Arhive za ‘sekte’ kategoriju

Poznato je da šiije (i ekstremni sufijski tarikati) praktikuju posjećivanje kaburova svojih predvodnika i šejhova, veličajuci ih i čineći njima dovu, odlaze na te kaburove sa nijjetom hadždža i slično.
Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s.: “ Oni koji su bili prije vas su uzimali kaburove za mjesto molitve. Zato nemojte od kaburova činiti mesdžide, jer vam ja to zabranjujem.” (Muslim)
Kaže Ibn Abbas r.a.: ‘Razlika između Adema i Nuha je bila deset stoljeća. Narodi koji su živjeli u tom periodu, živjeli su u islamu. Zatim se, zbog veličanja i pridavanja svetosti kaburima dobrih ljudi, pojavio širk’.” (Medžmu'u-l-fetava,1/166)
Kaže Ibnu-l-Kajjim, rahmetullahi te'ala alejhi: “Od najvećih šejtanovih spletki u koju se uplela većina ljudi i koje se spasio samo onaj koga je Uzvišeni Allah spasio te fitne, jeste fitna oko kaburova, čime šejtan stalno nadahnjuje svoje sljedbenike, sve dok se mrtvi, stanovnici tih kaburova ne uzmu za božanstva pored Uzvišenog Allaha. Obožavaju se njihovi kaburovi. Iznad njih se grade građevine. U tim građevinama se naslikaju njihove slike, slike božanstava. Zatim se na njihov lik grade statue, kipovi koji se poslije, pored Uzvišenog Allaha obožavaju.” (Igasetu-l-lehefan, 1/208)
Musliman svoje obrede i namaz obavlja samo Allahu s.w.t., dok se mušrik moli nekom mimo Allaha, on obavlja obrede nekom drugom mimo Allaha; u dovama priziva stvorenja; od njih traži pomoć i pred njima se drži skrušeno kao što se to čini pred Stvoriteljem.
Mušrici odlaze na hadždž kod kaburova kao što se obavlja hadždž kod Stvoriteljove kuće. To nazivaju obredima, o čemu pišu djela koja nazivaju “obredi hadždža svetišta”, kao što je Muhammed b. Nu’man (šiitski vođa u svome vremenu, poznatiji kao Mufid ibn Mualim). Neki od njih pridaju veću pažnju i vrijednost hadždžu stvorenjima nego Bejtullahu i govore: “Ovo je najveći hadždž, a hadždž kod Bejtullaha je mali hadždž.” (Šejhul Islam Ibn Tejmijje “Veličanstveno pravilo u razlikovanju između ibadeta slijedbenika Islama i imana i ibadeta idolopoklonika i licemjera” )
Neki od njih se klanjaju kaburovima i od mrtvih traže ono što se traži samo od Allaha s.w.t. pa govore: “Oprosti mi i smiluj mi se”, “Žalim ti se zbog grijeha koje ti znaš”, “Žalim ti se za moje dugove i moje siromaštvo”, “Žalim ti se zbog suše i nedostatka kiše”, “Žalim ti se zbog neprijatelja”. Tako da se obraćaju mrtvom kao što se obraća Gospodaru svjetova, i žale im se za što se ne smije osim Allahu s.w.t., kao što kaže Jakub a.s.: “Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim.” (Jusuf, 86) Kada je Poslanik s.a.w.s. otišao u Taif, rekao je u dovi: “Allahu, Tebi se žalim od slabosti moje snage, i nedostatka moje moći i moje slabosti pred ljudima. Ti si Gospodar slabih i Ti si moj Gospodar.” (Taberani, Albani)
Kaže Uzvišeni: “Ako ti Allah dadne kakvu nevolju – niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro -pa, niko ne može blagodat Njegovu spriječiti.” (Junus, 107)
“A ti reci: “Mislite li vi, da li bi oni kojima se, pored Allaha klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da mi je učini; ili, da li bi mogli zadržati milost Njegovu, ako On hoće da im je podari? Reci; “Meni je dovoljan Allah, u Njega se uzdaju oni koji se pouzdavaju.” (Ez-Zumer, 38)
Vidimo dakle da je činjenje dove i traženje pomoći u onome što može ispuniti samo Svemogući Allah s.w.t. – širk i nevjerstvo, po riječima Allaha s.w.t., Poslanika s.a.w.s. i islamske uleme.
______________________________________________________________________

Zabranjeno razilaženje u pitanjima vjere, dijeli se na:
1. razilaženje koje biva uzrokom nevjerstva
2. razilaženje koje je zabluda i novotarija.
Nevjerstvo čini strana koja se raziđe sa jasnim islamskim principom, osnovom, odstupi od jasnog šerijatskog teksta iz frakcionaških pobuda i neispravne metodologije koju su usvojili njeni utemeljitelji.
Preciznije rečeno nevjerstvo čini:
● Onaj ko osporava Allahovu jednoću (tewhid) i Allahovo isključivo i apsolutno pravo na obožavanje i naređivanje i zabranjivanje, propisivanje i sl;
● Onaj ko osporava proživljenje (tijelom i dušom) na onome svijetu, nagradu koja je pripremljena vjernicima i kaznu koja je pripremljena nevjernicima i grješnicima;
● Onaj ko kaže da su sve vjere ispravne;
● Onaj ko osporava autentičnost Kur’ana, i kaže da je Kur’an manjkav, i da on posjeduje još djelova Kur’ana koji su pravovjerne halife skrile od očiju muslimana;
● Onaj ko kaže da je preče slijediti učenjaka, evliju, predvodnika , nego Poslanika, sallallahu alejhi we sellem;
● Onaj ko kaže da Šerijat ne odgovara zahtjevima današnjeg vremena;
● Onaj ko kaže da je Džibril iznevjerio poslanicu koja mu je dodijeljena, te umjesto da objavu od Allaha prenese Aliji, on je dostavio Muhammedu s.a.w.s.
● Onaj ko optuži Aišu, radiallahu anha, za nemoral, nakon što je Kur’an tu munafičku potvoru razotkrio i potvrdio Aišinu čistotu i čestitost;
● Onaj ko tvrdi da je većina ashaba, radijallahu anhum, poslije Poslanikove, s.a.w.s. smrti, napustila islam i odstupila od Poslanikovog s.a.w.s. puta;
● Onaj ko smatra da neka osoba, bez obzira na kojem stepenu i položaju bila, može izići iz okvira Allahovog Šerijata, i da nakon što dostigne određenu deredžu, prestaje biti šerijatskim obveznikom i sl.
Možda će neko reći: 
Zar među muslimanima ili onima koji se deklarišu kao muslimani ima neko ko tvrdi gore spomenute stvari, i da li se takvo nešto uopšte može pripisati muslimanima ? Odgovor je, nažalost potvrdan. Postoje frakcije i skupine, koje se deklarišu kao muslimani, a propovijedaju spomenute stvari, i zabludjelim i nevjernicima smatraju one koji ne misle kao oni. Na čelu frakcija koje su objedinile najviše spomenutih stvari su rafidije. Tako su nazvani (refeda ar. odbaciti, odbiti) jer su odbili da daju prisegu Zejdu ibn Husejnu (bratu Zejnul Abidina). Naziv Rafidije je relevantniji za njih od naziva šia’/ šiije (Alijina skupina), kako oni sami sebe vole nazvati. Pozvali su Zejda u Kufu da mu daju bej’u, i da započnu pobunu protiv emevijskih halifa. Ali su mu postavili uslov da se mora odreći Ebu Bekra i Omera. Pa im je odgovorio: “Zar da se odreknem ashaba svoga djeda?” I tada su oni odbili da mu daju prisegu, i nazvani su rafidije (na arapskom odbiti, odbaciti). Mali broj koji mu je prišao nazvani su zejdijje, i oni priznaju hilafet Ebu Bekra i Omera, ali se odriču emevija. Međutim, iako su bliži ehlis- sunnetu od rafidija, oni nisu ehlis – sunnet, jer takođe imaju mnoge devijacije u svome vjerovanju.

