Arhive za ‘Uncategorized’ kategoriju

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog

Prije svega na samom početku ove naše akademije mi vam srdačno želimo toplu dobrodošlicu, jer je to od sunneta Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što možemo vidjeti iz slučaja kada mu je došao Safvan radijallahu anhu i rekao da želi da uči i da studira šeri'atsko znanje. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ”Dobro došao, o ti koji tražiš znanje!

UVJETI ZA STICANJE ZNANJA

1. Ihlas (iskrenost u nijjetu)
Prvi i najvažniji od uvjeta je ihlas (iskrenost) u nijetu i nemiješanje tog nijeta s bilo čim što bi ga moglo narušiti bilo da sradi o rija'u ili o želji za kakvim eksponiranjem ili oholosti, bilo da se radi o bilo kojoj bolesti koja narušava čovjekove nijete. Kao što kaže Allah dželleša’nuhu: ”I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.”(El-Furkan, 23.ajet)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu kaže: ”Da je prvi čovjek sa kojim će biti potpaljena džehennemska vatra između ostalih i učenjak koji je tražio znanje, pa će doći pred Allaha dželleša’nuhu, a On će ga upitati: ‘Zbog koga si tražio to znanje?, – a on će reći: ‘Zbog Tebe moj Gospodaru.’,- a On zna njegove nijjete i šta je želio sa tim znanjem, pa će mu reći Allah s.v.t.: “Slagao si, tražio si to znanje da bi se reklo da si učen, te će biti, utječemo se Allahu od toga, na licu odvučen do Džehennema i bačen u njega.”

Kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko bude tražio znanje kojim se traži Allahovo zadovoljstvo, a bude ga tražio radi neke dunjalučke koristi na Sudnjem danu neće osjetiti ni miris Dženneta.” Ovo bi bila kratka napomena prvo nama, a onda i vama radeći po ajetu u kojem kaže Uzvišeni: ”Opominji, opomena će koristiti vjernicima.” (Ed-Dariat, 55. ajet) Učenjaci su knjige uglavnom počinjali hadisom: “Doista se djela vrednuju prema nijjetu…” (Muttefekun alejhi)

2. Takvaluk (bogobojaznost)
Drugi uvjet koji je također bitan, je bogobojaznost kroz činjenje onoga što je Allah dželleša’nuhu naredio i ostavljanje onog što je On zabranio. Kaže Allah dželleša’nuhu: ”…bojte se Allaha i Allah će vas podučiti.” (El-Bekara, 282. ajet), također kaže Allah dželleša’nuhu: ”O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. –A Allahova dobrota je neizmjerna.” (El-Anfal, 29.ajet), odnosno dat će vam svjetlo kojim ćete moći jasno rastavljati istinu od zablude.

Traženje znanja, ukoliko ne bude protkano bogobojaznošću i radom, te ostavljanjem onoga što se nauči da je loše, u najmanjem slučaju je gubljenje vremena, a može biti puno gore od toga, tj. može biti činjenje onoga što će čovjeka odvesti u vatru. Mi u našem svakodnevnom životu viđamo one za koje se tvrdi da su učenjaci, međutim, oni u suštini sliku islama samo ocrnjuju, samo je pred ljudima prikazuju lošom i za njih se ne može reći da su učenjaci. Neke najosnovnije stvari iz islama jednostavno preskaču i zaobilaze, pa kako onda da putem njih dođe do prosperiteta islama, a oni drže mjesta odakle se govori o islamu itd. Dakle, ovo znanje i bereket od čovjeka neminovno odstranjuju grijehe i griješenje, a ovo znanje ne može dobiti onaj ko griješi, kao što reče imam Vaki’ ibn Džerrah imamu Šafiji kad je upitao zašto ne može da uči, na što mu je odgovorio: ”Nauka je Allahovo svjetlo, a Allahovo svjetlo ne može dobiti grješnik.” Dakle, mi kao učenici i tražitelji Allahov dželleša’nuhu svjetla ne smijemo sebi dozvoliti ni najmanje, ni najsitnije grijehe i ne smijemo te grijehe omalovažavati, jer kažu selefi: ”Ne gledaj u to koliko je mali grijeh koji činiš, nego gledaj u to koliko je velik Onaj prema Kome činiš taj grijeh.”Pa se pripazimo grijeha koji su mali, a koji čovjeka mogu odvesti u veliku fitnu, pa da onda padne na njemu.

Islamska Omladina Bec – Mesdzid Tewhid

Za odgajateljice generacija !

Posted: 14 Decembra, 2013 in Uncategorized

Žena je pola društva i ona rađa drugu polovinu.

Njena uloga se proteže

tokom formiranja cijele ljudske zajednice.

Zbog ovoga islam teži da žena bude bogobojazna i čedna.

Tako,cijelo društvo postaje valjano.

Ona je milostiva majka,žena pokorna svome čovjeku i čuvar kuće.

Ona je kćerka koja je dobročinitelj svojim roditeljima i sestra koja savjetuje svoje najbliže.

Molimo Allaha, dželle šanuhu, da naše sestre učini iskrenim mu’minkama!BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM

Obavezni uslovi koje treba ispunjavati pokrivena muslimanka

Pokrivanje čitavog tijela

Allah, dželle šanuhu, kaže u prijevodu značenja Kur'ana : ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima mu ževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žene, i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihovog koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.”

En-Nur, 31.

U suri El-Ahzab, Allah, subhanehu ve te’ala, kaže:

“O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti . A Allah prašta i Samilostan je .”

Da hidžab nema ukrasa na sebi

Kako Allah, dželle šanuhu, veli u prethodnom ajetu sure En-Nur: “I da ne pokažu svoje ukrase” obuhvata sve vrste ukrasa; spoljašnje kao što je haljina, ako je ukrašena, pa žena tako na sebe privuče poglede muškaraca. Ovo se podrazumijeva, jer nije logično da Allah, dželle šanuhu, naredi da se pokrije jedna ljepota da bi se pokazala druga. Ova zabrana obuhvata sve što ima na hidžabu (od vezenih, neki drugih ukrasa ili ono što žene stavljaju na maramu od skupocjenog kamenja) da bi ukrasile maramu. Sve su ovo zabranjeni ukrasi . A Allah , dželle šanuhu, kaže u prijevodu značenja Kur'ana : «U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte… »

El -Ahzab
 
Dotjerivanje iz oholosti

To bi značilo da žena pokazuje svoju ljepotu i ukrase na onaj način, koji privlači muške poglede i izaziva njihovu strast. Ovo je jedan od velikih grijeha na koje upozorava Poslanik , sallallahu ‘alejhi ve sellem : 
 
»Za trojicu ne pitaj :

-čovjek koji napusti zajednicu i odbije poslušnost imamu , te umre kao takav,

-robinja ili rob koji nije poslušao svog gospodara i umre kao takav,

-žena čiji je muž odsutan i koji ju je obezb i jedio životnim namjernicama , a ona se uzoholila – ne pitaj za njih! » (Za takve ne treba pitati, jer su oni od nastradalih.)


Bilježi El – Buhari u svom Sahihu

Pozivamo vas da ocjenite ovaj tekst, kako bi znali kolika je potražnja za ovakvim tekstovima. Da vas Allah nagradi !

Datum: Sunday, September 11 @ 01:31:48 CEST
Tema: Muslima

ZAVIST ● hfz.mr. Muhamed Porča

Posted: 11 Decembra, 2013 in Uncategorized