Arhive za ‘pripreme za ramazan’ kategoriju


Cijenjena i uvažena braco i sestre, stigao nam je časni mjesec i velika svecanost u kojoj Allah, dž.š., umnožava nagradu za uradena djela, obilno daruje i otvara vrata dobra svakom onom ko žudi za dobrom. Mjesec natkriven Allahovom milošcu sa sobom donosi oslobadanje velikog broja ljudi od džehennemskih okova. Ako malo prelistamo stranice hadiskih zbirki u kojima je sabrano svjetlo Poslanicke riznice, uočit cemo mnogobrojne hadise koji potvrduju ovo što smo rekli i na upecatljiv, ubjedljiv i primamljiv nacin pozivaju ljude ka riznicama dobra, srece i milosti koje posjeduje njihov Gospodar

Hadisi o Ramazanu 
 
Hadis Ebu Hurejre u kome se navodi da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 
 
“Rekao je Uzvišeni Allah: “Svako djelo koje uradi sin Ademov, pripada njemu, osim posta koji pripada Meni i Ja za njega posebno nagradujem.” Post je zaštita covjeku. Onaj ko bude postio, neka se cuva snošaja (polnog odnosa), i svega onog što vodi njemu i neka se ne prepire. Ako ga neko bude grdio (psovao) ili htio zapoceti kavgu sa njim, neka kaže: “Ja postim”. Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postaca ce biti ljepši kod Allaha na Sudnjem danu od mirisa mošusa. Postac ima dvije radosti; kada se iftari, raduje se iftaru, a kada susretne svoga Gospodara, raduje se svome postu.” (Bilježe ga Buhari 4/152 br.1904, Muslim 2/807 br.1151)

Rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 
 
” Kada nastupi prva noc ramazana, šejtani i nepokorni džini bivaju povezani u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema i pootvaraju se sve džennetske kapije.” Svake noci ramazana doziva neki od Allahovih glasnika: “O ti koji žudiš za dobrom, pohrli, a ti koji žudiš za zlom, zastani. Svake noci Allah, dž.š., iskupljuje (oslobada) neke od Svojih robova od džehennemske vatre.” (Bilježi Tirmizi br.677, Nesai br.2107, Ibn Madže br.1643. Šejh Nasirudin el-Albani ocijenio je ovaj hadis dobrim u Sahihu-Džamiu’ br.759) 
 
Rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 
 
” Post i Kur'an ce se zauzimati na Sudnjem danu za covjeka. Reci ce post: “Gospodaru! Ja sam ga sprijecio od hrane i prohtjeva u danima ramazana, zato mi dozvoli da se zauzimam za njega.” Reci ce Kur'an: “Gospodaru! Ja sam ga sprijecio da spava nocu, zato mi dozvoli da se zauzimam za njega. Nakon toga Allah ce im dozvoliti da se zauzimaju za njega.” (Bilježi ga Imam Ahmed u Musnedu tom II, 174 str. a šejh Albani ga je ocijenio ispravnim u Sahihul-Džamiu’ 3882)

Rijeci Poslanika, s.a.v.s.: 
 
” Sedam je djela kod Allaha dž.š. Dva od njih su obvezavajuca (zahtijevajuca), dva donose jednostruku nagradu (kaznu), jedno se nagraduje desetorostruko, jedno sedamstorostruko, a za jedno se daje nagrada ciju velicinu zna samo Allah, dž.š. Što se tice djela koja su obvezavajuca ona su: iskreno obožavanje Allaha i nepripisivanje Allahu druga. Onaj ko sretne Allaha sa iskrenim ibadetom i ne bude Mu pripisao sudruga, obavezan mu je Džennet, a onaj ko Ga sretne nakon što Mu je pripisao sudruga, obavezan mu je Džehennem. Djela koja donose jednostruku nagradu (kaznu) su: loše djelo i namjera da se uradi dobro djelo. Onaj ko uradi loše djelo, bit ce kažnjen jednostruko, i onaj ko naumi uraditi dobro djelo, pa ga ne uradi, bit ce nagraden jednostruko. Onaj ko uradi dobro djelo, bit ce nagraden desetorostruko, a onaj ko udijeli imetak na Allahovom putu, bilo dinare bilo dirheme, imat ce sedamstorostruku nagradu. A što se tice djela ciju nagradu ne zna niko osim Allaha, to je post.” (Bilježi ga Ahmed tom IV, 345-346 str., Bejheki u Šu'abul-Iman tom VII, 198 str., Ibn Hibban u Sahihu tom VIII, 17. str., Hakim tom II, 87. str., lanac prenosioca ovog hadisa je vjerodostojan, kao što se navodi u Mudžme'uz-Zevaid tom I, 21. str.) 
 
Odnos ljudi prema ramazanu

U svome odnosu prema ramazanu ljudi se mogu podijeliti na nekoliko vrsta: 
 
– Oni koji docekuju ramazan sa velikom nestrpljivošcu, osjecaju veliku radost u njemu i natjecu se u cinjenju razlicitih vrsta ibadeta (dobrovoljnog namaza, sadake, savjetovanja, spominjanja Allaha, ucenja Kur'ana i sl.). Uzor ovoj skupini je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg kaže Ibn Abbas, r.a.: 
 
” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najdarežljiviji covjek, a njegova darežljivost posebno se isticala u ramazanu kada se sretao sa Džibrilom. Džibril mu je dolazio svaku noc i on je pred njim ucio Kur'an. U vrijeme susreta je bio darežljiviji od blagog povjetarca.” (Buhari)

– Oni koji docekuju i isprate ramazan bez ikakve posebne promjene. Ramazan na njih ostavlja slab uticaj i ne povecava se njihova želja za dobrom i natjecanjem u njemu. Nema sumnje da ova vrsta ljudi propušta veliku priliku, jer dobra djela dobijaju na vrijednosti u posebnim vremenskim periodima, a jedno od tih vremena je vrijeme mjeseca ramazana. 
 
– Oni koji znaju za Allaha samo u ramazanu. Kada nastupi ramazan vidiš ih kako padaju Allahu na sedždu, odlaze u džamiju, izbjegavaju odredene javne grijehe(koje obicno rade) kao što je pijenje alkohola, uzimanje kamate, prevara u trgovini, zakidanje ljudskih prava, a samo što se završi ramazan, vidiš ih kako se žurno vracaju svim ili vecini grijeha, koje su ostavili u toku ramazana.

Rekao je Imam Ahmed i Fudajl ibn Ijjad za ovakvu vrstu ljudi: 
 
” Loši li su ljudi koji znaju za Allaha samo u ramazanu. Porucujemo takvima da na taj nacin sami sebe varaju, pozivamo ih da se oslobode šejtanskih okova sacinjenih od lažnih obecanja i rijeci i da iskoriste želju (volju) koja se kod njih pojavila u ramazanu, za iskreno pokajanje i ostavljanje grijeha i nepokornosti Allahu, dž.š., a Allah je Taj koji prašta i prima pokajanje. Kaže Allah, dž.š.: “Ja praštam onome koji se pokaje, uzvjeruje, pocne raditi dobra djela, a zatim ustraje u tome.” (Prijevod znacenja – Ta ha, 82.) 
 
– Oni koji ostavljaju hranu i pice, a ne ostavljaju ono što je puno bitnije, tj. grijehe. Mogu slobodno reci da veliki broj postaca ulazi u ovu skupinu i da je glavni razlog tome neispravno poimanje ramazanskog posta. Post je propisan da bi ljude odvratio od grijeha i poroka i da bi ih navikao na plemenite osobine kao što su lijepo ponašanje, ustrajnost, strpljivost i saosjecanje sa drugima, a ne da bi ispitao ljudske sposobnosti za ostavljanjem hrane i pica. Potvrdu za ovu konstataciju nalazimo u rijecima Allaha, dž.š.: “Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas ne bi li ste se grijeha sacuvali.” (Prijevod znacenja – El-Bekare, 183.), i rijecima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 
 
” Allahu nije potrebno da covjek ostavlja hranu i pice ako nece ostaviti lažno svjedocenje i rad po njemu i vrijedanje drugih ljudi.” (Buhari)

Duhovna komponenta posta 
 
Preciznije receno post ima svoju materijalnu i duhovnu komponentu. Duhovna komponenta je cilj dok je materijalna komponenta samo sredstvo do tog cilja. Zbog toga cemo u narednom tekstu kazati nešto više o duhovnoj strani posta, tj. o njegovim najbitnijim segmentima: postu srca, jezika i ociju.

Post srca 
 
Vjernicko srce treba da ostavlja samodopadanje (umišljenost) što znaci: videnje vlastite licnosti na jednom zavidnom nivou i sa osobinama koje ne posjeduju drugi. Najbolji lijek za ovu vrstu bolesti je osvrtanje na hiljade manjkavosti i slabosti koje posjeduje i koje možda na tren zaboravi, jer je njegovo prirodno svojstvo zaborav. Nadam se da niko od nas ne bi volio da mu Onaj koji ne zaboravlja i zna ono što je vidljivo i nevidljivo, pokaže sve njegove pogreške, mahane i propuste pred ljudima. Vjernicko srce ostavlja zavist i mržnju koji upropaštavaju dobra djela, zatamnjuju srce i otežavaju na taj nacin kretanje covjeka ka njegovom Gospodaru. U Džennet nece uci osim cisto i sacuvano srce kao što kaže Allah, dž.š.:”Na dan kada nece nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti, samo ce onaj koji Allahu srca cista dode spašen biti.” (Prijevod znacenja – Eš-Šu'ara’ 88.-89.)

Post jezika 
 
Koliko je postaca upropastilo svoj post onoga trenutka kada su dozvolili da sa njihovih jezika izlaze otrovne, ružne i teške rijeci koje zagorcavaju život njihovim bližnjima, unose nemir u njihova srca i siju nered i nepravdu medu vjernicima? Jezik je izvor velikog broja zala i ne može ga pobijediti osim onaj koji uloži veliki trud i cesto moli Allaha da mu pomogne u tome. Najveca zla koja proizvodi jezik su: ogovaranje, laž, prenošenje tudih rijeci sa ciljem širenja nereda medu ljudima, bestidan govor, psovka, proklinjanje, lažno svjedocenje i dr.