Glavna obilježja šiitske (rafidijske) akide

Glavna obilježja vjerovanja šiija jesu:


● Tvrdnja da je Kur’an iskrivljen i neautentičan;


● Stavljanje Alije r.a. i njegovih potomaka ispred poslanika i meleka;


● Vrijeđanje, psovanje i optuživanje za otpadništvo i iskrivljivanje Kur’ana najboljih ljudi poslije Poslanika Muhammeda s.a.w.s. – Ebu Bekra r.a. i Omera r.a.;


● Pripisivanje Aliji r.a. i imamima atributa koje samo Allah s.w.t. posjeduje, poput poznavanja gajba (skrivenog).


Svako od ovih vjerovanja je zasebno nevjerstvo i otpadništvo, a šta tek reći za njihovo objedinjenje, i još mnogo toga što nismo naveli ? Žalosno je što, i pored svega toga, neki današnji učenjaci, svjesno ili nesvjesno, razilaženje sa rafidijama (šijama) smatraju razilaženjem u sporednim stvarima, u stvarima u kojima je dozvoljen idžtihad, i sl., i njihov mezheb, koji je pun otpadništva i nevjerstva, svrstavaju među priznate mezhebe velikana i Islamskog Ummeta: Ebu Hanife, Malika, Šafije i Ahmeda ibn Hanbela. Pozivaju jedinstvu sa njima, i stajanje u zajednički saff protiv zajedničkog neprijatelja. Kojeg li apsurda! Kako ćemo se ujediniti sa njima kada mi obožavamo Allaha, a oni svoje imame i vođe ? Ko ne vjeruje neka ode kod kabura njihovog velikog vođe Homeinija i neka vidi šta je njihov ibadet; neka odu u Kerbelu, Nedžef, ili u Medinu i vidi šta rade u mjesecima hadždža – najviše vremena provode moleći se kaburovima.


(tekst “Suprostavljanje Kur’anu i Sunnetu je zabluda i otpadništvo“ je objavljen u časopisu“Saff”, autor Semir Imamović, dipl. Isl. prav.)

_____________________________________________________________________________

Sufije su umjesto džamija (mesdžidi su kuće Allaha dž.š.) sebi napravili novotarske građevine Tekijje (Ar.- Zavija), te se odvojili od muslimana. Džamije su kuće vjernika i meleka, a tekijje su kuće Bid'ata. U njima se novotari okupljaju, pa tamo izvode svoje šejtanske ceremonije i obrede – zikre, pjevaju i muziciraju, probadaju se, plešu bez odjeće na sebi…
Ljudi koji su prisustvovali skupovima u tekijjama ovako opisuju njihovu unutrašnjost i obrede u njima:
„Na zidovima prostorije vise slike i muzički instrumenti. Zagušljivo je i puno duhanskog dima. Na istaknutom mjestu, udobno smješten i u poluležećem položaju je šejh, kome svi prisutni prilaze i ljube mu ruku u znak poštovanja. On je taj koji kasnije vodi zikr, koji se odvija u polumraku. Počinje polako, a zatim uz muziku biva sve glasniji i brži. Šejh i prisutni u tim trenucima izgledaju kao da su van sebe. Ispuštaju zvuke koji na momente podsjećaju na pseći lavež. Dolazi do (s)udaranja i nekontrolisanog ponašanja. Neki se smiju, a neki plaču.“
Skupovima u tekijama ne smije prisustvovati sljedbenik Muhammeda s.a.v.s. 
 
U ovim građevinama se često nalaze kaburovi oko kojih sufije tavafe i kojima upućuju dove. Ta mjesta nemaju ništa sa Islamom, a dovoljan je dokaz da je prvu sufijsku tekijju izgradio kršćanski namjesnik u Ramali (Palestina). Čak su munafici u Medini napravili Džamiju sa kojom su htjeli da se bore protiv Šerijata, a Sufije prave građevine i nazivaju ih imenima o kojima Allah dž.š. nije dao nikakvu informaciju, a ni jedan od ranijih poslanika i Poslanik Muhammed s.a.v.s. niti ashabi nisu radili ništa slično:  
 
“A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli,… – sigurno će se zaklinjati: “Mi smo samo najbolje željeli” – a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti!… Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. – A Allah sve zna i mudar je.” (Tevba, 107)
Vođe sufija udobno žive u tekijjama ne radeći ništa, iskorištavajuci svoje sljedbenike – džahile, koji im donose bogatstvo. Allah dž.š. je naredio da se grade Džamije (Mesdžidi), a svaka druga vrsta Bid’a građevine koja se lažno pripisuje Islamu je haram:
” Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome ” (Al-Džinn, 18)
” U džamijama koje se voljom Allaha podižu i u kojima se spominje Njegovo ime…” (An-Nur,36)

Sufije se osamljuju u tekijjama pod izgovorom „činjenja ibadeta“ Allahu dž.š. Kršćani su takođe uveli monaštvo da bi se time približili Allahu dž.š. ali su se približili Iblisu, a Allah dž.š. kaže; ”…dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli – Mi im ga nismo propisali – u želji da steknu zadovoljstvo Allaha…” (Al-Hadid, 27)

Ukazujemo da se Poslanik s.a.v.s. i ashabi nisu sastajali da čine zikr zajedno na glas. Ijjad kaže da je rekao Tunejsi: ”Bili smo kod Malika ibn Enesa, a čovjek iz Nesibina reče: ”Kod nas ima ljudi za koje se kaže da su sufije. Puno jedu, zatim pjevaju a potom ustaju i plešu”. Malik ga upita: ”Da li su oni djeca ?”. „Nisu djeca“, odgovori. ”Jesu li te sufije ludaci ?“ „Oni imaju razum.“ ”Nisam čuo da iko od muslimana radi nešto slično ovome, odgovori Malik”. 
 
Imam Kurtubi kaže: ”Svi se Učenjaci slažu da su stvari koje su Sufije uvele u Islam Haram. Kod mnogih Sufija primjećujemo postupke nemoralnih ljudi i djece. Sufijska bestidnost je tolika, da oni svoje postupke smatraju dijelom Ibadeta i činjenjem dobrih djela. Ova njihova djela vode prema otpadništvu iz Islama, a riječi sufija su često Kufr i slične su riječima kjafira”.
____________________________________________________________________________

ČUVAJ SE ONIH KOJI SU U ZABLUDAMA

Posted: 4 Marta, 2013 in sekte

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu s.w.t., i neka su najljepši salavati i salami na Njegovog posljednjeg i najodabranijeg Poslanika Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.
Kada čovjek odluči da se (Allahovom voljom) pokori Allahu s.w.t. i da praktikuje vjeru, mora voditi računa da taj prvi korak prilikom upoznavanja sa njom bude ispravan. To iz razloga što živimo u vremenu, kad su više nego ikad aktivne mnoge sekte, koje sebe predstavljaju kao muslimane, a Islam kao mračnu i izopačenu vjeru. Zato moramo paziti koga pitamo o vjerskim propisima i koje knjige čitamo.
Obavijestio nas je Poslanik s.a.w.s. da će se Ummet podijeliti na sedamdeset i tri skupine, od kojih će sve u vatru osim jedne. Ali nas je takođe obavijestio koja je ta spašena skupina muslimana: “A ko je ta skupina, Allahov Poslaniče? Odgovorio je: “Ona koja se pridržava onoga na čemu sam ja i moji ashabi.” (Tirmizi – “Sunnen”) Spašena skupina ehlis-sunneta wel džema’t-a (sunnije) su oni koji se pridržavaju Allahove Knjige i Sunneta Muhammeda s.a.w.s., te onoga na čemu su bile prve generacije iz redova muhadžira i ensarija. 
 
