihu Muslimin, 9/105). Uzvišeni Allah kaže: “I ne približujte se nemoralu”, a nije rečeno: ne činite nemoral, jer citirani ajet u ovakvoj formi zabranjuje sve što vodi ka nemoralu, kao: rukovanje, čatanje, termini itd.


Imam Ibn-Ebi-Asim i Tahavi bilježe hadis u kome Poslanik, s.a.v.s., kaže: “… i ruka čini nemoral, a nemoral ruke je dodir.” Osnova ovoga hadisa je kod Buharije i Muslima. Aiša, r.a., kaže: “Tako mi Allaha nikada Poslanikova, s.a.v.s., ruka nije dotakla ruku žene strankinje.” (Bilježe šesterica). Makal b. Jasir prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Da ti se probode glava sa željeznim šilom bolje ti je nego da tvoja ruka dotakne ruku žene strankinje.” (Taberani 20/211-212/486, a imam El-Hejsemi tvrdi da su prenosioci ove predaje pouzdani. Vidjeti El-Medzmea, 4/326. Šejh Albani ovu predaju smatra dobrom. Vidjeti Es-Silsiletus-sahiha, 1/447/226).

Aklijete bintu Ubejd prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ja ne dotičem ruke žena (strankinja)” Taberani u El-evsatu, 6/293/6229, sa ispravnim lancem prenosilaca kako tvrdi šejh Albani u Sahihul-džamia, 2/1205/7177. U drugom, također, vjerodostojnom hadisu stoji: “Ja se ne rukujem sa ženama.” Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/494/2513.

Savremeni ekspert hadiskih znanosti sejh Nasiruddin Albani kaže: “Nema ni jednog vjerodostojnog hadisa koji ukazuje da je Poslanik, s.a.v.s., ikada rukovao se sa ženama (strankinjama)” Vidjeti: “Es-Silsiletus-sahiha, 2/65.”

Poznati hanefijski pravnik El-Kasani kaže: “Što se tiče dodira lica i ruku (strankinja) to nije nikako dozvoljeno.” Vidjeti: Bedaeus-sanaia, 4/297.

Apsolutna većina učenjaka četiri pravne škole smatra da je rukovanje muškarca sa ženom strankinjom zabranjeno. (Vidjeti: Kessaful-kinaa, 2/155,)

Neki hanefijski učenjaci smatraju pokuđenim rukovati se za zimijjom (sljedbenikom knjige koji je štićen u islamskoj državi), pa šta je onda sa rukovanjem u pogledu žene nevjernice?! Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 6/412.

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 238:

Es-Selamu alejkum

Zanima me da li je u braku dozvoljeno koristiti sredstva protiv trudnoće kao što su kondomi ?

ODGOVOR 238:

Ve alejkumus-Selam!

Osnova je da se muslimani razmnožavaju, jer je ostvarenje poroda primarni cilj braka. Tako nije ispravno bez opravdanog razloga sprječavati trudnoću. Ako se ukaže potreba za periodicnim sprečavanjem trudnoće to je najbolje činiti tako sto ce muškarac ejakulirati van ženine maternice. Međutim, nema smetnje u ovakvim slučajevima koristiti kondome, ali uz obostranu suglasnost, jer svaki od supružnika ima pravo da se naslađuje sa svojim bračnim drugom a u šerijatu nema ništa što sprečava ovu vrstu kontracepcijonog sredstva, a Allah najbolje zna.

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 237:

Es-Selamu alejkum

U mome džematu imaju dva čovjeka koji ne govore meًđusobno, a klanjaju sve vaktove. jedan od njih bi se pomirio ali drugi neće. Da li je ispravan namaz ovome drugom džematliji?

ODGOVOR 237:

Ve alejkumus-Selam!

Nije dozvoljeno muslimanima da ne govore jedan sa drugim. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Nije dozvoljeno izbjegavanje i napustanje više od tri dana. Onaj ko napusti svoga brata muslimana više od tri dana, pa umre ućiće u vatru.” (Ebu-Davud i Ahmed sa lancem prenosilaca koji ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije. Vidjeti: Irvaul-galil, 7/94). U drugoj predaji Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko napusti svoga brata godinu dana kao da je prolio njegovu krv.” (Buhari u El-Edebul-mufredu, 404, Ahmed, 4/220 i El-Askeri u Tashifatul-muhadisin, 1/528 sa ispravnim lancem prenosilaca kako tvrde Hakim, Zehebi i hafiz El-Iraki u svojim opaskama na El-Ihja, 2/280. Vidjeti, također, Es-Silsiletus-sahiha, 2/599/928). Abdullah b. Mesud je rekao: “Ako se dva muslimana budu međusobno izbjegavala, jedan od njih je izisao iz islama, osim ako se vrati a njegov povratak je da poselami svoga brata.” (Taberani u El-Kebiru, 9/183/8904 sa dobrim lancem prenosilaca kako tvrdi imam El-Munziri u Et-Tergibu, 3/282. Imam El-Hejsemi kaže da su prenosioci ove predaje pouzdani. Vidjeti: Medzmeuz-zevaid, 8/67). Više od dvadeset hadisa Poslanika, s.a.v.s., govori o zabrani međusobnog izbjegavanja.


Na osnovu citiranih predaja možemo zaključiti da je haram odbiti brata koji se želi pomiriti sa bratom muslimanom. Međutim, odbiti pomirenje ne utječe na ispravnost namaza, a Allah najbolje zna.

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)

PITANJE 236:

Es-Selamu alejkum

Da li je mekruh klanjati nafilu namaz poslije učenja Kur'ana?

ODGOVOR 236:

Ve alejkumus-Selam!

Nema smetnje klanjati nafilu namaz nakon učenja Kur'ana osim ako se radi o tri zabranjena vremena u kojima je pokuđeno klanjati dobrovoljne namaze, a Allah najbolje zna!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (2005)