Jezik može biti put ka dobru i ka zlu. Blago onome ko njime bude spominjao Allaha, tražio oprosta od Njega, hvalio Ga i slavio, zahvaljivao Mu i kajao se pred Njim, a teško onome ko njime bude narušavao casti drugih, vrijedao Allahove svetinje (mislimo na sve ono što je u Islamu sveto) i omalovažavao tude vrijednosti. Cijenjena i uvažena braco i sestre postaci! Ovlažite vaše jezike spominjanjem Allaha i ispravite njihove pogreške bogobojaznošcu i strahopoštovanjem prema vašem Velikom i Uzvišenom Gospodaru.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 
 
“Onaj ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti.”(Buhari i Muslim) 
 
Post ociju

Post ociju se ocituje u njihovom cuvanju od onoga što je Allah zabranio, kao što je gledanje razvratnih slika (na TV ekranu i casopisima), tudih žena (ljudi) i sl. Oci su prolaz ili kapija koja vode srcu i onaj ko ne bude cuvao pogled od onoga što je zabranjeno, bit ce pogoden sa cetiri zla: 
 
-Raštrkanost ili nesredenost srca

-Umaranje (slamanje) duše gledanjem u ono do cega ne može doci. -Gubitak slasti u ibadetu.

Kaže pjesnik: Pozdravi se sa svjetlošcu imana

ako ne sputaš svoje oci i ne budeš ih cuvao od harama

nece osjetiti slast imana osim onaj ko svoj pogled obara

– Kazna koju mu je Allah pripremio zbog narušavanja tude casti i gledanja tudih sramota. Suprotno ovome, onaj ko bude obarao pogled, snaci ce ga tri velika dobra: -Svjetlost u srcu, povecanje imana, bježanje šejtana od njega.

Specificnosti ramazana Povezivanje šejtana u okove i lance tako da ne mogu doci do Allahovih robova, postaca i odvratiti ih sa puta istine i dobra. Na ovaj nacin Allah, dž.š., ih pomaže i veže njihovog ljutog neprijatelja, koji poziva svoje sljedbenike da budu od stanovnika ognja užarenog. Zbog toga nalazimo kod postaca veliku želju za cinjenjem dobra i ostavljanjem zla, za razliku od drugih mjeseci.

Zadah iz usta postaca ljepši je kod Allaha od mirisa mošusa. Kada kažemo zadah (ar. haluf) mislimo na neugodni miris koji dolazi iz usta usljed ispražnjenosti želuca od hrane. Taj zadah je ljudima neprijatan (neugodan) ali je, kao što smo culi, kod Allaha ljepši od mirisa mošusa. Razlog tome je što je on produkt ibadeta i pokornosti Allahu, dž.š., a sve što je produkt ibadeta i pokornosti Allah, dž.š., voli i daje u zamjenu za njega ono što je bolje i ljepše. Nagrada za post nije ogranicena odredenim brojem i kolicinom. Allah za njega posebno nagraduje kao što smo naveli u hadisu Ebu Hurejre (… osim posta. On je Moj i Ja za njega nagradujem.) Kako smo zakljucili iz ovih Allahovih rijeci da je nagrada za post neogranicena? Poznato je da se za dobra djela dobiva desetorostruka ili sedamstorostruka nagrada, a što se tice posta Allah, dž.š., je nagradu za njega pripisao Sebi bez spominjanja odredenog broja, a On je Najplemenitiji i Najdarežljiviji. U drugom hadisu jasno se navodi da je nagrada za post neogranicena i poznata samo Allahu, dž.š. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Što se tice djela ciju nagradu ne zna niko sem Allah, to je post.”

Allah, dž.š., je pripisao post Sebi i izdvojio ga izmedu ostalih djela zbog toga što je iskrenost u njemu posebno izražena i teško ju je pomiješati sa licemjerstvom i pretvaranjem. Post je tajna izmedu roba i njegova Gospodara i nemoguce je da za nju zna iko osim njih. Drugim rijecima receno; nije li postac u stanju, kada se osami, prekinuti post, jesti, piti i raditi sve ono što mu je Allah zabranio samim postom, a zatim pred ljudima glumiti da posti? Jeste, u stanju je da takvo što uradi, ali to on ipak ne radi jer je svjestan da ga njegov Gospodar nadzire kada je s ljudima i kada je sam i da Mu i najsitnija stvar ne može promaci. Zbog toga kaže Allah, dž.š., u hadisu kudsijju hvaleci postace:”… ostavlja hranu, pice i prohtjeve radi Mene.” Post je štit koji štiti i cuva postaca od bezvrijednog i bestidnog govora kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada covjek bude postio, neka izbjegava bestidni govor i neka se ne prepire.” Takoder post cuva postaca od Vatre, da nas Allah sacuva i udalji od nje.

Neke zdravstvene koristi posta 
 
Mnogi ucenjaci našeg vremena posvetili su pažnju pojašnjenju zdravstvenih koristi islamskog posta oslanjajuci se u tome na dostignuca (otkrica) savremene medicine. Organizovali su posebne seminare i kongrese na kojima su govorili o znanstvenoj nadnaravnosti Kur'ana i njegovih propisa. Iznijeli su naucne cinjenice koje potvrduju pozitivan uticaj posta na sve dijelove tijela i pomaže u lijecenju stomacnih bolesti, što nije bilo poznato prijašnjim ucenjacima. Bitno je napomenuti da cilj navodenja zdravstvenih koristi posta nije podstaci ljude na post zbog zdravstvenih razloga, nego povecanje ubjedenja vjernicima i podsticanje slabih duša na ozbiljno razmišljanje o Allahovoj vjeri, velicini, mudrosti i nadnaravnosti njenih propisa.

Ovdje cemo spomenuti koristi koje je naveo doktor Abdulaziz b. Ismail u knjizi “El-Islamu vet-Tibbul-hadisu”(Islam i savremena medicina), koji kaže: “Pokazalo se da je post koristan u mnogim situacijama, predstavlja jedinstven lijek u odredenim bolestima, a najvažniji lijek u zaštiti od sljedecih bolesti: Trajni poremecaj crijeva popracen fermentacionim reakcijama unutar bjelancevina i škroba, u ovom slucaju pomaže post a posebno nekonzumiranje vode izmedu dva obroka ili veliki razmak izmedu dva obroka kao što je slucaj s postom.

2. Naglo povecanje tjelesne težine koje dolazi od mnoštva hrane i malo kretanja. Post je najkorisniji lijek za ovu bolest s time da je potrebno umjereno uzimanje hrane u vrijeme iftara i zadovoljavanje vodom u vrijeme sehura. 3. Povecanje krvnog pritiska što se posebno manifestuje u vrijeme povecanog raskoša (ugodnosti) i duševnih afekata. Mjesec ramazan je blagodat i blagoslov za ovakvu vrstu poremecaja, a pogotovo ako se radi o osobama kod kojih je tjelesna težina prešla prirodnu granicu.

4. Trajna upala bubrega popracena kihanjem i podbuhlošcu (otecenošcu). 5. Srcane bolesti popracene podbuhlošcu.

6. Trajna upala zglobova narocito ako je popracena debljinom, što je karakteristicno za žene iznad 40 godina. Možda ce neko reci: “Osoba koja je pogodena nekom od navedenih bolesti mora se savjetovati sa doktorom po pitanju posta (tj. da li može postiti ili ne), dok je post propisan zdravim osobama?

Kažemo: “Slažemo se sa tom konstatacijom, medutim, post je koristan zdravim osobama sa tog aspekta što ih cuva od navedenih bolesti. Sve ove bolesti razvijaju se postepeno tako da ih covjek ne može otkriti u njihovom pocetnom stadiju. Ono što je sigurno i medicinski potvrdeno jeste da post predstavlja preventivnu zaštitu od ovih bolesti. Statisticki podaci u koje nema nikakve sumnje, pokazali su da debljina (gojaznost) cini tijelo podobnim za prihvatanje razlicitih vrsta oboljenja, kao što su šecer, povecanje krvnog pritiska, trajna upala zglobova i sl. Suprotno od toga smanjenje tjelesne težine cini tijelo otpornim prema spomenutim bolestima. (23,24 str.) 
 
 

piše: Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.

Donesimo čvrstu odluku da ćemo: otvoriti novu stranicu svoga života; da nam ramazanski dani neće biti isti kao dani prije ramazana; da ćemo obavezne namaze redovno obavljati u mesdžidima i truditi se da odlazimo na njih prije ezana kako bismo klanjali u prvom saffu; da ćemo oživljavati zapostavljene sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da ćemo proučiti cijeli Kur'an više puta; da  ćemo klanjati mnogobrojne nafile; da ćemo ukrotiti svoj jezik od laži i ružnog govora, gibeta i nemimeta i svakog govora koji se ne tiče nas i u kojem nema koristi za nas i našu vjeru; da ćemo očistiti svoja prsa prema svim muslimanima; da ćemo popraviti svoje ophođenje i svoj moral; da ćemo činiti dobra djela korisna drugim ljudima; da ćemo širiti poziv islama među drugim ljudima; da ćemo pomagati Allahovu vjeru…

 

Prolazili su dani i noći, smjenjivali mjeseci, protekla godina i evo nas ponovo iščekujemo dragi nam mjesec ramazan, mjesec posta i Kur'ana, mjesec zikra i ihsana, mjesec noćnog-namaza i jačanja imana. Gospodaru naš, omogući nam da dočekamo mubarek mjesec ramazan !

 

Svevišnji Allah odlikovao je ramazan brojnim odlikama i vrijednostima koje nisu prisutne pri drugim mjesecima. Te odlike su:

 

●  zadah postača Allahu je ljepši od mirisa miska;

 

●  meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;

 

●  šejtani se vezuju u lance;

 

●  u mjesecu ramazanu otvaraju se sva džennetska vrata i zatvaraju sva vrata džehennema;

 

●  u mjesecu ramazanu je lejletul-kadr, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, pa stoga i onaj koji propusti njeno dobro, uistinu, propustio je ogromno dobro;

 

●  postaču se oprašta zadnje ramazanske noći;

 

●  Allah oslobađa pojedine Svoje robove džehennemske vatre, i to svake noći.