Po čemu su prepoznatljivi sljedbenici zabluda ?
Znači, put pravog muslimana je jasan, a to je pridržavanje Kur’ana, i slijeđenje Poslanikovog s.a.w.s. Sunneta. Kada ovo znamo, onda možemo prepoznati one koji su u zabludama, i koji u zablude pozivaju. Kur’an tumače onako kako to njima odgovara, a ne kako su ga protumačili Poslanik s.a.w.s., ashabi i časna ulema. Podijelili su se na hiljade nekakvih grupa, grupica i tarikata, i svaka za sebe tvrdi da je u pravu. Kur’an zabranjuje podjele među muslimanima. Uzvišeni kaže: “I ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju, koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.” ( “Ar-Rum”, 31-32) To su ljudi koji sebi dozvoljavaju ono što je Allah s.w.t. zabranio, i lako prelaze Allahove granice. Tako su neki sebi dozvolili – pijenje alkohola. Pričaju o vjeri i Allahu s.w.t., predstavljaju se kao pobožnjaci, ali čim se ukaže prilika, piju bez ikakvog osjećaja krivice. Ima i onih koji govore – može pivo, ali samo jedna čaša da ne opije! Svaki musliman zna da je Allah s.w.t. zabranio alkohol, i u Kur’anu ga je nazvao “odvratnom stvari, šejtanovim djelom.” A kaže Poslanik s.a.w.s.: “Svako piće koje opija je haram!” (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Imam Malik, svi od Aiše r.a.)

“Allah se obavezao da će onoga koji pije alkohol napojiti znojem džehennemlija!” (Muslim, Nesai) “Allah vam je zabranio sve što opija, bez obzira koristilo se to u velikim ili malim količinama.” (Darekutni – “Es-sunnen”) Pa treba li reći još nešto, kada su Allahove s.w.t. riječi: “A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegovog dizao, i preko granica Njegovih propisa prelazio, On će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati, njega čeka sramna patnja.” (An-Nisa, 14)

Znak raspoznavanja nekih od ovih grupa, jesu i slike koje oni drže u svojim kućama, i na mjestima gdje se okupljaju. Kažu da su na njima Alija ibn Ebi-Talib (od čega je ovaj plemeniti ashab r.a. čist) i nekakvih “dvanaest bezgrešnih imama.” Ovo podsjeća na kršćane koji imaju ikone i freske raznih svetaca u kućama i crkvama. Zar možemo zamisliti časne ashabe kako poziraju dok ih neko slika na platnu neuzubillah ? Zar nas nije obavijestio Poslanik s.a.w.s. da meleci ne ulaze u kuću u kojoj su slike ? Prenosi Ebu Talha r.a. da je rekao Allahov Poslanik s.a.w.s. “Meleci ne ulaze u kuću u kojoj je slika ili štene (pas). (Buharija, Muslim) Prenosi se od Aiše r.a. da je Ummu Seleme spomenula Allahovom Poslaniku s.a.w.s. crkvu koju je vidjela u Abesiniji i slike koje se u njoj nalaze, pa je on rekao: “To su oni koji kad im umre dobar čovjek, ili dobar rob, naprave na njegovom grobu hram i u njemu naslikaju te slike… to su najgora stvorenja kod Allaha na Kijametskom danu”. (Buharija, Muslim)
To je upravo slijedeća stvar koju praktikuju oni koji slijede zablude. Grade hramove i turbeta na mezarju, koje zatim masovno posjećuju, pa tamo pale svijeće kao kršćani i mole se mrtvim ljudima. To je širk, najveći grijeh koji Allah s.w.t. ne prašta, da se Njegova stvorenja mole bilo kome osim Njemu Uzvišenom. A ljudi odlaze, pa tamo bacaju novac, i mole za sreću, zdravlje i nafaku. Kaže Allah s.w.t. u Kur’anu: “I pored Allaha ne moli se onome ko ti ne može koristiti niti nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi uistinu nevjernik.!” ( Junus, 106 ) Zar može neko ko je čuo ili pročitao ove Allahove s.w.t. riječi, da se uputi ka ovim mjestima gdje se čini širk ? Nekad u pokušaju da se opravdaju govore: “Mi se Allahu molimo, ali ta mjesta poštujemo.” Isto su govorili mušrici u vrijeme Poslanika s.a.w.s.: “Mi ih obožavamo da se Bogu više približimo!” ( Az-Zumar, 3)

Prenosi Ibn Mesud r.a. da je rekao Allahov Poslanik s.a.w.s.: “Najgori ljudi su uistinu oni koje Kijametski dan zatekne u životu, i oni koji na kaburovima grade hramove.” (biljezi imam Ahmed u “Musnedu”, Ebu- Hatim i ibn Hiban u svome “Sahihu”) Još je rekao Allahov Poslanik s.a.w.s.: “Neka je Allahovo prokletstvo na židove i kršćane. Oni su na mezarima svojih vjerovjesnika napravili hramove.” (Buharija i Muslim)

Od njihovih karakteristika je i upotrebljavanje raznih talismana, znakova i brojeva, koji navodno liječe, a ustvari donose nesreću i zlo ljudima. Kako se nazivaju ovi ljudi u Islamu ? – Sihirbazi! A rekao je Poslanik s.a.w.s.: “Kazna određena za sihirbaza jeste njegovo pogubljenje sabljom!” (Tirmizi) Vjerovatno su srećni oni na koje se ovo odnosi što ne vlada Šerijat, ali Džehennemska kazna je teža i žešća! A ti brate koji vjeruješ u Allaha, znaj da nije hamajlija ta koja štiti tebe i tvoje dijete, nego samo Allah s.w.t., Jedan i Svemogući. Osloni se na svoga Gospodara, padni mu na sedždu, umjesto što puniš džepove šejtanima u ljudskom liku. Ko ti može dati zdravlje i nafaku ako ti je Allah s.w.t. uskrati ?

“Ako te od Allaha kakva nevolja pogodi, pa niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti kakvo dobro podari, pa samo On je Svemoćan.” ( En-Am, 17) A kaže Poslanik s.a.w.s.: “Ko ode sihirbazu (vračaru) i povjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Buharija i Muslim)  

 
Jedna od najvećih zabluda je ta, što govore da je Kur’an iskrivljen i izmijenjen. To najbolje poriču ajeti u kojima kaže Gospodar svjetova: “Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde, Njegove riječi niko ne može promijeniti, On sve čuje i sve zna.” (En-Am, 115) “Kazuj iz Knjige Gospodara tvoga ono što ti se objavljuje, niko ne može da izmijeni riječi Njegove.” (El-Kehf, 27) U komentaru ovog ajeta kaze Ibn Kethir: “Ne postoji niko ko može da preinači, promijeni ili falsifikuje riječi Uzvišenog Allaha, Čija je Knjiga sačuvana od bilo kakvih izmjena do Sudnjeg Dana.” Dalje, od nekih možemo čuti da u našoj vjeri postoje nekakve skrivene stvari, koje znaju samo odabrani među njima, koji vide budućnost i sl. Kur’an ih ponovo pobija: “Reci, niko osim Allaha ni na nebu, ni na zemlji ne zna šta će se dogoditi!” (An-Naml, 65) Što se tiče skrivenih stvari, u Islam je sve čisto i dostupno za svakoga ko želi da stekne znanje. Tu je Allahova Knjiga, zatim poznate zbirke hadisa u kojima je očuvan Sunnet Poslanika s.a.w.s., i ostala djela velikana ovoga Ummeta. Rekao je Poslanik s.a.w.s. da su učenjaci naslijednici Allahovih poslanika, a hadis koji prenosi Ebu Hurejre r.a. glasi: “Ko bude upitan o nekom znanju pa on to sakrije, na Sudnjem Danu će imati uzde od vatre!” (Tefsir Ibn Kethir) 
 