 

Dragi brate, plemenita sestro, molimo Uzvišenog Gospodara da nam omogući da dočekamo mjesec ramazan i u njemu osjetimo sve ove Allahove blagodati. Međutim, znajmo da te blagodati ne dolaze tek tako, ne postiže ih svako, već  samo Allahovi pokorni i ustrajni robovi, oni koji se odazivaju Njegovim naredbama i u tome ne malaksaju, oni čije se ambicje za dobrim djelima u mjesecu ramazanu drastično povećavaju, oni koji mjesec ramazan provode u postu, namazu (obaveznom i dobrovoljnom, noćnom-namazu, teraviji), davanju sadake, čestom učenju Kur'ana, čestoj dovi, itikafu i traganju za lejletul-kadrom. Zato, već od sada prisjećaj se ovih Allahovih blagodati u ramazanu, već od sada gledaj u obavezna i preporučena djela u ramazanu i donesi čvrstu odluku da ćeš i ti biti od velikih ambicioznih Allahovih robova, donesi čvrsti odluku da nećeš dozvoliti da ti prođe ijedan djelić vremena u mjesecu ramazanu a da ga ne provedeš u pokornosti svome Gospodaru. Ne gubi to iz vida. Možda je ovo naš posljednji ramazan! Kada se prisjećamo dolaska mubarek mjeseca ramazana, mnogima od nas oči zasuze. To su suze radosnice, jer se radujemo ogromnoj Allahovoj blagodati koju nam ukazuje; pruža nam priliku da Mu budemo još više pokorni, da činimo još više dobrih djela prije nego što Ga, subhanehu ve te'ala, sretnemo. Suze radosnice! Da! Ali, ima i onih koje se javljaju nakon razmišljanja o proteklom periodu. 

 

Vrati se i pogledaj od prošlog ramazana do ovog kojeg s čežnjom isčekujemo, koliko je ljudi otišlo s ovoga svijeta? Koliko li je braće i sestara, muslimana i muslimanki, s kojima smo provodili dane i noći prošlog ramazana, s kojima smo klanjali dnevne namaze i teravih-namaz, s kojima smo zajedno iftarili, besjedili nakon iftara, gledali jedni u druge, obraćali se jedni drugima… koliko je takvih otišlo s ovoga svijeta, nastanilo se u drugoj kući, u unutrašnjosti zemlje, nakon što su odlazili i dolazili, hodili po njoj? Allah zna, možda je ovo naš posljednji ramazan! Zato, pripremimo se za doček mjeseca ramazana i njegovo provođenje u Allahu dragim djelima! Prije nego što ukažem kako da dočekamo ramazan, hajde da se upoznamo s kategorijama ili vrstama ljudi u ramazanu i da vidimo kojoj smo vrsti do sada u ramazanu pripadali i kojoj ćemo se prikloniti u predstojećem ramazanu.

 

Prva vrsta: To su oni vjernici koji sa žudnjom iščekuju ramazan, a kada ramazan nastupi, provode ga u postu i namazu, noću klanjaju, danju poste, Allahove naredbe izvršavaju, a zabrana se klonu, ustrajavaju u tevbi-pokajanju i ispunjavanju zavjet dat Allahu, subhaneh. Svoju dušu podstiču samo na popravak, naprijed i samo naprijed, bolje i više. Preziru da se vrate grijesima i nevjerstvu kao što preziru da budu bačeni u vatru! Pa, s pravom osjećaju slast imana.

 

Druga vrsta: To su oni koji provode ramazan iz stida od Allaha i stida od ljudi. Klanjaju i poste jer se nalaze s drugim muslimanima, pa ih je nekako stid da ne poste u ramazanu. Nisu se odlučili na tevbu i iskren povratak svome Gospodaru. Dvoume se kome će se prikloniti nakon ramazana. Ovakvi su potrebni iste braće muslimana iz ramazanskih dana, da se s njima druže i nakon ramazana, da ih podstiču na dobra djela, da se oslobode okova svojih strasti.

 

Treća vrsta: Ovoj vrsti dolazi ramazan i odlazi, a na njima se ne vidi nikakva promjena. Uče im se ajeti, a oni se okreću od njih. Izlažu im se Allahove blagodati, a oni ih odbijaju. Ovo je opasna skupina, kako za sebe tako i za cijelu zajednicu muslimana.

 

Zatim, znajmo cijenjeni brate i sestro, ramazan je dokaz za nas ili protiv nas! Mjesec ramazan, nema mu sličnog mjeseca! Ramazanske blagodati podarene su ovome ummetu kakve nisu date nijednom prethodnom narodu! Grijeh se u njemu oprašta, a na dobro djelo uzvraća se zahvalnošću! Iskreni vjernik u njemu je podržan, jer je šejtan lancima zauzdan pa je grijeh na koji on podstiče nepristupačan! Mjesec ramazan vjesnik je sreće ili nesreće, radosti ili tuge, profita ili bankrota! Zato, brate i sestro, dočekajmo ramazan na sljedeći način:

 

●  imanskom pripremom, tj. prije svega iskrenom tevbom i povratkom Allahu, subhanehu ve te'ala, ostavljanjem grijeha i loših djela, otvaranjem nove čiste stranice, mnogobrojnim učenjem dove da nas Allah podrži i omogući nam da doživimo i proživimo ramazan, mnogobrojnim postom u mjesecu ša'banu, ustrajnim učenjem Kur'ana i razmišljanjem o njemu, kao i vjerodostojno prenešenim zikrovima tokom dana i noći.

 

●  naučnom, znanstvenom pripremom, tj. podučimo se propisima posta čitajući komentare ajeta i hadisa koji govore o postu, čitajući fikhske knjige koje govore o postu, slušajući predavanja poznatih i priznatih predavača, kao i obnavljanjem naučenog dijela Kur'ana pripremajući se za noćni-namaz u ramazanu.

 

●  da'vetska priprema, poput pripreme ramazanskih hedija za one čija srca treba pridobiti, pripreme časopisa, brošura, letaka ramazanskog sadržaja, planiranje ramazanskih halki Kur'ana i takmičenja u hifzu Kur'ana s ciljem podsticanja na pamćenje i čuvanje Kur'ana.

 

●  priprema u porodici, poput obnavljanja propisa posta sa ukućanima, obnavljanja naučenog Kur'ana, sehur-post-i iftar u mjesecu ša'banu zajedno sa svim ukućanima, preispitivanje imanskog stanja ukućana u prethodnom ramazanu i sadašnjem vremenu pred nadolazećim ramazanom i sl.

 

●  donošenje čvrste odluke da ćemo: otvoriti novu stranicu svoga života; da nam ramazanski dani neće biti isti kao dani prije ramazana; da ćemo obavezne namaze redovno obavljati u mesdžidima i truditi se da odlazimo na njih prije ezana kako bismo klanjali u prvom saffu; da ćemo oživljavati zapostavljene sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da ćemo proučiti cijeli Kur'an više puta; da  ćemo klanjati mnogobrojne nafile; da ćemo ukrotiti svoj jezik od laži i ružnog govora, gibeta i nemimeta i svakog govora koji se ne tiče nas i u kojem nema koristi za nas i našu vjeru; da ćemo očistiti svoja prsa prema svim muslimanima; da ćemo popraviti svoje ophođenje i svoj moral; da ćemo činiti dobra djela korisna drugim ljudima; da ćemo širiti poziv islama među drugim ljudima; da ćemo pomagati Allahovu vjeru…

 

Gospodaru naš, omogući nam da doživimo mubarek mjesec ramazan i pomozi nam u našim namjerama! Neka je Tebi, Gospodaru naš, slava i hvala na početku i na kraju, u svakom vremenu i stanju! Neka je Tvoj salavat i selam na najodabranijeg našeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe !

 

piše: Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.

Donesimo čvrstu odluku da ćemo: otvoriti novu stranicu svoga života; da nam ramazanski dani neće biti isti kao dani prije ramazana; da ćemo obavezne namaze redovno obavljati u mesdžidima i truditi se da odlazimo na njih prije ezana kako bismo klanjali u prvom saffu; da ćemo oživljavati zapostavljene sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da ćemo proučiti cijeli Kur'an više puta; da  ćemo klanjati mnogobrojne nafile; da ćemo ukrotiti svoj jezik od laži i ružnog govora, gibeta i nemimeta i svakog govora koji se ne tiče nas i u kojem nema koristi za nas i našu vjeru; da ćemo očistiti svoja prsa prema svim muslimanima; da ćemo popraviti svoje ophođenje i svoj moral; da ćemo činiti dobra djela korisna drugim ljudima; da ćemo širiti poziv islama među drugim ljudima; da ćemo pomagati Allahovu vjeru…

 

Prolazili su dani i noći, smjenjivali mjeseci, protekla godina i evo nas ponovo iščekujemo dragi nam mjesec ramazan, mjesec posta i Kur'ana, mjesec zikra i ihsana, mjesec noćnog-namaza i jačanja imana. Gospodaru naš, omogući nam da dočekamo mubarek mjesec ramazan !

 

Svevišnji Allah odlikovao je ramazan brojnim odlikama i vrijednostima koje nisu prisutne pri drugim mjesecima. Te odlike su:

 

●  zadah postača Allahu je ljepši od mirisa miska;

 

●  meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;

 

●  šejtani se vezuju u lance;

 

●  u mjesecu ramazanu otvaraju se sva džennetska vrata i zatvaraju sva vrata džehennema;

 

●  u mjesecu ramazanu je lejletul-kadr, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, pa stoga i onaj koji propusti njeno dobro, uistinu, propustio je ogromno dobro;

 

●  postaču se oprašta zadnje ramazanske noći;

 

●  Allah oslobađa pojedine Svoje robove džehennemske vatre, i to svake noći.

 

Dragi brate, plemenita sestro, molimo Uzvišenog Gospodara da nam omogući da dočekamo mjesec ramazan i u njemu osjetimo sve ove Allahove blagodati. Međutim, znajmo da te blagodati ne dolaze tek tako, ne postiže ih svako, već  samo Allahovi pokorni i ustrajni robovi, oni koji se odazivaju Njegovim naredbama i u tome ne malaksaju, oni čije se ambicje za dobrim djelima u mjesecu ramazanu drastično povećavaju, oni koji mjesec ramazan provode u postu, namazu (obaveznom i dobrovoljnom, noćnom-namazu, teraviji), davanju sadake, čestom učenju Kur'ana, čestoj dovi, itikafu i traganju za lejletul-kadrom. Zato, već od sada prisjećaj se ovih Allahovih blagodati u ramazanu, već od sada gledaj u obavezna i preporučena djela u ramazanu i donesi čvrstu odluku da ćeš i ti biti od velikih ambicioznih Allahovih robova, donesi čvrsti odluku da nećeš dozvoliti da ti prođe ijedan djelić vremena u mjesecu ramazanu a da ga ne provedeš u pokornosti svome Gospodaru. Ne gubi to iz vida. Možda je ovo naš posljednji ramazan! Kada se prisjećamo dolaska mubarek mjeseca ramazana, mnogima od nas oči zasuze. To su suze radosnice, jer se radujemo ogromnoj Allahovoj blagodati koju nam ukazuje; pruža nam priliku da Mu budemo još više pokorni, da činimo još više dobrih djela prije nego što Ga, subhanehu ve te'ala, sretnemo. Suze radosnice! Da! Ali, ima i onih koje se javljaju nakon razmišljanja o proteklom periodu. 

 

Vrati se i pogledaj od prošlog ramazana do ovog kojeg s čežnjom isčekujemo, koliko je ljudi otišlo s ovoga svijeta? Koliko li je braće i sestara, muslimana i muslimanki, s kojima smo provodili dane i noći prošlog ramazana, s kojima smo klanjali dnevne namaze i teravih-namaz, s kojima smo zajedno iftarili, besjedili nakon iftara, gledali jedni u druge, obraćali se jedni drugima… koliko je takvih otišlo s ovoga svijeta, nastanilo se u drugoj kući, u unutrašnjosti zemlje, nakon što su odlazili i dolazili, hodili po njoj? Allah zna, možda je ovo naš posljednji ramazan! Zato, pripremimo se za doček mjeseca ramazana i njegovo provođenje u Allahu dragim djelima! Prije nego što ukažem kako da dočekamo ramazan, hajde da se upoznamo s kategorijama ili vrstama ljudi u ramazanu i da vidimo kojoj smo vrsti do sada u ramazanu pripadali i kojoj ćemo se prikloniti u predstojećem ramazanu.

 

Prva vrsta: To su oni vjernici koji sa žudnjom iščekuju ramazan, a kada ramazan nastupi, provode ga u postu i namazu, noću klanjaju, danju poste, Allahove naredbe izvršavaju, a zabrana se klonu, ustrajavaju u tevbi-pokajanju i ispunjavanju zavjet dat Allahu, subhaneh. Svoju dušu podstiču samo na popravak, naprijed i samo naprijed, bolje i više. Preziru da se vrate grijesima i nevjerstvu kao što preziru da budu bačeni u vatru! Pa, s pravom osjećaju slast imana.

 

Druga vrsta: To su oni koji provode ramazan iz stida od Allaha i stida od ljudi. Klanjaju i poste jer se nalaze s drugim muslimanima, pa ih je nekako stid da ne poste u ramazanu. Nisu se odlučili na tevbu i iskren povratak svome Gospodaru. Dvoume se kome će se prikloniti nakon ramazana. Ovakvi su potrebni iste braće muslimana iz ramazanskih dana, da se s njima druže i nakon ramazana, da ih podstiču na dobra djela, da se oslobode okova svojih strasti.

 

Treća vrsta: Ovoj vrsti dolazi ramazan i odlazi, a na njima se ne vidi nikakva promjena. Uče im se ajeti, a oni se okreću od njih. Izlažu im se Allahove blagodati, a oni ih odbijaju. Ovo je opasna skupina, kako za sebe tako i za cijelu zajednicu muslimana.

 

Zatim, znajmo cijenjeni brate i sestro, ramazan je dokaz za nas ili protiv nas! Mjesec ramazan, nema mu sličnog mjeseca! Ramazanske blagodati podarene su ovome ummetu kakve nisu date nijednom prethodnom narodu! Grijeh se u njemu oprašta, a na dobro djelo uzvraća se zahvalnošću! Iskreni vjernik u njemu je podržan, jer je šejtan lancima zauzdan pa je grijeh na koji on podstiče nepristupačan! Mjesec ramazan vjesnik je sreće ili nesreće, radosti ili tuge, profita ili bankrota! Zato, brate i sestro, dočekajmo ramazan na sljedeći način:

 

●  imanskom pripremom, tj. prije svega iskrenom tevbom i povratkom Allahu, subhanehu ve te'ala, ostavljanjem grijeha i loših djela, otvaranjem nove čiste stranice, mnogobrojnim učenjem dove da nas Allah podrži i omogući nam da doživimo i proživimo ramazan, mnogobrojnim postom u mjesecu ša'banu, ustrajnim učenjem Kur'ana i razmišljanjem o njemu, kao i vjerodostojno prenešenim zikrovima tokom dana i noći.

 

●  naučnom, znanstvenom pripremom, tj. podučimo se propisima posta čitajući komentare ajeta i hadisa koji govore o postu, čitajući fikhske knjige koje govore o postu, slušajući predavanja poznatih i priznatih predavača, kao i obnavljanjem naučenog dijela Kur'ana pripremajući se za noćni-namaz u ramazanu.

 

●  da'vetska priprema, poput pripreme ramazanskih hedija za one čija srca treba pridobiti, pripreme časopisa, brošura, letaka ramazanskog sadržaja, planiranje ramazanskih halki Kur'ana i takmičenja u hifzu Kur'ana s ciljem podsticanja na pamćenje i čuvanje Kur'ana.

 

●  priprema u porodici, poput obnavljanja propisa posta sa ukućanima, obnavljanja naučenog Kur'ana, sehur-post-i iftar u mjesecu ša'banu zajedno sa svim ukućanima, preispitivanje imanskog stanja ukućana u prethodnom ramazanu i sadašnjem vremenu pred nadolazećim ramazanom i sl.

 

●  donošenje čvrste odluke da ćemo: otvoriti novu stranicu svoga života; da nam ramazanski dani neće biti isti kao dani prije ramazana; da ćemo obavezne namaze redovno obavljati u mesdžidima i truditi se da odlazimo na njih prije ezana kako bismo klanjali u prvom saffu; da ćemo oživljavati zapostavljene sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da ćemo proučiti cijeli Kur'an više puta; da  ćemo klanjati mnogobrojne nafile; da ćemo ukrotiti svoj jezik od laži i ružnog govora, gibeta i nemimeta i svakog govora koji se ne tiče nas i u kojem nema koristi za nas i našu vjeru; da ćemo očistiti svoja prsa prema svim muslimanima; da ćemo popraviti svoje ophođenje i svoj moral; da ćemo činiti dobra djela korisna drugim ljudima; da ćemo širiti poziv islama među drugim ljudima; da ćemo pomagati Allahovu vjeru…

 

Gospodaru naš, omogući nam da doživimo mubarek mjesec ramazan i pomozi nam u našim namjerama! Neka je Tebi, Gospodaru naš, slava i hvala na početku i na kraju, u svakom vremenu i stanju! Neka je Tvoj salavat i selam na najodabranijeg našeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe !

 

Kur'an je Allahovo uže !!!

– Ramazan nije veselje koje se proslavlja kao što nije ni mjesec natjecanja u spremanju istočnjačke ili zapadnjačke hrane, niti mjesec prejedanja. Ramazan je mjesec ibadeta, pokornosti Allahu u svakom trenutku. Ramazan je mjesec posta tj. sustezanja od svih grijeha, mjesec približavanja Allahu, subhanehu ve te'ala, svim vrstama pokornosti, jer naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: 

 

” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio, a ko bude klanjao u noći Lejletulkadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio.” (Buharija i Muslim) 

 

 Ramazan je, dakle, mjesec činjenja dobrih djela i mjesec udaljavanja od svih grijeha. Dolazi nam dragi gost, mjesec posta – mjesec oprosta. Kada nam se najavi neki nama drag gost, mi u svojim kućama sve učinimo da ga što bolje dočekamo. Kada našu zemlju posjeti neka velika delegacija iz svijeta, sva sredstva informisanja se dignu na noge, svi panoi u gradovima se izlijepe slikama tih ljudi i riječima dobrodošlice. 

 

A kako je kada dočekujemo mjesec koji je istinsko dobro i bereket. Mjesec u kome je spušten Kur'an, u kome ima jedna noć bolja od hiljadu mjeseci. Moramo zastati malo i razmisliti o svemu što se događa u našim domovima pred sami ramazan. Moramo pripremiti svoje domove za doček ovog plemenitog mjeseca, moramo pripremiti djecu za doček mjeseca Kur'ana. Učinićemo to nabavivši i čitajući knjige i slušajući kasete koje govore o ovom velikom mjesecu. Knjige koje govore o tome kako je postio Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem , podučavanje djece ako im je to prvi post u životu. Treba ih opominjati i stalno im pričati o dobrotama ramazana, da je on mjesec ibadeta, a ne mjesec jela, pića, spavanja i prejedanja. Treba ih od malena učiti da ramazan nije mjesec rasipanja imetka u trgovini, kao što se to radi u nekim porodicama koje su zaboravile pravi značaj i cilj posta. Zbog toga svaki pojedinac treba da se spremi za doček ramazana, da poveća i učesti svoje ibadete, a što više smanji loše navike koje ima pri sebi. 

 

Zar početak ramazana nije najbolja prilika da ostaviš pušenje i da svoje slobodno vrijeme iskoristiš u neki hajr, a ne da ga provedeš gledajući sapunice na TV-u. Ovo ti je najbolja prilika da se vratiš Allahu, da Mu se pokaješ za grijehe i približiš dobrim djelima. Cijela porodica treba iskoristiti ramazan za zbližavanje, druženje, zajedničke halke Kur'ana i zajedničko klanjanje nafila. Otac kao glava porodice mora biti prvi koji će činiti najviše ibadeta i podsticati ostale da to čine. On će porodicu podsticati na klanjanje namaza u džematu, na što češće učenje Kur'ana napamet i gledajući. Neka ramazan bude prilika da u muslimanskim kućama zavlada harmonija i lijep odnos među ukućanima. Neka ramazan bude mjesec ostavljanja svih ružnih običaja (psovki, bahatog ponašanja i sl.). Neka to bude mjesec udjeljivanja na Allahovom putu saosjećajući i pomažući one kojima je pomoć potrebna. To je kod Allaha bolje nego trošenje novca u kupovinu stvari koje nam možda nikad neće ni trebati.

 

piše: Hakija Kanurić, mr.
 