Kod ovih sekti postoji kult šejha, njihovog vođe kojeg oni obožavaju i slijede. Takve nazivaju evlijama, iz razloga što uspjevaju u izvođenju čudnih stvari kao što su: lebdenje u vazduhu, probadanje sabljama i noževima bez posljedica i sl. Ove stvari tako opčine ljude, da njihova ljubav prema šejhu prerasta u obožavanje, pa tako šejhu padaju na sedždu, u namazu stavljaju šejhovu sliku ispred sebe, pripisuju mu Allahova svojstva (Sveznajući, Onaj koji oprašta, Onaj koji zna skriveno), a neki čak govore da šejh ima pravo da izaše iz okvira Šerijata. Pa recimo, smatraju da ne moraju da klanjaju kao obični ljudi, iako Uzvišeni Allah jasno kaže: “I sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!” (Al Hidžr, 99) I kaže Poslanik s.a.w.s.:  “Između čovjeka i nevjerstva je samo ostavljanje namaza!” (Sahih Muslim) “Namaz je doista obaveza”. (Buharija, Muslim) “Najbolje djelo je namaz u svome vremenu” (Sahih Muslim)
Što se tiče probadanja, to je jasno svakom muslimanu – Poslanik s.a.w.s. i ashabi to nisu radili! To što oni svoja tijela probadaju sabljama i šipkama su džinska posla. Hindusi u Indiji rade te iste stvari ali ne govore da time čine ibadet Allahu kao lažne evlije. Njima džini-šejtani pomažu da izvedu svoju tačku bez posljedica, pa krv ne poteče. Ove stvari izgledaju neobično, ali se ustvari radi o sihru i iluzijama.  
 
Derviši, Hindusi, Mađioničari koji ne znaju ništa o Allahu i Njegovoj vjeri rade potpuno istu stvar, podjednako uspješno kao derviši – lažne evlije A šta zapravo znači evlija? Evlije ili Allahovi štićenici su ljudi koje Allah s.w.t. voli, zato što čine puno dobrih djela, a malo griješe. Ali oni ne mogu poznavati budućnost, jer niko nije bolji od Poslanika s.a.w.s., koji nije znao gajb, osim onoga o čemu ga je obavijestio Allah s.w.t.: “Ja vam ne kažem, u mene su Allahove riznice, niti meni je poznata budućnost, niti ja sam melek.” ( “Hud”, 31) Rekla je Aiša r.a.: “Ko tvrdi da Muhamed zna ono šta će biti sutra slagao je na Allaha”. (Muslim)
Znači, ljude ne cijenimo po čudima, već na osnovu njihovog pridržavanja Allahove s.w.t. vjere. Istinske evlije su oni koji obožavaju Allaha onako kako je On to propisao. Zikr je spominjanje Allaha s.w.t., činjenje dobrih djela u Njegovo ime, i sve ono o čemu su nas obavijestili Allah i Njegov Poslanik s.a.w.s. Imamo dove koje se uče pri buđenju i prije spavanja, pri ulasku i izlasku u toalet, zikr poslije namaza i mnogo drugih zikrova potvrđenih Kur’anom i Sunnetom. Zikr je da kažemo “bismillah” kada jedemo ili koljemo kurban, “estagfirullah” kada zgriješimo, ali nije zikr Allahu da se skupi gomila ljudi, pa da mašu glavama izgovarajući nerazumljive riječi, kao što to čine novotarske skupine. Praktikuju ples, upotrebu muzičkih instrumenata, skakanje, plač i smijeh u isto vrijeme, nakon čega slijedi kolektivno padanje u trans. Zar je ovo zikr Allahu sačuvaj nas Bože? Kaže Allah s.w.t. u Kur’anu: “Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje i pljeskanje rukama, zato kaznu iskusite jer ne vjerujete!” (“Al-Anfal”, 35) Od zikra oni često izgovaraju samo “hu”! Kaže jedan od naših alima:
“Čuli ste kako derviši, kad zikre viču “hu”! Polazimo od toga da svako ima dobar nijjet, i u to nećemo ulaziti. Međutim, svako ko želi dobro, ne znači da ga i postiže. “Hu” na arapskom jeziku znači on, a to nikad i nigdje nije zabilježeno da je od Allahovih imena. “On” nije ime nego zamjenica, i to može da se odnosi na bilo koga. Ovaj način zikra nije ispravan niti dozvoljen, već je to najobičnija novotarija. Musliman spominje svoga Gospodara ispravnim i razumljivim govorom, kao što su riječi subhanallah (neka je slavljen Allah), elhamdulillah (hvala Allahu), Allahu Ekber (Allah je Najveći) i sl.” (Hafiz magistar Muhammed Porča, predavanje “Dova-srž ibadeta”)

Kaže Allah s.w.t.: “Allah ima najljepša imena, i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena, kako budu radili, onako će biti kažnjeni!” (Al-A’raf, 180) 

 
Nabrojana djela koja sekte predstavljaju kao dio imana su poznata kao bida’ti (novotarije). To su stvari koje su ljudi izmislili i pridodali vjeri, a šejtanu su draže od nepokornosti, jer protivrječe vjeri i prenose se sa koljena na koljeno. Bida’t sadrži priznavanje onoga što su Allah s.w.t. i njegov Poslanik s.a.w.s. zabranili, a odbacivanje onoga što su oni prihvatili. Sekte su ubacile novotarije u svaki segment svoga vjerovanja (u akidi, fikhu, ibadetu…). Poznate su tvrdnje sufija kako se “Allah se nalazi svuda oko nas”, zatim da “ne treba gledati u djela već u srca”, džamije i džema’t su zamijenili osamljivanjem u tekijama (poput kršćana koji odlaze u manastire)… Šiije su izmislili svoj hadždž (Kerbela), i izmijenili tekst ezana… Kaže Uzvišeni: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio, i blagodat svoju prema vama upotpunio, i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera!” (“El-Maide”, 3)
Pa ako je Milostivi usavršio ovu vjeru, zar je potrebno da neko dodaje još nešto? Prenosi se od Aiše r.a. da je rekao Allahov Poslanik s.a.w.s: “Ko uvede u našu vjeru ono što nije od nje, odbačeno je!” (Buharija i Muslim)  
 
Islam odbacuje novotarije i svako sujevjerje. Najveći broj ljudi je to prihvatio iz neznanja, ali se tu ne smije stati. Rekao je Alija r.a.: “Upoznajte istinu, pa ćete upoznati njene sljedbenike !” Musliman mora učiti svoju vjeru, tražiti istinu i argumente, i mora ih prihvatiti kad dođe do njih. I kao što je voda najčistija na izvoru, tako je i ispravna vjera u praksi Allahovog Poslanika s.a.w.s. 
 
Molimo Allaha s.w.t. da nas poduči našoj vjeri, i da nas sačuva svake novotarije i zablude, AMIN!

ŠIZAM – KO SU ŠITI – ŠIJE ?