Post ima veliki značaj i jedan je od pet temeljnih stubova vjere Islama. Propisan je druge godine po hidžri. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ispostio devet ramazana. U početku je bila obavezna jedna od dvije stvari; post ili nahranjivanje siromaha. Mudrost toga je postepenost u propisivanju vjerskih obaveza kako bi se lakše prihvatile, kao što je bio slučaj sa zabranom alkohola. Nakon toga je post postao stroga obaveza, a nahranjivanje siromaha postade obaveza onom ko nije u stanju postiti niti se očekuje da će kasnije biti u stanju. Uzvišeni Allah je učinio ibadete raznovrsnima kako bi iskušao Svoje robove; da li će izvršiti samo ono što se slaže sa njihovom prirodom ili će izvršiti sve što Allah traži. Razmislimo li o ibadetima poput namaza, zekata, posta ili pak hadždža vidjećemo da su neki od njih isključivo tjelesni ibadeti, dok su drugi isključivo meterijalni ibadeti u kojima se žrtvuje imetak, a neki su pak pomiješani tako da se ulaže tjelesni trud i materijalna sredstva. Po tome se prepoznaje škrtac od plemenitog, jer možda je nekom lahko klanjati stotinu rekata, ali, samo ga za novac ne pitaj. Drugom je opet lahko dati novac ali mu je teško klanjati. Stoga je šerijat propisao različite ibadete kako bi izašli na vidjelo iskreni Allahovi robovi a i oni koji slijede svoje prohtjeve. Na primjer, namaz je isključivo tjelesni ibadet, dok je zekat isključivo materijalni ibadet, a hadždž je sastavljen od tjelesnog i materijalnog ibadeta. Takav je i džihad na Allahovom putu, u njemu je sadržana tjelesna i materijalna žrtva. Ponekad ibadet predstavlja suzdržavanje od onog što je čovjeku drago a ponekad iziskuje odricanje od onog što čovjek voli. Post je primjer suzdržavanja od onog što je čovjeku drago, a zekat je primjer davanja onog što čovjek voli. Imetak je drag čovjeku i neće ga dati osim za nešto što mu je još draže tj. Allahovo zadovoljstvo. 

 

Vrijednost posta 

 

Na vrijednost posta upućuju mnogi hadisi, spomenut ćemo neke od njih. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio, a ko bude klanjao u noći Lejletulkadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio.” (Buharija i Muslim) 

 

U drugom hadisu kaže Ebu Hurejre, radijallahu anh: 

 

” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolazkom ramazana, govorio je: “Došao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.” (Ovo je tekst hadisa kojeg bilježi En-Nesai, a u značenju je zabilježen kod Buharije i Muslima.) 

 

Prenosi Sehl ibnu Sa'd da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Doista u Džennetu ima kapija koja se zovu Er-Rejjan, kroz nju će na Sudnjem danu ulaziti postači i niko drugi s njima neće ulaziti kroz tu kapiju. Biće upitano: ‘Gdje su postači ?’ Pa će ulaziti, a kada uđe posljednji od njih zatvorit će se pa niko poslije njih neće ući kroz tu kapiju.” (Hadis bilježi Muslim i drugi.) 

 

Obaveznost posta u Ramazanu 

 

Postiti mjesec Ramazan je stroga obaveza. Rekao je Uzvišeni Allah: 

 

“O vjernici ! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili. ” (Prijevod značenja El-Bekara, 183.) 

 

Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: 

 

” Čuo sam Allahovog poslanika, sallallhu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu mjeseca ramazana.'” (Buharija i Muslim) 

 

Postiti Ramazan je obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu koji je upoznat sa propisom posta i njegovom obavezom. Pored toga, Islam, svojom lahkoćom i plemenitošću, dozvoljava ostavljanje posta sljedećim osobama: putniku, trudnici i dojilji, ukoliko se boji da će post naštetiti njoj ili njenom djetetu, osobi koja nije u stanju postiti zbog starosti ili bolesti, dok ženi u vrijeme menstruacije (hajza) ili nifasa nije dozvoljeno postiti, niti bi joj post bio ispravan. 

 

Stvari koje je lijepo da postač poznaje 

 

Ranije smo naveli neke od hadisa koji upućuju na vrijednost posta, međutim, neće svaki postač ostvariti te nagrade. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladi i žeđi…” (Ahmed i Ibnu Madže, sahih) 

 

Zato, upoznajmo se sa onim što kvari post i sa adabima posta. Uzvišeni Allah u jednom ajetu spominje osnove svega onog što kvari post, a to su jelo piće i polni odnos. Rekao je Uzvišeni: 

 

” Zato se sada sastajte sa ženama vašim u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio i jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, od tada postite do noći.” (Prijevod značenja El-Bekara, 187.) 

 

Postaču je jasno da se mora suzdržati od jela pića i polnog odnosa, međutim, postoje mnoge druge stvari oko kojih je u nedoumici da li mu kvare post ili ne. U narednim redovima je pojašnjenje tih nejasnoća: 

 

– Postaču je dozvoljeno ispirati usta i nos. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “… i pretjeruj prilikom izapiranja nosa osim kada postiš.” (Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) Postaču je dozvoljeno, čak i kada ne uzima abdest ili gusul, da izapire usta i nos, ali je zabranjeno da u tome pretjeruje iz bojazni da se ne napije. Vlažnost koja nakon pranja bude u ustima ne kvari post makar se i progutala zajedno sa pljuvačkom.Ukoliko bi postač oprezno izapirao usta ili nos ali mu se desi da i pored opreznosti nehotično popije nešto vode, to mu neće pokvariti post po ispravnijem mišljenju učenjaka. 

 

– Ukoliko je postač u potrebi za kušanjem hrane, kao na primjer kuhar kada želi da zna da li je hrana dovoljno slana, može ispitati ukus hrane tako što će je staviti na jezik pazeći da nešto ne ode niz grlo. Rekao je ibnu Abbas, radijallahu anhuma: “Nema smetnje da postač ispita kiselost ili nešto drugo ukoliko hrana ne ode niz grlo.” (Ibnu ebi Šejbe, hasen ligajrih) Bezpotrebno probavanje hrane je pokuđeno, ali ne kvari post kao što ga ne kvari ispiranje usta. 

 

– Žvakaća guma koja nema ukusa i ne luči tekućine je pokuđena jer suši grlo i povećava žeđ, a ako luči tekućine koje silaze niz grlo onda kvari post kod džumhura učenjaka. 

 

– Obavljanje hidžame i davanje krvi ne kvari post po ispravnijem mišljenju. Prenosi se od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obavio hidžamu dok je postio. (Buharija) Međutim, u drugom hadisu Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Pokvario je post onaj ko drugom obavlja hidžamu i onaj kome se obavlja.” (Ebu Davud i Tirmizija, sahih) Ovim hadisom se misli da hidžama može uzrokovati prekid posta. Stoga je hidžama pokuđena onom koga će oslabiti a zabranjena onom koga će toliko oslabiti da će morati prekinuti post. U značenju hidžame je i davanje krvi. 

 

– Nenamjerno povraćanje ne kvari post za razliku od namjerno izazvanog povraćanja. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Nije dužan napaštati onaj koga nadvlada povraćanje, dužan je napostiti onaj ko namjerno izazove povraćanje.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) 

 

– Ukoliko muž za vrijeme posta poljubi ženu neće time pokvariti post, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, znao poljubiti neku od svojih žena za vrijeme posta.(Buharija i Muslim) Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je vladao svojim prohtjevima, a onaj ko ne vlada svojim prohtjevima ne treba se stavljati na kušnju jer nadražaj koji dovede do izlaska sjemena kvari post. 

 

– Ako bi se desilo postaču da zaspe te u snu postane džunub to mu neće pokvariti post i na tome su učenjaci složni, a ako bi imao u toku noći odnos sa ženom pa tako osvanuo kao džunub ni to mu nebi pokvarilo post po mišljenju većine učenjaka. Dokaz za to je hadis Aiše radijjallahu anha u kojem kaže da je Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, znalo zateći jutro a on džunub zbog odnosa, pa bi se okupao i postio. (Buharija i Muslim) 

 

– Nema smetnje da se postač okupa radi rashlađivanja. Iz predhodnog hadisa razumijemo da se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kupao za vrijeme posta, a ashabi su gledali Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako sipa na glavu vodu dok je postio kako bi time ublažio vrućinu ili žeđ. (Ebu Davud, sahih) 

 

Savjeti postačima 

 

U našem vremenu se pojavilo mnoštvo drugih stvari koje postača stavljaju u nedoumicu, stoga je potrebno ukazati na njihov propis kako bi znali da li kvare post ili ne. Islamski pravni kolegij sa sjedištem u Džidi je donio slijedeći zaključak (93/1/10), post neće biti pokvaren upotrebom: 

 

Kapi za oko, uho ili nos te uzimanjem tableta koje se stavljaju ispod jezika ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla. 

 

Materija koje se unose u tijelo putem kože poput kreme i masti, kao što ni kupanje ne kvari post. Medicinskog pribora koji se unosi u tijelo radi pregleda, osim ako se unose u želudac pa uz njih bude unešena tečnost. 

 

Inekcija koje se daju u kožu, mišiće ili vene ukoliko nisu hranjive, poput infuzije. 

 

Uspavljujućih gasova, ukoliko se bolesniku ne daju hranjive tvari. 

 

Dozvoljeno je popravljanje, vađenje ili čišćenje zuba ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla. 

 

Ljekar – musliman treba savjetovati pacijente da odgode upotrebu pomenutog do vremena iftara ukoliko odgoda ne šteti. Ukoliko postač pojede ili popije iz zaborava, ili ako mu prašina uđe u usta bez namjere, to mu neće pokvariti post. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko zaboravi, za vrijeme posta, pa nešto pojede ili popije neka upotpuni post, njega je Allah nahranio i napoio.” (Buharija i Muslim) 

 

Sunnet je požuriti sa iftarom, a sehur odgoditi, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Ljudi su u dobru sve dok požuruju sa iftarom.”(Buharija i Muslim)  

 

Musliman je obavezan kloniti se gibeta, nemimeta, laži, svađe, prepiranja, lažnog svjedočenja, javnih i tajnih grijeha u svim vremenima a naročito za vrijeme posta. Rekao je Uzvišeni Allah u hadisu kudsi: 

 

” Sva djela sina Ademovog njemu pripadaju osim posta, post je Moj, Ja za njega nagrađujem. Post je zaštita, pa kada neko od vas posti neka ne prilazi ženi i neka se ne svađa a ako ga neko bude vrijeđao ili napadao neka kaže: Ja postim!” (Buharija i Muslim) 

 

Rekao je naš voljeni Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko se ne prođe lažnog govora i rada po njemu, pa Allahu nije potrebno da ostavlja hranu i piće.” (Buharija) 

 

Vrijeme posta treba ispuniti učenjem Kur'ana, zikrom i spominjanjem Allaha Uzvišenog. Molim Allaha, tebareke ve te ‘ala, da nam znanje poveća i da nam olakša rad po njemu.

 

Kur'an je Allahovo uže !!!

– Ramazan nije veselje koje se proslavlja kao što nije ni mjesec natjecanja u spremanju istočnjačke ili zapadnjačke hrane, niti mjesec prejedanja. Ramazan je mjesec ibadeta, pokornosti Allahu u svakom trenutku. Ramazan je mjesec posta tj. sustezanja od svih grijeha, mjesec približavanja Allahu, subhanehu ve te'ala, svim vrstama pokornosti, jer naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: 

 

” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio, a ko bude klanjao u noći Lejletulkadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio.” (Buharija i Muslim) 

 

 Ramazan je, dakle, mjesec činjenja dobrih djela i mjesec udaljavanja od svih grijeha. Dolazi nam dragi gost, mjesec posta – mjesec oprosta. Kada nam se najavi neki nama drag gost, mi u svojim kućama sve učinimo da ga što bolje dočekamo. Kada našu zemlju posjeti neka velika delegacija iz svijeta, sva sredstva informisanja se dignu na noge, svi panoi u gradovima se izlijepe slikama tih ljudi i riječima dobrodošlice. 

 

A kako je kada dočekujemo mjesec koji je istinsko dobro i bereket. Mjesec u kome je spušten Kur'an, u kome ima jedna noć bolja od hiljadu mjeseci. Moramo zastati malo i razmisliti o svemu što se događa u našim domovima pred sami ramazan. Moramo pripremiti svoje domove za doček ovog plemenitog mjeseca, moramo pripremiti djecu za doček mjeseca Kur'ana. Učinićemo to nabavivši i čitajući knjige i slušajući kasete koje govore o ovom velikom mjesecu. Knjige koje govore o tome kako je postio Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem , podučavanje djece ako im je to prvi post u životu. Treba ih opominjati i stalno im pričati o dobrotama ramazana, da je on mjesec ibadeta, a ne mjesec jela, pića, spavanja i prejedanja. Treba ih od malena učiti da ramazan nije mjesec rasipanja imetka u trgovini, kao što se to radi u nekim porodicama koje su zaboravile pravi značaj i cilj posta. Zbog toga svaki pojedinac treba da se spremi za doček ramazana, da poveća i učesti svoje ibadete, a što više smanji loše navike koje ima pri sebi. 

 

Zar početak ramazana nije najbolja prilika da ostaviš pušenje i da svoje slobodno vrijeme iskoristiš u neki hajr, a ne da ga provedeš gledajući sapunice na TV-u. Ovo ti je najbolja prilika da se vratiš Allahu, da Mu se pokaješ za grijehe i približiš dobrim djelima. Cijela porodica treba iskoristiti ramazan za zbližavanje, druženje, zajedničke halke Kur'ana i zajedničko klanjanje nafila. Otac kao glava porodice mora biti prvi koji će činiti najviše ibadeta i podsticati ostale da to čine. On će porodicu podsticati na klanjanje namaza u džematu, na što češće učenje Kur'ana napamet i gledajući. Neka ramazan bude prilika da u muslimanskim kućama zavlada harmonija i lijep odnos među ukućanima. Neka ramazan bude mjesec ostavljanja svih ružnih običaja (psovki, bahatog ponašanja i sl.). Neka to bude mjesec udjeljivanja na Allahovom putu saosjećajući i pomažući one kojima je pomoć potrebna. To je kod Allaha bolje nego trošenje novca u kupovinu stvari koje nam možda nikad neće ni trebati.

 

piše: Hakija Kanurić, mr.
 

Post ima veliki značaj i jedan je od pet temeljnih stubova vjere Islama. Propisan je druge godine po hidžri. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ispostio devet ramazana. U početku je bila obavezna jedna od dvije stvari; post ili nahranjivanje siromaha. Mudrost toga je postepenost u propisivanju vjerskih obaveza kako bi se lakše prihvatile, kao što je bio slučaj sa zabranom alkohola. Nakon toga je post postao stroga obaveza, a nahranjivanje siromaha postade obaveza onom ko nije u stanju postiti niti se očekuje da će kasnije biti u stanju. Uzvišeni Allah je učinio ibadete raznovrsnima kako bi iskušao Svoje robove; da li će izvršiti samo ono što se slaže sa njihovom prirodom ili će izvršiti sve što Allah traži. Razmislimo li o ibadetima poput namaza, zekata, posta ili pak hadždža vidjećemo da su neki od njih isključivo tjelesni ibadeti, dok su drugi isključivo meterijalni ibadeti u kojima se žrtvuje imetak, a neki su pak pomiješani tako da se ulaže tjelesni trud i materijalna sredstva. Po tome se prepoznaje škrtac od plemenitog, jer možda je nekom lahko klanjati stotinu rekata, ali, samo ga za novac ne pitaj. Drugom je opet lahko dati novac ali mu je teško klanjati. Stoga je šerijat propisao različite ibadete kako bi izašli na vidjelo iskreni Allahovi robovi a i oni koji slijede svoje prohtjeve. Na primjer, namaz je isključivo tjelesni ibadet, dok je zekat isključivo materijalni ibadet, a hadždž je sastavljen od tjelesnog i materijalnog ibadeta. Takav je i džihad na Allahovom putu, u njemu je sadržana tjelesna i materijalna žrtva. Ponekad ibadet predstavlja suzdržavanje od onog što je čovjeku drago a ponekad iziskuje odricanje od onog što čovjek voli. Post je primjer suzdržavanja od onog što je čovjeku drago, a zekat je primjer davanja onog što čovjek voli. Imetak je drag čovjeku i neće ga dati osim za nešto što mu je još draže tj. Allahovo zadovoljstvo. 

 

Vrijednost posta 

 

Na vrijednost posta upućuju mnogi hadisi, spomenut ćemo neke od njih. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio, a ko bude klanjao u noći Lejletulkadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio.” (Buharija i Muslim) 

 

U drugom hadisu kaže Ebu Hurejre, radijallahu anh: 

 

” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolazkom ramazana, govorio je: “Došao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.” (Ovo je tekst hadisa kojeg bilježi En-Nesai, a u značenju je zabilježen kod Buharije i Muslima.) 

 

Prenosi Sehl ibnu Sa'd da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Doista u Džennetu ima kapija koja se zovu Er-Rejjan, kroz nju će na Sudnjem danu ulaziti postači i niko drugi s njima neće ulaziti kroz tu kapiju. Biće upitano: ‘Gdje su postači ?’ Pa će ulaziti, a kada uđe posljednji od njih zatvorit će se pa niko poslije njih neće ući kroz tu kapiju.” (Hadis bilježi Muslim i drugi.) 

 

Obaveznost posta u Ramazanu 

 

Postiti mjesec Ramazan je stroga obaveza. Rekao je Uzvišeni Allah: 

 

“O vjernici ! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili. ” (Prijevod značenja El-Bekara, 183.) 

 

Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: 

 

” Čuo sam Allahovog poslanika, sallallhu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu mjeseca ramazana.'” (Buharija i Muslim) 

 

Postiti Ramazan je obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu koji je upoznat sa propisom posta i njegovom obavezom. Pored toga, Islam, svojom lahkoćom i plemenitošću, dozvoljava ostavljanje posta sljedećim osobama: putniku, trudnici i dojilji, ukoliko se boji da će post naštetiti njoj ili njenom djetetu, osobi koja nije u stanju postiti zbog starosti ili bolesti, dok ženi u vrijeme menstruacije (hajza) ili nifasa nije dozvoljeno postiti, niti bi joj post bio ispravan. 

 

Stvari koje je lijepo da postač poznaje 

 

Ranije smo naveli neke od hadisa koji upućuju na vrijednost posta, međutim, neće svaki postač ostvariti te nagrade. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladi i žeđi…” (Ahmed i Ibnu Madže, sahih) 

 

Zato, upoznajmo se sa onim što kvari post i sa adabima posta. Uzvišeni Allah u jednom ajetu spominje osnove svega onog što kvari post, a to su jelo piće i polni odnos. Rekao je Uzvišeni: 

 

” Zato se sada sastajte sa ženama vašim u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio i jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, od tada postite do noći.” (Prijevod značenja El-Bekara, 187.) 

 

Postaču je jasno da se mora suzdržati od jela pića i polnog odnosa, međutim, postoje mnoge druge stvari oko kojih je u nedoumici da li mu kvare post ili ne. U narednim redovima je pojašnjenje tih nejasnoća: 

 

– Postaču je dozvoljeno ispirati usta i nos. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “… i pretjeruj prilikom izapiranja nosa osim kada postiš.” (Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) Postaču je dozvoljeno, čak i kada ne uzima abdest ili gusul, da izapire usta i nos, ali je zabranjeno da u tome pretjeruje iz bojazni da se ne napije. Vlažnost koja nakon pranja bude u ustima ne kvari post makar se i progutala zajedno sa pljuvačkom.Ukoliko bi postač oprezno izapirao usta ili nos ali mu se desi da i pored opreznosti nehotično popije nešto vode, to mu neće pokvariti post po ispravnijem mišljenju učenjaka. 

 

– Ukoliko je postač u potrebi za kušanjem hrane, kao na primjer kuhar kada želi da zna da li je hrana dovoljno slana, može ispitati ukus hrane tako što će je staviti na jezik pazeći da nešto ne ode niz grlo. Rekao je ibnu Abbas, radijallahu anhuma: “Nema smetnje da postač ispita kiselost ili nešto drugo ukoliko hrana ne ode niz grlo.” (Ibnu ebi Šejbe, hasen ligajrih) Bezpotrebno probavanje hrane je pokuđeno, ali ne kvari post kao što ga ne kvari ispiranje usta. 

 

– Žvakaća guma koja nema ukusa i ne luči tekućine je pokuđena jer suši grlo i povećava žeđ, a ako luči tekućine koje silaze niz grlo onda kvari post kod džumhura učenjaka. 

 

– Obavljanje hidžame i davanje krvi ne kvari post po ispravnijem mišljenju. Prenosi se od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obavio hidžamu dok je postio. (Buharija) Međutim, u drugom hadisu Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Pokvario je post onaj ko drugom obavlja hidžamu i onaj kome se obavlja.” (Ebu Davud i Tirmizija, sahih) Ovim hadisom se misli da hidžama može uzrokovati prekid posta. Stoga je hidžama pokuđena onom koga će oslabiti a zabranjena onom koga će toliko oslabiti da će morati prekinuti post. U značenju hidžame je i davanje krvi. 