Posted: 20 Februara, 2013 in ko su šiti, sekte

Šizam u jeziku označava pomaganje i štićenje što znači da su šije sljedbenici i pomoćnici. Ovo je ime preovladavalo za one koji su štitili Aliju i njegovu porodicu, rahimehumellah, u prvo vrijeme, da bi kasnije postalo znakom (imenom) za rafidije i zejdije.

Periodi šizma

1) Prvi period: Ljubav prema Aliji i ehlu-l-bejtu bez vrijeđanja ostalih ashaba.

2) Drugi period: Razvoj šiizma u rafidizam, a on je pretjerivanje kad je u pitanju Alija i neki članovi njegove porodice, zatim vrijeđanje ashaba i njihovo proglašavanje nevjernicima, te neka ubjeđenja koja nemaju nikakve veze sa islamom, kao; tekijja (tukja), imamet, nepogrješivost, povratak i batinizam.

3) Treći period: Obožavanje Alije i imama poslije njega, tj. smatranje da su oni bogovi, kao i zastupanje reinkarnacije.

Sekte šizma

Neki učenjaci spominju da broj šiitskih sekti dostiže i do tri stotine.

Tri najpoznatije savremene sekte su:

Isna ‘Ašerije.

– Zejdije.

– Ismailije.

U šiitske sekte spadaju: Nusajrije, Duruz, Buhare, Egahanije i dr.

Isna ‘Ašerije

To je sekta koj nosi naziv rafidije i dža'ferije, vežući se za Dža'fera es-Sadika. Dobili su naziv isna ‘ašerije zbog zastupanja teorije dvanaestorice imama. Ova sekta je najbrojnija u savremeno doba.

Osnivanje sekte

Pojavila se u Iraku i Iranu, a ima ih u Šamu, Libanu, Pakistanu, zapadnom Afganistanu, Ahsau i Medini. Idejni korijeni ove sekte su vezani za sebe'ije koji su izmislili teoriju (stav) za Alijin hilafet nakon smrti Poslanika , te teoriju o njegovom povratku, zatim vrijeđanje trojice halifa i ostalih ashaba. Ove postavke su kasnije postale temelji njihovog učenja (učenja isna ‘ašerija).

Najbitnija ubjeđenja vjerovanja isna ‘ašerija:


1. Imamet –smatraju da je imamet dvanaestorice najveći rukn islama i on je kod njih božanski položaj, kao što je poslanstvo, tako da se po njihovoj teoriji imamu objavljuje, potpomognut je mu'džizama i potpunom nepogrješivošću:

Njihovo vjerovanje je, između ostalog, kao što kažu: ”Imami znaju ono što je bilo i ono što će biti i ništa im se ne skriva.” –Znaju kada će umrijeti i ne umiru, osim sa svojim htijenjem. *** Sve je ovo jedan veliki batil što se suprotstavlja idžmau.

2. Vrijeđanje ashaba. Smatraju da su se svi ashabi odmetnuli, osim trojice, četvorice ili sedmorice –razlog zbog čega oni smatraju da su se ashabi  odmetnuli jeste što su izabrali Ebu Bekra za halifu, a ne Aliju.

3. Pokušaj napada na Kur'an zbog toga što u njemu nema spomena dvanaestorice imama, a u Kur'anu se nalazi puno ajeta koji govore o vrijednostima ashaba, pa su pokušali da ubijede svoje sljedbenike da su izbrisani ajeti o imametu i psovanju ashaba.

4. Et-Tekijje (Tukja). To je pretvaranje pred ehli sunnetom ve-l džematom, te ispoljavanje onoga što se razlikuje sa onim što njihova prsa kriju. To je jasan nifak ili licemjerstvo i oni ga smatraju kao devet desetina vjere, pa su rekli: ”Nema dina ko nema tekijje (tukje).”

Ez-Zejdijje

Oni su sljedbenici Zejda ibn Ali ibn el-Husejna ibn Alije i ova sekta je najbliža ehli sunnetu ve-l-džematu izuzimajući džarudijje i ona je od rafidija. Ova sekta se nalazi u Jemenu.

Ismailijje

Oni su vezani za Ismaila ibn Dža'fera es-Sadika.

Imena koja nose ismailijje:

1. Es-sebe'ije

2. Mulhide.

3. Et-Talimijje.

4. El-Batinijje – ovo je njihovo najpoznatije ime, ono znači ispoljavanje jedne slike, a skrivanje druge. Ljudi poznaju spoljašnost, a imam poznaje unutrašnjost, te stoga su protumačili ajete raznim načinima i skrivaju se iza termina batinijje. Oni ovom teorijom pokušavaju srušiti tekstove. Korijene vode od vremena Me'muna kada je grupa, na čijem čelu je bio Mejmun el-Kaddah, postavila osnovna pravila ovog pravca.

Područja u kojima se nalaze ismailijje – razbacani su po islamskom svijetu, te se nalaze na jugu arapske džezire, zatim na jugu Afrike i u njenom centralnom dijelu, te u Šamu, Pakistanu, Indiji i drugim državama.

Ismailijjske države su Ubejdijska država u Maroku i Egiptu, vezani su za Ubejdullaha el-Mehdija.

Sekte unutar ismailijja

1. El-Karamita.

2. Ubejdijje.

3. El-Haššašun.

A od sekti koje danas postoje su:

1. Ed-Duruz.

2. El-Buhara.

3. El-Egahanijje.

Akidet ismailijja. Kaže islamska ulema: ”Spoljašnost ovog pravca je rafidizam, a njena unutrašnjost je jasan kufr. ”

Ono što je otkrila islamska ulema, kada je u pitanju njihov akidet, je sljedeće:

1. Pozivaju na ateizam i nepostojanje Allaha .

2. Nijekanje poslanstva i poziv na rušenje Šeri'ata.

3. Negiranje proživljenja i polaganja računa.

4. Izopačeno tumačenje ruknova islama i njegovih tekstova, te pozivanje na to da islam ima spoljašnju formu koju poznaje obična masa i svoju unutrašnjost koju poznaju samo imami, a ti njihovi imami su ateisti i odmetnici. Oni na svom početku ne pozivaju u potpuni ateizam, nego postepeno nakon što im se ljudi počnu odazivati.

Ed-Duruz

Oni su sljedbenici Muhammeda ibn Ismailijja ed-Duruzija koji je zastupao teoriju o božanstvenosti el-Hakima bi emrillah el- Ubejdij. Nazvani su ovim imenom zbog ovog čovjeka.

Oni nazivaju sebe el-muvehhidi.

Njihovo porijeklo

Odcijepili su se od ismailijja u vrijeme el-Hakima el-Ubejdijja koji se pozivao na božanstvenost te ga je počeo slijediti Muhammed ibn Ismail ed-Duruzi i rekao je da je on bog, zatim je otišao u područje Šama i počeo pozivati u obožavanje el-Hakima. Skoncetrisao je svoju da'wu u židovskim i kršćanskim sredinama, počeli su ga slijediti mnogi od njih s ciljem rušenja islama. Oni su štampali djelo koje se zove Mushaf Duruza ili El-Munferid bi zatihi u kome je autor pokušao da kopira Kur'an, kao što je to pokušao i Musejlema el-Kezzab.

Mjesta u kojima se nalaze druzi: Ima ih u Libanu i na uzvišenjima brda Havran koje nosi naziv Brdo duruza.

Rafidijska sekta buhare


Buhara na indijskom jeziku znači trgovac. Vode porijeklo od Ismailija koji su ih pozivali dok su bili mušrici.