 

– Nenamjerno povraćanje ne kvari post za razliku od namjerno izazvanog povraćanja. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Nije dužan napaštati onaj koga nadvlada povraćanje, dužan je napostiti onaj ko namjerno izazove povraćanje.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) 

 

– Ukoliko muž za vrijeme posta poljubi ženu neće time pokvariti post, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, znao poljubiti neku od svojih žena za vrijeme posta.(Buharija i Muslim) Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je vladao svojim prohtjevima, a onaj ko ne vlada svojim prohtjevima ne treba se stavljati na kušnju jer nadražaj koji dovede do izlaska sjemena kvari post. 

 

– Ako bi se desilo postaču da zaspe te u snu postane džunub to mu neće pokvariti post i na tome su učenjaci složni, a ako bi imao u toku noći odnos sa ženom pa tako osvanuo kao džunub ni to mu nebi pokvarilo post po mišljenju većine učenjaka. Dokaz za to je hadis Aiše radijjallahu anha u kojem kaže da je Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, znalo zateći jutro a on džunub zbog odnosa, pa bi se okupao i postio. (Buharija i Muslim) 

 

– Nema smetnje da se postač okupa radi rashlađivanja. Iz predhodnog hadisa razumijemo da se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kupao za vrijeme posta, a ashabi su gledali Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako sipa na glavu vodu dok je postio kako bi time ublažio vrućinu ili žeđ. (Ebu Davud, sahih) 

 

Savjeti postačima 

 

U našem vremenu se pojavilo mnoštvo drugih stvari koje postača stavljaju u nedoumicu, stoga je potrebno ukazati na njihov propis kako bi znali da li kvare post ili ne. Islamski pravni kolegij sa sjedištem u Džidi je donio slijedeći zaključak (93/1/10), post neće biti pokvaren upotrebom: 

 

Kapi za oko, uho ili nos te uzimanjem tableta koje se stavljaju ispod jezika ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla. 

 

Materija koje se unose u tijelo putem kože poput kreme i masti, kao što ni kupanje ne kvari post. Medicinskog pribora koji se unosi u tijelo radi pregleda, osim ako se unose u želudac pa uz njih bude unešena tečnost. 

 

Inekcija koje se daju u kožu, mišiće ili vene ukoliko nisu hranjive, poput infuzije. 

 

Uspavljujućih gasova, ukoliko se bolesniku ne daju hranjive tvari. 

 

Dozvoljeno je popravljanje, vađenje ili čišćenje zuba ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla. 

 

Ljekar – musliman treba savjetovati pacijente da odgode upotrebu pomenutog do vremena iftara ukoliko odgoda ne šteti. Ukoliko postač pojede ili popije iz zaborava, ili ako mu prašina uđe u usta bez namjere, to mu neće pokvariti post. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko zaboravi, za vrijeme posta, pa nešto pojede ili popije neka upotpuni post, njega je Allah nahranio i napoio.” (Buharija i Muslim) 

 

Sunnet je požuriti sa iftarom, a sehur odgoditi, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Ljudi su u dobru sve dok požuruju sa iftarom.”(Buharija i Muslim)  

 

Musliman je obavezan kloniti se gibeta, nemimeta, laži, svađe, prepiranja, lažnog svjedočenja, javnih i tajnih grijeha u svim vremenima a naročito za vrijeme posta. Rekao je Uzvišeni Allah u hadisu kudsi: 

 

” Sva djela sina Ademovog njemu pripadaju osim posta, post je Moj, Ja za njega nagrađujem. Post je zaštita, pa kada neko od vas posti neka ne prilazi ženi i neka se ne svađa a ako ga neko bude vrijeđao ili napadao neka kaže: Ja postim!” (Buharija i Muslim) 

 

Rekao je naš voljeni Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko se ne prođe lažnog govora i rada po njemu, pa Allahu nije potrebno da ostavlja hranu i piće.” (Buharija) 

 

Vrijeme posta treba ispuniti učenjem Kur'ana, zikrom i spominjanjem Allaha Uzvišenog. Molim Allaha, tebareke ve te ‘ala, da nam znanje poveća i da nam olakša rad po njemu.

 

1. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

2. Ebu Hurejre, r.a, također, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s: 

 

“ Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu ! ” (Bilježe Buhari i Muslim) 

 

3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah će sedamdeset godina udaljiti Vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu !” (Bilježe Buhari i Muslim. Sličnu verziju bilježe i Tirmizi, Taberani i Ebu Hazm el-Hanbeli)

 

4. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta ! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem !” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

5. Ebu Hurejre, r.a, također, od Poslanika, s.a.v.s, prenosi: 

 

“ Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: ja postim !” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

6. Ebu Hurejre, r.a, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska. ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

7. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s, i sljedeći hadis: 

 

“ Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarem ! ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

8. On, također, prenosi i ovaj hadis: 

 

“ Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo nagrađuje se od deset do sedam stotina puta, osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene !” (Bilježi Muslim. Slična verzija postoji i kod Buharije)

 

9. Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s, rekao: 

 

“ U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući ! Upitaće se: Gdje su postači ? l Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući ! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući. ” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

 

10. Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: 

 

“ Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta ?! On je odgovorio: Mjesec ramazan, osim ako ti još nešto hoćeš dobrovoljno !” (Bilježi Buhari)

 

11. Huzejfe b. El-Jeman, r.a, prenosi da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s, kako kaže: 

 

“ Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata !” (Bilježi Buhari)

 

12. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite ! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom !” (Bilježi Buhari)

 

13. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s: 

 

“ Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post, neka ga onda i dovrši ! ” (Bilježi Buhari) 

 

Ovdje se misli, kako tvrde islamski učenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako dočekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta ! (Vidi o tome: Fethu-l-bari, 4/153)

 

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana ! ” (Bilježe Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih, Ebu Davud, sa autentičnim senedom i Ibn Hibban koji ga smatra vjerodostojnim) 

 

Neki učenjaci smatraju da je to Poslanikova, s.a.v.s, preporuka kako bi vjernik bio jači i spremnije dočekao ramazan ! (Vidi: Fethu-l-bari, 4/153)

 

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s: 

 

“ U postu je suzbijanje strasti moga ummeta !” (Bilježe Ahmed, Ibn Adijj i El-Begavi u djelu Šerhu-Sunne. Hadis je autentičan)

 

16. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko ima mogućnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite ! ” (Bilježi Buhari)

 

17. Sevban, r.a, prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine !” (Bilježe Nesai, Ahmed i Ibn Hibban. Slična predaja se nalazi i kod Ibn Madže, Ibn Huzejme, Darimija, Tahavija i Ibn Asakira. Hadis je ocijenjen kao sahih)

 

18. Ebu Ejjub, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, sličan hadis: 

 

“ Ko isposti ramazan zatim to poprati sa šest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio ! ” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)

 

19. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslaniik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće ! ” (Bilježe Buhari, Tirmizi i Ebu Davud)

 

20. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi ! ” (Bilježi Muslim)

 

21. Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, bio je najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur an. Allahov Poslanik, s.a.v.s, kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

22. Enes b. Malik, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet !” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

 

23. Od Amra b. El-Asa, na, prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur !” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)

 

24. Od Sehl b. Sa'da, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom !” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Malik u Muvettau)

 

25. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji naviše žure s iftarom ! ” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen i Ibn Hibban i ocjenjuje ga kao sahih)

 

26. Od Selmana b. Amira Ed-Dabbija, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se onda iftari vodom, jer je ona čista ! ” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi i kažu: Hadis je hasen-sahih i Ibn Madže, čiji je sened sahih)

 

27. Enes b. Malik, r.a. kaže: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode ! ” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi čiji je sened ocijenjen kao dobar/hasen)

 

28. Od Ebu Hurejre, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio ! ” (Biježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Ebu Davud)

 

29. Aiša, r.a, kaže: 

 

“ Allahovog Poslanika, s.a.v.s, zaticala je zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub, pa bi se tada okupao i postio ! ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud i Malik)

 

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanje ! ” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen-sahih; Ibn Madže, Ahmed, čiji je sened autentičan i Ibn Hibban, koji ga smatra autentičnim)

 

31. Enes b. Malik, r.a, veli :  


Vjerovjesnik, s.a.v.s, je došao kod Sa'da b. Ubade, r.a, koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s, jeo i nakon toga, proučio dovu: “Neka se kod vas iftare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki ! ” (Bilježi Ebu Davud s autentičnim lancem prenosilaca. Također, bilježi i Ibn Hibban od Abdullaha b. Zubejra, r.a, i smatra ga autentičnim)

 

32. Od Aiše, r.a, prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina. ” (Bilježi Buhari)

 

33. Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: 

 

“ Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi ?! Da – rekao je on – jer najpreče je da se izvrši dug prema Allahu ! ” (Bilježi Buhari)

 

34.Abdullah b. Abbas, r.a, također, prenosi:

 

” Jedna žena je došla Vjerovjesniku, s.a.v.s, i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila.  Poslanik, s.a.v.s, joj je rekao: “ Posti za svoju sestru ! ” (Bilježe Ahmed i Tajalisi u Musnedu. Hadis je ocijenjen kao sahih. Postoje slične verzije i kod Buharije i to muallek-predaja, zatim kod Muslima, Nesaije i Tirmizije)

 

35. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi ! ” ( Bilježe Buhari i Muslim )

 

36. Od Aiše, r.a, se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporučio: 

 

“ Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

37. Aiša, r.a, kaže: 

 

Pitala sam Poslanika, s.a.v.s: Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila ?! On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN, TUHIBBUL- AFVE, FA'FU ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni ! ” (Bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih)

 

38. Od Aiše, r.a, prenosi se da je rekla: 

 

Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s, provodio bi noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

39. Abdullah b. Omer, r.a, rekao je: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, boravio je u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

40. Ebu Hurejre, r.a, prenosi 

 

Neki beduin je došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na djelo s kojim ću, ako ga budem uradio, ući ću u Džennet ! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan. Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj zivot, ja na ovo ništa dodati neću. Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

Izvor : Poglavlje iz knjige: ” RAMAZAN I TERAVIH NAMAZ U SVJETLU HANEFIJSKOG MEZHEBA “, 

autor: dr. Šefik Kurdić 

Izdavač: Islamska pedagoška akademija Zenica, 2002. god.

1. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

2. Ebu Hurejre, r.a, također, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s: 

 

“ Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu ! ” (Bilježe Buhari i Muslim) 

 

3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah će sedamdeset godina udaljiti Vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu !” (Bilježe Buhari i Muslim. Sličnu verziju bilježe i Tirmizi, Taberani i Ebu Hazm el-Hanbeli)

 

4. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta ! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem !” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

5. Ebu Hurejre, r.a, također, od Poslanika, s.a.v.s, prenosi: 

 

“ Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: ja postim !” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

6. Ebu Hurejre, r.a, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska. ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

7. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s, i sljedeći hadis: 

 

“ Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarem ! ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

8. On, također, prenosi i ovaj hadis: 

 

“ Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo nagrađuje se od deset do sedam stotina puta, osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene !” (Bilježi Muslim. Slična verzija postoji i kod Buharije)

 

9. Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s, rekao: 

 

“ U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući ! Upitaće se: Gdje su postači ? l Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući ! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući. ” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

 

10. Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: 

 

“ Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta ?! On je odgovorio: Mjesec ramazan, osim ako ti još nešto hoćeš dobrovoljno !” (Bilježi Buhari)

 

11. Huzejfe b. El-Jeman, r.a, prenosi da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s, kako kaže: 

 

“ Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata !” (Bilježi Buhari)

 

12. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite ! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom !” (Bilježi Buhari)

 

13. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s: 

 

“ Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post, neka ga onda i dovrši ! ” (Bilježi Buhari) 

 

Ovdje se misli, kako tvrde islamski učenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako dočekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta ! (Vidi o tome: Fethu-l-bari, 4/153)

 

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana ! ” (Bilježe Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih, Ebu Davud, sa autentičnim senedom i Ibn Hibban koji ga smatra vjerodostojnim) 

 

Neki učenjaci smatraju da je to Poslanikova, s.a.v.s, preporuka kako bi vjernik bio jači i spremnije dočekao ramazan ! (Vidi: Fethu-l-bari, 4/153)

 

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s: 

 

“ U postu je suzbijanje strasti moga ummeta !” (Bilježe Ahmed, Ibn Adijj i El-Begavi u djelu Šerhu-Sunne. Hadis je autentičan)

 

16. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko ima mogućnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite ! ” (Bilježi Buhari)

 

17. Sevban, r.a, prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine !” (Bilježe Nesai, Ahmed i Ibn Hibban. Slična predaja se nalazi i kod Ibn Madže, Ibn Huzejme, Darimija, Tahavija i Ibn Asakira. Hadis je ocijenjen kao sahih)

 

18. Ebu Ejjub, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, sličan hadis: 

 

“ Ko isposti ramazan zatim to poprati sa šest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio ! ” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)

 

19. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslaniik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće ! ” (Bilježe Buhari, Tirmizi i Ebu Davud)

 

20. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi ! ” (Bilježi Muslim)

 

21. Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, bio je najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur an. Allahov Poslanik, s.a.v.s, kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

22. Enes b. Malik, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet !” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

 

23. Od Amra b. El-Asa, na, prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur !” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)

 

24. Od Sehl b. Sa'da, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom !” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Malik u Muvettau)

 

25. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji naviše žure s iftarom ! ” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen i Ibn Hibban i ocjenjuje ga kao sahih)

 

26. Od Selmana b. Amira Ed-Dabbija, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se onda iftari vodom, jer je ona čista ! ” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi i kažu: Hadis je hasen-sahih i Ibn Madže, čiji je sened sahih)

 

27. Enes b. Malik, r.a. kaže: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode ! ” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi čiji je sened ocijenjen kao dobar/hasen)

 

28. Od Ebu Hurejre, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio ! ” (Biježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Ebu Davud)

 

29. Aiša, r.a, kaže: 

 

“ Allahovog Poslanika, s.a.v.s, zaticala je zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub, pa bi se tada okupao i postio ! ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud i Malik)

 

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanje ! ” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen-sahih; Ibn Madže, Ahmed, čiji je sened autentičan i Ibn Hibban, koji ga smatra autentičnim)

 

31. Enes b. Malik, r.a, veli :  


Vjerovjesnik, s.a.v.s, je došao kod Sa'da b. Ubade, r.a, koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s, jeo i nakon toga, proučio dovu: “Neka se kod vas iftare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki ! ” (Bilježi Ebu Davud s autentičnim lancem prenosilaca. Također, bilježi i Ibn Hibban od Abdullaha b. Zubejra, r.a, i smatra ga autentičnim)

 

32. Od Aiše, r.a, prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina. ” (Bilježi Buhari)

 

33. Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: 

 

“ Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi ?! Da – rekao je on – jer najpreče je da se izvrši dug prema Allahu ! ” (Bilježi Buhari)

 

34.Abdullah b. Abbas, r.a, također, prenosi:

 

” Jedna žena je došla Vjerovjesniku, s.a.v.s, i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila.  Poslanik, s.a.v.s, joj je rekao: “ Posti za svoju sestru ! ” (Bilježe Ahmed i Tajalisi u Musnedu. Hadis je ocijenjen kao sahih. Postoje slične verzije i kod Buharije i to muallek-predaja, zatim kod Muslima, Nesaije i Tirmizije)

 

35. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi ! ” ( Bilježe Buhari i Muslim )

 

36. Od Aiše, r.a, se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporučio: 

 

“ Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

37. Aiša, r.a, kaže: 

 

Pitala sam Poslanika, s.a.v.s: Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila ?! On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN, TUHIBBUL- AFVE, FA'FU ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni ! ” (Bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih)

 

38. Od Aiše, r.a, prenosi se da je rekla: 

 

Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s, provodio bi noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

39. Abdullah b. Omer, r.a, rekao je: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, boravio je u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

40. Ebu Hurejre, r.a, prenosi 

 

Neki beduin je došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na djelo s kojim ću, ako ga budem uradio, ući ću u Džennet ! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan. Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj zivot, ja na ovo ništa dodati neću. Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

Izvor : Poglavlje iz knjige: ” RAMAZAN I TERAVIH NAMAZ U SVJETLU HANEFIJSKOG MEZHEBA “, 

autor: dr. Šefik Kurdić 

Izdavač: Islamska pedagoška akademija Zenica, 2002. god.

O
d planiranja za Ahiret jeste i planiranje kako iskoristiti Ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska. Dobra priprema je pola posla. Kako kvalitetno dočekati Ramazan ako se počnemo pred njegov sam dolazak spremati ? 
 
PRIPREMIMO SE ZA RAMAZAN !!
Kako ga iskoristiti maksimalno kada nas preduhitri brzina vremena kojom on dođe i prođe? A mi ostanemo zatečeni jer nismo osjetili onoliko koliko smo se nadali i htjeli, ljepote Qur’ana, slast namaza, jačinu zikra, čvrstinu pokajanja i poseban miris Ramazana.
  
U ovom mjesecu se djela naša umnogostručavaju. Zato krenimo na vrijeme sa našim pripremama za ovaj mjesec milosti.
 
U hadisu Poslanika, sallallahu a'lejhi ve selleme, stoji da je rekao
 
” Došao vam je vaš mjesec zakletvom Allahovog Poslanika, ne dođe bolji mjesec muslimanima od ovoga mjeseca, niti dođe gori (lošiji) mjesec po munafike (licemjere) gori od njega. Doista Allah piše njegove sevabe i njegove nagrade prije nego i nastupi, a piše njegove grijehe (grijehove) prije nego i nastupi, stoga što vjernik priprema svoj imetak u njemu za snagu obavljanja ibadeta, dok munafik u njemu se priprema za ogovaranje vjernika i traženje njihovih manjkavosti (nedostataka, grešaka), pa je on (ramazan) dobitak za vjernike a šteta (propast) za pokvarenjake”. (Bilježi ga Ahmed i El-Bejheki od Ebu Hurejre)

Nekoliko načina koji nam mogu pomoći u našem spremanja za Ramazan su:

1. Dova Allahu subhanehu ve te ala da Ramazan dočekamo zdravi i jaki u našoj vjeri kako bi bili što bolji, što jači vjernici tokom ovog mjeseca milosti. Priča Enes, radijellahu anhu: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec Redžep govorio: 

 
„ Allahu naš, daj nam bereketa u Redžepu i Šabanu, i daj da dočekamo Ramazan. “ (Ahmed i Taberani)

2. Radost ovom posebnom gostu koji na putu ka nama, jer u ovom mjesecu se zatvaraju vrata Džehennema a otvaraju Dženneta.

3.Planiranjem unaprijed kako da provedemo Ramazan gdje će najviše biti mjesta za ibadete a najmanje za besposlice. Planirajmo da što više:
 

– proučimo Kur'ana te primjenimo u svom životu Kur'anske upute,
– klanjamo nafile namaza pored obaveznih,
– zikrimo
– dovimo
– udjeljujemo sadaku
– kajemo se Allahu i zahvaljujemo Mu na svim blagodatima
– čitamo islamsku literaturu;

4. Naša jaka namjera da dočekamo i provedemo Ramazan u dubokoj pokornosti Allahu, u činjenju što više dobrih djela, ne smije izostati u našoj pripremi.

5. Doček Ramazana sa pokajanjem od naših grijeha i sa čvrstom odlukom da se nikada više na vratimo na njih. Kaže Allah Uzvišeni:

 
” I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli. “ (Prevod značenja, En Nur, 31)

6. Čišćenjem naše duše i osvježavanjem našeg znanja o pitanjima Ramazana razumjevanjem ramazanskih propisa.

7. Ne zanemarivanjem da'we, pozivanjem u našu vjeru tewhida. U našem vremenu je od posebnog značaja pozivanje u tewhid, u vremenu kada je ovaj poziv pod plaštom žestokih napada Allahovi neprijatelja. U hadisu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se navodi: 

 
” Tako mi Allaha, da Allah uputi preko tebe samo jednog čovjeka, bolje ti je od najboljeg blaga. ” (Muttefekun alejhi)

8. Doček Ramazana sa novom stranicom u našem životu: sa tewbom, sa čvrstim slijeđenjem sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa dobročinstvom prema našim roditeljima i famliji, miskinima i siromašnima te sa jačanjem naše veze sa braćom i sestrama u islamu.

Spremajmo se sada (ako već nismo) za mjesec milosti. Ramazan bi trebali šest mjeseci ispraćati, a pet ostalih provesti u pripremi za slijedeći dolazak. Zato ne dozvolimo da naša srca nisu još očišćena i da su zaprljana svakodnevnim grijesima a gost samo što nije stigao.  Ako se sami ne pripremimo za njegov dolazak niko to za nas neće uraditi.

____________________________________________________________