Dijele se u dvije sekte:

1. Davudijje koji su nastanjeni u Pakistanu.

2. Sulejmanijje koji su nastanjeni na jugu Jemena.

Akida im se svodi na to da vjeruju da im je imam božanstvo. Što se tiče namaza oni ga klanjaju u njihovim mesdžidima koje nazivaju dža'mihane te smatraju da ga obavljaju svom skrivenom imamu koji vodi porijeklo od Et-Tajjiba ibn Abira. Hadždž im se nalazi u praksi, obilaze Kabu, ali kažu da je Kaba samo sinonim za njihovog imama. Literatura im se štampa tajno i ima je vrlo malo.

El-Egahanijje

Oni su ogranak sekte Ismailija, osnivač im je Hasan Ali Šah, a on i njegovi potomci nose naziv Egahan. Nastali su početkom XIX stoljeća u Iranu. Nastanjeni su u Siriji, Indiji, Madagaskaru, a centar im je u Karačiju u Pakistanu. Vjeruju da je njihov vođa božanstvo i daju mu 1/5 od svog imetka, a dotični Hasan Ali Šah je bio pijanica i sijao je fesad.

En-Nusajrije

Oni su sljedbenici Muhammeda ibn Nusajra en-Numejrijja.

Oni su jedna od najzabludjelijih sekti šija koje smatraju Aliju božanstvom. Ova sekta je mnogobrojna: u zadnjem popisu bilo ih je 289. 000 poslije smrti Hasana el-Askerija kojeg oni smatraju svojim 11 imamom.

Njegovi sljedbenici su se dogovorili da kažu da on ima sina koji se treba pojaviti iz jednog tunela i da im bude imam, tj. da naslijedi svoga oca, a to im je sastavni dio akide. U historijskim knjigama je zabilježeno da ovaj Hasan en- Nusajr uopće nije mogao imati djece. Tako su se pojavile skupine od šija, te svaka od njih za sebe tvrdi da su oni baš ta halka koja ima vezu sa tim imamom. U početku su nosile naziv en-Numejrijje, pa ga kasnije mijenaju u naziv Nusajrije. Sami sebe zovu mu'mini. U vrijeme francuske okupacije su dobili naziv Alevijje. Nastanjeni su u Siriji, gdje je i politička vlast njihova.

Sekte koje su proizišle iz Nusajrijja:

1. El-Hajderijje vežu se za Hajdera (nadimak Alije).

2. Eš-Šemsijje.

3. El-Lejlijje.

4. El-Gajbijje (kažu da je odsutni Allah Alija ).

Akida Nusajrija:


1. Smatraju da je Alija božanstvo: stanuje u oblacima, grom mu je glas, pa zbog toga obožavaju oblake. Vjernik je u njih onaj ko obožava Aliju.

2. Reinkarnacija: reinkarniraju se sedam puta, a nakon tog uzima svoje mjesto među zvijezdama. Ako neko drugačije vjeruje kažu da će biti proživljen u liku deve ili magarca.

3. Ne vjeruju u proživljenje, Sudnji dan, Džennet, Džehennem.

4. Šehadet im je da pokazuješ na tri slova: ajn, mim, sin,a znače Alija, Muhammed i Selman.

5. Namaz: pod njim podrazumijevaju imena: Alija, Husejn, Muhsin, Fatima, pa ko spomene ova imena mijenjaju gusul, abdest i namaz.

Što se tiče zekata njega mijenja Selman, a post im je čuvanje imena ljudi koji predstavljaju dane u ramazanu. Što se tiče džihada to im je proklinjanje Omera za kojeg kažu da je Iblis svih iblisa, zatim Ebu-Bekra, Osmana.

Praznici su im nova godina i još neki praznici kršćana i vatropoklonika. Što se tiče samog vjerovanja to im je stroga tajna, a žene smatraju da nemaju vjere.

Vjeru smiju objelodaniti tek nakon 19-te godine, nakon što se na posebnim mjestima poduče svojoj akidi koja se prenosi sa koljena na koljeno od Sulejmana el-Urdunia koji je kasnije prihvatio kršćanstvo, otkrivši temelje njihove akide.

Njihova borba protiv islama


Učestvovali su u borbama na strani kršćana, te su pomogli Tatare u borbi protiv muslimana. Što se tiče islamskog stava oni su nevjernici; nema sklapanja brakova sa njima, jesti njihovo meso itd.

Rekao je Šejhu-l-islam Ibn Tejmije, rahimehullah, za njih da su veći nevjernici od židova, kršćana…

Njihova šteta za islam i Ummet je veća od štete koju su nanijeli ostali.
__________________________________________________________________________________
 
lektor:Abdulmedžid Nezo,…
obrada teksta:Hamza Alagić, Abdurrahman Kalabić…
šerijatska recenzija: prof. sa medrese Mus,ab ibn Umejr,
dizajn i štampa: AIO Linz

Ovo je nevjernička sekta koja je uzela islam kao štit za svoje pogane ideje i pokvarena ubjeđenja od kojih su najopasnija:

1) Tvrdnja da je njihov vođa poslanik.
2) Izokretanje kur'anskih ajeta.
3) Negiranje džihada.
4) Proglašavanje muslimana nevjernicima.
5) Prijateljuju sa nevjernicima i potpomažu ih.
Razlog zbog kojeg su dobili ime kadijanije:
 
Nazvani su ovim imenom zbog grada koji se zove Kadijan u kojem je rođen ovaj lažni poslanik. 
 
Drugo ime kadijanija – ahmedije
 
Kadijanije sebe nazivaju Ahmedije u Africi i drugim mjestima, a to je zbog čovjeka koji za sebe tvrdi da je poslanik koji se zove Ahmed, imajući pri tom još jednu pokvarenu namjeru koju koristi za zavođenje muslimana – na što upućuje sam naziv Ahmedije, jer žele time kazati muslimanima da su vezani za Poslanika, jer je jedno od njegovih imena Ahmed. Zapravo, u stvarnosti oni nemaju, ama baš, nikakve veze sa Poslanikom, nego se oni vežu za lašca Ahmed Gulama–Mirza. Oni su poznati pod imenom el-kadijanije u Pakistanu, Indiji i drugim islamskim zemljama.

Osnivanje kadijanija


Ovu sektu osnovao je Mirza Gulam u XIX stoljeću u Indiji. Znanstveno je potvrđeno da su kadijanije plod engleske politike i ova sekta nije osnovana ni zbog kakvog drugog cilja osim da služi engleskom kolonijalizmu, a ovo je potvrdio el-kadijani u nekim svojim člancima gdje je, između ostalog, rekao da on duguje Engleskoj prijateljstvo – postavivši za rukn njihove ”vjere” pokornost njima, izbacivši pri tome džihad, te je priznao da su Englezi izmislili teoriju o njegovom poslanstvu.

Uvjeti koji su pomogli osnivanje kadijanija:

1. Povoljna sredina u Indiji gdje vlada džehl. Indija je od davnih vremena zemlja mnogoboštva, raznih pravaca,sredina za proglašavanje poslanicima i bogovima, tako da kaže učenjak Mes'ud en-Nedevi: ”Stanovnici Indije su obožavali 30 000 000 bogova.”
2. Engleska vlast je zaštitila ovu sektu i njene pristalice.
3. Postepenost u pozivu od strane ovog lažova, tako da je uspio formirati skupinu.
4. Nakon uspostave pakistanske države Englezi su postavili jednog pristalicu kadijanija na mjesto ministra vanjskih poslova Pakistana. On je zapošljavao svoje pristalice u pakistanskim ambasadama u mnogim svjetskim gradovima, također ih je zapošljavao i uvodio u vojsku.

Porijeklo Ahmeda Gulama

Tvrdi da je njegova porodica mongolskog porijekla koja se iselila iz Semerkanda u neko drugo mjesto, zatim je tvrdio da mu je objavljeno da je njegova porodica iranska (farisijska), jednom je rekao da je Kinez, a drugi put fatimija iz plemena Benu Fatime. Kada bi god bio upitan o ovim kontradiktornostima rekao bi: ”Allah mi objavio.”

Njegovo rođenje

Rođen je 1839. ili 1840. god u gradu koji se zove Kadijan u porodici koja je poznata po hizmetu engleskom kolonijalizmu i potpomaganju sekte es-sih (sik) koja je od najžešćih neprijatelja islama u području Indije.

Razlozi zbog kojih se proglasio poslanikom:


1.  Želja za vodstvom pod imenom vjere.
2. Bolovao je melankoliju koja je, naravno, utjecala na njegov ovakav postupak.
3.  Usluga britanskoj vladi i rad za njenu dobrobit.

Njegova da'wa

Bio je postepen u svojoj da'wi kao batinije i ismailije:

1) Prvo je počeo tvrditi da mu dolazi objava nadahnućem.
2) Počeo je tvrditi da je on obnovitelj vremena i da on liči Mesihu Isau ibn Merjemu u svojstvu poniznosti i smirenosti.
3) Tvrdnja da je on obećani Mesih koji će se spustiti prije Sudnjeg dana, ali je rekao da je on nebijj (vjerovjesnik), međutim, samo dio vjerovjesničke misije.
4) 1901. god. je ustvrdio da je potpuni vjerovjesnik.
5) 1904. god. je ustvrdio da je on krišna, a krišna je božanstvo hindusa koji vjeruju u njega (krišnu) onako kao što muslimani vjeruju u Allaha
__________________________________________________________________________________
«Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje » Ali Imran 8.
__________________________________________________________________________________

lektor:Abdulmedžid Nezo,…
obrada teksta:Hamza Alagić, Abdurrahman Kalabić…
šerijatska recenzija: prof. sa medrese Mus,ab ibn Umejr,
dizajn i štampa: AIO Linz

Spominje Muhammed ibn Ja'kub el-Kulejni u knjizi Usul-l-Kafi, u poglavlju Sva Zemlja pripada imamu (vođi) od Ebu Abdullaha (Dža'fer es-Sadik) -alejhi-s-selam- da je rekao: ” Dunjaluk (ovozemaljski svijet) i Ahiret (drugi svijet) pripadaju imamu. Allah mu je dozvolio da radi s njima što god hoće, da ih postavlja i odvodi gdje hoće.”

Šta može musliman koji traži istinu i pravdu zaključiti iz ovog govora kada ga uporedi s govorom Uzvišenog Allaha:

”Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji!” [2]

”Allahu pripada i onaj i ovaj svijet!” [3]

”Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji!” [4]

”Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast –On sve može!” [5]

Pišu Šijje da je rekao Alija -radijallahu te'ala anh-: ” Ja sam Prvi i ja sam Posljednji, ja sam Vidljivi i ja sam Nevidljivi, i ja sam onaj koji naslijeđuje Zemlju.” [6]

Ovo njihovo ubjeđenje, pogrešno je kao što je pogrešno i prethodno, i Alija –radijallahu te'ala anh- čist je od svega ovoga što mu pripisuju. Ovo nije ništa drugo do velika potvora na njega –radijallahu te'ala anh- i daleko je to da bi on nešto slično rekao.

A Allah Uzvišeni kaže:

” Allah hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, On život i smrt daje, i On sve može. On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi, i On zna sve! ” [7]

” I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovom putu kad će Allah nebesa i Zemlju naslijediti ? ” [8]

Poznati Šijja Makbul Ahmed protumačio je ajet: ” I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati…” [9] na slijedeći način, pa kaže: ”Rekao je Dža'fer es-Sadik: ‘Uistinu je gospodar Zemlje (onaj koji vlada Zemljom) imam, pa kada on ode s ovog svijeta ostaje njegovo svjetlo pored kojeg, stanovnici Zemlje nemaju potrebu za svjetlošću Sunca i Mjeseca.” [10]

La ilahe illallah!!!

Pogledajte kako su učinili imama (vođu) Gospodarem kada tumačeći Allahove riječi: ”…svjetlošću Gospodara svoga…”, kažu: ”Imam je Gospodar i Vladar Zemlje.”

La ilahe illallah!!!

Takođe, ovaj šitski mufessir je protumačio Allahove riječi:

”…Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti. Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan!” [11], na slijedeći način: ‘Prenosi se u ”Kafiju” od Dža'fera es-Sadika da je rekao: ‘Značenje ovog ajeta je: ‘Ako budeš smatrao nekoga ravnim Aliji u njegovoj vladavini, tvoja djela će sigurno propasti.”

Zatim, tumačeći ajet: ”Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan!”, kaže: ”Klanjajte se Vjerovjesniku, pokoravajući mu se, i budite mu zahvalni!” [12]

Pogledajte šta su izmislili na Dža'fera es-Sadika i šta su mu pripisali da je rekao!

Svako i malo razuman može vidjeti da se u ovome ajetu govori o Allahovoj –subhanehu ve te'ala- jednoći, o Allahu kao Stvoritelju svega, o Allahu koji je jedino dostojan da se obožava svim vidovima ibadeta (za koje je došla potvrda u Kur'anu i Sunnetu)!

Pogledajte, kako su protumačili ove riječi Uzvišenog Allaha, Allah ih ubio!

Pogledajte, šta kaže ovaj šiitski mufessir tumačeći riječi Allaha –subhanehu ve te'ala-:

”A džinne i ljude nisam stvorio ni zbog čega drugog osim da Me obožavaju!” [13]

Tumači ove uzvišene riječi pa kaže: ”Dža'fer es-Sadik protumačio je ovaj ajet onako kako je čuo od Husejna –radijallahu te'ala anh-: ‘Allah je stvorio džinne i ljude kako bi Ga oni spoznali. Kada Ga spoznaju, obožavaće Ga.’ Pa je upitao jedan (od prisutnih): ‘A šta je to spoznaja Allaha?’ Odgovorio je: ‘Da ljudi u svome vremenu spoznaju imama (vođu)’. [14]

Tumačeći Allahove –subhanehu ve te'ala- riječi: ”Sve će, osim Allahovog Lica (tj. Allaha), propasti!” [15], kaže: ”Dža'fer es-Sadik je rekao u svome tefsiru: ‘Mi (tj. šijje) smo Allahovo Lice.”

Spominje El-Kulejni u poglavlju ”Imami znaju sve što je bilo i što će biti i ništa im nije skriveno” da je rekao Ebu Abdullah (Dža'fer es-Sadik): ”Ja znam šta je na nebesima i šta je na Zemlji, znam šta je u Džennetu i šta je u Vatri; i znam šta je bilo i šta će biti.” [16]

Takođe, spominje El-Kulejni: ”Imami ohalaljuju (čine dozvoljenim) što god hoće i oharamljuju (čine zabranjenim) što god hoće.” [17]

A poslušajte, dragi brate i cijenjena sestro, šta kaže Uzvišeni Allah:

” O Vjerovjesniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio ?..” [18]

Kada Poslaniku –sallallahu alejhi ve selleme- nije bilo dozvoljeno da zabrani, samo sebi ne drugome, ono što je Allah dozvolio, pa kako da to bude dozvoljeno nekome drugom ???

Spominje Kulejni u svojoj knjizi poglavlje ”Imami znaju kada će umrijeti i oni ne umiru osim kada to oni hoće”.

A kaže Uzvišeni Allah u Kur'anu:

”Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna šta će se dogoditi’.” [19]

Takođe, kaže Uzvišeni Allah:

”U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna…” [20]

”Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.” [21]

”On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka.” [22]

”Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji!..” [23]

Ovi i mnogi drugi ajeti jasno upućuju na to da je Uzvišeni Allah Taj koji jedini sve stvara i svime jedini On upravlja. On je u mogućnosti da učini što god Mu je volja. Njemu –subhanehu ve te'ala- ništa nije skriveno.

Šijje božanska svojstva pripisuju svojim imamima !!!

A zar pripisivanje svojstava, kojih je jedino Uzvišeni Allah dostojan, nekome drugom mimo Allaha nije širk ???

Zar onaj koji to učini nije mušrik ???

Uistinu je ovo širk, pripisivanje Uzvišenom Allahu nekoga i nečega što Njemu –subhanehu ve te'ala- ne dolikuje; i uistinu je onaj ko to učini mušrik i ukoliko se ne pokaje Uzvišenom Allahu biće vječno u vatri !!!

” Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehe od toga, kome On hoće.” [24]

” Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.” [25]

”Allahu nije ništa skriveno ni na Zemlji ni na nebu!” [26]

Pripremio E.M. po knjizi ” Ništavnost šiitskog vjerovanja ” istaknutog učenjaka: Muhammeda Abdu-s-Sitara et-Tunisija

Molimo sve one koji su u mogućnosti da umnože ovaj tekst i da ga djele muslimanima kako bi se upoznali sa šiitskim zabludama !!!

Molim Uzvišenog Allaha da nas sve pomogne i učvrsti u širenju Allahove –subhanehu ve te'ala- vjere!

————————————————-

[1] Usulu-l-Kafi, 259. str.

[2] Prijevod značenja 284. ajeta sure El-Bekare

[3] Prijevod značenja 25. ajeta sure En-Nedžm

[4] Prijevod značenja 5. ajeta sure El-Hadid

[5]Prijevod značenja 1. ajeta sure El-Mulk

[6] Ridžalu Kešijj, 138. str

[7] Prijevod značenja 1-3. ajeta sure El-Hadid

[8] Prijevod značenja 10. ajeta sure El-Hadid

[9] Prijevod značenja 69. ajeta sure Ez-Zumer

[10] Terdžemetu Makbul Ahmed, 339. str.

[11] Prijevod značenja 65-66. ajeta sure Ez-Zumer

[12] Terdžemetu Makbul Ahmed, 932. str.

[13] Prijevod značenja 56. ajeta sure Ez-Zarijat

[14] Terdžemetu Makbul Ahmed, 1043. str.

[15] Prijevod značenja 88. ajeta sure El-Kasas

[16] Usulu-l-Kafi, 160. str.

[17] Usulu-l-Kafi, 278. str.

[18] Prijevod značenja 1.ajeta sure Et-Tahrim

[19] Prijevod značenja 65. ajeta sure En-Neml

[20] Prijevod značenja 59. ajeta sure El-En'am

[21] Prijevod značenja 62. ajeta sure Ez-Zumer

[22] Prijevod značenja 26. ajeta sure El-Kehf

[23] Prijevod značenja 255. ajeta sure El-Bekare

[24] Prijevod značenja 48. ajeta sure En-Nisa’

[25] Prijevod značenja 72. ajet sure El-Maide

[26] Prijevod značenja 5. ajeta sure Ali-‘Imran

____________________________________

Potvore i laži Jehovinih Svjedoka

Posted: 4 Februara, 2013 in sekte
O ljudi, znajte da pored vas živi opasnost gora od kuge, opasnost koja sebe naziva Jehovim svjedokom. Ko su oni i u šta pozivaju ?! To su Allahovi neprijatelji i lažovi, izgubljeni ljudi, koji ne vjeruju i negiraju jedino svijetlo koje sija u tami neznanja – Allahovu knjigu – časni Kur’an. Ovi Isfrustirani svjedoci, lažu na najčasnijeg i najboljeg čovjeka koji je ikada zemljom hodao, lažu na Muhammeda s.a.v.s. – Allahovog poslanika !!!

Osnivač ove sekte bio je amerikanac Charls Rusell (sredinom 70-tih godina). U osnovi Jehovini svjedoci predstavljaju sektu koja ispoljava kršćansko vjerovanje, oni se i predstavljaju kao reformatori kršćanstva, ali u pozadini iza paravana krije se nešto drugo. Jehovini svjedoci, iako to neće priznati, su radnici za židove (tj. židovsku organizaciju koji sebe nazivaju masoni).

Nači ćeš da su najveći neprijatelji vijernicima (od svih ljudi), židovi i mušrici ! (El-Maide; 82.)

Njihov svjetski centar je u New Yorku, čudno, centar židova je takođe u New Yorku. Jedini praznik koji obilježavaju židovi jeste Pasha, čudno, i Jehovini svijedoci obilježavaju ovaj praznik. itd…

Oni tvrde da je Isa a.s. (Isus) Božiji sin, a nigdje u Bibliji jasno ne stoji da je Isus božiji sin, već piše kako to stoji u dijelu Ivan 1:1 kaže da je Isus Bog a ne božiji sin kako to oni tvrde što ukazuje na jasnu kontradikciju iako su i jedni i drugi u velikoj zabludi i viječno će gorijeti u džehennemu ako se ne pokaju i postanu muslimani !!! 

Od glavnih tačaka njihovog vjerovanja jeste da oni kažu da džehennem (pakao) ne postoji! Postavlja se pitanje: kako pozivaju Bibliji a i sami ne vjeruju u to jer je Biblija prepuna citata o paklu kao npr. u Evađelju po Luci – 16. u stihovima od 19-31 su temeljito objašnjena stanja u paklu, što jasno ukazuje da se samo kriju iza Biblije, kažu da su reformatori kršćanstva a jasno odbijaju citate iz biblije. Veliki je broj njihovih kontradiktornosti sa biblijom ali ovdje nismo u mogućnost sve izložiti zbog manjka prostora. 
Jasan je njihov cilj a to je odvođenje muslimana iz načela i principa Islama tako što prilaze našem neukom narodu i pričaju im gluposti, nači ćeš neke čak da citiraju Kur’anske ajete da bi potvrdili ono u šta pozivaju, koji na prvi pogled tako i izgledaju ali kada se detaljnije obrati pažnja i razmotri tumačenje jasno se vidi da ti ajeti nemaju nikakve veze sa onim u šta pozivaju ovi lažovi, koji imaju toliko drskosti da čak sebe nazovu i muslimanima jer kažu da su oni jedini predani bogu.
A one koji nisu vjerovali čeka vatra, koja će njihovo prebivalište biti. Kad god pokušaju da iz nje iziđu ponovo će biti u nju vraćeni. Reći će im se: poricali !!! (Es-Sedžde; 20.)

O Jehovini svjedoci vi ste oni koji poriču džehennem (pakao), a vaša knjiga vas u tome pobija, pa kako ćete se spasiti ako ostanete nevjernici !!!

– Pažnja muslimani –

Znajte braćo i sestre u Islamu, da vas pozivaju u patnju, vječnu džehennemsku kaznu, koja je pripremljena za one koji ne vjeruju u Milostivog i Silnog Allaha. To su ti koji rade za kršćansko-židovske interese, a njihovi interesi su da tebe, moj dragi brate muslimanu i tebe sestro muslimanko odvoje od Islama i od vjere u Allaha.

Znajte da je vaš ponos i snaga samo u Islamu i znajte da sreću nećete naći osim sa Kur’anom.

… pa zar se nećete opametiti. (El-Enbija; 10)

Pa zar se nećete opametiti dragi brate i sestro i probuditi iz dugog zimskog sna i vatiti se svojoj vjeri i postati ponosni Allahovi robovi.

A onaj ko želi neku drugu vjeru mimo Islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati. (Ali-Imran; 85.) 

______________________________________________________